Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkajogviszony tartalma a munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei 2010. december Dudás Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkajogviszony tartalma a munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei 2010. december Dudás Katalin."— Előadás másolata:

1 A munkajogviszony tartalma a munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei 2010. december Dudás Katalin

2 A munkaviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek általános jellemzői A jogviszony alanyait megillető jogok és kötelezettségek aszimmetrikus volta (a felek jogai és kötelezettségei nem mindig felelnek meg egymásnak „tükörképszerűen” – pl. munkavédelem) A jogviszony alanyait megillető jogok és kötelezettségek aszimmetrikus volta (a felek jogai és kötelezettségei nem mindig felelnek meg egymásnak „tükörképszerűen” – pl. munkavédelem) A főkötelezettségeket (pl. munkavégzési és bérfizetési kötelezettség) kísérő mellékkötelezettségek (pl. gondoskodási, illetve gondossági kötelezettség) nagy jelentősége A főkötelezettségeket (pl. munkavégzési és bérfizetési kötelezettség) kísérő mellékkötelezettségek (pl. gondoskodási, illetve gondossági kötelezettség) nagy jelentősége

3 A munkáltató kötelezettségei Foglalkoztatási kötelezettség Foglalkoztatási kötelezettség Munkabér fizetése Munkabér fizetése Egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása Egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása A munka megszervezése és irányítása A munka megszervezése és irányítása A munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzésének biztosítása A munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzésének biztosítása

4 A munkavállaló kötelezettségei Rendelkezésre állás (előírt helyen és időben,munkára képes állapotban) Rendelkezésre állás (előírt helyen és időben,munkára képes állapotban) Személyes munkavégzés (kivétel: munkavégzési kötelezettéség alóli mentesülés eseteiben) Személyes munkavégzés (kivétel: munkavégzési kötelezettéség alóli mentesülés eseteiben) Munkájának az elvárható szakértelemmel és gondossággal való végzése Munkájának az elvárható szakértelemmel és gondossággal való végzése Munkatársaival való együttműködés Munkatársaival való együttműködés A munkáltató által kijelölt tanfolyamon való részvétel A munkáltató által kijelölt tanfolyamon való részvétel A munkáltató jogszerű utasításainak teljesítése. A munkáltató jogszerű utasításainak teljesítése. Titoktartási kötelezettség Titoktartási kötelezettség A munkaszerződéstől eltérő helyen és/vagy munkakörben történő munkavégzés átmeneti időre, a munkáltató gazdasági érdekből történő utasítására (átirányítás, kiküldetés, kirendelés) A munkaszerződéstől eltérő helyen és/vagy munkakörben történő munkavégzés átmeneti időre, a munkáltató gazdasági érdekből történő utasítására (átirányítás, kiküldetés, kirendelés) Bejelentési kötelezettség a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok létesítésekor Bejelentési kötelezettség a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok létesítésekor

5 A munkáltatói utasítások teljesítésének kötelezettsége Csak a jogszerű utasítás teljesítése kötelező. Jogszerű az utasítás: - Ha az arra jogosulttól származik - A munkaviszonnyal (s nemcsak a munkakörrel) összefüggésben kell állnia - Megfelelő formában adta ki a munkáltató. A nem jogszerű utasítást nem kötelező teljesíteni. De: az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a munkavállalót az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre álljon. Ha a munkavállaló az utasítás jogszerű megtagadása miatt nem végez munkát, a kieső időre is jogosult díjazásra (távolléti díj).

6 A munkáltatói utasítás nem teljesítése Köteles megtagadni a munkavállaló az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Köteles megtagadni a munkavállaló az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Megtagadhatja a munkavállaló az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba, vagy munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályba ütközik. Megtagadhatja a munkavállaló az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba, vagy munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályba ütközik. Nem tagadhatja meg a teljesítést, de figyelem felhívási kötelezettsége van az utasítást adó felé, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló ezzel számolhat. Nem tagadhatja meg a teljesítést, de figyelem felhívási kötelezettsége van az utasítást adó felé, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló ezzel számolhat.

7 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás A munkáltató egyoldalú utasítása alapján A munkáltató egyoldalú utasítása alapján Csak a munkavégzés helyére (kiküldetés és kirendelés)és a munkakörre (átirányítás) vonatkozhat Csak a munkavégzés helyére (kiküldetés és kirendelés)és a munkakörre (átirányítás) vonatkozhat A munkaszerződés más tartalmi elemének megváltoztatására a munkáltató egyoldalúan nem jogosult. A munkaszerződés más tartalmi elemének megváltoztatására a munkáltató egyoldalúan nem jogosult. A jogszabályban meghatározott feltételek és korlátok mellett alkalmazható A jogszabályban meghatározott feltételek és korlátok mellett alkalmazható

8 Átirányítás Fogalma: a munkáltató a munkavállalót működésével összefüggő okból, ideiglenesen a) eredeti munkaköre helyett vagy b) eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatok elvégzésére utasíthatja. Díjazása: a) az a) szerinti díjazás a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg b) a ténylegesen végzett munka alapján, de nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél c) Helyettesítési díj – ha b) esetben a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el – a munkabéren felül jár, s mértékét az átirányítás alapján végzett munkára irányadó díjazás szerint kell megállapítani.

9 Kiküldetés Fogalma: a szokásos munkavégzési helyen kívül történő munkavégzés ideiglenesen a munkáltató utasítására gazdasági érdekből, a munkáltató irányítása alatt. (Nem kiküldetés: ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéből eredően – szokásosan telephelyén kívül végzi) (Nem kiküldetés: ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéből eredően – szokásosan telephelyén kívül végzi) Lehet: belföldi, külföldi (kiküldött munkavállaló – EU irányelv) Lehet: belföldi, külföldi (kiküldött munkavállaló – EU irányelv) Kiküldött munkavállaló: ha magyar (külföldi) munkáltató munkavállalója – harmadik féllel kötött megállapodás alapján - külföldön (a Magyar Köztársaság területén) végez munkát Feltételei: be kell tartani a munkavégzés területén irányadó következő szabályokat: Feltételei: be kell tartani a munkavégzés területén irányadó következő szabályokat: - leghosszabb munkaidő, legrövidebb pihenőidő, fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke - leghosszabb munkaidő, legrövidebb pihenőidő, fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke - legalacsonyabb munkabér - legalacsonyabb munkabér, - munkaerő-kölcsönzés feltételei, munkavédelmi feltételek, egyenlő bánásmód követelménye, terhes, illetve kisgyermekes nők, fiatal munkavállalók munkavállalási és foglalkoztatási szabályai Európai Közösségi Bíróság: Laval és Viking ügy, Luxembourg ügye (2007,2008) – egyenlő bánásmód, maximum-követelmények-e?

10 Kirendelés Fogalma: a munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezhető. Feltételei: a munkáltatók közötti tulajdonosi kapcsolat és a munkavállaló ellenszolgáltatás nélküli átengedése Munkaviszony alakulása: - a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek a foglalkoztató munkáltatót illetik, illetve terhelik - A munkaviszony megszüntetésének jogát azonban csak a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. - A munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlójának személyéről tájékoztatni kell. - A munkavállalót – eltérő megállapodás hiányában – a munkaszerződése szerinti munkabére illeti meg. - Alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra irányadó kollektív szerződést a munkaidőre és a pihenőidőre, valamint – ha az a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására is.

11 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés közös szabályai Indok - Indokolt gazdasági érdekből Időtartam - Csak átmeneti lehet (naptári évenként 44 munkanap, de együttesen sem lehet több naptári évenként 110 munkanapnál –az Mt.150, § (1) bek. alapján végzett munkát is ideértve, de kollektív szerződés ennél hosszabb időt is megállapíthat) - A várható időtartamról a munkavállalót tájékoztatni kell. - Ha az időtartam egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapnak kell tekinteni - Ha egy naptári éven belül több alkalommal rendelik el – össze kell számítani Személyiségi jogok - Nem járhat aránytalan sérelemmel a munkavállaló beosztására, korára, képzettségére, egészségi állapotára, vagy egyéb körülményeire Munkabér - Nem sértheti a munkavállaló munkaszerződése szerinti munkabéréhez való jogát. Speciális feltételek: - Csak beleegyezésével kötelezhető más helységben történő munkavégzésre a nő terhessége megállapításától gyermeke három éves koráig, továbbá - a gyermekét egyedül nevelő férfi is, gyermeke három éves koráig.

12 Titoktartási kötelezettség (a munkaviszony fennállása alatt) Üzleti titok kötelező megőrzése (Ptk. 81. §) Üzleti titok kötelező megőrzése (Ptk. 81. §) A munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése. A munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, s amely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, s amely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki: közérdekű adatokra, illetve a közérdekből nyilvános adatokra. Munkáltató adatvédelmi kötelezettsége: Mt. 3. § (4) bekezdése. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályra vonatkozó előírásokat a munkavállaló a munkaviszony fennállásától függetlenül köteles betartani.

13 Titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után Mt. 3. § (6) bekezdés Feltételek: - Titoktartásra kötelező megállapodás kötése (a polgári jog szabályai szerint) - Megfelelő ellenérték fejében - Legfeljebb három évig

14 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése Lehet: - másik (főálláson kívüli) munkaviszony - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony - munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás) Feltétel: - A munkáltatónak be kell jelenteni - Munkaszerződés: engedélyhez is kötheti Munkáltató joga: megtilthatja a jogviszony létesítését, illetve a már létrejött jogviszony megszüntetésére kötelezheti a munkavállalót, ha a további jogviszony létesítése vagy fenntartása a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

15 A munkavállaló mentesülése a munkavégzési kötelezettség alól Állampolgári kötelezettség teljesítése – távolléti díj Állampolgári kötelezettség teljesítése – távolléti díj Közeli hozzátartozó halála – két munkanap (távolléti díj) Közeli hozzátartozó halála – két munkanap (távolléti díj) Keresőképtelen betegség Keresőképtelen betegség Kötelező orvosi vizsgálat (távolléti díj) Kötelező orvosi vizsgálat (távolléti díj) Tűzoltás Tűzoltás Véradás (legalább négy óra) – távolléti díj Véradás (legalább négy óra) – távolléti díj Elháríthatatlan ok Elháríthatatlan ok Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkavállaló engedélye alapján Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkavállaló engedélye alapján Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes idejére. Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes idejére.

16 Speciális atipikus munkaviszonyok Részmunkaidő (Mt. 78.§ és 84/A.§) – 1997/81/EK irányelv + ILO egyezmény Részmunkaidő (Mt. 78.§ és 84/A.§) – 1997/81/EK irányelv + ILO egyezmény Határozott idejű munkaviszony (Mt. 79. § és 84/A.§) – 1999/70/EK irányelv Határozott idejű munkaviszony (Mt. 79. § és 84/A.§) – 1999/70/EK irányelv Távmunka (Mt. X/A. fejezet) – EU szociális partnerek megállapodása Távmunka (Mt. X/A. fejezet) – EU szociális partnerek megállapodása Munkaerő-kölcsönzés (Mt. XI. fejezet) – 67/2009. (VI.9.) AB határozat, 2008/104/EK. irányelv Munkaerő-kölcsönzés (Mt. XI. fejezet) – 67/2009. (VI.9.) AB határozat, 2008/104/EK. irányelv Alkalmi munka (1997.évi LXXIV.törvény) Alkalmi munka (1997.évi LXXIV.törvény) Otthoni munka (ILO irányelv) Otthoni munka (ILO irányelv) Bedolgozás Bedolgozás (önfoglalkoztató jogviszony – gazdaságilag függő helyzetben lévő személy) (önfoglalkoztató jogviszony – gazdaságilag függő helyzetben lévő személy)


Letölteni ppt "A munkajogviszony tartalma a munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei 2010. december Dudás Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések