Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó"— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó

2 Az Áfa törvény hatálya Területi hatály:
a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: Magyar Köztársaság területe a vámszabad terület a tranzitterület Személyi hatály: a törvény rendelkezezéseit az adóalanyokra kell alkalmazni.

3 Az áfa törvény hatálya Tárgyi hatály:
Általános forgalmi adót kell fizetni belföldön teljesített termékértékesítés után, belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás után. termékimport után EU-n belül: „nincs import”, Belterületi értékesítés cél ország szerinti adózás van, a terméket behozó saját országában adózik, saját ÁFA törvénye szerint. (levonható és fizetendő ÁFÁ-ja egy időben keletkezik, elszámolandó adója nincs, de be kell vallani!)

4 Az adó alanya: gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek
természetes személyek jogi személyek (KFT, RT) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (BT, KKT) tulajdonostársak közössége (társasházak) Az adóalanyiság feltétele: Saját neve alatt jogot szerezhet, kötelezettséget vállalhat Saját nevében gazdasági tevékenységet végez

5 Nem minősülnek ÁFA alanynak 2004. január 1-től:
Közhatalom gyakorlására jogosult szervek (minisztériumok, helyi önkormányzatok, elkülönített állami pénzalapok,...) Jogalkotást, végrehajtást végzők Államigazgatási eljárást lefolytató hatóságok

6 Az adó fizetésére kötelezett személy
a termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésre kötelezett adóalany a termékimportnál az importáló belterületi értékesítésnél a vevő hulladékkereskedelemnél a vevő

7 Az ÁFA jellemzői (1) Közvetett adó: az adó fizetésére kötelezett és az adóteher viselője elválik egymástól. Az adóteher viselője a végső fogyasztó. Hozzáadott érték adó: mindig csak a hozzáadott érték adózik. Összfázisú adó: az adó a termelés és a forgalmazás minden fázisában felszámolásra kerül.

8 Az ÁFA jellemzői (2) Nettó alapú adó: nem halmozódik, mert az előző fázisban felszámított adó levonható a fizetendő adó összegéből. Semleges adó: a külkereskedelmi forgalomra nézve, mert az exportot nem terheli adó, az importra pedig ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a belföldi eredetű árukra és szolgáltatásokra

9 Termékértékesítés a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja

10 Termékértékesítésnek minősül különösen:
termékátadása olyan okirat alapján, amely a termék határozott idejű bérletéről, részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj kiegyenlítésével, szerződés lejártával megszerzi; termék feletti rendelkezési jog átadása bizományosi szerződés alapján; termék átadása építési szerződés alapján; termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése; zálogjog alapítása adóalany zálogtárgy tulajdonos és zálogjogosult között.

11 Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket:
adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből kivonja (ellenérték nélküli átadás is) olyan tevékenységhez hasznosítja, amely egyébként nem adna jogot adólevonásra saját célra olyan állapotban hasznosítja, amelyet ha közvetlenül így szerezte volna be nem lenne jog az adólevonásra

12 Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket:
üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez használja feltéve, hogy a termék beszerzéséhez, termeléséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához, felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható.

13 Termékértékesítéssel egy tekintet alá esik:
a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, ha olyan terméket használ fel, amelyhez kapcsolódó előzetes áfa részben vagy egészben levonható megszűnés, ha olyan terméket birtokol, amellyel kapcsolatban az előzetesen felszámított adó részben vagy egészben levonható

14 Nem minősül termékértékesítésnek
közcélú adomány kis értékű ajándék sajtótermék köteles példánya vállalkozási célból ingyenesen adott termék termékek más tulajdonába történő átadása, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul, stb.

15 Adófizetési kötelezettség keletkezése (1)
1. Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - a törvényben meghatározott eltéréseket kivéve - a teljesítés, illetve a részteljesítés időpontjában keletkezik. 2. Előleg vagy ahhoz hasonló fizetések esetében: a pénzügyi teljesítés időpontjában.   3. Import szolgáltatás: a számla kézhezvételekor, vagy ha az előbb történik, a kifizetéskor.

16 Adófizetési kötelezettség keletkezése (2)
4. „Export szolgáltatás” (egyes esetekben a külföldi megrendelő részére teljesített szolgáltatás adóköteles.) 5. Lízing: birtokbavétel napja 6. Bérmunka: teljesítés időpontja 7. Ingyenes átadásnál: tényleges átadás 8. Egyszerűsített számla: kibocsátás napja

17 Az adó alapja (1) A termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésért járó ellenérték. Csere esetén a nettó forgalmi érték Ha az ellenérték csak részben pénz: kp + a dolog forgalmi értéke Ingyenes átadásnál a piaci érték Kapcsolt vállalkozásnál a piaci érték

18 Az adó alapja (2) Termékimport: a termék vámértéke + vám + vámkezelési díj + illeték +adók+fuvarktg. Saját rezsis beruházás : a teljesítmény értéke Adólevonásra nem jogosult termék (taxi, benzin..): beszerzési ár Apport: a társasági szerződésben elfogadott érték Az adóhatóság korrigál, ha a piaci értékhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb összeg kerül megállapításra alapként

19 Ellenérték fogalma: beletartozik minden, amit a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítésére kötelezett adóalany, akár a megrendelőtől, akár egy harmadik személytől kap, vagy kapnia kell, így különösen: az árkiegészítések az árat közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatások adók járulékos költségek

20 Nem tartozik az adó alapjába:
Az árleszállítás, árengedmény címen elengedett összeg Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepelnek.

21 Az adó mértéke A felszámított adó mértéke az adóalap után számított:
- Normál kulcs 20 % (16,67%) - Preferált körben 15% (élő állat, tejtermék, víz) augusztus 31-ig - Kiemelten megkülönböztetett 5 % (gyógyvizek, könyv, folyóirat) (4,76 %) Az adó felszámításakor az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában érvényes adómértéket kell alkalmazni.

22 Adómentességek 1. Tárgyi adómentesség
A tárgyi adómentesség a törvényben megfogalmazott termékértékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozik. (teljes körűen a tv. 2. számú melléklete tartalmazza) Pl.: Földterület értékesítése és bérbeadása (kivéve építési telek) Lakóingatlan értékesítése (kivétel építés befejezése előtt, építés után első értékesítés áfa köteles a többi áfa mentes) Oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása Diákotthoni, kollégiumi ellátás Postai szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai Az árutőzsde tagja által végzett tőzsdei tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása. Egyéb ingatlan bérbeadása – választási lehetőség

23 Adómentességek 2. Alanyi adómentesség
Az az adóalany, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van, jogosult az adóév elején alanyi adómentességet választani Feltételei: - a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint - a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható bevétele időarányosan nem haladja meg Átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén Ft Egyéb esetekben Ft. Az alanyi adómentességet választó adóalany: adófizetésre nem kötelezett nem igényelheti vissza az előzetesen felszámított ÁFÁ-t nem terheli adó-nyilvántartási, adó-megállapítási, adóbevallási és adó-elszámolási kötelezettség

24 Az adólevonási jog tartalma, keletkezése
Az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja: Azt az adóösszeget, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany rá áthárított A termékimport után az általa megfizetett adóösszeget Azt az összeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként fizetett meg Azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után saját nevében fizetett meg. A saját rezsis beruházás után megfizetett adóösszeget. Termékimport vagy önadózás útján vagy VPOP kiveti ez magyarországon 90%-ban így van.

25 Az adólevonási jog tartalma, keletkezése
Az adólevonási jog keletkezésének időpontja: A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséről kiállított számlában, egyszerűsített számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap Termékimport esetén az adómegfizetésének időpontja. Közösségen belülről történő beszerzés esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja.

26 Nem vonható le az áfa adómentes tevékenységhez felhasznált termék és szolgáltatás esetén adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez hasznosítja üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez hasznosítja

27 Nem vonható le az áfa ólmozott, ólmozatlan motorbenzin
személygépkocsi, 125 cm3 –nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht, sport, szórakozási célú hajó élelmiszer, ital éttermi, cukrászati, vendéglátóipari szolgáltatás szórakoztatási szolgáltatások (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72) személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához felhasznált termékek

28 Nem vonható le az áfa taxi szolgáltatás parkolás
lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések adóköteles ingatlan beszerzése ha a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik.

29 Telefon Helyi és távbeszélő szolgáltatás SZJ és 12. mobiltelefon szolgáltatás SZJ , Internet protokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ igénybevétel esetén az előzetesen felszámított adó 30 %-a nem vonható le. mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30 %-át tovább számlázza.

30 Az előzetesen felszámított adó megosztása
az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában elkülönítetten kimutatni. adóalanyiságot eredményező és adóalanyiságot nem eredményez gazdasági tevékenységhez egyaránt használt termék, szolgáltatás beszerzése esetén, ha az adó maradéktalanul nem különíthető el, levonási hányadot kell megállapítani a tényleges használatot leginkább tükröző természetes mértékegység alapján

31 Az előzetesen felszámított adó megosztása
ha adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenység estén és az előzetesen felszámított adó maradéktalanul nem különíthető el az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. adólevonásra jogosító bevétel összes bevétel

32 Tárgyi eszköz tekintetében a rendeltetésszerű használatba vétel évét követő 4 évben illetve ingatlan esetén 9 évben köteles a levonható és le nem vonható adó összegét utólagos módosítani, ha a levonási hányad 10 % pontot meghaladóan változik.

33 Az előzetesen felszámított ÁFA visszaigénylésének feltételei
1. Személyi feltétel: adóalanyiság az ÁFA körbe való bejelentkezés Nyilvántartások vezetése az egyszeres vagy kettős könyvvitel szabályai szerint történik. 2. Tárgyi feltétele: csak azt az előzetesen felszámított ÁFÁ-t lehet visszaigényelni, amelynek számlája az adóalany birtokában van 3. Egyéb feltétel: Éves összesített adóalap =/>, mint az alanyi adómenteség választásának összeghatára ( 4 millió Ft) pénzügyi rendezettség

34 Az Áfa megállapítás különleges módjai
a kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységre, az adóalany átalányadót fizet, de adólevonási jogot nem gyakorolhat a mezőgazdasági termelésre, értékesítésüket adó nem terheli, de adólevonási jogot sem gyakorolhatnak a bolti kiskereskedelmi tevékenységre, a fizetendő adóját különleges elszámolásalapján állapítja meg

35 Az Áfa megállapítás különleges módjai
a különbözet szerinti adózásra árrés utáni adózás az idegenforgalmi tevékenységre. adóalap az árrés

36 Uniós kereskedelem a termékimportot, termékexportot felváltja
az önbevallással rendezendő, célország szerinti adózás elve                                                               A vámhatóság nem lépteti ki a más tagállamba szállítandó árut A hazai adóalany eladó áfa nélkül értékesít. A más tagállambeli adóalany vevő önbevallással fizeti meg az ott előírt ÁFA terhet. Természetes személyek, nem adóalanyok a vásárlás szerinti ÁFÁ-t fizetik.

37 Közösségen belülről történő beszerzés
Az adófizetési kötelezettség keletkezésének feltételei a másik tagállamból történő beszerzés esetén: A terméket az egyik tagország területéről a másik tagország területére fuvarozták át Az eladó a saját tagállamában nem választott alanyi adómentességet A vevő ÁFA alany Az értékesített termék nem összeszerelés tárgyául szolgáló termék Az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: A teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik, kivéve ha az ügyletről szóló bizonylatot ennél korábban állították ki. mert akkor annak kibocsátása napján keletkezik. (tv 20/A§)

38 Feladat (1) Egy társaság október havi forgalmáról a következőket ismeri: értékesítés bevétele eFt + 20 % áfa tárgyi eszköz értékesítés 600 eFt + 20 % áfa személygépkocsi beszerzés eFt + áfa anyagbeszerzés eFt + 20 % áfa árubeszerzés 800 eFt + 20 % áfa nyomtatvány beszerzés 18 eFt újság előfizetés 15 eFt benzin beszerzés 25 eFt iroda bérleti díja 100 eFt tárgyi mentes ital beszerzés 5 e Ft helyi és távbeszélő szolgáltatás igénybevétele (nincs magáncélú használat) 60 eFt + áfa Állapítsa meg a társaság havi adókötelezettségét!

39 Megoldás fizetendő adó adóalap adó értékesítés 4 500 900
értékesített t.e összesen

40 Megoldás levonható le nem vonható adóalap adó adóalap adó
személygépkocsi anyag áru nyomtatvány újság előfizetés benzin ital telefon összesen

41 Megoldás elszámolandó adó 548 Fizetendő adó 548

42 Feladat (2) Export-Import Kft november havi forgalmáról a következőket ismeri: (adatok ezer forintban) Román export Német értékesítés Belföldi értékesítés (20 % áfát tartalmaz) Ukrán import értéke 800 vámhatóság által kivetett áfa 160, melyet december hónapban fizettek meg. Román import értéke vámhatóság által kivetett áfa 400, melyet még ebben a hónapban megfizettek Német beszerzés (20 %) 500 Olasz beszerzés (20 %) 400 Belföldi árubeszerzés (20 %) Állapítsa meg a társaság áfa kötelezettségét!

43 Megoldás fizetendő adó adóalap adó összesen 8.900 980 Export 1.000
Közösségi ért Belföldi ért Közösségen belüli besz összesen

44 Megoldás levonható adó adóalap adó belföldi beszerzés 3.800 760
Közösségi besz Import Összesen Elszámolandó adó Visszaigényelhető adó

45 Feladat A vállalkozás terméket importál: A termék vételára= 800 000 Ft
A kivetett vám mértéke 15 % Vámkezelési díj 3 % Fogyasztási adó 12 % Az első rendeltetési helyig történő szállítás költsége Ft A terméket 20 %-os általános forgalmi adó terheli. Kérdés: Mennyi lesz a vámhatóság által kivetett ÁFA alapja és összege?

46 Megoldás A termék vételára 800 000 Ft
Vám Ft * 0, 15= Ft Vámkezelési díj Ft * 0, 03 =  Ft Fogyasztási adó Ft * 0, 12= Ft Szállítási költség    Ft   Áfa alapja  Ft  A kivetett ÁFA: Ft * 0, 2 = Ft

47 Feladat (4) Egy import termékről az alábbi adatok állnak rendelkezésre: Külföldi szállító számlája     1 200 USD (1 USD = 350 Ft) Belföldi telephelyig a szállítási költség  40 USD (1 USD = 350 Ft) Biztosítási díj          Ft A kivetett vám         Ft Vámkezelési díj       2 500 Ft Fogyasztási adó         12 % ÁFA       % A termék értékesítésre került: Eladási ár (nettó ár) Ft Feladat: Állapítsa meg mennyi az import és az értékesítés után fizetendő általános forgalmi adó!

48 Megoldás Előzetesen felszámított levonható áfa:
A termék vételára (1 200 * 350) = Ft Fogyasztási adó Ft * 0, 12 = Ft Vám Ft Vámkezelési díj Ft Szállítás költség (40 *350) = Ft Biztosítási díj Ft ÁFA alap Ft LEVONHATÓ AFA Ft *20 % = Ft Értékesítés után fizetendő ÁFA: ÁFA alap Ft FIZETENDŐ ÁFA= Ft *0, 2% = Ft Elszámolandó adó Ft


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések