Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adó"— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adó

2 Az adó alanyai gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek
tulajdonostársak közössége kizárólag adófizetésre kötelezett személyek közhatalom gyakorlására jogosult szervek, ha a gazdasági tevékenységükből származó bevételük nem jelentéktelen (több, mint 4 millió Ft)

3 Az adónak nem alanyai egyszerűsített vállalkozói adó alanya
közhatalom gyakorlására jogosult szervek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység tekintetében olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre koncessziós szerződést lehet kötni ha a gazdasági tevékenységükből származó bevételük jelentéktelen (legfeljebb 4 millió Ft)

4 Az adó tárgya belföldön teljesített termékértékesítés
belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli termékbeszerzés termékimport

5 Termékértékesítés A termékértékesítés birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. ellenérték fejében végzett termékértékesítés ellenérték nélküli termékértékesítés Közösségen belüli vagyonáthelyezés

6 Ellenérték fejében végzett termékértékesítések
adásvétel zárt végű lízing részletvétel termék apportálása zálogjog alapítása az adóalany zálogtárgy tulajdonos és a zálogjogosult között termék feletti rendelkezési jog átadása bizományosi szerződés alapján termék átadása építési szerződés alapján

7 Ellenérték nélküli termékértékesítések
terméknek gazdasági tevékenységből történő kivonása, más tulajdonába történő térítésmentes átadása saját vállalkozásban végzett beruházás terméknek saját célra történő felhasználása, hasznosítása olyan állapotban, amelynek közvetlen beszerzése esetén nincs lehetőség adólevonásra terméknek olyan tevékenységhez történő felhasználása, amely nem ad jogot adólevonásra termék megszerzése jogutód nélküli megszűnéskor feltéve, hogy a beszerzéshez kapcsolódó adó levonható volt

8 Termékértékesítésnek nem minősülő ügyletek
az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány az áruminta a kis értékű ajándék a sajtótermék kötelespéldányként történő rendelkezésre bocsátásaa terméknek más tulajdonába történő ellenérték nélküli átadása, ha az törvényi kötelezettségen alapul a jogutódlással történő megszűnés, ha a jogutód a jogutódlással megszerzett vagyon egészét gazdasági tevékenysége kifejtéséhez használja fel, hasznosítja és nem választott alanyi adómentességet

9 Szolgáltatásnyújtás Szolgáltatásnyújtás minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek. ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás

10 Ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás
jogok és más immateriális javak átengedése kötelezettségvállalás valamely cselekménytől való tartózkodásra, vagy valamely helyzet, állapot tűrésére közvetített szolgáltatás

11 Ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás
az adóalany által az adóalanyiságát eredményező tevékenységtől eltérő cél érdekében, más részére ellenérték nélkül végzett, termékértékesítésnek nem tekintendő tevékenység terméknek – gazdasági tevékenység köréből kivonva – ellenérték nélkül más használatába adása jogoknak és más immateriális javaknak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként történő átengedése feltéve, hogy a beszerzéshez kapcsolódó adó levonható volt

12 Szolgáltatásnyújtásnak nem minősülő ügyletek
az ellenérték megfizetése, ha az pénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történik ha a szolgáltatásnak ellenérték nélkül történő nyújtására törvény vagy kormányrendelet alapján kerül sor kis értékű ajándék

13 Közösségen belüli termékbeszerzés
Közösségen belüli termékbeszerzés a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, és a termék a feladásának, elfuvarozásának helye szerinti tagállamból másik tagállam területére kerül a terméket beszerző vagy adóalanynak minősül, vagy a adófizetésre kötelezett jogi személy a termékértékesítést teljesítő adóalany a saját tagállamában nem választott alanyi adómentességet az értékesített termék nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául

14 Termékimport a terméknek harmadik ország területéről a Közösség területére történő behozatala, vagy egyéb módon történő bejuttatása más tagállam területéről belső közösségi árutovábbítási eljárás keretében behozott termék behozatala, ha ezen vámeljárás megszűnik

15 Adófizetési kötelezettség keletkezése
teljesítés, illetve részteljesítés időpontja zárt végű lízing és részletvétel esetén: a tulajdonosként való rendelkezés időpontja, ill. a birtokba vétel időpontja folyamatosan teljesített termékértékesítések: az egyes részkifizetések esedékességének napja bérbeadás, illetve előfizetéses újság és folyóirat értékesítés esetén az egyes részkifizetések esedékességének napja a teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítható pénzösszeg fizetése (előleg) esetén: a pénzösszeg átvételének (jóváírásának) napja időszakonkénti elszámolás esetén: a felek közötti elszámolás napja, illetve ha a felek ilyet nem jelölnek meg, akkor a teljesítésre kötelezett adóalany áfaelszámolási időszakának utolsó napja, illetve, ha a felek az általuk megjelölt időpontban nem számolnak el, akkor a teljesítésre kötelezett adóalanynak a felek közötti elszámolás napját tartalmazó adómegállapítási időszakának utolsó napja speciális esetek

16 Az áfa alapja ellenérték adó alapját növelő tételek
adó alapját csökkentő tételek árengedmény, árleszállítás címén megállapított összeg forgalmi érték előállítási költség

17 Az áfa mértéke normál kulcs kedvezményes kulcs 20 százalék 15 százalék

18 Adómentességek Ügylethez kapcsolódó mentességek
adómentesség levonási joggal (pl. termékexport) adómentes Közösségen belüli értékesítés levonási joggal Adóalanyhoz kapcsolódó mentességek tárgyi adómentesség alanyi adómentesség

19 Tárgyi adómentesség Áfa. tv. 2. számú mellékletében felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások

20 Alanyi adómentesség választható adómentesség
belföldi székhely vagy állandó lakóhely átalányadózást választó egyéni vállalkozó adóalany esetén millió forint bevétel a családi gazdálkodó esetén millió forint bevétel átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén millió forint bevétel más adóalany esetén millió forint bevétel

21 Bizonylatolási kötelezettség
számla egyszerűsített számla nyugta egyéb bizonylat (tárgyi adómentes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén) helyesbítő számla storno számla

22 Az adó elszámolása + fizetendő adó - előzetesen felszámított adó
= elszámolandó adó Ha az elszámolandó adó előjele pozitív: az elszámolandó adót az adóalany köteles az adóhatóságnak megfizetni Ha az elszámolandó adó előjele negatív: az elszámolandó adót az adóalany az elévülési időn belül göngyölítetten a soron következő adómegállapítási időszakban beszámíthatja úgy, mint a fizetendő adót csökkentő tétel az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó visszatérítését

23 Az adó levonása személyi feltétel tárgyi feltétel
számviteli törvény szabályai szerint vezetett nyilvántartás Szja. tv. szerinti tételes költségelszámolás tárgyi feltétel az adó összegét hitelesen igazoló dokumentum

24 Levonható adó az adóalany részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany által, valamint az EVA törvény hatálya alá tartozó adóalany által rá áthárított adóösszeg termékimport után az adóalany által megfizetett adóösszeg a szolgáltatást saját nevében megrendelő által megfizetett adóösszeg saját vállalkozásában megvalósított beruházás után megfizetett adóösszeg a Közösségen belülről történő termékbeszerzés, illetve ahhoz kapcsolódó előleg után megfizetett adóösszeg

25 Levonási tilalmak 1. Ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást:
teljes egészében az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységi körön kívüli célra használja fel, hasznosítja, kivéve, ha az ügylet nem minősül termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak közvetlenül tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használja fel, hasznosítja üzemanyagként közvetlenül személygépkocsi üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja

26 Levonási tilalmak 2. ólmozott és ólmozatlan motorbenzin
személygépkocsi, 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht és sport- vagy szórakozási célú hajó élelmiszerek és italok éttermi, cukrászati és egyéb nyílt árusítású vendéglátó-ipari szolgáltatások szórakoztatási szolgáltatások személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások (kivétel személygépkocsi kölcsönzés) távolsági és helyi személytaxi-közlekedés parkolási szolgáltatás, úthasználati díj, kivéve a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű gépjármű veszi igénybe lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések tárgyi adómentesnek nem minősülő lakóingatlan 50%: helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, tovább az internetprotokollt alkalmazó, beszéd célú adatátvitel igénybevétele esetén (mentesülési lehetőség van) Nem érvényesül a tilalom, ha a beszerzés továbbértékesítési vagy közvetlen anyagként való felhasználási céllal, vagy közvetített szolgáltatásként történik.

27 Előzetesen felszámított adó megosztása
tételes elkülönítéssel speciális szabály: ha az adóalany adóalapot nem képező államháztartási támogatásban is részesül arányos megosztással természetes mértékegység alapján adóhatósággal történő megállapodás alapján arányosítással levonható és nem levonható részre

28 Arányosítás Levonható rész (L)
az arányosításba bevont előzetesen felszámított adó összege  levonási hányad Le nem vonható rész (N) az arányosításba bevont előzetesen felszámított adó összege – levonási hányad Levonási hányad adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított összesített ellenértéke a számlálóban szereplő, valamint az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített ellenértékének együttes összege

29 Különleges adózási módok
mezőgazdasági termelő különleges jogállása bolti kiskereskedelmi tevékenység különbözet szerinti adózás idegenforgalmi tevékenység


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések