Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Darák Péter: Áfa (és jövedék).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Darák Péter: Áfa (és jövedék)."— Előadás másolata:

1 Dr Darák Péter: Áfa (és jövedék)

2 Jövedelem versus fogyasztás
Adózott jövedelem: Fogyasztás, vagy megtakarítás

3 A fogyasztási adó a megtakarítást nem adóztatja, de a szükségszerű fogyasztás miatt a megtakarítás összegét csökkenti! A ‘80-as évektől erősödő közvetett adózás kevésbé kikerülhető (?!)

4 Fogyasztási adók fajtái
Bruttó - nettó egyfázisú - többfázisú - összfázisú Hozzáadottérték-adó speciális forgalmi adók, pl.luxusadó, borforgalmi adó, importforgalmi adó, stb. áfa: összfázisú, nettó aránya az adóbevételekben magas.

5 Az áfa története Magyarország: 1920.
Franciaország: TVA (nem kumulativ többfázisú forgalmi adó!) Európai Közösség: (67/227 és 228 EGK irányelv) Magyarország: 1988. 2007. Évi CXXVII. Tv.

6

7 Alapvető elvek Általános semleges
áruk szabad mozgása (határátlépéshez ne kapcsolódjon adótényállás) hazai ügyletekkel azonos elbírálás hátrányos megkülönböztetés tilalma adókulcsok - versenysemlegesség

8 Az áfa tv. hatálya Területi - belföld tárgyi - három tényállástípus:
belföldi termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás közösségen belüli beszerzés termékimport

9 Az áfa alanya 5. §(1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. (bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen) +fióktelep, állandó telephely + új közl. Eszköz, sorozatos ingatlan, Nem adóalany a közhatalmat gyakorló.

10

11 Csoportos adóalany - Apeh engedélyezi!
8. §(1) Azok az adóalanyok, a) akiknek (amelyeknek) gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában pedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van belföldön, és b) akik (amelyek) együttesen kapcsolt vállalkozások, csoportos adóalanyiságot hozhatnak lére.

12 (2) A csoportos adóalanyiság értelmében: az (1) bekezdésben meghatározott adóalanyok belső egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység gazdasági tevékenységként megszűnik, é tagok önálló adóalanyisága szintén megszűnik.

13 Adó fizetésére kötelezett személy
Nem adóalany importáló új közl. eszközt beszerző közösségből beszerző nem adóalany fiktív számlakibocsátó

14 Ki fizet? - Főszabály!

15 Ki fizet? - Főszabály! A terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó személy. Kivétel: a szolgáltatásimportnál a megrendelő fizet. A vevő sortartásos kezes.

16 Fordított adózás 142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: a) a 10. § d) pontja szerinti termékértékesítés esetében; b) ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében; c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása esetében;

17 Fordított adózás d) a 6. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében; e) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés esetében, ha az értékesítő adóalany élt a 88. §-ban említett választási jogával; f) az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul; g) a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termék értékesítése esetében, ha az értékesítő adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll.

18 Az adótárgy Termékértékesítés (birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, amely az átvevőt tulajdonoskénti rendelkezésre jogosítja.) Pl.: zárt végű lízing, bizomány. Szolgáltatásnyújtás (ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem termékértékesítés)

19 A teljesítés helye Az adókötelezettség csak a belföldön teljesített ügyletekre terjed ki! 25. §Abban az esetben, ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van.

20 A teljesítés helye 26. §Abban az esetben, ha a küldeménykénti feladat vagy a fuvarozást akár az értékesítő akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor van.

21 A teljesítés helye 36. § Szolgáltatás nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Kivétel: ahol a szolgáltatásnyújtás történik (Pl. termék javítása) Ingatlan fekvése

22 A teljesítés helye 42. § (1) A következő szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik: a) kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások; b) személy szállításához, illetőleg termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások; c) szakértői értékelés, amely közvetlenül termékre - ide nem értve az ingatlant - irányul; d) terméken - ide nem értve az ingatlant - végzett munka.

23 A teljesítés helye 50. § Termék Közösségen belüli beszerzése esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van.

24 A teljesítés helye 53. § Termék importja esetében a teljesítés helye a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalakor vagy egyéb módon való bejuttatásakor van.

25 Az adófizetési kötelezettség keletkezése
55. § (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). 56. § A fizetendő adót - ha e törvény másként nem rendelkezik - a teljesítéskor kell megállapítani.

26 Az adófizetési kötelezettség keletkezése
57. § Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés. 59. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani.

27 Az adófizetési kötelezettség keletkezése
60. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany kötelezett, a fizetendő adót a) az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy b) az ellenérték megtérítésekor, vagy c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.

28 Az adó alapja A teljesítés ellenértéke
csere - mindkét ügylet önállóan! Szokásos piaci ár nem független felek között hivatalos árfolyamon történő átszámítás

29 Az adó mértéke 20% A 3. Számú mellékletben szereplő termékeknél 5% (gyógyszerek, gyógynövények, orvosi anyagok, tápszerek, vakok, hallássérültek segédeszközei, könyv, újság, kotta)

30 Adómentességek tárgyi (VI. fejezet 85-118. §) Alanyi
187. § (1) Az az adóalany, aki (amely) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint alanyi adómentességet választani. Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: forintnak megfelelő pénzösszeg.

31 Az adólevonási jog 119. § (1) Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani. 120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított;

32 Az adólevonási jog Személyi feltétel - adó fizetésére kötelezett adóalany tárgyi feltétel - hiteles dokumentum birtokában alanyi jogosultság - nem azonos a visszaigényléssel! korlátok

33 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - gyakorolhatja.

34 Az előzetesen felszámított adó megosztása
123. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít a adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le.

35 1. Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának számítása a következő képlet alkalmazásával történik: L = A x L(H);

36 L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból a levonható rész összege;
A: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adó éves szinten összesített összege; L(H): a levonási hányados, amelynek - számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének - ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is - adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel, - nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének - ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is - adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen

37 A számla 169. § A számla kötelező adattartalma a következő:
a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

38 f) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. § a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

39 i) az alkalmazott adó mértéke;
j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól, vagy kb) után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

40 l) új közlekedési eszköz 89
l) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták; n) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; o) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

41 168. § (2) A számlával egy tekintet alá esik minden más, az (1) bekezdéstől eltérő okirat is, amely megfelel a 170. §-ban meghatározott feltételeknek és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.

42 170. § (1) A 168. § (2) bekezdésében említett okirat kötelező adattartalma a következő:
a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) az okirat kibocsátójának és címzettjének neve és címe, valamint bármelyikük adószáma, ha azt a számla eredetileg is tartalmazta; e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

43 Az adó elszámolása A fizetendő adót csökkenti a levonható előzetesen felszámított adó a különbözet az elszámolandó adó előjele pozitív: be kell fizetni előjele negatív (visszajárna): korlátozott visszaigénylés

44 Göngyölítés 131. § (1) A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével. (2) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a) a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, illetőleg b) a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

45 186. § (1) A negatív előjelű különbözet összege legkorábban az esedékességtől kezdődően igényelhető vissza, ha a) azt a bevallás benyújtásával egyidejűleg a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságtól kérelmezi; továbbá b) az abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja: ba) havi bevallásra kötelezett esetében az forintot, bb) negyedéves bevallásra kötelezett esetében a forintot, bc) éves bevallásra kötelezett esetében az forintot.

46 Termékimport Magyarország az európai vámunió része (Nem részei a francia tengeren túli megyék, a Csatorna-szigetek, Gibraltár, Athosz-hegy, Kanári-szigetek stb.!) termékimport a vámunión kívülről történő behozatal az adót az importáló fizeti meg. Adóalap a vámérték adóraktár vámhatósági adókivetés

47 Termékexport Nem adóköteles ügylet (mert a fogadó ország adóztat, ha akar) kiléptetés adólevonási jogot keletkeztet

48 Termékbeszerzés a Közösségen belülről
Közösségi adószám country of origin, country of destination - teljesítési hely fiskális határok miatt a célország elve érvényesül: értékesítés adómentes, beszerzés adóköteles. (a célországban beszerzés az ügylet) önadózással teljesül

49 A terméket egyik tagállamból a másikba szállítják
adóalany adóköteles tevékenységéhez szerzik be nem alanyi adómentes nem speciális célból hozzák be (Pl.: összeszerelés)

50 50. § Termék Közösségen belüli beszerzése esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a termék - a beszerző nevére szóló rendeltetéssel - a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van. 62. § Termék Közösségen belüli beszerzése esetében a teljesítés megállapítására e törvény azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az ahhoz hasonló termékértékesítésre lennének alkalmazandók. 72. § Termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adó alapjának megállapítására a , 70. és 71. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az ahhoz hasonló termékértékesítésre lennének alkalmazandók.

51 Távértékesítés 35000 euro alatt az eredet országa a teljesítési hely
efölött be kell jelentkezni a célországban

52 Háromszögügylet

53 Háromszögügylet A közvetítő kikapcsolása
helyette a vevő fizeti meg az adót

54 Adómentesség Értékesítés közösségen belülre, adólevonási joggal
szolgáltatás, vagy ami importban adómentes lenne

55 Egyszerűsítések Mezőgazdasági tevékenység utazásszervezés használtcikk
befektetési célú arany elektronikus szolgáltatások

56 Vége


Letölteni ppt "Dr Darák Péter: Áfa (és jövedék)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések