Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Áfa-törvény Költségvetés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Áfa-törvény Költségvetés"— Előadás másolata:

1 Új Áfa-törvény Költségvetés
2007. évi CXXVII. törvény Új Áfa-törvény Költségvetés

2 Alkalmazási hatály A korábbi hatályok helyett alkalmazási hatály
- tárgyi - személyi - területi hatályok helyett alkalmazási hatály összefoglaló néven, változatlan tartalommal lett megfogalmazva a törvény alkalmazhatósága

3 Adóalanyiság Különös adóalanyi kör Új közlekedési eszköz értékesítése
Új beépített ingatlan, beépítés alatt álló ingatlan és építési telek sorozatjelleggel történő értékesítése a 2 év alatt 4. értékesítéstől Speciális adóalanyi kör - közös tulajdon - csoportos adóalanyok (új)

4 Nem minősülnek áfa alanynak
A közhatalmi tevékenység gyakorlására jogosult szervek - ezen tevékenységük tekintetében Kivéve: tulajdon kisajátítása 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek Megszűnt: Jelentéktelen gazdasági tevékenység mentesítése, helyette: - alanyi adómentesség választható 5 M Ft-ig

5 Csoportos adóalanyiság
A csoportos adóalanyiság feltételei: 1. belföldi gazdasági célú letelepedés 2. a tagjelöltek egymással kapcsolt vállalkozásnak minősüljenek Megjelenési formája az Áfa rendszerében: Kifelé: - a csoport tagjai kifelé egy adóalanynak minősülnek, - közös csoportazonosító számmal rendelkeznek, amely alatt közös áfa bevallást nyújt be nevükben a képviselőjük. Befelé: - egymás közötti ügyleteik nem tartoznak az áfa hatálya alá, azokat áfa nem terheli, a tagok önálló áfa alanyisága megszűnik (más adók tekintetében továbbra is önálló adóalanyok maradnak).

6 Létrejötte: valamennyi tag erre irányuló közös, kifejezett és egybehangzó írásos kérelmére (08T113. kérelem, 16. és 17. pótlapok), az adóhatóság engedélyével jön létre a határozat jogerőre emelkedésének napjával, az adóhatóság az engedélyt köteles megadni, ha a törvényben foglalt feltételek fennállnak, nem kérelmezheti a tagságot olyan adóalany, aki más csoport tagja, illetve erre vonatkozó, elbírálás alatt álló (jogerősen még el nem bírált) kérelme van az adóhatóságnál, az olyan kapcsolt vállalkozás, amely nem kíván tagként részt venni a csoportban kívül maradó adóalanyként hozzájárulását kell adja a csoport létrejöttéhez (a hozzájárulása kötelező tartozéka a kérelemnek).

7 Egyetemleges felelősség
A csoport áfa kötelezettségeiért a tagok és a kívül maradó adóalanyok esetében a csoportos adóalanyiság és az azt megelőző időszak vonatkozásában.

8 Csoportos adóalanyiság megalakítására
irányuló kérelem: képviselő neve, és a képviseletet vállaló nyilatkozata tag neve, címe adószáma kívül maradó adóalany neve, címe adószáma kötelezettségvállalások az áfa kötelezett-ségek teljesítésére mind a tagok, mind a kívül maradók részéről

9 Csatlakozás: valamennyi tag hozzájárulása Kiválás: kívül maradó tagként továbbra is egyetemleges felelősséget vállalnia az áfa kötelezettségek teljesítésért Megszűnés: bármelyik tag kérelmére hivatalból

10 A csoportos adóalany jogállása:
- az Áfa-törvény alkalmazásában együttesen minősülnek egy adóalanynak, - az adóalanyisághoz fűződő jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő bírósági és más hatósági eljárásjogi cselekmények alanya a tagok által kijelölt képviselő. Tevékenységét az áfában csoportazonosító szám alatt fejti ki

11 A csoport tagjai polgári jogi
jogviszonyaikban továbbra is önálló jogalanynak minősülnek, és az áfán kívüli egyéb adók tekintetében is megőrzik önálló adóalanyiságukat.

12 Soron kívüli bevallási kötelezettség:
Csoport létrejöttekor, utólagos tagként történő csatlakozáskor: - csak áfában Megszűnés, kiválás esetében: - áfa és valamennyi más adónem tekintetében A csoportos adóalany működése alatti bevallási kötelezettsége áfában - havi bevallásra kötelezett - összesítő nyilatkozatot tesz negyedévente

13 ÁFÁ-val kapcsolatos előzetes nyilatkozatok
Az Áfa-törvényben a meghatározott választási jog gyakorlására vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettséggel összefüggő rendelkezéseket a 08TAFA T (E) nyomtatványon teheti meg adókötelezettség választás adózási mód választás MNB árfolyam alkalmazásának bejelentése

14 Termékértékesítés Termékértékesítés:
- birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet. Továbbá: Lízing, részletvétel Bizomány Építési szerződés

15 Termékértékesítésnek minősül
- saját vállalkozásban végzett beruházás, feltéve, hogy ha másik adóalanytól szerezte volna be nem illette volna meg adólevonási jog - tárgyi eszköznek nem minősülő termék saját célú felhasználása, feltéve hogy a beszerzéssel, felhasználással kapcsolatosan az adóalanyt részben, vagy egészben adólevonási jog illette meg

16 Termékértékesítésnek minősül továbbá
- megszűnés, ha az adóalany megszűnéskor olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéshez, felhasználásához kapcsolódóan egészben, vagy részben adólevonási jog illette meg - ingyenes termékátadás, feltéve, hogy a termék, vagy annak alkotórészeihez kapcsolódóan az adóalanyt részben vagy egészben adólevonási jog illette meg

17 Kivétel az előbbi alól:
Ha az adóalany a jogutódlással szerzett vagyonra vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy az így szerzett vagyonra vonatkozóan a szerzett vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt terhelik, és a szerző belföldön nyilv.tart.-ba vett adóalany sem a szerzéskor, sem később nem minősül olyan jogállásúnak, mely alapján tőle adófizetési kötelezettség nem követelhető

18 Nem minősül termékértékesítésnek
- áruminta - kis értékű termék vállalkozásának céljára tekintettel történő átengedése A korábbi Áfa-törvénnyel ellentétben termékértékesítés lesz: közcélú adomány - köteles példány - törvényi kötelezettségen alapuló (átmeneti rendelkezés kapcsolódik hozzá) ellenérték nélküli átadások

19 Törvényi kötelezettségen alapuló ingyenes átadással kapcs
Törvényi kötelezettségen alapuló ingyenes átadással kapcs. átmeneti rendelkezés (pl. közművek) 269. § (5) bekezdés: Az átmeneti rendelkezés alapján, ha az ilyen vagyon átadása az új törvény alapján adókötelezettséget keletkeztet akkor a és közötti beszerzéseiket terhelő, korábban le nem vonható adójukat levonhatják Korlát: Ez az összeg nem haladhatja meg az átadott vagyontárgy után fizetendő adó összegét

20 Szolgáltatásnyújtás Minden, ami nem minősül termékértékesítésnek
Ide tartozik: - vagyoni értékű jogok részleges, időleges átengedése -kötelezettségvállalás valamely tevékenység egészbeni, vagy részbeni abbahagyására, vagy annak végzésétől való tartózkodásra, illetve valamely helyzet tűrésére

21 Nem minősül szolgáltatásnyújtásnak
- ellenérték megtérítése, ha az pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik -faktorálás: a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója a teljesítésével keletkezett pénzbeli követeléseként fennálló ellenértéket harmadik félre engedményezi, feltéve, hogy a harmadik fél a követelés megvásárlásával nyújt szolgáltatást az engedményezőnek

22 Szolgáltatásnyújtásnak minősül
Az új törvény adóztatja az ingyenesen nyújtott szolgáltatást is! - termék ingyenes használata, illetve annak átengedése - termék vállalkozásidegen célra történő ingyenes használata - terméknek az alkalmazottak magánszükségleteinek kielégítésére történő ingyenes átengedése - a felsoroltaknak megfelelő tényállások a szolgáltatások körében, ha azok ingyenesen történnek,

23 Feltéve: Hogy a termék, vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az adóalanyt részben, vagy egészben adólevonási jog illette meg

24 A régi Áfa-törvény szerinti ingyenes szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kivételek
- törvény, vagy kormányrendelet alapján nyújtott ingyenes szolgáltatásnyújtás - közcélú adományként nyújtott ingyenes szolgáltatásnyújtás megszűntek

25 Ingatlanok áfa rendszerbeli megítélése
1. Értékesítés Főszabály: Adólevonásra nem jogosító adómentes: - bármely beépített ingatlan értékesítése (ide értve a lakóingatlant is!) - bármely beépítetlen ingatlan értékesítése Kivétel (azaz adóköteles): - új ingatlan - beépítés alatt álló ingatlan - építési telek

26 - bérleti szerződésen alapuló jogviszonyok
2. Bérbeadás - bérleti szerződésen alapuló jogviszonyok E mellett: minden, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét, vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríteni köteles -nyílt végű lízing -operatív lízing -lakásszövetk.: közös ingatlanrészek használatbaadása Főszabályként adómentes: - ingatlan, ingatlanrész bérbe, haszonbérbe adása

27 Adókötelessé tétel: Adófizetési kötelezettség választható (előzetes bejelentés!) - újnak nem minősülő ingatlan (lakó- és egyéb) értékesítésére (az újnak minősülők a főszabály alóli kivétel miatt eleve adókötelesek) - ingatlan bérbeadása (lakó- és egyéb ingatlan)

28 Az adókötelezettség választása lehetséges
- csak az értékesítések (lakó és egyéb együtt) körére, vagy - csak a bérbeadások (lakó és egyéb együtt) körére, illetve - mindkét (értékesítés, bérlet) ügylettípus esetére együttesen. Egy ügylettípuson belül azonban a választás szerint eljárni köteles, és ettől a választás évét követő 5 évig nem lehet eltérni.

29 Fontos!!! Mivel az adókötelezettség választására vonatkozó előírás új törvény, új tartalmú rendelkezése alapján történik, ezért függetlenül attól, hogy az adóalanynak jelenleg is van adókötelezettség választására irányuló bejelentése az egyéb ingatlanok bérbeadása tekintetében, évre vonatkozóan újra be kell jelentenie választását!

30 2007. nov. 16. és december 31. között a jövő évre vonatkozóan ezt egy ideiglenes változás-bejelentő lapon 08TAFA T (jogi személyek) illetve 08TAFA E (egyéni vállalkozások) teheti meg, amelyek már megtalálhatók az APEH Internetes honlapján, a nyomtatványok között.

31 Speciális adóalanyiság az ingatlanértékesítés körében
Gazdasági tevékenységnek minősül és ezért adóalanyiságot eredményez: - egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró személy, szervezet - beépítés alatt álló, vagy beépített ingatlant, ingatlanrészt és ehhez tartozó földrészletet, ha az újnak minősül, vagy - építési telket, telekrészt sorozat jelleggel értékesít.

32 Egyébként nem adóalanyi minőségben teljesített ingatlanértékesítések esetében
Beépítés alatt álló és beépített ingatlan fogalma Áfa-törvény 6. § (4) bekezdés) Sorozat jelleg fogalma értelmező rendelkezések között (259. § 18. pont)

33 Adófizetési kötelezettség ingatlanértékesítés esetében
Speciális adóalanyi kör esetében (ha csak ezen értékesítés miatt lesz adóalany): Kivetéses adózás (az adóhatóság veti ki a fizetendő adót és ő állapítja meg a levonható adó összegét is) -Az adóalany adószámot köteles kérni, és számláznia kell Ennek érdekében: -az adóalany az értékesítést követő 30 napon belül az APEH által rendszeresített nyomtatvá-nyon bejelentést tesz az ügyletről

34 Egyéb adóalanyok esetében:
Fordított adózás: Belföldi nem speciális adóalanyi kör körébe tartozó adóalanyok közötti ügyletek esetében Építési szerződés alapján történő ingatlanátadás, valamint a „normál” (nem új és nem beép. alatt álló ingatlanok és nem építési telek) esetében akkor, ha az adott ingatlan értékesítése adómentes lenne, de az értékesítő adókötelezettséget választott Egyenes adózás: - ha a vevő nem adóalany: minden ingatlan esetében - új beépített, beépítés alatt álló ingatlan és építési telek, ha a vevő adóalany, akkor is (Ingatlan bérbeadás soha nem eshet fordított adózás alá!)

35 Előzőek miatt az ügyletben szereplő feleknek egymást nyilatkoztatnia kell, és tájékoztatást kérhetnek az adóhatóságtól, hogy - a felek bármelyike belföldön bejegyzett adóalany-e - nincsen olyan jogállásuk, amely akadá-lyozhatná az adófizetési kötelezettség követelhetőségét

36 Adólevonási jog ingatlanügyletek esetében
Ingatlan bérbeadása Főszabály: adólevonási joggal nem járó adómentes Kivétel: aki adókötelezettséget választott az ingatlan bérbeadására, azt megilleti az ezen tevékenységével kapcsolatos adólevonási jog is (előzetes bejelentés!)

37 Ingatlan értékesítés Főszabály: - ha az adóalany nem adókötelesen értékesíti az ingatlant - nem vonhatja le az ehhez kapcsolódó beszerzések áfáját - ha adókötelesen értékesít - akkor az adó egyes kivételektől eltekintve levonható

38 Levonási tilalmak ingatlan értékesítése esetén
Nem vonható le: - lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó - lakóingatlan építéshez, felújításához beszerzett terméket terhelő előzetesen felszámított adó - lakóingatlan építéshez, felújításához igénybevett szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó

39 Az előző levonási tilalmak alóli kivételek:
Az adó mégis levonható: - ha a lakóingatlan beszerzése továbbértékesítési célú és - az ingatlanértékesítésekre az eladó adókötelezettséget választott 2. – ha a lakóingatlant túlnyomó részben bérbeadás útján hasznosítja és - a bérbeadásra adókötelezettséget választott

40 3. ha az adóalany a beszerzett terméket, az igénybevett szolgáltatást túlnyomó részben közvetlen anyagjellegű ráfordításként használja új, vagy beépítés alatt álló ingatlan értékesítéséhez

41 Egyébként nem adóalany sorozatjelleggel történő ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó levonási jog
-Az általános szabályok szerint kell megítélni -Akinek az adóalanyisága kizárólag a 6.§ (4) bekezdésén alapul, az adólevonási jogot olyan, az igazolt tulajdonos, vagy jogelődje nevére szóló okiratok alapján is gyakorolhatja, amelyek az adóalannyá válását megelőzően keletkeztek

42 Teljesítés időpontja Nincsenek konkrét időpontok az egyes ügylettípusokhoz, csak általános meghatározás Főszabály: Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul - teljesítés Adófizetési kötelezettség keletkezik akkor is, ha teljesítés hiányában számlakibo-csátás történik

43 Tényállásszerű megvalósulás
Például: Részletvételnél, zárt végű lízingnél: termék birtokbaadásakor Bizományosi ügyletnél. A termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállásakor, azaz, amikor a bizományos saját nevében értékesít, illetve vételi bizománynál a saját nevében rendelkezik a termék felett

44 Zálog esetén: a zálogtárgy feletti rendelkezési jog átszállása, amikor a hitelező a dologi biztosítékul szolgáló terméket lejárt követelésének érvényesítésére értékesíti Építési szerződés esetén: az ingatlan átadása a megrendelőnek

45 Speciális teljesítési időpont szabályok
Részteljesítés is teljesítés Határozott időre szóló elszámolásban vagy részletfizetésben való megállapodás: az ellenérték megtérítésének esedékes-sége, amelyre az adott elszámolás, vagy részlet vonatkozik (ha az elszámolási időszak meghaladja a 12 hónapot, akkor a 12. hónap utolsó napja időarányos részteljesítésnek minősül) - ez a rendelke-zés részletvétel, zárt végű lízing esetén nem alkalmazható!

46 Előleg: jóváíráskor, kézhezvételkor
Fordított adózás: ha az adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe-vevő adóalany kötelezett: 1. számla kézhezvételekor, vagy 2. ellenérték megtérítésekor, vagy 3. legkésőbb a teljesítés követő hónap 15-dik napján Ezek közül azt kell alkalmazni, amelyik hamarabb bekövetkezik!

47 Közösségi termékértékesítés: a teljesítés napját magába foglaló hónapot követő hó 15. napján, vagy ha az ügyletről a számlát ennél előbb bocsátották ki, akkor annak kibocsátásakor Közösségi termékbeszerzés: az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15-dik napján

48 Halasztás lehetősége:
A korábbi adóalanyi kör esetében ezentúl is fennáll, de ezentúl egységesen az ellenérték megtérítéséig, de max. 45 napig

49 Teljesítési hely A teljesítési hely szabályok gyakorlatilag változatlanok Termékértékesítés ahol a termék a teljesítéskor van ha a terméket elfuvarozzák: ahol a fuvarozás megkezdésekor, vagy a feladás időpontjában van speciális szabályok -

50 Speciális teljesítési hely szabályok a termékértékesítéshez kapcsolódóan
láncügylet háromszögügylet fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék értékesítése távolsági értékesítés földgáz, villamos energia csővezetéken történő értékesítése

51 Szolgáltatások teljesítési helye
Főszabály: ahol a szolgáltatásnyújtó adóalany gazdasági célú letelepedésének helye van (székhely) Kivételek: - igénybevevő gazdasági tevékenysé-gének székhelye - a szolgáltatásnyújtás tényleges végzésének a helye - ingatlan esetén annak fekvése

52 Az adó alapja Főszabály: a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke
Speciális esetek: Csere: egyik a másik ellenértéke (áfával számított értékeket kell egyezőnek tekinteni) beszerzési ár, ennek hiányában előállítási költség Saját rezsis beruházás, ingyenes átadás, megszűnés vagyonáthelyezés: beszerzési ár, ennek hiányában előállítási költség

53 Adóalapot növelő tételek Adóalapba nem tartozó tételek
Ingyenes szolgáltatás: az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében felmerült. Adóalapot növelő tételek Adóalapba nem tartozó tételek - A teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény (ha az minden más vevő számára is elérhető, előre megállapodásban rögzítik) Utólagos árengedmény -100 %-os árengedmény áfa tekintetében nem fogadható el!

54 Utólagos árengedmény Az adó alapja utólag akkor csökken, ha a teljesítést követően - ügylet érvénytelen, - ügylet hibás teljesítése áll fenn, - teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik, betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik (módosítás helyett más dokumen-tum elegendő, ha nem volt számla), feltéve, hogy az ügylet teljesítéséről szóló számlát érvénytelenítik, módosítják

55 Adóalap külföldi pénznemben történő kifejezése
Azt az árfolyamot kell alkalmazni: amelyik az adófizetési kötelezettség keletkezésekor, számla kibocsátásakor, illetve a teljesítéskor érvényes, utolsó - belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árfolyama - az adóalany választása szerint, MNB hivatalosan közzétett árfolyama (előzetes bejelentési kötelezettség!)

56 Az adó mértéke A kulcsok változatlanok
Az 5 %-os körből kikerült a steril műtéti izolálószett Tárgyi adómentesség fogalma megszűnik Helyette: - a tevékenység közérdekűsége, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenység (adólevonási joggal nem jár) SZJ használata megszűnik (helyette a tevékenység tartalma a meghatározó)

57 Tevékenység közérdekű jellege miatt adómentes
Csak a törvényben meghatározott személy, szervezet által végzett tevékenység mentes Ilyen jogcímen csak a 85. §-ban felsoroltak a mentesek

58 Tevékenység közérdekű jellege miatt adómentes 85. §
A közszolgáltató (illetve vele szerződött adóalanyok) által végzett szociális étkeztetés bekerült az adómentes körbe, iskolai, kollégiumi étkeztetés bekerült az adómentes körbe Közszolgáltató: költségvetési szerv alapító okiratában, egyházak által működtetett intézmény az alapszabályában, alapító okiratában alapítvány, közalapítvány az alapító okiratában megjelölt, továbbá az általuk fenntartott intézmény alapszabályában közhasznú társaság és nonprofit gazdasági társaság az alapszabályában, alapító okiratában megjelölt tevékenysége tekintetében.

59 Tevékenység egyéb sajátos jellege miatt adómentes
A 86. §-ban felsorolt tevékenységek Bárki végzi, megilleti az adómentesség -biztosítási szolgáltatások -hitel, kölcsön és egyéb pénzügyi szolgáltatások postai bélyeg névértéken történő értékesítése szerencsejáték szolgáltatás ingatlan értékesítése (kivéve új ingatlanokat), ingatlan bérbeadása

60 Adómentes továbbá - az értékesítést megelőzően termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa nem vonható le - az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes ügyletekhez hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott

61 Termékexport és vele egy tekintet alá eső ügyletek
Termékexport esetén a terméket a teljesítés napját követő 90 napon belül ki kell léptetni Bérmunka esetén szintén 90 nap a határidő a kiléptetésre Külföldi utas szintén 90 nap alatt viheti ki a terméket adómentesen adómentesség vagy utólagos visszatérítés Közhasznú szervezet: csak a Közösség területén kívül végzett tevékenységhez történő hasznosítás esetén illeti meg adó-visszatérítés

62 Adólevonási tilalmak Tilalmak nagy része változatlan
Lakóingatlan esetén: az adó akkor vonható le, ha - a beszerzés továbbértékesítési célú - ha a nem új ingatlan esetében adófizetési kötelezettséget választott Új elem: nem vonható le a személygép-kocsi bérbevételének áfája (kivétel a túlnyomó részt bérbeadás útján történő hasznosítás esetét)

63 Enyhül a tilalom nem csak a személygépkocsik, hanem a 125 cm3-nél nagyobb motorok, jachtok egyéb vizi közlekedési eszköz esetében is, amennyiben teljesül rájuk is a túlnyomó részben bérbeadási tevékenység általi hasznosítás (túlnyomó rész - legalább 90 %-ban): nyilvántartással igazolni szükséges A törvényben felsorolt esetekben a közvetített szolgáltatásként igénybevett szolgáltatásnyújtások is mentesülnek a levonási tilalom alól

64 Előzetesen felszámított adó megosztása 123. §
Ha a levonható és le nem vonható adó tételes elkülönítése nem megoldható: - arányosítás szabályainak alkalmazásával kell a megosztást elvégezni vetítési alap meghatározására nagyobb szabadság mind a gazd. tev. és az azon kívüli, mind az adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenység esetén ha nem sikerül megfelelő vetítési alapot találni sz. melléklet szerinti képlet alkalmazása

65 Az 5. sz. melléklet képletében
az ellenértéknek minősülő támogatások mind a számlálóban, mind a nevezőben szerepeltethetőek, amennyiben adóköteles tev. finanszíroznak (ellenkező esetben csak a nevezőben az ellenértéknek nem minősülő támogatások csak a nevezőben szerepeltethetők (még akkor is, ha adóköt. tevékenységet finanszíroznak) levonási hányad számítása: 2 tizedes jegyig kerekítése: mindig felfelé (új szabály!)

66 Tárgyi eszközökre vonatkozó különös szabályok
Képlet tartalma változik (5. sz. melléklet) Ingatlan esetében az utólagos figyelési időszak 10 évről 20 évre nő (átmeneti rendelkezés! § (5) bek.): Ha a korábban üzembe helyezett T. eszközök tekintetében az új 20 éves szabályt kívánja alkalmazni, február 15-ig bejelentheti A korrekció tűréshatára 10 %-ról, abszolút értéken számított 10 ezer forintra módosul

67 Adófizetésre kötelezett személye
Főszabály: az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany Fordított adózás: bővült az alá tartozó ügyletek köre (csak adóalanyok között lehetséges, kivéve az új közlekedési eszköz beszerzését)

68 Számlázás Kibocsátásának határideje: teljesítésig, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül Gyűjtőszámla: azonos felek között, azonos napon, vagy egyazon adó-megállapítási időszakban Mentesülés a számlakibocsátás alól Számlakibocsátási kötelezettség átválla-lása (előzetes írásbeli megállapodás, egyetemleges felelősség)

69 Számla, nyugta kibocsátásának nyelve
Mentesülés a nyugtakibocsátás alól (nem lehet alóla kérelemre mentesülni) Számla, nyugta kibocsátásának nyelve Pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség nem lehet alóla mentesítést kérni 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet helyett új rendelet kerül kiadásra Egyszerűsített adattartalmú számla

70 Az adó visszaigénylése
A visszaigénylési jog az egyes adó-megállapítási időszakokban realizált negatív adókülönbözet összegének nagyságától függ Nem befolyásolja a bevételek adóalapjának nagysága Átmeneti rendelkezés: az adóalany a év utolsó adó-megállapítási időszakáról benyújtott bevallásban kérheti, hogy az abban keletkezett negatív elszámolandó adó visszaigénylésére a évi szabályok kerüljenek alkalmazásra

71 Az adó visszaigénylése
Ha a ki nem fizetett beszerzések áfájával és az előző időszakról áthozott negatív különbözet összegével korrigált negatív áfa különbözet havi bevalló esetében az 1 millió forintot, negyedéves bevalló esetében a 250 ezer forintot, éves bevalló esetében az 50 ezer forintot eléri, vagy meghaladja, az adó visszaigényelhető

72 Alanyi adómentesség Változás: értékhatára 5 millió forintra emelkedett
Nincs átmenti rendelkezés arra vonatkozóan, hogy mi legyen azokkal, akik évben a 4 MFt-ot meghaladták, de az 5 MFt-ot nem érték el! Az alany mentes időszakot megelőző időszakban keletkezett levonható áfa összegének utólagos korrekcióját ezen időszakban is el kell végezni

73 Mi nem számít bele az alanyi mentes értékhatárba
Tárgyi eszköz értékesítése Immateriális jószágként használt vagyoni értékű jog átengedése Új közlekedési eszköz értékesítése (ha az nem Te.) Beépített új ingatlan és ehhez tartozó földrészlet értékesítése (ha az nem Te.) Építési telek értékesítése (ha az nem Te.) 85. § szerint adómentes értékesítések ellenért. 86. §-ból az adómentes, kiegészítő jellegű pénzügyi szolgáltatások ellenértéke A különleges jogállású mg. tevékenység ellenértéke

74 Nem járhat el alanyi adómentesként
Adót kell fizetnie: tárgyi eszköz értékesítése esetén ingyenes ügyletek után Közösségen belüli beszerzések után új közlekedési eszköz, jövedéki termék Közösségen belüli beszerzése esetén Termékimport utáni adófizetés kötelezettség esetén Fordított adózás esetén Ha áfát tartalmazó számlát bocsát ki De ezen esetekben sem élhet az adólevonás Jogával (kivételek)!

75 Mezőgazdasági tevékenységet végzők különös jogállása
Csak az adóalanyokat illeti meg ez a jogállás (ha nem akarja igénybe venni, akkor nyilatkoznia kell) egészben, vagy túlnyomó részben mg. tevékenységet végez belföldön letelepedett mikro- és önálló vállalkozás, vagy annak minősülne 7. sz. melléklet szerinti tevékenységeket végzi Felvásárló általi felvásárlás esetén kompenzációs felárra jogosult

76 Számlakibocsátási kötelezettség nem vállalható át
A felvásárló felvásárlási okiratot köteles kibocsátani (az mg. tev. folytató ilyenkor mentesül a bizonylat kibocsátási kötelezettség alól) Nem belföldön nyilvántartásba vett felvásárló felé történő értékesítés esetében számlakibocsátási kötelezettség! Számlakibocsátási kötelezettség nem vállalható át Felvásárlónál a felvásárlási okirat alapján a kompenzációs felárként kifizetett összeg levonható előzetesen felsz. adónak minősül levonási jog: a teljes ellenérték kifizetésekor

77 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Új Áfa-törvény Költségvetés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések