Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Újvári Melinda ügyvéd. Az új Munka Törvénykönyvének („Mt.”) elfogadása:  Új Mt.: 2012. évi I. törvény;  Átmeneti rendelkezések: 2012. évi LXXXVI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Újvári Melinda ügyvéd. Az új Munka Törvénykönyvének („Mt.”) elfogadása:  Új Mt.: 2012. évi I. törvény;  Átmeneti rendelkezések: 2012. évi LXXXVI."— Előadás másolata:

1 Dr. Újvári Melinda ügyvéd

2 Az új Munka Törvénykönyvének („Mt.”) elfogadása:  Új Mt.: 2012. évi I. törvény;  Átmeneti rendelkezések: 2012. évi LXXXVI. tv. - kihirdetve: 2012.06.28-án;  Az új Mt. hatályba lépése: 2012.07.01-től részlegesen, 2013.01.01-től teljes körűen;  ‏Főbb általános jellemzők:  szigorúbb költséggazdálkodású munkaviszony;  közelítés a polgári jog elveihez,  a bírói gyakorlat átvétele

3 Lényegesebb új rendelkezések:  Adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye (polgári jogi szabályozási elv);  A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek fokozottabb védelme: munkaidőn kívüli magatartáskorlátozás, a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása;  A személyhez fűződő jogok korlátozása a munkáltató részéről: részletes új szabályozás és előzetes tájékoztatáshoz kötött(!);

4  Személyes adatok kezelése: törvényi felhatalmazás a munkavállaló személyes adatainak továbbítására a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése céljából (előzetes tájékoztatáshoz kötött);  Új elem az egyenlő bánásmód követelményéhez: munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vétele;  Képviselet: a munkáltató a formai hibás jognyilatkozatát vagy jogcselekményét utólag jóváhagyhatja;

5  Jognyilatkozatok közlése:  Az e-mail üzenet is érvényes írásbeli közlésnek minősül;  A munkaviszonnyal összefüggésben bejelentett adatok jelentősége nő – pl. a munkavállaló elérhetőségi címére elküldött tértivevényes jognyilatkozat akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett az átvételt megtagadja, ismeretlen vagy elköltözött

6

7  Eltérés a törvényi rendelkezésektől a munkaszerződésben:  A munkaviszonyra vonatozó szabályoktól el lehet térni a munkavállaló javára, kivéve, ha ez kifejezetten tiltott (ld. az egyes fejezetek záró rendelkezéseit);  A munkavállaló terhére is el lehet térni, ha a törvény ezt kifejezetten megengedi;  Vezető állású munkavállalók tekintetében a megengedett eltérés jóval szélesebb körű;

8  A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei:  az alapbér és a munkakör továbbra is kötelező elem;  a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi elem a jövőben – ha nem határozzák meg, munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi ;  a munkavégzés helye egy vagy több konkrét, azonosítható címmel vagy nagyobb földrajzi egységgel is megjelölhető;

9  Kötelező munkáltatói tájékoztató a munkaviszony kezdetekor: a jogszabályi hivatkozási helyek módosultak - formai változás, a tájékoztatás tartalmi köre nem módosult;  Új rendelkezés : a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti időszakban meghatározott feltételek esetén elállási lehetőség mindkét fél számára

10  Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: egyszerűsítés – évi 44 naptári napon vagy 352 munkaórában eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál ;  Új rendelkezés - a munkaszerződés egyoldalú módosítása: a munkavállaló kérésére a gyermeke 3 éves koráig kötelező a napi munkaidő felére csökkenteni a munkaidejét (részmunkaidő)

11  Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – új esetkörök: emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, általános iskolai tanulmányok folytatása, különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok;  Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért: nemcsak a kollektív szerződés, hanem a munkaszerződés is kiköthet hátrányos jogkövetkezményeket, vagyoni hátrány is kiköthető (legfeljebb 1 havi alapbér)

12 Régi Mt.:  közös megegyezés;  rendes felmondás;  rendkívüli felmondás;  próbaidő alatt azonnali hatállyal történő felmondás;  határozott idejű munkaviszony megszüntetése Új Mt.:  közös megegyezés;  felmondás;  azonnali hatályú felmondás (indokolással vagy anélkül) Felmondási jog korlátozása közös megegyezéssel – új rendelkezés: a munkaviszony kezdetétől számított max. 1 éves időtartamra kizárható a felmondással történő megszüntetés

13 Régi Mt.:  betegség miatti keresőképtelenség, max. 1 év;  beteg gyermek ápolása miatti táppénz;  fizetés nélküli szabadság közeli hozzátartozó ápolására;  az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés (korlátozás nélkül);  terhesség;  szülést követő 3 hónap;  szülési szabadság;  fizetés nélküli szabadság gyermek ápolására vagy a gyermek 3 éves koráig tartó időszak (fizetés nélküli szabadság nélkül is);  sor-vagy tartalékos katonai szolgálat, stb. Új Mt.: Szűkített esetkörök.  várandósság - csak előzetes bejelentés esetén!;  szülési szabadság;  gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság - csak akkor, ha fizetési szabadságot vesz igénybe!;  tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés;  az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés – csak előzetes bejelentés esetén és max. 6 hónapig!

14  A felmondás közölhető, de a felmondási idő később kezdődik:  betegség miatti keresőképtelenség, max. 1 év;  beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség;  fizetés nélküli szabadság hozzátartozó otthoni gondozása céljából;

15  5 éven belül öregségi nyugdíj korhatárt elérő, de nem nyugdíjas munkavállaló: részletesebb felmondási rendelkezések (pl. más munkakör felajánlási kötelezettség);  3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállaló: esetükben felmondási korlátozás érvényesül, de az általános védettség megszűnik, amennyiben fizetés nélküli szabadságot nem vesznek igénybe!;  Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló: korlátozás az egészségi ok miatti felmondás esetén;

16  Új rendelkezés: Nevesített esetkörökben megszüntethető mind a munkáltató, mind a munkavállaló által a határozott idő lejárta előtt felmondással (régi Mt. szerinti rendes felmondással), a hátralévő időre járó fizetési kötelezettség nélkül!

17  Felmondási idő: az időtartamok nem változnak, de a felek max. 6 hónap felmondási időben állapodhatnak meg a munkaszerződésben – új rendelkezés;  Végkielégítés:  a felmondás közlésekor kell teljesülnie a jogosultság feltételeinek (régi Mt.: munkaviszony megszűnésekor);  távolléti díj alapján kell kalkulálni (régi Mt.: átlagkereset szerint);  nem jogosult végkielégítésre a munkavállaló, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása – új rendelkezés

18  Lényegesebb módosítások:  Munkaidőkeret: hosszabb időszakra alkalmazható - 6 havi / 26 heti munkaidőkeret (korábban csak kollektív szerződéssel);  Elszámolási időszak – új jogintézmény: adott munkaidő hosszabb időszak alatt is ledolgoztatható;  Munkaidő-beosztás előzetes közlése: 7 nappal előre meg kell adni, de előre nem látható körülmény felmerülése esetén 4 nappal korábban egyoldalúan módosítható;  Rendkívüli munkavégzés: (i) nem követelmény a különösen indokolt eset, (ii) max. időtartama 250 óra (régi Mt.: 200 óra)

19  Ezek a rendelkezések csak 2013.01.01-én lépnek hatályba!  A szabadságmértékek nem változnak, de az életkorral emelkedő szabadnapok pótszabadságnak minősülnek, amely pótszabadság mérték kollektív szerződésben csökkenthető;  Csökken azon időszakok köre, amely időszakokra tényleges munkavégzés hiányában is jár szabadság:  keresőképtelenség – max. 30 nap / naptári év (régi Mt.: teljes időszak);  tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat – max. 3 hónap (régi Mt.: teljes időszak);  fizetés nélküli szabadság: csak a törvényben meghatározott esetekben és időszakokra (régi Mt.: teljes időtartam);

20  A szabadság naptári évben történő kiadása alól kettő új kivétel: i. a felek megállapodása esetén a szabadság 1/3-a az esedékesség évét követő év végéig is kiadható; ii. ha a munkaviszony október 1-én vagy azt követően kezdődött, az esedékességet követő év március 31-ig adható ki a szabadság.

21  Fogalomváltozás: az új Mt. az alapbér fogalmát használja (régi Mt.: személyi alapbér);  Megszűnik az átlagkereset fogalma, helyette a távolléti díj képezi a számítási alapot a munkaviszonyból származó juttatásokhoz – a távolléti díj jellemzően alacsonyabb összegű, mint az átlagkereset;  Bérpótlék:  megszűnik a délutáni pótlék;  más feltételek alapján jár a műszakpótlék;  a pótlékok beépíthetők az alapbérbe.

22  A vezető állású munkavállaló definíciója módosul:  a munkáltató vezetője (automatikus);  a vezető közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésre jogosított más munkavállaló (automatikus);  a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltő munkavállaló, feltéve, ha az alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét (!)

23  A nem automatikusan vezető állásúnak minősülő munkavállalók esetében a munkaszerződésben kifejezetten meg kell állapodni a vezetőkre irányadó szabályok alkalmazásáról;  A vezető állású munkavállalók munkaszerződése az új Mt. munkaviszonyra vonatkozó rendelkezéseitől széles körben eltérhet

24  Munkáltatói kárfelelősség: szűkebb körű felelősség (csak a munkáltató ellenőrzési körébe eső okból bekövetkező károkért tartozik felelősséggel);  Munkavállalói felelősség:  közelít a polgári jogi szabályozás elveihez ;  kártérítés mértéke magasabb: (i) nemcsak szándékos, hanem súlyosan gondatlan károkozás esetén is a teljes kárt köteles megtéríteni; (ii) gondatlan károkozás esetén a kártérítés max. összege a távolléti díj négyszerese;  új jogintézmény: munkavállalói biztosíték – ha a munkavállaló munkaköre ellátás során pénzt, más értéket vesz át vagy ilyen kifizetést, átadást teljesít, max. 1 havi alapbérnek megfelelő biztosítéki összeg letétbe helyezése kérhető

25  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. – a 2012/2013. nevelési évben alkalmazandó utoljára;  122. §:  „A nem állami szerv, illetve helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél.”;  Lényeges, hogy csak a kifejezetten hivatkozott kérdésekben lehet a Kjt. rendelkezéseit alkalmazni, egyéb kérdésekben nem! – pl. jubileumi jutalom az Mt. szerint nem jár;  A fenti szabályozás 2013. szeptember 1-ig van hatályban.

26  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. – 2012.09.01-vel lépett hatályba, 2013.09.01-én lép hatályba teljes körűen;  Az egyházi és magánintézmények a köznevelési törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.;  A szabályozás egyszerűsödése várható.

27  Az esetleges eltérések miatt (ld. az átmeneti törvény külön szabályait is!) a teljes munkajogi iratanyagot ajánlott felülvizsgáltatni;  2012.07.01. után a lehető legrövidebb időn belül ajánlott kiadni az új Mt. 46. § szerinti kötelező tájékoztatót;  A munkaszerződés továbbra is eltérhet a munkaviszonyra vonatkozó törvényi szabályoktól, a munkavállaló javára, de az új Mt. szerinti korlátokkal!;

28  Külön figyelmet javasolt fordítani:  a határozott időre szóló munkaszerződések esetén az újabb szerződések megkötésére (a módosítás szabályai változtak);  ahol munkaszerződés, tájékoztató, szabályzat a régi Mt. rendelkezéseire tartalmaz utalást, a változások átvezetésére;  a változó munkavégzési hely jogi definíciója megszűnésének következményeire;  a munkajogviszony megszüntetése csak és kizárólag az új Mt. szerint lehetséges 2012.07.01. után;  a személyiségi jogok védelmére vonatkozó új Mt. szabályok szerinti intézkedésekre;  ahol délutáni pótlékot alkalmaztak, annak megszűnése miatt az érintett területeken azonnali tájékoztatás javasolt;

29 Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

30 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Újvári Melinda ügyvéd


Letölteni ppt "Dr. Újvári Melinda ügyvéd. Az új Munka Törvénykönyvének („Mt.”) elfogadása:  Új Mt.: 2012. évi I. törvény;  Átmeneti rendelkezések: 2012. évi LXXXVI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések