Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."— Előadás másolata:

1 Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….
Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

2 Legfontosabb jogszabályok
A MunkaTörvénykönyvéről szóló évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Tv. ( A jogszabályok egymáshoz való viszonya! )

3 A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató
- 16. életévét betöltött személy Kivévelek: - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott tevékenységekre ( gyámhatósági engedéllyel) ( sport, hirdetési, modell, művészeti tev. ) 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni.

4 Munkaviszony alanya – 2./ Munkáltató
Munkáltató az lehet, aki jogképes!! A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható)

5 A szerződés típusa A szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállalói érdek csorbítására A szerződést - elnevezésétől függetlenül – az összes körülményre tekintettel kell megítélni. Pl: - a felek szerződéskötést megelőző tárgyalásaira - jognyilatkozatokra - tényleges munkavégzés jellegére - a szerződő felek jogaira és kötelességeire ( MT §.) Színlelt szerződés következményei Munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony elhatárolása

6 Munkaviszony létesítése - munkaszerződéssel - kinevezéssel és annak elfogadásával
-Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Bármely kérdésben megállapodhatnak, de - jogszabállyal - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg.

7 Munkaszerződés tartalma
Kötelező elemei: - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - személyi alapbér - munkakör - munkavégzés helye De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Munkarend stb.

8 Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. - munkarend - munkabér elemei - bérfizetés napja - munkába lépés napja - szabadság mértéke - felmondási idő stb. - változásokról

9 Munkavégzés helye - Állandó - Változó
A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.

10 Munkaviszony időtartama
Teljes vagy részmunkaidő ( Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony teljes munkaidős munkaviszonyként jön létre. ) Határozott-határozatlan idő ( eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre) - Azonos felek között ismételt határozott időtartamú munkaviszonyt – munkáltató jogos érdek hiányában- határozatlannak kell tekinteni, ha a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányul. 5 év Tovább-dolgozás….határozatlan idő

11 Próbaidő Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki.
Tartama: 30 nap-3 hónap Meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető.

12 Munkaviszony megszűnése
- Munkavállaló halálával - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - határozott idő lejártával

13 Munkaviszony megszüntetése
CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES!!! - közös megegyezéssel - rendes felmondással ( felmentéssel, lemondással Kjt.-ben, Ktv.-ben) – felmondási idő ( nap, 60nap-8 hónapfelmentés a munkavégz.alól.) - Felmondási tilalmak Munkáltatónak indokolni kell ( Ktv. 30.§. , munkáltató működésével, munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok) - OKSZERŰ és VALÓS - - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - határozott idő lejárta előtt- hátralévő időre járó bér ( max. 1. évi ) kifizetésével - rendkívüli felmondással - munkáltató és munkavállaló is indokolni köteles -alapja súlyos kötelezettségszegő magatartás ( 15 nap)

14 Munkaviszony jogellenes megszüntetésének következménye
Munkáltatói jogellenes megszüntetésnél -Eredeti munkakörbe visszahelyezés hónapig terjedő kártérítés - Ítélet jogerőre emelkedéséig átlagkereset, végkielégítés, felmondási időre járó bér Munkavállalói jogellenes megszüntetés - Felmondási időre járó bér, vagy annak arányos részének megfizetése (+ perköltségek) - Kártérítés

15 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor
Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkáltató köteles igazolást kiadni Tartalma: - személyi adatok - munkaviszony időtartama - tartozások, azok jogosultja stb. Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére - betöltött munkakör - munkavállaló munkájának értékelése.

16 Munkaviszony tartalma Munkáltatói kötelezettségek
102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (3) A munkáltató köteles a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni.

17 Munkaviszony tartalma Munkavállalói kötelezettségek
103. § (1) A munkavállaló köteles a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; d) munkáját személyesen ellátni. (2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni. (3) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. (4) A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. 104. § (1) A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni.

18 Szabadság - Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 )
- Pótszabadság különböző jogcímek szerint A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) -Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. - Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!!

19 Néhány további fontos információ munkaviszonnyal kapcsolatos alapelv
- Egyenlő bánásmód követelménye - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Kézbesítési vélelem.

20 Köszönöm a figyelmet! Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."

Hasonló előadás


Google Hirdetések