Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Legfontosabb jogszabályok A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Legfontosabb jogszabályok A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők."— Előadás másolata:

1

2 Legfontosabb jogszabályok A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. ( A jogszabályok egymáshoz való viszonya! )

3 A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató 1./ Munkavállaló - 16. életévét betöltött személy Kivévelek: - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott tevékenységekre ( gyámhatósági engedéllyel) ( sport, hirdetési, modell, művészeti tev. ) 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni.

4 Munkaviszony alanya – 2./ Munkáltató Munkáltató az lehet, aki jogképes!! A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható)

5 Munkaviszony létesítése - munkaszerződéssel - kinevezéssel és annak elfogadásával -Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Bármely kérdésben megállapodhatnak, de - jogszabállyal - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg.

6 Munkaszerződés tartalma Kötelező elemei: - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - személyi alapbér - munkakör - munkavégzés helye De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Munkarend stb.

7 Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. - munkarend - munkabér elemei - bérfizetés napja - munkába lépés napja - szabadság mértéke - felmondási idő stb. - változásokról

8 Munkavégzés helye - Állandó - Változó A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.

9 Munkaviszony időtartama - Teljes vagy részmunkaidő - ( Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony teljes munkaidős munkaviszonyként jön létre. ) - Határozott-határozatlan idő - ( eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre) - Azonos felek között ismételt határozott időtartamú munkaviszonyt – munkáltató jogos érdek hiányában- határozatlannak kell tekinteni, ha a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányul. - 5 év - Tovább-dolgozás….határozatlan idő

10 Próbaidő Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki. Tartama: 30 nap-3 hónap Meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető.

11 Munkaviszony megszűnése - Munkavállaló halálával - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - határozott idő lejártával

12 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 2. II. A rendes felmondás és a végkielégítés a) Rendes felmondás  A munkáltató köteles felmondását megindokolni  Felmondási indokok - a munkavállaló képessége - a munkavállaló magatartása - a munkáltató működésével összefüggő ok  Felmondási tilalom, felmondási korlát  Felmondási idő. b) Végkielégítés  A munkáltató rendes felmondása esetén jár, feltétele, hogy a munkaviszony meghatározott ideig a munkáltatónál fennálljon  Végkielégítés mértéke

13 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 4. Eljárás a munkaviszony megszűntetése esetén  Ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait.  Ki kell adni az előírt igazolásokat  Működési bizonyítvány kiadása A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei  A munkaviszony jogellenes megszüntetése: - Munkavállaló részéről az indoklás valótlansága, - a munkavállaló részéről a felmondási idő be nem tartása.  Munkáltató jogellenessége esetén: - Eredeti állapot helyreállítása, - Elmaradt munkabér, okozott kár (vagyoni, nem vagyoni) megtérítése  Munkavállaló jogellenessége esetén: - A felmondási időre eső átlagkereset megfizetése - Okozott kár megtérítése

14 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkáltató köteles igazolást kiadni Tartalma: - személyi adatok - munkaviszony időtartama - tartozások, azok jogosultja stb. Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére - betöltött munkakör - munkavállaló munkájának értékelése.

15 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI I. A munkáltató alapvető kötelezettségei  Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani.  Munkát megszervezni (munkavállaló jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.)  Munkavállaló számára tájékoztatást és irányítást megadni.  A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.  Munkabér kifizetése.

16 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI II. A munkavállaló alapvető kötelezettségei  Az előírt helyen, időben munkában képes állapotban megjelenni,  munkaidejét munkában tölteni,  munkáltató rendelkezésére állni a munkaidőben.  Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni.  Munkatársaival együttműködni.  Munkáját személyesen ellátni.  Üzemi (üzleti) titok megőrzése.  Tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvétel  A munkáltató utasításának eleget tenni,  A munkáltatói utasítás végrehajtásának megtagadása

17 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI III. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól  Állampolgári kötelezettségek teljesítése esetén.  Közeli hozzátartozó halálakor.  Keresőképtelen betegség  Elháríthatatlan okok miatt  Véradás, orvosi vizsgálat  Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató engedélye alapján.

18 Szabadság - Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 ) - Pótszabadság különböző jogcímek szerint A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) -Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. - Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!!

19 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 6. A tanulmányi szerződés  A tanulmányi szerződés célja  Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót  Írásba foglalás, a támogatás formája, mértéke, a munkaviszonyban töltendő idő hossza, max. 5 év  Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló kedvezményei - a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő - vizsgánként négy munkanap, diplomamunka: 10 munkanap

20 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 1. I. A teljes munkaidő II. A pihenőidő III. A rendkívüli munkavégzés IV. A rendes és a rendkívüli szabadság

21 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. I. A teljes munkaidő a) Teljes vagy rendes munkaidő:  A munkavállalónak rendszeresen külön utasítás nélkül is munkát kell végeznie  Mértéke: napi 8 óra, heti 40 óra  Munkarend, munkaidőkeret, napi munkaidő beosztást a munkáltató határozza meg  Munkaidőkeret legfeljebb három havi keretben határozható meg  A munkaidő-beosztás közlése: legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre közölni kell b) Rendkívüli munkavégzés  Időtartama: naptári évenként legfeljebb 200 300 óra  Elrendelése: csak különösen indokolt esetben, munkaszüneti napon csak kivételesen rendelhető el

22 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3. II. A pihenőidő  munkaközi szünet, hat órán túli munkavégzés esetén 20 perc  napi pihenőidő, a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között legalább 11 óra pihenőidő  hetenként két pihenőnap, az egyik vasárnap  munkaszüneti nap: évi 10 nap

23 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 4. IV. A rendes és a rendkívüli szabadság  Alapszabadságból és pótszabadságból áll.  Mértékét a munkavállaló életkora határozza meg.  A pótszabadság az alapszabadság felül jár. - fiatal munkavállalónak, szülőnek 16 évesnél fiatalabb gyermeke után  szabadság kiadását a munkáltató határozza meg, a szabadság egynegyedét a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni  Betegszabadság.  Szülési szabadság.

24 A MUNKA DÍJAZÁSA 1. I. Bérformák és bérpótlékok II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme

25 A MUNKA DÍJAZÁSA 2. I. Bérformák és bérpótlékok a) bérformák:  teljesítménybér,  időbér,  a kettő összekapcsolásával. b) bérpótlék:  éjszakai munkavégzés,  túlmunkáért  heti pihenőnapokon,  munkaszüneti napon.

26 A MUNKA DÍJAZÁSA 3. II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme  A törvény szabályozza a munkavállaló költségeinek megtérítését, valamint a munkabér védelmét.  A munkabérből csak meghatározott feltételek mellett lehet bármilyen levonást eszközölni.

27 Végkielégítés: „jár”: munkáltatói rendes felmondás és csoportos létszámcsökkentés esetén, vagy ha a munkavállaló „rendkívülivel él” meghatározott munkaviszony megléte: a) legalább három év esetén: egyhavi; b) legalább öt év esetén: kéthavi; c) legalább tíz év esetén: háromhavi; d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi; e) legalább húsz év esetén: öthavi; f) legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset

28 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 5. IV. A munkaviszony melletti további munkaviszony létesítése 1. Létesítését kötelező a munkáltatónak bejelenteni. 2. A munkáltató a jogviszony létesítését, ha jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, megtilthatja

29 Néhány további fontos információ munkaviszonnyal kapcsolatos alapelv - Egyenlő bánásmód követelménye - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Kézbesítési vélelem.

30 START-kártyák Megnevezés [1] [1] STARTSTART PLUSZSTART EXTRA Kedvezményezettek köre- pályakezdő személy- gyes, gyed, gyet megszűnését követő egy éven belül visszatérni kívánó személy - gyes mellett munkát vállaló a gyermek egy éves korát követően - ápolási díj megszűnését követő egy éven belül visszatérni kívánó személy - tartósan álláskereső 19 - halmozottan hátrányos helyzetben levő tartósan álláskereső személy, ha - 50 évét betöltötte, vagy -alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy - rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső Fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás 2 évig teljesen mentesül (felsőfokú 1 évig) 2 évig teljesen mentesül Fizetendő munkaadói és társadalombiztosítási járulékok a bruttó munkabér százalékában - 1. évben összesen 15% - 2. évben összesen 25% - 1. évben összesen 15% - 2. évben összesen 25% - 1. évben teljesen mentesül - 2. évben összesen 15% Maximális járulékalap- alapesetben a kötelező minimálbér másfélszerese - felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásánál a kötelező minimálbér kétszerese - a kötelező minimálbér kétszerese Foglalkoztatás minimális időtartama - minimum 30 nap, legalább napi 4 óra Kapcsolódó kártya érvényessége - 2 év- 2 év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megszűnéséig, illetve az öregségi nyugdíj-jogosultság megszerzéséig - több alkalommal is kiváltható - 2 év, de legfeljebb az öregségi nyugdíj- jogosultság megszerzéséig - több alkalommal is kiváltható

31 Munkaerő-felvétel (toborzás) KÍVÜLRŐLBELÜLRŐL Jellemzői:-hirdetések -munkaügyi kp., munkaközvetítő irodák -fejvadász cégek -oktatási intézményekben -barátok, üzleti partnerek ajánlása alapján (protekció) -előléptetés -áthelyezés -lefokozás Előnye:-az alapképzés költségei nem a vállalkozást terhelik -rövid betanítási idő, alacsony ktg-ek -kisebb kockázat Hátránya:-kockázat (ismeretlen személy) -betanítási idő hosszúsága, ktg-es


Letölteni ppt "Legfontosabb jogszabályok A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők."

Hasonló előadás


Google Hirdetések