Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Általános forgalmi adó. 2 Az Áfa törvény hatálya Területi hatály: •a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: •Magyar Köztársaság területe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Általános forgalmi adó. 2 Az Áfa törvény hatálya Területi hatály: •a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: •Magyar Köztársaság területe."— Előadás másolata:

1 1 Általános forgalmi adó

2 2 Az Áfa törvény hatálya Területi hatály: •a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: •Magyar Köztársaság területe •a vámszabad terület •a tranzitterület Személyi hatály: •a törvény rendelkezezéseit az adóalanyokra kell alkalmazni.

3 3 Az áfa törvény hatálya Tárgyi hatály: Általános forgalmi adót kell fizetni •belföldön teljesített termékértékesítés után, •belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás után. •termékimport után EU-n belül: „nincs import”, Belterületi értékesítés cél ország szerinti adózás van, a terméket behozó saját országában adózik, saját ÁFA törvénye szerint. (levonható és fizetendő ÁFÁ-ja egy időben keletkezik, elszámolandó adója nincs, de be kell vallani!)

4 4 Az adó alanya: •gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek •természetes személyek •jogi személyek (KFT, RT) •jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (BT, KKT) •tulajdonostársak közössége (társasházak) Az adóalanyiság feltétele: 1.Saját neve alatt jogot szerezhet, kötelezettséget vállalhat 2.Saját nevében gazdasági tevékenységet végez

5 5 Nem minősülnek ÁFA alanynak 2004. január 1-től: •Közhatalom gyakorlására jogosult szervek (minisztériumok, helyi önkormányzatok, elkülönített állami pénzalapok,...) •Jogalkotást, végrehajtást végzők •Államigazgatási eljárást lefolytató hatóságok

6 6 Az adó fizetésére kötelezett személy •a termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésre kötelezett adóalany •a termékimportnál az importáló •belterületi értékesítésnél a vevő •hulladékkereskedelemnél a vevő

7 7 Az ÁFA jellemzői (1) •Közvetett adó: az adó fizetésére kötelezett és az adóteher viselője elválik egymástól. Az adóteher viselője a végső fogyasztó. •Hozzáadott érték adó: mindig csak a hozzáadott érték adózik. •Összfázisú adó: az adó a termelés és a forgalmazás minden fázisában felszámolásra kerül.

8 8 Az ÁFA jellemzői (2) •Nettó alapú adó: nem halmozódik, mert az előző fázisban felszámított adó levonható a fizetendő adó összegéből. •Semleges adó: a külkereskedelmi forgalomra nézve, mert az exportot nem terheli adó, az importra pedig ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a belföldi eredetű árukra és szolgáltatásokra

9 9 Termékértékesítés •a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja

10 10 Termékértékesítésnek minősül különösen: •termékátadása olyan okirat alapján, amely a termék határozott idejű bérletéről, részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj kiegyenlítésével, szerződés lejártával megszerzi; •termék feletti rendelkezési jog átadása bizományosi szerződés alapján; •termék átadása építési szerződés alapján; •termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése; •zálogjog alapítása adóalany zálogtárgy tulajdonos és zálogjogosult között.

11 11 Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket: •adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből kivonja (ellenérték nélküli átadás is) •olyan tevékenységhez hasznosítja, amely egyébként nem adna jogot adólevonásra •saját célra olyan állapotban hasznosítja, amelyet ha közvetlenül így szerezte volna be nem lenne jog az adólevonásra

12 12 Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket: •üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez használja feltéve, hogy a termék beszerzéséhez, termeléséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához, felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható.

13 13 Termékértékesítéssel egy tekintet alá esik: •a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, ha olyan terméket használ fel, amelyhez kapcsolódó előzetes áfa részben vagy egészben levonható •megszűnés, ha olyan terméket birtokol, amellyel kapcsolatban az előzetesen felszámított adó részben vagy egészben levonható

14 14 Nem minősül termékértékesítésnek •közcélú adomány •kis értékű ajándék •sajtótermék köteles példánya •vállalkozási célból ingyenesen adott termék •termékek más tulajdonába történő átadása, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul, •stb.

15 15 Adófizetési kötelezettség keletkezése (1) 1. Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - a törvényben meghatározott eltéréseket kivéve - a teljesítés, illetve a részteljesítés időpontjában keletkezik. 2. Előleg vagy ahhoz hasonló fizetések esetében: a pénzügyi teljesítés időpontjában. 3. Import szolgáltatás: a számla kézhezvételekor, vagy ha az előbb történik, a kifizetéskor.

16 16 Adófizetési kötelezettség keletkezése (2) 4. „Export szolgáltatás” (egyes esetekben a külföldi megrendelő részére teljesített szolgáltatás adóköteles.) 5. Lízing: birtokbavétel napja 6. Bérmunka: teljesítés időpontja 7. Ingyenes átadásnál: tényleges átadás 8. Egyszerűsített számla: kibocsátás napja

17 17 Az adó alapja (1) •A termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésért járó ellenérték. •Csere esetén a nettó forgalmi érték •Ha az ellenérték csak részben pénz: kp + a dolog forgalmi értéke •Ingyenes átadásnál a piaci érték •Kapcsolt vállalkozásnál a piaci érték

18 18 Az adó alapja (2) •Termékimport: a termék vámértéke + vám + vámkezelési díj + illeték +adók+fuvarktg. •Saját rezsis beruházás : a teljesítmény értéke •Adólevonásra nem jogosult termék (taxi, benzin..): beszerzési ár •Apport: a társasági szerződésben elfogadott érték •Az adóhatóság korrigál, ha a piaci értékhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb összeg kerül megállapításra alapként

19 19 Ellenérték fogalma: •beletartozik minden, amit a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítésére kötelezett adóalany, akár a megrendelőtől, akár egy harmadik személytől kap, vagy kapnia kell, így különösen: –az árkiegészítések –az árat közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatások –adók –járulékos költségek

20 20 Nem tartozik az adó alapjába: •Az árleszállítás, árengedmény címen elengedett összeg •Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepelnek.

21 21 Az adó mértéke •A felszámított adó mértéke az adóalap után számított: - Normál kulcs 20 %(16,67%) - Preferált körben 15% (élő állat, tejtermék, víz) 2006. augusztus 31-ig - Kiemelten megkülönböztetett 5 % (gyógyvizek, könyv, folyóirat) (4,76 %) •Az adó felszámításakor az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában érvényes adómértéket kell alkalmazni.

22 22 Adómentességek 1. Tárgyi adómentesség •A tárgyi adómentesség a törvényben megfogalmazott termékértékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozik. (teljes körűen a tv. 2. számú melléklete tartalmazza) Pl.: •Földterület értékesítése és bérbeadása (kivéve építési telek) •Lakóingatlan értékesítése (kivétel építés befejezése előtt, építés után első értékesítés áfa köteles a többi áfa mentes) •Oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása •Diákotthoni, kollégiumi ellátás •Postai szolgáltatás •Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai •Az árutőzsde tagja által végzett tőzsdei tevékenység •Lakóingatlan bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása. •Egyéb ingatlan bérbeadása – választási lehetőség

23 23 Adómentességek 2. Alanyi adómentesség •Az az adóalany, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van, jogosult az adóév elején alanyi adómentességet választani •Feltételei: - a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint - a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható bevétele időarányosan nem haladja meg –Átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén 6 000 000 Ft –Egyéb esetekben 4 000 000 Ft. Az alanyi adómentességet választó adóalany: •adófizetésre nem kötelezett •nem igényelheti vissza az előzetesen felszámított ÁFÁ-t •nem terheli adó-nyilvántartási, adó-megállapítási, adóbevallási és adó-elszámolási kötelezettség

24 24 Az adólevonási jog tartalma, keletkezése Az adólevonási jog tartalma: •Az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja: •Azt az adóösszeget, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany rá áthárított •A termékimport után az általa megfizetett adóösszeget •Azt az összeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként fizetett meg •Azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után saját nevében fizetett meg. •A saját rezsis beruházás után megfizetett adóösszeget. Termékimport vagy önadózás útján vagy VPOP kiveti ez magyarországon 90%- ban így van.

25 25 Az adólevonási jog tartalma, keletkezése Az adólevonási jog keletkezésének időpontja: •A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséről kiállított számlában, egyszerűsített számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap •Termékimport esetén az adómegfizetésének időpontja. •Közösségen belülről történő beszerzés esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja.

26 26 Nem vonható le az áfa •adómentes tevékenységhez felhasznált termék és szolgáltatás esetén •adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez hasznosítja •üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez hasznosítja

27 27 Nem vonható le az áfa •ólmozott, ólmozatlan motorbenzin •személygépkocsi, 125 cm 3 –nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht, sport, szórakozási célú hajó •élelmiszer, ital •éttermi, cukrászati, vendéglátóipari szolgáltatás •szórakoztatási szolgáltatások (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72) •személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához felhasznált termékek

28 28 Nem vonható le az áfa •taxi szolgáltatás •parkolás •lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések •adóköteles ingatlan beszerzése ha a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik.

29 29 Telefon •Helyi és távbeszélő szolgáltatás SZJ 64.20.11 és 12. mobiltelefon szolgáltatás SZJ 64.20.14, Internet protokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ 64.20.16 igénybevétel esetén az előzetesen felszámított adó 30 %-a nem vonható le. •mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30 %-át tovább számlázza.

30 30 Az előzetesen felszámított adó megosztása •az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában elkülönítetten kimutatni. •adóalanyiságot eredményező és adóalanyiságot nem eredményez gazdasági tevékenységhez egyaránt használt termék, szolgáltatás beszerzése esetén, ha az adó maradéktalanul nem különíthető el, levonási hányadot kell megállapítani a tényleges használatot leginkább tükröző természetes mértékegység alapján

31 31 Az előzetesen felszámított adó megosztása •ha adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenység estén és az előzetesen felszámított adó maradéktalanul nem különíthető el az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. adólevonásra jogosító bevétel összes bevétel

32 32 Tárgyi eszköz •tekintetében a rendeltetésszerű használatba vétel évét követő 4 évben illetve ingatlan esetén 9 évben köteles a levonható és le nem vonható adó összegét utólagos módosítani, ha a levonási hányad 10 % pontot meghaladóan változik.

33 33 Az előzetesen felszámított ÁFA visszaigénylésének feltételei 1. Személyi feltétel: •adóalanyiság •az ÁFA körbe való bejelentkezés •Nyilvántartások vezetése az egyszeres vagy kettős könyvvitel szabályai szerint történik. 2. Tárgyi feltétele: •csak azt az előzetesen felszámított ÁFÁ-t lehet visszaigényelni, amelynek számlája az adóalany birtokában van 3. Egyéb feltétel: •Éves összesített adóalap =/>, mint az alanyi adómenteség választásának összeghatára ( 4 millió Ft) •pénzügyi rendezettség

34 34 Az Áfa megállapítás különleges módjai a kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységre, •az adóalany átalányadót fizet, de adólevonási jogot nem gyakorolhat a mezőgazdasági termelésre, •értékesítésüket adó nem terheli, de adólevonási jogot sem gyakorolhatnak a bolti kiskereskedelmi tevékenységre, •a fizetendő adóját különleges elszámolásalapján állapítja meg

35 35 Az Áfa megállapítás különleges módjai a különbözet szerinti adózásra •árrés utáni adózás az idegenforgalmi tevékenységre. •adóalap az árrés

36 36 Uniós kereskedelem a termékimportot, termékexportot felváltja •az önbevallással rendezendő, célország szerinti adózás elve •A vámhatóság nem lépteti ki a más tagállamba szállítandó árut •A hazai adóalany eladó áfa nélkül értékesít. •A más tagállambeli adóalany vevő önbevallással fizeti meg az ott előírt ÁFA terhet. •Természetes személyek, nem adóalanyok a vásárlás szerinti ÁFÁ-t fizetik.

37 37 Közösségen belülről történő beszerzés Az adófizetési kötelezettség keletkezésének feltételei a másik tagállamból történő beszerzés esetén: •A terméket az egyik tagország területéről a másik tagország területére fuvarozták át •Az eladó a saját tagállamában nem választott alanyi adómentességet •A vevő ÁFA alany •Az értékesített termék nem összeszerelés tárgyául szolgáló termék •Az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: •A teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik, kivéve ha az ügyletről szóló bizonylatot ennél korábban állították ki. mert akkor annak kibocsátása napján keletkezik. (tv 20/A§)

38 38 Feladat (1) Egy társaság 2006. október havi forgalmáról a következőket ismeri:  értékesítés bevétele 4.500 eFt + 20 % áfa  tárgyi eszköz értékesítés 600 eFt + 20 % áfa  személygépkocsi beszerzés 3.000 eFt + áfa  anyagbeszerzés 1.500 eFt + 20 % áfa  árubeszerzés 800 eFt + 20 % áfa  nyomtatvány beszerzés 18 eFt  újság előfizetés 15 eFt  benzin beszerzés 25 eFt  iroda bérleti díja 100 eFt tárgyi mentes  ital beszerzés 5 e Ft  helyi és távbeszélő szolgáltatás igénybevétele (nincs magáncélú használat) 60 eFt + áfa Állapítsa meg a társaság havi adókötelezettségét!

39 39 Megoldás fizetendő adóadóalap adó értékesítés4 500 900 értékesített t.e. 600 120 összesen5.1001 020

40 40 Megoldás levonható le nem vonható adóalap adó adóalap adó személygépkocsi 3.000 600 anyag1 500 300 áru 800 160 nyomtatvány 15 3 újság előfizetés 14 1 benzin 21 4 ital 4 1 telefon 42 8 18 4 összesen2 371 472 3 043 609

41 41 Megoldás elszámolandó adó548 Fizetendő adó548

42 42 Feladat (2) Export-Import Kft 2006. november havi forgalmáról a következőket ismeri: (adatok ezer forintban) – Román export 1.000 – Német értékesítés 3.000 – Belföldi értékesítés 4.800 (20 % áfát tartalmaz) – Ukrán import értéke800 •vámhatóság által kivetett áfa 160, melyet december hónapban fizettek meg. – Román import értéke2.000 •vámhatóság által kivetett áfa 400, melyet még ebben a hónapban megfizettek – Német beszerzés (20 %)500 – Olasz beszerzés (20 %)400 – Belföldi árubeszerzés (20 %)4.560 Állapítsa meg a társaság áfa kötelezettségét!

43 43 Megoldás fizetendő adóadóalap adó Export 1.000 Közösségi ért 3.000 Belföldi ért. 4.000 800 Közösségen belüli besz. 900 180 összesen8.900 980

44 44 Megoldás levonható adóadóalap adó belföldi beszerzés3.800 760 Közösségi besz. 900 180 Import2 000 400 Összesen6.7001.340 Elszámolandó adó- 360 Visszaigényelhető adó 360

45 45 Feladat A vállalkozás terméket importál: •A termék vételára= 800 000 Ft •A kivetett vám mértéke 15 % •Vámkezelési díj 3 % •Fogyasztási adó 12 % •Az első rendeltetési helyig történő szállítás költsége 60 000 Ft •A terméket 20 %-os általános forgalmi adó terheli. Kérdés: Mennyi lesz a vámhatóság által kivetett ÁFA alapja és összege?

46 46 Megoldás •A termék vételára 800 000 Ft •Vám 800 000 Ft * 0, 15=120 000 Ft •Vámkezelési díj 800 000 Ft * 0, 03 = 24 000 Ft •Fogyasztási adó 800 000 Ft * 0, 12= 96 000 Ft •Szállítási költség 60 000 Ft •Áfa alapja 1 100 000 Ft A kivetett ÁFA: •1 100 000 Ft * 0, 2 = 220 000 Ft

47 47 Feladat (4) Egy import termékről az alábbi adatok állnak rendelkezésre: •Külföldi szállító számlája 1 200 USD (1 USD = 350 Ft) •Belföldi telephelyig a szállítási költség 40 USD (1 USD = 350 Ft) •Biztosítási díj 8 000 Ft •A kivetett vám 35 000 Ft •Vámkezelési díj 2 500 Ft •Fogyasztási adó 12 % •ÁFA 20 % A termék értékesítésre került: •Eladási ár (nettó ár) 750 000 Ft Feladat: •Állapítsa meg mennyi az import és az értékesítés után fizetendő általános forgalmi adó!

48 48 Megoldás Előzetesen felszámított levonható áfa: •A termék vételára (1 200 * 350) = 420 000 Ft •Fogyasztási adó 420 000 Ft * 0, 12 = 50 400 Ft •Vám 35 000 Ft •Vámkezelési díj 2 500 Ft •Szállítás költség (40 *350) = 22 000 Ft •Biztosítási díj 8 000 Ft •ÁFA alap 529 900 Ft LEVONHATÓ AFA 529 900 Ft *20 % = 105 980 Ft Értékesítés után fizetendő ÁFA: •ÁFA alap 750 000 Ft •FIZETENDŐ ÁFA= 750 000 Ft *0, 2% = 150 000 Ft Elszámolandó adó 44 000 Ft www.apeh-tájékoztatójele.szja


Letölteni ppt "1 Általános forgalmi adó. 2 Az Áfa törvény hatálya Területi hatály: •a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: •Magyar Köztársaság területe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések