Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkaszervezési ismeretek A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Szakképzési Portál.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkaszervezési ismeretek A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Szakképzési Portál."— Előadás másolata:

1 1 Munkaszervezési ismeretek A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Szakképzési Portál

2 2 Munkaviszony megszűnése Meg kell különböztetnünk a munkaviszony megszűnését, illetve annak megszüntetését. A munkaviszony megszűnik: • a munkavállaló halálával, • a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, • illetve - határozott idejű munkaviszonynál - a határozott idő lejártával.

3 3 Munkaviszony megszüntetése Az előzőekkel szemben a munkaviszony megszüntetéséről akkor beszélünk, ha az nem külső, független körülmények, hanem az egyik, vagy mindkét fél akarata miatt szűnik meg. A munkaviszony megszüntethető: • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, • rendes felmondással (határozatlan időre szóló munkaszerződésnél), • rendkívüli felmondással, • a próbaidő alatt azonnali hatállyal, • határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése.

4 4 Közös megegyezés Mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszony megszüntethető a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésével. Ilyenkor a munkaviszony azon a napon szűnik meg, amelyet a felek megjelölnek a megegyezésben. A megszüntetés szólhat azonnalra, vagy megjelölhetnek egy távolabbi időpontot. Eddig az időpontig a munkavállaló köteles munkát végezni, a munkavégzés alóli felmentését nem kérheti. Mindig írásba kell foglalni a megállapodást!

5 5 Rendes felmondás A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felmondás egyoldalú jognyilatkozat, amelynek érvényességéhez a másik fél egyetértése vagy elfogadása nem szükséges. A munkavállaló rendes felmondással bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti a határozatlan idejű munkaviszonyát. A felmondó nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha azt a másik fél átvette.

6 6 Rendes felmondás A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak: • a munkavállaló képességeivel, • a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, • a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

7 7 Rendkívüli felmondás A munkaviszony rendkívüli felmondás keretében történő megszüntetésével egyaránt élhet a munkáltató és a munkavállaló. A rendkívüli felmondás egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amely a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. A törvény szigorúan meghatározza a rendkívüli felmondás feltételeit. Rendkívüli felmondás esetén is alkalmazni kell a munkáltató okszerű és világos indoklási kötelezettségére vonatkozó szabályt. Emellett vita esetén szintén a munkáltatónak kell bizonyítania a felmondás indokának valóságát és okszerűségét.

8 8 Rendkívüli felmondás Ezt a jogot csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha a másik fél: • A munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyosa gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy • egyébkánt olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A kollektív szerződés, vagy a munkaszerződés felsorolhatja azokat az eseteket, amelyek az adott munkáltatónál mindkét fél részéről alapjául szolgálhatnak a rendkívüli felmondás gyakorlásához.

9 9 Határozott idejű munkaviszony megszüntetése A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő lejárta előtt is megszüntetheti, ha a munkavállaló hátralévő időre járó - legfeljebb azonban egyévi - átlagkeresetét előre kifizeti. A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat mindig írásba kell foglalni. A határozott idejű munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, rendkívüli felmondással, illetve próbaidő esetén lehet azonnali hatállyal megszüntetni.

10 10 Felmondási idő A munkaviszony jogszerű megszüntetésének fontos feltétele a felmondási idő betartása, akár munkáltatói, akár munkavállalói rendes felmondásról legyen szó. A felmondási idő célja nem más, mint hogy a másik fél felkészülhessen a munkaviszony megszüntetésére, vagyis a munkavállaló új állást, míg a munkáltató új munkaerőt találhasson. A felmondási idő tartama legalább harminc nap, legfeljebb egy év lehet, amelytől sem a felek, sem a kollektív szerződés nem térhet el.

11 11 Felmondási idő A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött • három év után 5 nappal, • öt év után 15 nappal, • nyolc év után 20 nappal, • tíz év után 25 nappal, • tizenöt év után 30 nappal, • tizennyolc év után 40 nappal, • húsz év után 60 nappal meghosszabbodik.

12 12 Felmentési idő Munkáltatói rendes felmondás esetén a munkáltató köteles a munkavállalót a felmondási időn belül a munkavégzés alól felmenteni. A felmentés időtartama a felmondási idő fele, amelytől a kollektív szerződés a munkavállaló javára térhet el. A felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkereset illeti meg.

13 13 Végkielégítés A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya • a munkáltató rendes felmondása, • a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, • a munkavállaló rendkívüli felmondása következtében szűnik meg. A végkielégítés előfeltétele, hogy a munkavállaló meghatározott időtartam alatt a munkáltatónál munkaviszonyban álljon.

14 14 Végkielégítés A végkielégítés mértéke a munkavállalónál munkaviszonyban töltött • legalább három év esetén: egyhavi; • legalább öt év esetén: kéthavi; • legalább tíz év esetén: háromhavi; • legalább tizenöt év esetén: négyhavi; • legalább húsz év esetén: öthavi; • legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege. Ezek minimális összegek, amelytől a kollektív szerződés a munkavállaló javára eltérhet.

15 15 Felmondási tilalmak A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam (felmondási védelem) alatt: • a betegség miatti keresőképtelenség, • az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság ideje alatt, • a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés időtartama alatt,

16 16 Felmondási tilalmak • a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, • a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama alatt, • a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság időtartam alatt.

17 17 Teendők a munkaviszony megszüntetésekor A munkavállalónak a munkaviszony megszüntetésekor az arra előírt rendben át kell adnia munkakörét, valamint el kell számolnia munkáltatójával. A munkáltatónak viszont kötelessége kifizetni a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adnia a munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat. A munkáltató által kiállítandó igazolás többek között tartalmazza a munkavállaló személyi adatait, TAJ- számát, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamot stb.

18 18 Közalkalmazotti jogviszony megszűnése A közalkalmazotti jogviszony automatikusan megszűnik: • A kinevezésben foglalt idő lejártával, • A közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.

19 19 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: • közös megegyezéssel, • áthelyezéssel, • lemondással, • rendkívüli lemondással, • felmentéssel, • azonnali hatállyal próbaidő alatt, • elbocsátással, • rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt.


Letölteni ppt "1 Munkaszervezési ismeretek A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Szakképzési Portál."

Hasonló előadás


Google Hirdetések