Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajogi ismeretek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajogi ismeretek."— Előadás másolata:

1 Munkajogi ismeretek

2 Legfontosabb jogszabályok
A MunkaTörvénykönyvéről szóló évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. ( A jogszabályok egymáshoz való viszonya! )

3 A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató
- 16. életévét betöltött személy Kivévelek: - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott tevékenységekre ( gyámhatósági engedéllyel) ( sport, hirdetési, modell, művészeti tev. ) 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni.

4 Munkaviszony alanya – 2./ Munkáltató
Munkáltató az lehet, aki jogképes!! A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható)

5 Munkaviszony létesítése - munkaszerződéssel - kinevezéssel és annak elfogadásával
-Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Bármely kérdésben megállapodhatnak, de - jogszabállyal - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg.

6 Munkaszerződés tartalma
Kötelező elemei: - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - személyi alapbér - munkakör - munkavégzés helye De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Munkarend stb.

7 Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. - munkarend - munkabér elemei - bérfizetés napja - munkába lépés napja - szabadság mértéke - felmondási idő stb. - változásokról

8 Munkavégzés helye - Állandó - Változó
A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.

9 Munkaviszony időtartama
Teljes vagy részmunkaidő ( Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony teljes munkaidős munkaviszonyként jön létre. ) Határozott-határozatlan idő ( eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre) - Azonos felek között ismételt határozott időtartamú munkaviszonyt – munkáltató jogos érdek hiányában- határozatlannak kell tekinteni, ha a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányul. 5 év Tovább-dolgozás….határozatlan idő

10 Próbaidő Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki.
Tartama: 30 nap-3 hónap Meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető.

11 Munkaviszony megszűnése
- Munkavállaló halálával - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - határozott idő lejártával

12 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 2.
II. A rendes felmondás és a végkielégítés a) Rendes felmondás A munkáltató köteles felmondását megindokolni Felmondási indokok - a munkavállaló képessége - a munkavállaló magatartása - a munkáltató működésével összefüggő ok Felmondási tilalom, felmondási korlát Felmondási idő. b) Végkielégítés A munkáltató rendes felmondása esetén jár, feltétele, hogy a munkaviszony meghatározott ideig a munkáltatónál fennálljon Végkielégítés mértéke

13 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 4.
Eljárás a munkaviszony megszűntetése esetén Ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait. Ki kell adni az előírt igazolásokat Működési bizonyítvány kiadása A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei A munkaviszony jogellenes megszüntetése: - Munkavállaló részéről az indoklás valótlansága, a munkavállaló részéről a felmondási idő be nem tartása. Munkáltató jogellenessége esetén: Eredeti állapot helyreállítása, Elmaradt munkabér, okozott kár (vagyoni, nem vagyoni) megtérítése Munkavállaló jogellenessége esetén: A felmondási időre eső átlagkereset megfizetése Okozott kár megtérítése

14 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor
Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkáltató köteles igazolást kiadni Tartalma: - személyi adatok - munkaviszony időtartama - tartozások, azok jogosultja stb. Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére - betöltött munkakör - munkavállaló munkájának értékelése.

15 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
I. A munkáltató alapvető kötelezettségei Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. Munkát megszervezni (munkavállaló jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.) Munkavállaló számára tájékoztatást és irányítást megadni. A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. Munkabér kifizetése.

16 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
II. A munkavállaló alapvető kötelezettségei Az előírt helyen, időben munkában képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, munkáltató rendelkezésére állni a munkaidőben. Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni. Munkatársaival együttműködni. Munkáját személyesen ellátni. Üzemi (üzleti) titok megőrzése. Tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvétel A munkáltató utasításának eleget tenni, A munkáltatói utasítás végrehajtásának megtagadása

17 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
III. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Állampolgári kötelezettségek teljesítése esetén. Közeli hozzátartozó halálakor. Keresőképtelen betegség Elháríthatatlan okok miatt Véradás, orvosi vizsgálat Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató engedélye alapján.

18 Szabadság - Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 )
- Pótszabadság különböző jogcímek szerint A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) -Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. - Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!!

19 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 6.
A tanulmányi szerződés A tanulmányi szerződés célja Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót Írásba foglalás, a támogatás formája, mértéke, a munkaviszonyban töltendő idő hossza, max. 5 év Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló kedvezményei - a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő - vizsgánként négy munkanap, diplomamunka: 10 munkanap

20 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 1.
I. A teljes munkaidő II. A pihenőidő III. A rendkívüli munkavégzés IV. A rendes és a rendkívüli szabadság

21 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2.
I. A teljes munkaidő a) Teljes vagy rendes munkaidő: A munkavállalónak rendszeresen külön utasítás nélkül is munkát kell végeznie Mértéke: napi 8 óra, heti 40 óra Munkarend, munkaidőkeret, napi munkaidő beosztást a munkáltató határozza meg Munkaidőkeret legfeljebb három havi keretben határozható meg A munkaidő-beosztás közlése: legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre közölni kell b) Rendkívüli munkavégzés Időtartama: naptári évenként legfeljebb óra Elrendelése: csak különösen indokolt esetben, munkaszüneti napon csak kivételesen rendelhető el

22 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3.
II. A pihenőidő munkaközi szünet, hat órán túli munkavégzés esetén 20 perc napi pihenőidő, a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között legalább 11 óra pihenőidő hetenként két pihenőnap, az egyik vasárnap munkaszüneti nap: évi 10 nap

23 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 4.
IV. A rendes és a rendkívüli szabadság Alapszabadságból és pótszabadságból áll. Mértékét a munkavállaló életkora határozza meg. A pótszabadság az alapszabadság felül jár. - fiatal munkavállalónak, szülőnek 16 évesnél fiatalabb gyermeke után szabadság kiadását a munkáltató határozza meg, a szabadság egynegyedét a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni Betegszabadság. Szülési szabadság.

24 A MUNKA DÍJAZÁSA 1. I. Bérformák és bérpótlékok
II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme

25 A MUNKA DÍJAZÁSA 2. I. Bérformák és bérpótlékok a) bérformák:
teljesítménybér, időbér, a kettő összekapcsolásával. b) bérpótlék: éjszakai munkavégzés, túlmunkáért heti pihenőnapokon, munkaszüneti napon.

26 A MUNKA DÍJAZÁSA 3. II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme
A törvény szabályozza a munkavállaló költségeinek megtérítését, valamint a munkabér védelmét. A munkabérből csak meghatározott feltételek mellett lehet bármilyen levonást eszközölni.

27 Végkielégítés: „jár”: munkáltatói rendes felmondás és csoportos létszámcsökkentés esetén, vagy ha a munkavállaló „rendkívülivel él” meghatározott munkaviszony megléte: a) legalább három év esetén: egyhavi; b) legalább öt év esetén: kéthavi; c) legalább tíz év esetén: háromhavi; d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi; e) legalább húsz év esetén: öthavi; f) legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset

28 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI 5.
IV. A munkaviszony melletti további munkaviszony létesítése Létesítését kötelező a munkáltatónak bejelenteni. A munkáltató a jogviszony létesítését, ha jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, megtilthatja

29 Néhány további fontos információ munkaviszonnyal kapcsolatos alapelv
- Egyenlő bánásmód követelménye - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Kézbesítési vélelem.

30 START-kártyák Megnevezés[1] START START PLUSZ START EXTRA
Kedvezményezettek köre - pályakezdő személy - gyes, gyed, gyet megszűnését követő egy éven belül visszatérni kívánó személy - gyes mellett munkát vállaló a gyermek egy éves korát követően - ápolási díj megszűnését követő egy éven belül visszatérni kívánó személy - tartósan álláskereső19 - halmozottan hátrányos helyzetben levő tartósan álláskereső személy, ha - 50 évét betöltötte, vagy -alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy - rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső Fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás 2 évig teljesen mentesül (felsőfokú 1 évig) 2 évig teljesen mentesül Fizetendő munkaadói és társadalombiztosítási járulékok a bruttó munkabér százalékában - 1. évben összesen 15% - 2. évben összesen 25% - 1. évben teljesen mentesül - 2. évben összesen 15% Maximális járulékalap - alapesetben a kötelező minimálbér másfélszerese - felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásánál a kötelező minimálbér kétszerese - a kötelező minimálbér kétszerese Foglalkoztatás minimális időtartama - minimum 30 nap, legalább napi 4 óra Kapcsolódó kártya érvényessége - 2 év - 2 év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megszűnéséig, illetve az öregségi nyugdíj-jogosultság megszerzéséig - több alkalommal is kiváltható - 2 év, de legfeljebb az öregségi nyugdíj-jogosultság megszerzéséig

31 Munkaerő-felvétel (toborzás)
KÍVÜLRŐL BELÜLRŐL Jellemzői: hirdetések munkaügyi kp., munkaközvetítő irodák fejvadász cégek oktatási intézményekben barátok, üzleti partnerek ajánlása alapján (protekció) előléptetés áthelyezés lefokozás Előnye: az alapképzés költségei nem a vállalkozást terhelik rövid betanítási idő, alacsony ktg-ek kisebb kockázat Hátránya: kockázat (ismeretlen személy) betanítási idő hosszúsága, ktg-es


Letölteni ppt "Munkajogi ismeretek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések