Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog és társadalombiztosítási jog II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog és társadalombiztosítási jog II."— Előadás másolata:

1 Munkajog és társadalombiztosítási jog II.
BUDAPEST, február 13., ,30. óra Munkajog és társadalombiztosítási jog II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék

2 Munkajog és TB jog II. Felelősség a munkajogban;
A munkaviszony módosítása és megszüntetése; Atipikus munkaviszonyok, munkaügyi viták;

3 Felelősség a munkajogban
A felelősség általános kérdései; A felelősség fajtái: Kártérítési felelősség Fegyelmi felelősség; Kártérítési felelősség: Mt. Kjt., Ktv. Fegyelmi felelősség: Kjt., Ktv.

4 I. A felelősség általános kérdései
A felelősség általános definíciója A felelősség fogalom dimenziói: Erkölcsi Politikai Jogi (btk, ptk, mt, közig, szabs,) A jogi felelősség elemei: (munkajog) jogellenesség felróhatóság szankció.

5 II. A munkajogi felelősség fajtái:
kártérítési felelősség (Mt,Kjt,Ktv) munkáltató: vétkességre tekintet nélküli felelősség munkavállaló: vétkességen alapuló (általános) vétkességre tekintet nélküli felelősség ( egyes esetekben) fegyelmi felelősség

6 A munkáltató felelőssége:

7 A munkavállaló felelőssége:

8

9 Fegyelmi felelősség: közalkalmazott: fegyelmi vétséget követ el, ha közalk. jogv.-ból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, kötelező az eljárás súlyos szabályszegés esetén. köztisztviselő: fegyelmi vétséget követ el, ha köztisztv. jogv.-ból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi, kötelező az alapos gyanú esetén is.

10 A munkaviszony megváltozása és megszüntetése
módosulása minimálbér, határozott idő módosítása munkavégzés helye, anyaság, jogutódlás.

11 Munkaviszony megszűnése:
a) a munkavállaló halálával, b) a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével, c) a határozott idõ lejártával, d) a tovább foglalkoztatás a Ktv, Kjt hatálya alá eső szerveknél lehetséges

12 A munkaviszony megszüntetése:
a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével; b) rendes felmondással; c) rendkívüli felmondással; d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt; e) a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonya megszüntethető ha, a munkavállalót egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete kifizetésre kerül

13 Rendes felmondás: jogosult: munkáltató és munkavállaló írásbeliség
indokolási kötelezettség (igaz és okszerű), kivéve, ha a MV nyugdíjasnak minősül felmondási tilalmak, korlátozások végkielégítés csak a munkavállaló magatartásával, képességével összefüggésben

14 Felmondási tilalmak: a) a betegség miatti keresõképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresõképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság, b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés, c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §), d) a terhesség, a szülést követõ három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés], e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság (138. § (5) bekezdés), f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétõl számított idõtartama.

15 Csoportos létszámcsökkentés
fő: 10 elbocsátott fő: 10% elbocsátott 300< fő: 30 fő, és ezeknek 30 napon belül rendes felmondással kívánja a jogviszonyát megszüntetni köteles konzultálni a szakszervezettel be kell jelenteni az illetékes munkaügyi központnak

16 Rendkívüli felmondás:
jogosult: munkáltató és munkavállaló másik fél munkaviszonyból származó, lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, hogy a jogviszonyt már nem lehet tovább fenntartani.

17 Végkielégítés: „jár”: munkáltatói rendes felmondás és csoportos létszámcsökkentés esetén, vagy ha a munkavállaló „rendkívülivel él” meghatározott munkaviszony megléte: a) legalább három év esetén: egyhavi; b) legalább öt év esetén: kéthavi; c) legalább tíz év esetén: háromhavi; d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi; e) legalább húsz év esetén: öthavi; f) legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset

18 Közalkalmazotti jogviszony esetén:
A közalkalmazotti jogviszony megszûnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével, valamint d) a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben. A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ: a) közös megegyezéssel; b) áthelyezéssel 1. az e törvény, valamint 2. e törvény és a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, 3. és a hivatásos, továbbá a szerzõdéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatók között. c) lemondással; d) rendkívüli lemondással; e) felmentéssel; f) azonnali hatállyal a próbaidõ alatt, valamint g) elbocsátással.

19 Köztisztviselők esetén:
A közszolgálati jogviszony megszûnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával; b) a köztisztviselõ halálával; c) e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben; d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel; e) az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, illetve ügyész minisztériumi beosztásának megszûnésével; f) a 70. életév betöltésével. A közszolgálati jogviszony megszüntethetõ: a) a felek közös megegyezésével; b) áthelyezéssel közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez; c) lemondással; d) felmentéssel; e) azonnali hatállyal a próbaidõ alatt. A köztisztviselõ a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.

20 Atipikus munkaviszonyok, munkaügyi viták

21 Atipikus munkaviszonyok
munkáltató-munkavállaló között létrejövő szerződés (heti teljes munkaidő, határozatlan idejű szerződés Atipikus munkaviszony: részmunkaidős foglalkoztatás határozott idejű foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés távmunka, bedolgozás

22 Munkaügyi viták Kollektív munkaügyi vita Munkaügyi jogvita
Sz-Mu Megoldás: egyeztetés, közvetítés ÜT-Mu döntőbíráskodás Munkaügyi jogvita Sz-Mu ÜT-Mu Mv-Mu Megoldás: munkaügyi bíróság Mv-Mv


Letölteni ppt "Munkajog és társadalombiztosítási jog II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések