Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adó. Az adó alanyai  gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek  tulajdonostársak közössége  kizárólag adófizetésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adó. Az adó alanyai  gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek  tulajdonostársak közössége  kizárólag adófizetésre."— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adó

2 Az adó alanyai  gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek  tulajdonostársak közössége  kizárólag adófizetésre kötelezett személyek  közhatalom gyakorlására jogosult szervek, ha a gazdasági tevékenységükből származó bevételük nem jelentéktelen (több, mint 4 millió Ft)

3 Az adónak nem alanyai  egyszerűsített vállalkozói adó alanya  közhatalom gyakorlására jogosult szervek  a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység tekintetében  olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre koncessziós szerződést lehet kötni  ha a gazdasági tevékenységükből származó bevételük jelentéktelen (legfeljebb 4 millió Ft)

4 Az adó tárgya  belföldön teljesített termékértékesítés  belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás  Közösségen belüli termékbeszerzés  termékimport

5 Termékértékesítés A termékértékesítés birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja.  ellenérték fejében végzett termékértékesítés  ellenérték nélküli termékértékesítés  Közösségen belüli vagyonáthelyezés

6 Ellenérték fejében végzett termékértékesítések  adásvétel  zárt végű lízing  részletvétel  termék apportálása  zálogjog alapítása az adóalany zálogtárgy tulajdonos és a zálogjogosult között  termék feletti rendelkezési jog átadása bizományosi szerződés alapján  termék átadása építési szerződés alapján

7 Ellenérték nélküli termékértékesítések  terméknek gazdasági tevékenységből történő kivonása, más tulajdonába történő térítésmentes átadása  saját vállalkozásban végzett beruházás  terméknek saját célra történő felhasználása, hasznosítása olyan állapotban, amelynek közvetlen beszerzése esetén nincs lehetőség adólevonásra  terméknek olyan tevékenységhez történő felhasználása, amely nem ad jogot adólevonásra  termék megszerzése jogutód nélküli megszűnéskor feltéve, hogy a beszerzéshez kapcsolódó adó levonható volt

8 Termékértékesítésnek nem minősülő ügyletek  az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány  az áruminta  a kis értékű ajándék  a sajtótermék kötelespéldányként történő rendelkezésre bocsátásaa terméknek más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, ha az törvényi kötelezettségen alapul  a jogutódlással történő megszűnés, ha a jogutód a jogutódlással megszerzett vagyon egészét gazdasági tevékenysége kifejtéséhez használja fel, hasznosítja és nem választott alanyi adómentességet

9 Szolgáltatásnyújtás  Szolgáltatásnyújtás minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek.  ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás  ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás

10 Ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás  jogok és más immateriális javak átengedése  kötelezettségvállalás valamely cselekménytől való tartózkodásra, vagy valamely helyzet, állapot tűrésére  közvetített szolgáltatás

11 Ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás  az adóalany által az adóalanyiságát eredményező tevékenységtől eltérő cél érdekében, más részére ellenérték nélkül végzett, termékértékesítésnek nem tekintendő tevékenység  terméknek – gazdasági tevékenység köréből kivonva – ellenérték nélkül más használatába adása  jogoknak és más immateriális javaknak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként történő átengedése feltéve, hogy a beszerzéshez kapcsolódó adó levonható volt

12 Szolgáltatásnyújtásnak nem minősülő ügyletek  az ellenérték megfizetése, ha az pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történik  ha a szolgáltatásnak ellenérték nélkül történő nyújtására törvény vagy kormányrendelet alapján kerül sor  kis értékű ajándék

13 Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli termékbeszerzés a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, és  a termék a feladásának, elfuvarozásának helye szerinti tagállamból másik tagállam területére kerül  a terméket beszerző vagy adóalanynak minősül, vagy a adófizetésre kötelezett jogi személy  a termékértékesítést teljesítő adóalany a saját tagállamában nem választott alanyi adómentességet  az értékesített termék nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául

14 Termékimport  a terméknek harmadik ország területéről a Közösség területére történő behozatala, vagy egyéb módon történő bejuttatása  más tagállam területéről belső közösségi árutovábbítási eljárás keretében behozott termék behozatala, ha ezen vámeljárás megszűnik

15 Adófizetési kötelezettség keletkezése  teljesítés, illetve részteljesítés időpontja  zárt végű lízing és részletvétel esetén: a tulajdonosként való rendelkezés időpontja, ill. a birtokba vétel időpontja  folyamatosan teljesített termékértékesítések: az egyes részkifizetések esedékességének napja  bérbeadás, illetve előfizetéses újság és folyóirat értékesítés esetén az egyes részkifizetések esedékességének napja  a teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítható pénzösszeg fizetése (előleg) esetén: a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) napja  időszakonkénti elszámolás esetén: a felek közötti elszámolás napja, illetve ha a felek ilyet nem jelölnek meg, akkor a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási időszakának utolsó napja, illetve, ha a felek az általuk megjelölt időpontban nem számolnak el, akkor a teljesítésre kötelezett adóalanynak a felek közötti elszámolás napját tartalmazó adómegállapítási időszakának utolsó napja  speciális esetek

16 Az áfa alapja  ellenérték  adó alapját növelő tételek  adó alapját csökkentő tételek  árengedmény, árleszállítás címén megállapított összeg  forgalmi érték  előállítási költség

17 Az áfa mértéke  normál kulcs  kedvezményes kulcs  20 százalék  15 százalék  5 százalék

18 Adómentességek Ügylethez kapcsolódó mentességek  adómentesség levonási joggal (pl. termékexport)  adómentes Közösségen belüli értékesítés levonási joggal Adóalanyhoz kapcsolódó mentességek  tárgyi adómentesség  alanyi adómentesség

19 Tárgyi adómentesség  Áfa. tv. 2. számú mellékletében felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások

20 Alanyi adómentesség  választható adómentesség  belföldi székhely vagy állandó lakóhely  átalányadózást választó egyéni vállalkozó adóalany esetén 4 millió forint bevétel  a családi gazdálkodó esetén 6 millió forint bevétel  átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén 6 millió forint bevétel  más adóalany esetén 2 millió forint bevétel

21 Bizonylatolási kötelezettség  számla  egyszerűsített számla  nyugta  egyéb bizonylat (tárgyi adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén)  helyesbítő számla  storno számla

22 Az adó elszámolása + fizetendő adó - előzetesen felszámított adó = elszámolandó adó Ha az elszámolandó adó előjele pozitív:  az elszámolandó adót az adóalany köteles az adóhatóságnak megfizetni Ha az elszámolandó adó előjele negatív: az elszámolandó adót az adóalany  az elévülési időn belül göngyölítetten a soron következő adómegállapítási időszakban beszámíthatja úgy, mint a fizetendő adót csökkentő tétel  az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó visszatérítését

23 Az adó levonása  személyi feltétel  számviteli törvény szabályai szerint vezetett nyilvántartás  Szja. tv. szerinti tételes költségelszámolás  tárgyi feltétel  az adó összegét hitelesen igazoló dokumentum

24 Levonható adó  az adóalany részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany által, valamint az EVA törvény hatálya alá tartozó adóalany által rá áthárított adóösszeg  termékimport után az adóalany által megfizetett adóösszeg  a szolgáltatást saját nevében megrendelő által megfizetett adóösszeg  saját vállalkozásában megvalósított beruházás után megfizetett adóösszeg  a Közösségen belülről történő termékbeszerzés, illetve ahhoz kapcsolódó előleg után megfizetett adóösszeg

25 Levonási tilalmak 1. Ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást:  teljes egészében az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységi körön kívüli célra használja fel, hasznosítja, kivéve, ha az ügylet nem minősül termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak  közvetlenül tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használja fel, hasznosítja  üzemanyagként közvetlenül személygépkocsi üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja

26 Levonási tilalmak 2.  ólmozott és ólmozatlan motorbenzin  személygépkocsi, 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht és sport- vagy szórakozási célú hajó  élelmiszerek és italok  éttermi, cukrászati és egyéb nyílt árusítású vendéglátó-ipari szolgáltatások  szórakoztatási szolgáltatások  személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások (kivétel személygépkocsi kölcsönzés)  távolsági és helyi személytaxi-közlekedés  parkolási szolgáltatás, úthasználati díj, kivéve a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű gépjármű veszi igénybe  lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések  tárgyi adómentesnek nem minősülő lakóingatlan  50%: helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, tovább az internetprotokollt alkalmazó, beszéd célú adatátvitel igénybevétele esetén (mentesülési lehetőség van) Nem érvényesül a tilalom, ha a beszerzés továbbértékesítési vagy közvetlen anyagként való felhasználási céllal, vagy közvetített szolgáltatásként történik.

27 Előzetesen felszámított adó megosztása  tételes elkülönítéssel  speciális szabály: ha az adóalany adóalapot nem képező államháztartási támogatásban is részesül  arányos megosztással  természetes mértékegység alapján  adóhatósággal történő megállapodás alapján  arányosítással levonható és nem levonható részre

28 Arányosítás Levonható rész (L) az arányosításba bevont előzetesen felszámított adó összege  levonási hányad Le nem vonható rész (N) az arányosításba bevont előzetesen felszámított adó összege – levonási hányad Levonási hányad adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított összesített ellenértéke a számlálóban szereplő, valamint az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített ellenértékének együttes összege

29 Különleges adózási módok  mezőgazdasági termelő különleges jogállása  bolti kiskereskedelmi tevékenység  különbözet szerinti adózás  idegenforgalmi tevékenység


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adó. Az adó alanyai  gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek  tulajdonostársak közössége  kizárólag adófizetésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések