Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az általános forgalmi adó törvény módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az általános forgalmi adó törvény módosítása"— Előadás másolata:

1 Az általános forgalmi adó törvény módosítása
2013.

2 Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12.§
Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a terméket az adóalany belföldről másik tagállamba továbbítja,annak érdekében, hogy azon szakértői értékelést végezzenek el, majd ezt követően a termék visszakerül a belföldi adóalanyhoz 12.§ (1) bek. f) pont 2013. január 1-jétől a külföldön végzett szakértői értékelésre történő ideiglenes kiszállítás az ugyanilyen célú bérmunkával deklaráltan azonos megítélés alá kerül, ha a termék visszakerül belföldre

3 Jogutódlással történő átalakulás kedvezményezett áfa elszámolása
Köztestületek jogszabályon alapuló átalakulása 17. § (3) bek. i) pont A köztestületek jogszabályban előírt átalakulása nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, feltéve, hogy az átalakulás tartalmában jogutódlásnak minősül

4 Üzletág átruházással kapcsolatos áfa szabályok (1)
Üzletág átruházás megkönnyítése annak áfa szabályai egyszerűsítésével [17. § (4) bek.] Üzletág fogalma 259. § 25/A. pont Kedvezményezett üzletág átruházás feltételei 18. § Szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen A szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek a szerzéstől a jogutódot illetik, illetve terhelik Sem szerzéskor, sem azt követően nincsen olyan jogállása, amely ezen kötelezettségek csorbítását eredményezné A vagyonnal folytatott gazdasági tevékenysége kizárólag adólevonásra jogosító lehet 18.§ (1a) bek.

5 Üzletág átruházással kapcsolatos áfa szabályok (2)
Ha a szerzett vagyonban ingatlan van, annak értékesítése főszabály szerint adóköteles legyen, vagy az értékesítésre vonatkozóan a jogutód éljen az adókötelezettség választásának jogával Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli az áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért az apportálót a meg nem szűnt jogelődöt az egyéni cég alapítására tekintettel megszűnt egyéni vállalkozót az állami támogatásban részesült mg. vállalkozót, aki vagyonát átadja Üzletágat átruházó személyt 18.§ (2) bek. f)pont

6 Változás a közlekedési eszközök bérbeadásának áfa szabályaiban 44.§(2)
Nem adóalany részére történő hosszabb távú bármilyen közlekedési eszköz bérletnél, a teljesítés helyét január 1-jétől az igénybevevő letelepedettsége, vagy lakóhelye határozza meg Nem adóalany részére történő hosszabb távú kedvtelési célú hajó bérleténél a teljesítés helye az, ahol azt ténylegesen birtokba adják, feltéve, hogy a bérbeadó ezen szolgáltatását arról a helyről,mint székhelyről, vagy telephelyről nyújtja Rövid időtartam és hosszú időtartam az eszközök bérbeadásánál az áfában Először a január 1-jét követően kezdődő bérleti időszakokra alkalmazható

7 Felek közötti időszakos elszámolás 58.§
Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Éven túli elszámolási időszak esetében: amennyiben az adót (37.§) a szolgáltatást igénybevevő adóalany (36.§ szerint) fizeti, akkor időarányos részteljesítés történik minden naptári év utolsó napján (dec. 31.), Egyéb esetekben az ügylettől számított 12. hónap utolsó napján

8 Előleg 59. § (4) bek. A számlázási irányelvvel összhangban, a tagállami gyakorlat egységesítése érdekében a Közösségen belüli termékértékesítéshez adott előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget sem az értékesítés, sem az ennek megfelelő Közösségen belüli beszerzés kapcsán

9 Az adó alapjának forintban történő megállapítása 80. §, 80/A. §
Lehetővé válik, hogy az adóalany választása szerint az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot alkalmazza az adó forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett A választást az MNB árfolyam választásával azonos módon, előzetesen be kell jelenteni az adóhatóságnak, de csak január 1-jétől alkalmazható ez az árfolyam Meghatározza , mi a teendő, ha adott külföldi pénznem nincs belföldön jegyezve

10 Egyes adómentes szolgáltatások körének módosítása 85. §
Gyermek és ifjúságvédelem körében a közszolgáltató által nyújtott étkeztetés, az általános iskolai, óvodai, bölcsödei étkeztetéshez hasonlóan, amennyiben ellenértéke külön térítendő meg, adóköteles szolgáltatásnyújtásnak minősül Természetesen, így a hozzá kapcsolódó beszerzések áfája is levonhatóvá válik

11 Egyes adómentes szolgáltatások körének pontosítása 86. §
Adómentesség alóli kivételként csak az olyan ingatlan bérbeadása adóköteles főszabályként, mely tartalmában kereskedelmi szálláshely szolgáltatásnak minősül [86. § (2) bek. a) pont]

12 Külföldi utas adó-visszaigénylő lapja 99. §
Az adó-visszaigénylő lap rovatait ezentúl legalább magyar, angol, német, francia és orosz nyelveken kell feltüntetni, és azokat magyar, angol, német és francia nyelvek valamelyikén kell kitölteni

13 Adólevonási jog § Az olyan beszerzések utáni adólevonási jog keletkezésének, amelyet külföldön teljesülő ügyletek érdekében szerez be az adóalany, január 1-jétől az a feltétele, hogy, ha az ügyletet belföldön teljesítenék, akkor az, adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgálta-tásnyújtásnak minősülne (pontosítás), azaz belföldi ügylethez történő hasznosítás esetén adólevonásra jogosítana

14 Személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségek áfájának levonási tilalma 124. §
A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le [124. (4) bek.] Egy gépkocsijavítás esetében a javítási szolgáltatás során így a levonható 50% magába foglalja a 65.§ szerinti adóalap részét képező tételek áfáját is

15 Személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségek áfájának levonási tilalma alóli kivételek 125. §
Ugyanakkor a személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó mégis teljes egészében levonható, ha a szolgáltatásnyújtás fejében járó ellenérték legalább 50%-ban közvetített szolgáltatás adóalapjába épül be [125. § (1) bek. f) pont] -> azaz, ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként

16 Személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási költségek áfájának levonási tilalma alóli kivételek 125. §
A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások árában előzetesen felszámított adó mégis levonható, ha az ilyen ügyletek ellenértékét az adóalany bérbeadási szolgáltatás adóalapjában továbbterheli másik adóalanyra [125. § (2) bek. c) pont]

17 Adófizetésre kötelezett személye 142. §
Fordított adózás alá tartoznak nemcsak maga az adós és a hitelező közötti, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések, amelyek dologi biztosítékként, lejárt követelések kielégítésének érvényesítésére irányulnak 142. § (1) bek. f) pont

18 Adófizetésre kötelezett személye [142. §] 2013. április 1-jétől !
Fordított adózás hatálya alá fog tartozni az élő sertés, valamint az egész és hasított félsertés frissen, hűtve, vagy fagyasztva (vtsz. által meghatározott termékkör) § (1) bek. j) pont és 6/C. melléklet Ugyancsak fordított adózás alá fognak tartozni egyes további gabonafélék, szójabab olaj, növényi zsírok, olajok feldolgozása során keletkező, a vtsz. besorolás által meghatározott termékek, illetve állatok etetésére szolgáló egyes készítmények (kutya, macska eledelt kivéve) 142.§ (1) bek. k) pont és 6/D. melléklet Különös jogállásúak esetén nem alkalmazható (sem beszerzőként, sem értékesítőként) Átmeneti szabályok

19 2012. július 1-jén bevezetett mezőgazdasági fordított adózás 142
2012. július 1-jén bevezetett mezőgazdasági fordított adózás 142. § (1) bek. i) pont és 6/A. melléklet Fordított adózás alá tartoznak a 6/A. mellékletben felsorolt mg. termények Alkalmazásának feltételei Különleges jogállású mg. termelők esetében nem alkalmazható sem értékesítői, sem beszerzői oldalon Átmeneti szabályok 2014. június 30-ig marad hatályban Nyilatkozat az adóbevallásban (07, 08. részletező lapok) és azok kitöltésével kapcsolatos problémák

20 Számlázás 158/A. § A számlázási irányelvvel összhangban a törvény meghatározza , hogy melyik tagállam szabályait kell alkalmazni határon átnyúló ügyletek számlázása esetén Főszabály szerint a teljesítés helye szerinti tagállam szabályait kell alkalmazni 158/A. § (1) Nyújtó fél székhelyének, legközvetlenebbül érintett telephelyének tagállami szabályait, ha a teljesítési hely tagállamában a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett,vagy a teljesítési helye 3. országba esik. 158/A. § (2) A teljesítési hely tagállamának számlázási szabályai alkalma-zandóak mégis, ha a nyújtó nincs letelepedve, és az adó megfize-tésére a megrendelő kötelezett és ő számláz 158/A. § (3) Ezen szabályok nem vonatkoznak a számlák megőrzésére (e körben a tagállami szabályok alkalmazandóak)

21 Számlázás A Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg esetén nem áll fenn áfa törvény szerinti követelményeknek megfelelő számlakibocsátási kötelezettség január 1-jétől [159. § (4) bek.] Közösségen belüli termékértékesítésről, és olyan határon átnyúló szolgáltatásról,mely esetében az adó megfizetésére a megrendelő kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani [163. § (2) bek. a) pont] Készpénzfizetés esetén haladéktalanul Egyéb esetekben legkés.a teljesítés időpontját követő 15 napon belül 2013. január 1-től kezdődő időszakok tekintetében gyűjtőszámlát csak akkor lehet egy hónapról hosszabb időszakról kibocsátani, ha adott időszakban, adott partner felé az ügyletek között nincs adómentes közösségi termékértékesítése, illetve nincs olyan ügylet, amelynél az adó megfizetésére a megrendelő a kötelezett (egyébként csak azonos napon, vagy egy naptári hónapban teljesített ügyletek foglalhatók gyűjtőszámlába) 164.§

22 Számlázás A papír és elektronikus számlák egységes kezelésére, azonos megítélésre kerülnek azáltal, hogy mindkét tipusú számlára kibocsátásuktól kezdve a megőrzésükre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell [168/A. §] az eredet hitelességét, 259.§ 6/A. pont, az adattartalom sértetlenségét, 259. § 1/A. pont az olvashatóságot A törvény nem írja elő kötelezően a fenti követelmé-nyeknek való megfelelés módját bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni a feltételnek, amely a számla és az ügylet között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít

23 Számlázás Számla kötelező adattartalma módosul, bővül (169. §)
A számlán történő jelölések EU szinten történő egységesítése Cél az adóalanyok adminisztratív terheinek csökkentése Az olyan, belföldön letelepedett adóalany által kibocsátott számlák esetében, amelyekben az áthárított adó összege a 2 millió forintot eléri, kötelező lesz a belföldi adóalany vevő adószámának feltüntetése Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítésről szóló számlákon is kötelező a vevő adószámának feltüntetése Kötelező lesz továbbá feltüntetni pénzforgalmi elszámolás alá tartozó ügyletek számláin ezen tényt önszámlázás tényét (ha a megrendelő állítja ki a számlát) különbözet szerinti adózás típusainak eltérő jelölését

24 Számlázás Megjelenési formája a számlának: elektronikus, vagy papíralapú [174. § (1) bek.] A számlázási irányelvvel összhangban bővül az egyszerűsített számla kibocsátási lehetőségeinek a köre az olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyeknél a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, és a termékértékesítés az Áfa törvény 29. § szerinti távolsági értékesítésnek, vagy 89. § szerinti adómentes közösségi termékértékesítésnek minősül, és az ügylet a 159. § (2) bek. c)-d) pontjai szerinti ügylettől eltérő [176. § (1) bek. d) pont]

25 Elektronikus számla 175. § Fogalma [295. § 5. pont]
A számlázási irányelv nem ír elő kötelezően követendő eljárást az elektronikus számlák tekintetében Csak lehetőségként kínálja fel az EDI rendszert, vagy az elektronikus aláírás alkalmazását Elektronikus számla alkalmazásához a számlabefogadó belegyezése szükséges Ugyanazon adóalany által ugyanannak a számlabefogadónak küldött számlaköteg esetében elegendő a különböző számlák azonos adatait csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető

26 Pénztárgépi nyugtaadás 178. §
Gépi nyugtaadási kötelezettség esetén az adóalany rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett az állami adóhatóság felé 2013. április 1-jétől a külön rendeletben is meghatározhatóak a pénztárgépi adatok adat-szolgáltatásának szabályai [260. § (1) bek. c) pont] Gépi nyugtaadás esetén külön jogszabály előírhatja, hogy a pénztárgép működését az állami adóhatóság hírközlő rendszer, eszköz útján felügyelje (2013. április 1-jétől) 178. § (1a) bek. ilyen esetben az adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezés is megvalósítható Okiratok megőrzése elévülési idő végéig 179. § (1) a papír alapú elektronikus úton is megőrizhető 179. § (2)

27 Viszonteladók adózási mód választása 225. §
A viszonteladók közül az általános adózási módot választó adóalanyok számára ezentúl biztosított, hogy a választott adózási mód, a választásuk határnapjának elteltével – eltérő bejelentés hiányában – automatikusan az ott említett megfelelő időtartammal meghosszabbodik

28 Adó-visszatéríttetési kérelem
A kérelemben közölt információkat magyar, angol, német, vagy francia nyelven lehet megadni [249.§ (4) bek.] Milyen adóösszegek szerepeltethetőek a kérelemben (251/A. §) egy időszakra több kérelem is benyújtható egy naptári évben legfeljebb 5 kérelem terjeszthető elő

29 Értelmező rendelkezések 259. §
Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág

30 Tételes ÁFA bevallás 2013. január 1-jétől 1.
Eladó számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettsége Art. 31/B. § (2) bek. kikre vonatkozik ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot Miről kell nyilatkoznia vevő adószáma számla sorszáma teljesítés időpontja adó alapja és áthárított adó összege EVA alany is köteles nyilatkozni az éves bevallásában [31/B. § (6) bek.]

31 Tételes ÁFA bevallás 2013. január 1-jétől 2.
Vevő számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettsége Art. 31/B. § (1) bek. kikre vonatkozik ha a rá áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot Miről kell nyilatkoznia értékesítő (ideértve az EVA alanyát is) adószáma számla sorszáma teljesítés időpontja a nevére szóló, befogadott számlában szereplő adó alapja és áthárított adó összege

32 Tételes ÁFA bevallás 2013. január 1-jétől 3.
Összevont adatokról történő nyilatkozattételi kötelezettség számlabefogadók esetében [Art. 31/B. § (3) bek.] ugyanazon fél által kibocsátott számlákban áthárított adó tekintetében gyakorol, összesen 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben adólevonási jogot Miről kell nyilatkoznia értékesítő (ideértve az EVA alanyát is) adószámáról ezen befogadott számlákban szereplő áthárított adó összegéről

33 Pénzforgalmi áfa elszámolás (Áfa törvény XIII/A. fejezet)
Lényege, hogy az ezt választó adóalany mind a fizetendő adóját teljesíteni, mind a levonható adóját érvényesíteni azok pénzügyi rendezését követően kötelezett, illetve jogosult A számla befogadója adólevonási jogára is kiterjed a számlakibocsátó általi adófizetési kötelezettség halasztása 125 millió forintos adó nélkül számított bevételi összeghatárig választható A számlán ezt az elszámolási módot fel kell tüntetni Kik választhatják? 2012. december 31-ig kell a választást be kell jelenteni Először január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan választható 2012. évi CXLVI. törvény alapján MK 136. sz.

34 Alanyi adómentesség 188. § 2012. évi CXLVI. törvény 14. § (MK 136. szám) Az alanyi adómentesség összeghatára 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeg Abban az esetben választható, ha a 2012. évben ténylegesen, 2013. évben éves szinten ésszerűen várható göngyölített bevétele nem haladja meg a 6 milliós összeghatárt a január 1-jétől kezdődő időszakra választható 2012. december végéig be kell jelenteni a választását az adóhatóságnak

35 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az általános forgalmi adó törvény módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések