Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése Szakszervezeti jogokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése Szakszervezeti jogokat."— Előadás másolata:

1 A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése Szakszervezeti jogokat érintő változások Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda 2013.01.26. LIGA Szakszervezetek 1

2 2013.01.26. A szabályozási környezet változása A változás/változtatás indokai a Lisszaboni Stratégiára épülő Zöld Könyv szempontrendszere: • rugalmas foglalkoztatás • a munkavégzők szociális biztonságának megteremtése Ellentmondás?! • a foglalkoztatás növelése, a foglalkoztatási viszonyok átalakítása • a piacgazdasági viszonyoknak megfelelő munkajogi rendszer • az állami beavatkozás visszaszorítása a szociális konzultáció eredményeinek beépítése: • „védett”kor intézménye • a munka és a családi élet összehangolása (pl. részmunkaidős foglalkoztatás) LIGA Szakszervezetek 2

3 2013.01.26. A 2012. évi I. törvény (új Mt.) megszületésének körülményei  OÉT megszüntetése  Első Mt. változat megjelenése 2011. júniusában  2 hét állt a szociális partnerek rendelkezésére a véleményezésre  1 napos konzultáció, tiltakozó akciók Eredmény: 1.későbbi hatályba léptetés 2.egyéni és kollektív védelmi minimumok egy részének visszaállítása 3.a korábban kihagyott hagyományos szakszervezeti jogok részbeni helyreállítása Szükséges és/vagy elégséges változtatások (?)  kódexszerű szabályozás;  a rugalmas foglalkoztatás keretében a felek megállapodásainak tág teret enged;  új jogpolitikai célkitűzések: a szerződéses alapú szabályozás szerepének jelentős bővítése (egyéni és kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásai- munkaszerződés, KSZ, üzemi megállapodás, egyeztető bizottság kötelező érvényű határozata) 2012. évi I. törvény (új Mt.) LIGA Szakszervezetek 3

4 2013.01.26. Diszpozitivitás Relatív Abszolút Kógens szabályok Munkaszerződés és Kollektív Szerződés LIGA Szakszervezetek 4

5 2013.01.26. A közalkalmazottak jogállását érintő legutóbbi változások • 2012.évi CCXVI. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1)Mt. és Kjt. összhangjának biztosítása érdekében 2)Ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel az ágazati törvények Kjt.-től történő eltérési lehetőségének megteremtése LIGA Szakszervezetek 5

6 2013.01.26.  A közalkalmazotti jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni a Kjt.-ben foglalt eltérésekkel. /De! Törvény ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a Kjt.-től eltérhet./  A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának (KOMT) Munkavállalói oldala több alkalommal készített részletes összefoglalót és tett javaslatot a Kjt. szükséges módosításaira.  feldolgozott jogalkalmazási tapasztalatok  meglévő ellentmondások LIGA Szakszervezetek 6

7 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése I. A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint d) a „nem megfelelt” minősítés esetén az ismertetést követő 10. napon e) a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra f) továbbá ha törvény így rendelkezik. (lásd. pl. ágazati szab.) g) a prémiumévek programban történő részvétel esetén a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint. LIGA Szakszervezetek 7

8 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II. e., ponthoz: (a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy más jogállási törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra) SAJÁTOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 1.Tájékoztatási kötelezettség- 30 nappal korábban: ka., képviselettel rendelkező szakszervezet, közalkalmazotti tanács(képviselő) 2.Tájékoztatás tartalma (időpont, ok, következmény) LIGA Szakszervezetek 8

9 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II/A. 3. Konzultáció (tervbe vett intézkedések) – szakszervezet, ka.i tanács 4. Ka. tájékoztatása az átadó/átvevő által 5. További foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat 6. Ka. nyilatkozata 7. Megszűnés vagy továbbfoglalkoztatás LIGA Szakszervezetek 9

10 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel b) áthelyezéssel 1. a Kjt., valamint 2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, 3. a Hjt.és a Hszt. hatálya alá tartozó munkáltatók között;  három fél megállapodása  megállapodás: áthelyezés időpontjában,új munkakörben, illetményben, munkahelyben  közös fenntartóhoz tartozó intézmények közötti áthelyezés rendkívül indokolt esetben LIGA Szakszervezetek 10

11 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése c) lemondással  határozott idejű ka.i jogviszony  határozatlan idejű ka.i jogviszony (2 hónap-mentesítés részben v. egészben a munkavégzés alól) d) rendkívüli lemondással  indoka lehet: a munkáltató lényeges, szándékos v. súlyos gondatlan jelentős mértékű kötelezettségszegése vagy  olyan magatartás tanúsítása, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné LIGA Szakszervezetek 11

12 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése d) rendkívüli lemondással  világos, valós, okszerű indokolás  15 nap – 1 év  jogviszony megszűnése+távolléti díj: felmentési időnek megfelelően  kártérítés követelhető LIGA Szakszervezetek 12

13 2013.01.26. e) Felmentéssel 1) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; 2) a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani; 3) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; 4) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont alapján); A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése LIGA Szakszervezetek 13

14 2013.01.26. 5) Tny. szerinti 40 év szolgálati idővel rendelkező nők esetében (kérelemre)  indokolási kötelezettség  1), 2) és 3) esetében: tájékoztatás másik munkakör felajánlási lehetőségéről /nyilatkozat a ka. részéről 2 munkanapon belül –igen vagy nem/  konkrét munkakörökről tájékoztatás a felmentés közlése előtt min. 10 nappal  ka. 5 napon belül nyilatkozik  létszámcsökkentés esetén a munkakörhöz tartozó munkaidő megosztása közalkalmazottak kérelmére De! a közoktatási ágazatban a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése LIGA Szakszervezetek 14

15 2013.01.26. Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások Felmentési tilalmak : 1., a) a várandósság, b) a szülési szabadság, c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság /De! a védelem az anyát illeti meg, ha mindkét szülő igénybe veszi/, d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. /De! a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta/- joggyakorlat? LIGA Szakszervezetek 15

16 2013.01.26. Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások 2., A védelem szempontjából irányadó időpontok:  a felmentés közlése  tájékoztatás: munkakör-felajánlási illetve kinevezés-módosítási lehetőségről LIGA Szakszervezetek 16

17 2013.01.26. Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások 3., Korlátok:  „védett kor” intézménye (+ emelt összegű végkielégítés)  anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa – gyermek 3 éves koráig ha szülési v. gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe (Mindkét fenti esetben: a ka. i jogviszonnyal kapcsolatos mgt. csak szándékos, súlyos gondatlan, jelentős mértékű kötelezettségszegés esetén; képessége okán: munkakör-felajánlási kötelezettség)  rehabilitációs járadékban, ellátásban részesülő esetében eü.i ok miatt- munkakör-felajánlási kötelezettség  ka.i tanács elnöke  védett szakszervezeti tisztségviselő LIGA Szakszervezetek 17

18 2013.01.26. Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások  + az ún. különösen indokolt esetek: a)ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott gyermeke van; b) ha egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít. /munkakör-felajánlás! (kivéve: alkalmatlan vagy nyd-nak minősül)/ LIGA Szakszervezetek 18

19 2013.01.26. Felmentési idő kezdetére vonatkozó korlátozások Legkorábban az alábbi időtartamok lejártát követő napon kezdődhet: a) betegség miatti keresőképtelenség (max. a betegszabadság lejártát követő 1 év) b) beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség c) hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság d) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján, külföldön végzett munka; e) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; f) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint g) a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított munkavégzés alóli felmentés. LIGA Szakszervezetek 19

20 2013.01.26. Felmentési idő  legalább 60 nap  maximum 8 hónap (KSZ esetében is!)  munkaköri alkalmatlanság (eü. kivételével), nem megfelelő munkavégzés esetén:30 nap  a felek eltérő megállapodása v. KSZ eltérő rendelkezése hiányában a 60 nap a ka.i jogviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik:  5 év után 1 hónappal  10 év után 2 hónappal  15 év után 3 hónappal  20 év után 4 hónappal  25 év után 5 hónappal  30 év után 6 hónappal  munkavégzés alóli mentesítés (min.felére); távolléti díj havonta egyenlő részletekben. LIGA Szakszervezetek 20

21 2013.01.26. Mikor jár végkielégítés? Ha a közalkalmazotti jogviszony  felmentéssel  rendkívüli lemondással  6 hónapnál rövidebb megszakítással létesített határozott idejű jogviszonyok azonos munkáltatónál  a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. LIGA Szakszervezetek 21

22 2013.01.26. Mikor nem jár végkielégítés?  felmentés tartós alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés okán;  nyugdíjasnak minősül a ka. (legkésőbb a jogviszony megszűnésének időpontjában!) Mt. alapján;  felmentésére a Tny. szerinti 40 év szolgálati idő megléte okán kérelmére került sor;  ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartama alatt költségvetési szervnél (v. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervnél) teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít (De! a korábbi jogviszonyban töltött időt az új munkáltató figyelembe veszi majd!) LIGA Szakszervezetek 22

23 2013.01.26. A végkielégítésre való jogosultság során beszámítható időtartamok  adott munkáltatónál  áthelyezés előtti  jogelőd munkáltatónál a munkáltató egészének v. részének átadása esetén az átadó munkáltatónál jogviszonyban töltött idő. Mely időtartamok nem vehetők figyelembe a végkielégítésre való jogosultság során?  30 napot meghaladó fizetés-nélküli szabadság Kivéve: • közeli hozzátartozó • 14 éven aluli gyermek gondozása, ápolása • 12 éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás céljából igénybe vett.  szabadságvesztés, (szigorított) javító-nevelő munka, közérdekű munka. LIGA Szakszervezetek 23

24 2013.01.26. Végkielégítés mértéke 1-8 havi távolléti díj: • 3 év: 1 havi • 5 év: 2 havi • 8 év: 3 havi • 10 év: 4 havi • 13 év: 5 havi • 16 év: 6 havi • 20 év: 8 havi Kifizetése: a felmentési idő utolsó napján. LIGA Szakszervezetek 24

25 2013.01.26. Eltérő összegű végkielégítések 1.+ 4 havi távolléti díj (nyugdíj korhatár előtt 5 évvel) - kivéve, ha korábban már részesült valamely jogcímen emelt összegben 2. 2X összegű: rendkívüli lemondás esetén LIGA Szakszervezetek 25

26 2013.01.26. Eltérő összegű végkielégítések 3. fele összegű:  felajánlott munkakörbe történő áthelyezés, kinevezés elutasítása  elfogadó nyilatkozat hiánya Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet: a)a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, (a felajánlott illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű) b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna, LIGA Szakszervezetek 26

27 2013.01.26. Eltérő összegű végkielégítés Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet: c) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy d) az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte. LIGA Szakszervezetek 27

28 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése f) azonnali hatállyal 1) a próbaidő alatt 2) határozott idejű jogviszonyt • 1 évi vagy ha ettől kevesebb idő a hátralévő idő: annak megfelelő távolléti díj kifizetése mellett; • nem megfelelő munkavégzés/alkalmatlanság esetén: 1 havi távolléti díj (kivéve, ha ettől kevesebb a hátralévő idő, mert akkor annak megfelelő) 3) összeférhetetlenség 4) nem tesz eleget a munkáltató írásbeli felszólításának (büntetlen előélet, foglakozástól eltiltás) igazolás benyújtására (hatósági bizonyítvány) 5) büntetett előélet v. foglakozástól eltiltás megállapítása 4) és 5) esetében: írásban indokolni kell! LIGA Szakszervezetek 28

29 2013.01.26. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése g) rendkívüli felmentés - Mt. 78.§ alapján (visszautalás) - indokolás nélkül - azonnali hatállyal - jogviszonyból származó lényeges kötelezettségszegés: • szándékosan vagy súlyos gondatlansággal • jelentős mértékben - olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné. LIGA Szakszervezetek 29

30 2013.01.26. A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei • kár megtérítése (elmaradt jövedelem címén legfeljebb 12 havi távolléti díj igényelhető) • végkielégítés (ha jogellenesen nem kapott, vagy nem felmentéssel szűnt meg a jogviszony) • végkielégítés helyett kérheti az irányadó felmentési időre járó távolléti díj összegét is • jogviszony helyreállítása (csak meghatározott esetekben!): 1.egyenlő bánásmód követelményébe ütközés 2.felmentési tilalomba ütközés 3.felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésének hiánya (védelemben részesülő tisztségviselő) 4.KT tag volt a megszüntetéskor 5.közös megegyezéssel történő megszüntetést vagy erre irányuló jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. LIGA Szakszervezetek 30

31 2013.01.26. A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei • Közalkalmazott által jogellenesen megszüntetett jogviszony: 1.lemondási időre járó távolléti díj megfizetése a munkáltató részére 2.határozott időre szóló jogviszony esetén: hátralévő időre járó, de max. 3 havi távolléti díj 3.a munkáltató követelheti kárának megtérítését 4.a 2. és 3. együttesen max. 12 havi távolléti díj lehet 5.a fenti jogkövetkezmények alkalmazhatók akkor is, ha munkakörét nem az előírt rendben adja át. LIGA Szakszervezetek 31

32 2013.01.26. Csoportos-létszámcsökkentés 30 napos időszakon belül a munkáltató működésével összefüggő ok miatt történő felmentések:  döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám alapján: 20 < 100 = 10 fő 100 < 300= mv.ók 10%-a 300 vagy annál több = 30 fő  telephelyenként kell számítani (azonos megyében, fővárosban összeszámítás) LIGA Szakszervezetek 32

33 2013.01.26. Csoportos-létszámcsökkentés  Közalkalmazotti Tanács - Munkáltató tárgyalása: - megkezdését megelőzően 7 nappal írásos tájékoztatás a KT részére - tárgyalási kötelezettség: megállapodás megkötéséig ennek hiányában 15 napig - megállapodás esetén: írásba foglalás, állami foglalkoztatási szerv (ÁFSZ) részére megküldés - ÁFSZ értesítése (+ KT-nak is megküldve) a létszámcsökkentésről, adatközlés - ugyanez a döntés esetén 30 nappal a jognyilatkozat közlését megelőzően (+ a ka. részére is!) – elmaradása jogellenességet eredményez!  fenti döntést megelőzően a miniszter az (al)ágazati érdekegyeztető fórum (hiányában: a KOMT-ban) keretében tárgyalást kezdeményez! LIGA Szakszervezetek 33

34 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Szereplők: szakszervezetek - munkáltatók •Munkavállalók és munkáltatók egyesülési szabadsága •Munkáltatónál szakszervezet létrehozása; szervek működtetése, ezekbe tagok bevonása •Tájékoztatási kötelezettség képviselő/tisztségviselő személyéről (kölcsönös) •Tájékoztatás: munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása LIGA Szakszervezetek 34

35 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd •Tájékoztatás vagy konzultáció megtagadása: jogos gazdasági érdek vagy működés veszélyeztetése •titoktartási kötelezettség •Csak a képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg az Mt.-ben biztosított jogok! LIGA Szakszervezetek 35

36 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Nem változik:  szakszervezet, képviselettel rendelkező szakszervezet fogalma  hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezések  szakszervezeti tagdíj levonásának térítésmentessége  konzultáció kezdeményezése LIGA Szakszervezetek 36

37 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Kiemelt területek:  az általános képviseleti jog az állami szervek előtt  hatóság, bíróság előtti képviselet (gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából)  tájékoztatáshoz való jog (a munkáltató a tájékoztatást megtagadhatja?)  a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási jog ezáltal szűkebb  helyiséghasználat  a munkáltató területére való belépés  munkajogi védelem (1-5 fő/telephely + 1 fő/munkáltató)  munkaidő-kedvezmény LIGA Szakszervezetek 37

38 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Hiányzó jogok:  hatóság, helyi önkormányzat, munkáltató együttműködési kötelezettsége (csak alapelvi szinten), információs kötelezettsége  a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetése  a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése  kifogás joga  képzési szabadidő  szakszervezeti reprezentativitás és ahhoz fűződő külön jogosítványok LIGA Szakszervezetek 38

39 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe •Tisztségviselők védelme:  Telephelyenként 1-5 fő; munkáltatónként +1  Munkáltató felmondása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – előzetes egyetértés  Tájékoztatás közlése: 8 nap; indokolni kell  Megbízatás idejére + 6 hó LIGA Szakszervezetek 39

40 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe • Munkaidő-kedvezmény  Munkaviszonyban álló 2 tag után havi 1 óra  Taglétszám: január 1-jei állapotnak megfelelően  Igénybevétel: tárgyéven belül  Távolmaradás bejelentése: min. 5 nappal korábban (kivéve halasztást nem tűrő, rendkívül indokolt eset)  Védett tisztségviselőnek konzultáció idejére munkavégzési kötelezettség alóli mentesülése  Távolléti díj  Képzési szabadidő megszűnik LIGA Szakszervezetek 40

41 2013.01.26. A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe • Kollektív Szerződés  Szakszervezet (v. szövetség) kötheti, min. 10%-os szervezettség, Egy munkáltató - egy KSZ  Tartalom: • munkaviszonnyal kapcsolatos jogok/kötelezettségek (normatív rész) • a feleknek a KSZ megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartása (kötelmi rész)  Munkavállaló hátrányára is eltérhet LIGA Szakszervezetek 41

42 2013.01.26. Gyakorlati tapasztalatok az új Mt. bevezetése kapcsán • kutatás (nem reprezentatív) • szakszervezeti szervezettség, struktúra • tisztségviselők munkajogi védelme • munkaidő-kedvezmény csökkenése • pénzbeli megváltás hiánya • kifogás, ellenőrzés hiánya • Kollektív Szerződések helyzete • bércsökkenés • regionális bérkülönbségek • munkaközi szünet problematikája • munkaszervezési gondok • próbaidő visszaélés jellegű alkalmazása • jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei • per vagy nem per? • a várt foglalkoztatás-bővülés hiánya. LIGA Szakszervezetek 42

43 2013.01.26. Köszönöm a figyelmüket! LIGA Szakszervezetek 43


Letölteni ppt "A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése Szakszervezeti jogokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések