Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó 2011.. ÁFA változások JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ VÁLTOZÁSOK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ PONTOSÍTÁSOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó 2011.. ÁFA változások JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ VÁLTOZÁSOK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ PONTOSÍTÁSOK."— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó 2011.

2 ÁFA változások JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ VÁLTOZÁSOK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ PONTOSÍTÁSOK

3 Jogharmonizációs célú módosítások A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv a 2009/162/EU irányelvvel történő módosításának átültetése –Vezetékes földgáz, villamos energia, távfűtés- és távhűtés teljesítési helye – a termék beszerzőjének letelepedettsége szerinti állam –Közösségi intézményekre vonatkozó mentesség – Az EU és az EU intézményei mentesülnek az áfa teher viselése alól legyen szó importról, belföldi termékbeszerzésről, illetve szolgáltatás-igénybevételről

4 Jogharmonizációs célú módosítások 2010/23/EU irányelv –Fordított adózás bevezetése a szén-dioxid kibocsátási kvóták értékesítésére 2008/8/EK tanácsi irányelv –Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások teljesítési helye – a szolgáltatást igénybe vevő adóalany gazdasági letelepedettsége határozza meg, kivéve belépőjegyek értékesítése – a szolgáltatásnyújtás tényleges helye

5 Jogharmonizációs célú módosítások 2009/69/EK irányelv - az adómentes importhoz (ún. 42-es eljáráshoz) kapcsolódó ellenőrzési feltételek összehangolása. Az adómentes termékimport lebonyolításához az importálónak a termék szabadforgalomba helyezésekor meg kell adnia: ▪ közösségi adószámát, valamint ▪ megfelelõ okirat bemutatásával valószínűsítenie kell az adómentesség feltételének teljesülését úgy, hogy abból kitűnjön a Közösség valamely más tagállamában adófizetésre kötelezettként nyilvántartásba vett beszerzõ neve, címe és az az adószáma, amely alatt adót kell fizetnie e tagállam joga szerint

6 Jogharmonizációs célú módosítások 2010/66/EU irányelv –Más tagállamban letelepedett adóalany számára történő áfa visszatérítésnél a kérelem kivételesen 2011. március 31-éig nyújtható be be a letelepedésük helye szerinti tagállam hatóságához. (eredetileg 2010. szept. 30-áig kellett volna megtenni)

7 Jogharmonizációs célú módosítások Együttműködő közösség (költségmegosztó csoport) működése. Egy új mentességi forma – „tárgyi mentes” szolgáltatás az együttműködő közösség által az együttműködő közösség tagjának nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás igénybe vevője az vagy nem adóalany, vagy a szolgáltatást olyan tevékenységhez veszi igénybe ami ingyenes, vagy adóalanyon kívüli tevékenységhez, vagy „tárgyi mentes” tevékenységhez veszi igénybe. A szolgáltatás „ellenértéke” nem haladhatja meg a költségek fedezetére jutó ellenérték-részt. Az együttműködő közösségnek adó-levonási joga nincs!

8 Az együttműködő közösség fajtái 1. Az együttműködő közösség leendő tagjai által a közös cél elérésére, a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott polgári jogi társaság, amelynek kizárólag e cél elérésére szolgáló adóalanyisága valamennyi szerződő fél közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére az állami adóhatóság engedélyével, annak jogerőre emelkedésének napjával jön létre, vagy 2. Az a személy, szervezet, aki (amely) egyébként adóalany

9 Az együttműködő közösség: → tagjai számának folyamatosan el kell érnie legalább a kettőt → tagja csoportos adóalanyiság esetén csak a tagok által kijelölt képviselő lehet → úgy kell tekinteni, mint akinek gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön → a közösségnek és tagjainak nyilvántartást kell vezetniük, amely alkalmas a 85.§ (1) bekezdés p) pontjában meghatározott szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének az egyéb tevékenységektől való egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére → tagjai felelősek a közösséggel együtt a 85.§ (1) bekezdés p) pontja alapján keletkező kötelezettségek teljesítéséért.

10 Az állami adóhatósághoz benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell: ▪ a közös célt, amely elérésére a közösséget létrehozni kívánják, ▪ a kijelölt képviselőt, aki a jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, ▪ a képviselő beleegyező nyilatkozatát a képviselés vállalására, ▪ tagonként a tag nevét, címét, adószámát (vagy) egyedi azonosításra szolgáló jelét, ▪ a nyilvántartási rendszer bemutatását, ▪ kötelezettségvállalást a kötelezettségek teljesítésére. Csatolni kell: → a polgári jogi társaság létesítéséről szóló szerződés hiteles másolatát.

11 Az együttműködő közösség adóalanyisága az állami adóhatósági engedély visszavonásával szűnik meg. Az engedély visszavonása, ha: ▪ a közösség bármely tagja kéri, ▪ a képviselő a képviseletet a továbbiakban nem vállalja, és az új képviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése nem történik meg, ▪ ha a tagok száma folyamatosan nem éri el a kettőt, ▪ a nyilvántartási rendszer bemutatását, kötelezettségvállalást az adóalanyiság időszakában nem teljesítik, ▪ a közös cél, amelynek elérésére az együttműködő közösség létre jött, meg valósult, vagy annak meg valósítása többé nem lehetséges, ▪ a tagok által létrehozott polgári jogi társaság megszűnik.

12 Adóalanyiság esetében az adóalany köteles az együttműködő közösség létrehozásával egyidejűleg az állami adóhatóságnak írásban: → bejelenteni a közös célt, az együttműködő közösség tagjainak nevét, címét és adószámát, adószám hiányában pedig egyedi azonosításra szolgáló jelét; továbbá → bemutatni a nyilvántartási rendszerét, → nyilatkozni mind a maga, mind a tagok nevében arról, hogy teljesítik a tagok számára vonatkozó feltételeket, a kötelezettségvállalást, → a kötelezettségek teljesítésére – ideértve megszüntetést is – az Art. változásbejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

13 Jogharmonizációs célú módosítások Fordított adózás körének bővítése a használt akkumulátorok és elemek értékesítésére.

14 Fordított adózás eseteinek bővülése Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll. ha a teljesítésre kötelezett adóalany A 100 ezer forintot meghaladó értékű szolgáltatásnyújtásoknál is (eddig csak termékért. vonatkozott)

15 - Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció Egyéb módosítások - Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is ● a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése → akár az ügyletben érintett bármely félnek felróható okból, → akár a tevékenységi körükön kívül eső elháríthatatlan okból meghiúsul (pl. természeti katasztrófa), ► és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, ► vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik.

16 - Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció Egyéb módosítások - Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció Alkalmazási feltétel kiegészült: → nem kell önellenőrzést benyújtani abban az esetben sem, ha az adó alapjának utólagos csökkenése azért nem eredményez fizetendő adó-csökkenést, mert az ügylet – e törvény rendelkezései szerint – mentes az adó alól. (Pl.: közösségi adómentes termékértékesítésnél utólag adott árengedmény esetén nem szükséges az önellenőrzés)

17 Egyéb módosítások - Utazásszervezőkre vonatkozó szabályozás változása Utas: az utazásszervezőnek tett nyilatkozata alapján az az ügyfél, aki (amely) a szolgáltatást: → nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetőleg → egyéb, az előző alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és javára veszi igénybe. Az utazásszervezõ köteles ügyfelét a teljesítést megelõzõen nyilatkozattételre felhívni. A magánszemély adózó – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha utazásszervezési szolgáltatás igénybevételéről valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

18 Egyéb módosítások - Utazásszervezőkre vonatkozó szabályozás változása ► Az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódóan megállapított adóra – mint előzetesen felszámított adóra – az utazásszervező adólevonási jogot nem alapíthat. Átmeneti rendelkezés: Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az utazásszervezőnek fizetett előleg jóváírása, kézhezvétele, előlegfizetés hiányában pedig az utazásszervezési szolgáltatás teljesítése 2011. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

19 Egyéb módosítások - hangoskönyvek kedvezményes adómértéke Az adó mértéke 5 % a 15. és 17. pontban (könyv, kotta) meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája esetén (pl. hangos könyv). Ha használathoz szükség van elektronikus szolgáltatás igénybevételéhez, akkor nem alkalmazható a kedvezményes adómérték (pl. digitális könyv).

20 Egyéb módosítások – motorbenzin áfája A 124. §-tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható abban az esetben is, ha az adóalany a motorbenzint (kísérleti fejlesztés keretében ) igazoltan a környezetet jobban kímélő motorokkal kapcsolatos technológiai fejlesztéshez használja fel, és ha van áfa köteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.

21 Adókötelezettség alóli mentesülés Külföldi illetőségű adományozó pénzbeni adományt, segélyt ad igazoltan a 85. § (4) bekezdés b)–f) pontjában felsorolt személyek, szervezetek valamelyikének az adóhatóság –írásos kérelemre – visszatéríti a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított és az ellenérték részeként megtérített, illetőleg az általa fizetendő adóként is megállapított előzetesen felszámított adót

22 Adókötelezettség alóli mentesülés Feltéve, hogy: → a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele a kedvezményezett alapszabályában (alapító okiratában) megjelölt olyan tevékenységnek, feladatnak ellátását szolgálja, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznú tevékenység vagy kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat, → az adományozó az adomány összegét – az adóügyi illetősége szerinti állam joga szerint – a vonatkozó adózási rendelkezésekkel összhangban számolta el, → az adományozó az adomány felhasználását ahhoz a feltételhez köti, hogy a kedvezményezettet mentesíteni kell a termékek, szolgáltatások árába (díjába) belefoglalt adó viselése alól, és → a kedvezményezettet az adólevonási jog egészben vagy részben nem illeti meg.

23 Adókötelezettség alóli mentesülés Átmeneti rendelkezés: Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a pénzbeni adomány, segély felhasználása 2011. január 1-jén vagy azt követően beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás érdekében történik.

24 Ingyenes termékátadás adóalapja Ingyenes átadás esetén a termék adóalapja az átadás időpontjában érvényes beszerzési ára, előállítási költsége

25 Harmadik államban letelepedett adóalanyok az állami adóhatóság bármelyik szervezeténél leadhatják áfa- visszatérítési kérelmeiket, de változatlanuk a Különleges Ügyek Adóigazgatóságának (KÜIG) címezve.

26 A 2010. évi LIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Célja: a közcélú adományok utáni áfa fizetési kötelezettség megszüntetése Hatályos 2010. VI. 17-től

27 A módosítás → kiveszi a termékértékesítés fogalmi köréből a közcélú adományt, így az nem tartozik az áfa-törvény hatálya alá → kiveszi a szolgáltatásnyújtás fogalmi köréből a közcélú adományként nyújtott szolgáltatást, így az nem tartozik az áfa-törvény hatálya alá → ha olyan vagyont adományoz, amelyet áfa köteleshez használ → biztosítja, hogy a közcélú adományként nyújtott szolgáltatás ténye visszamenőlegesen ne korlátozza a korábban érvényesített adólevonási jogot → az Áfa tv. 259. §-a új 9/A. ponttal egészül ki a közcélú adomány, adományozás fogalmával → nem alkalmazható, ha az adományozó e céllal szerez be terméket, vesz igénybe szolgáltatást!

28 Egyszerűsített számla adattartalma Az egyszerűsített számla kötelező adattartalma kiegészült a vevő, igénybevevő adószámával azokban az esetekben, amikor a vevő, igénybevevő az adófizetésre kötelezett.


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó 2011.. ÁFA változások JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ VÁLTOZÁSOK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ PONTOSÍTÁSOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések