Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó"— Előadás másolata:

1 Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó

2 A törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

3 A törvény Az Országgyűlés
- figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására, - figyelemmel az árutermelő piacgazdaság igényeit kielégítő versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire, - figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételére, különös tekintettel az ebből fakadó, az általános forgalmi adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint - tekintetbe véve az általános forgalmi adózás 1988-as bevezetése óta szerzett tapasztalatokat

4 A törvény hatálya E törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és c) termék importja után.

5 Területi hatály Belföld alatt Magyarország területe értendő.
Közösség és tagállamai, valamint azok területe alatt az 1. számú mellékletben meghatározottak értendők. Harmadik állam és annak területe alatt az értendő, amely nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá.

6 Fogalma Olyan többfázisú nettó forgalmi adó,
amelyet a vállalkozások a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek fizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végső felhasználója viseli. A hozzáadott érték a kibocsátott termelési és az anyagi ráfordítások különbsége.

7 Jellemzői Általános: normatív, a forgalmazás teljes folyamatát átfogja. Forgalmi: mindig meg kell fizetni az adót, ha a terméket vagy szolgáltatást értékesítik. Fogyasztói: az adó terhét, az értékesítést végző a fogyasztóra, a végső felhasználóra áthárítja. Többfázisú, mert a termelés és a forgalmazás minden fázisában fizetnek adót az értékesített termékek és szolgáltatások után. Nettó adó: az adó nem halmozódik, az értékesítő a fizetendő adóból levonhatja a beszerzéseit terhelő adót.

8 Jellemzői Közvetett: az adó fizetésére kötelezett és az adó terhét viselő nem azonos. Az állami költségvetés stabil bevétele: az értékesítési tevékenységhez kötődik, független a vállalat jövedelmezőségétől. Közgazdaságilag semleges hatású: szektor- és versenysemleges, nem költségtényező, nem előnyösen, sem hátrányosan nem befolyásolja a külkereskedelmi forgalmat. Számlaadási kötelezettségre épül: az eladónak és a vevőnek is érdeke a számlaadás, az adó visszaigénylésének feltétele a szabályszerűen kiállított számla.

9 Adóalany Az a természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, perelhet és saját nevében gazdasági tevékenységet végez. Nem adóalany a közhatalom gyakorlására jogosult szerv (pl. minisztériumok, helyi önkormányzatok, költségvetési szervek) a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenysége (pl. jogalkotás, hatósági eljárás) után.

10 Gazdasági tevékenység
A bevétel elérése érdekében üzletszerűen végzett tevékenység. Például: mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatói, szellemi szabad foglalkozásként folytatott tevékenység. Nem minősül gazdasági tevékenységnek például: a munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony keretében, valamint a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység.

11 Termékértékesítés A birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, tárgyi eszközök létesítése is

12 Szolgáltatásnyújtás Minden ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem minősül termékértékesítésnek.

13 Teljesítés helye A törvény rendelkezéseit belföldön kell alkalmazni, ezért fontos a teljesítés helyének értelmezése. Termékértékesítésnél: általában az a hely, ahol a termék az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában található; ha a terméket az átadó vagy átvevő megbízásából egy harmadik személy adja fel vagy fuvarozza el, akkor a teljesítés helye az a hely, ahol a termék a feladás vagy a fuvarozás megkezdésének időpontjában található

14 Teljesítés helye a szolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye, állandó telephelye, ezek hiányában lakhelye, szokásos tartózkodási helye; az ingatlan fekvési helye az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál; a ténylegesen megtett útvonal közlekedési szolgáltatásnál; a szolgáltatásnyújtás helye pl. kulturális, tudományos, oktatási, sporttermékhez kapcsolódó szakértői szolgáltatásoknál stb.

15 Adófizetési kötelezettség keletkezése
általában a teljesítés, illetve részteljesítés időpontjában (azon a napon, amit a számlában a teljesítés napjaként feltüntettek); az ellenértékbe beszámító előleg átvételének időpontjában; a tényleges megvalósítás időpontjában, ha a terméket gazdasági tevékenységi köréből kivonja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének időpontjában a saját rezsis beruházásánál stb.

16 Adó mértéke Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka.
A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka.

17 Adó mértéke Ha a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő adót is tartalmaz, annak megállapításához 27% adómérték esetében 21,26 százalékot, 5% adómérték esetében 4,76 százalékot, 18% adómérték esetében 15,25 százalékot

18 Példák 5% Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek
Fehér bot vakoknak Könyv, napilap stb. 18% Tej és tejtermékek Ízesített tej

19 Adó alóli mentesség Közérdekű tevékenység miatt
az egyetemes postai szolgáltatás nyújtása; az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán-egészségügyi ellátás keretében közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesít; az emberi szövet, vér (ideértve a külön jogszabályban meghatározott labilis vérkészítményeket is), anyatej értékesítése, valamint az előzőekben felsoroltakkal és az emberi szerv adományozásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás stb.

20 Adó alóli mentesség - egyéb sajátos tevékenység
a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz és közvetítő által - ilyen minőségében - teljesített szolgáltatásnyújtást is a hitel-, pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás nyújtása és közvetítése, valamint ezek hitelező általi kezelése a folyó-, betét- és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-, egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését stb.

21 Alanyi adómentesség Az az adóalany, aki (amely) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: forintnak megfelelő pénzösszeg.

22 Alanyi adómentesség Az alanyi adómentesség időszakában az adóalany alanyi adómentes minőségében adófizetésre nem kötelezett; előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult; kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áthárított adó, nem szerepel.

23 Éves adóbevallás Határidő: az adóévet követő év február 25.
a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal

24 Negyedéves adóbevallás
Határidő: a negyedévet követő hó 20. napjáig kezdő vállalkozó, a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el 250 ezer forintot és közösségi adószámmal rendelkezik

25 Havi adóbevallás a tárgyhót követő hó 20. napjáig
tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte

26 Köszönöm a figyelmet! Forrás: Dr. Herich György: Adótan 2012, Penta Unió, Pécs 2007. évi CXXVII. törvény


Letölteni ppt "Adózási alapismeretek 5.1. konzultáció Általános forgalmi adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések