Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Mt. a hatályba léptető rendelkezések fényében Előadó: dr. Takács Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Mt. a hatályba léptető rendelkezések fényében Előadó: dr. Takács Gábor"— Előadás másolata:

1 Az új Mt. a hatályba léptető rendelkezések fényében Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com

2 Az új Mt. és az Mth. 2012. évi I. törvény – megjelent: Magyar Közlöny 2012. évi 2. szám, 2012. január 6. hatálybalépés: 2012. július 1. Átmeneti szabályok: 2012. évi LXXXVI. törvény De: az új Mt. 53. §-a – munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, 115-131. §-a – szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, gyermek gondozásával, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos fizetés nélküli szabadság, 133. §-a – fizetés nélküli szabadságról való visszatérés szabályai, 148-152. §-a – távolléti díj számítása csak 2013. január 1. napján lép hatályba!

3 Alapvető változások

4 Munkajogviszony eltolódik a polgári jogi jogviszony felé o polgári jogi szabályok tételes alkalmazásának kimondása o törvény eltérő rendelkezése hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása kötelező Vétkesség  Felróhatóság  Objektív felelősség Széles körű eltérési lehetőség a törvénytől o munkaszerződés: csak a munkavállaló javára o kollektív szerződés (üzemi megállapodás): a munkavállaló hátrányára is De: az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni Koncepcióváltás

5 Foglalkoztatási kockázatok áttelepítése a munkavállalóra o Főkötelezettség a munkavégzés  a rendelkezésre állás teljesítése nem feltétlenül jogosít munkabérre o A munkavégzéshez szükséges feltételeket a munkavállaló is köteles lehet biztosítani o Fokozott kártérítési felelősség, felróható magatartás esetén is o Anyagi felelősség a kötelezettségek megsértéséért, kár okozása nélkül is  kötbér Koncepcióváltás

6 Eltérést hátrányosan is engedő szabályok - példák Alapvető munkavállalói és munkáltatói kötelezettségek Utasítás megtagadásának lehetséges esetei Felmondási időVégkielégítés Munkaviszony jogellenes megszüntetésének anyagi jogkövetkezményei Munkaviszony megszűnésekor irányadó eljárás Azonnali hatályú felmondásMunkaidőkeret tartama Munkaidő-beosztás közléseÜgyelet és készenlét Szabadság kiadásaBérpótlékok megállapítása Díjazás munkavégzés alóli mentesülés esetén Távolléti díj számítása Munkabér védelme (kivéve levonás és beszámítás) Leltárfelelősség mértéke

7 Alapelvek változásai Egyenlő bánásmód A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Méltányos mérlegelés A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Jó hírnév, jogos gazdasági érdek védelme -Korlátozható a munkaidőn kívüli magatartás is -Véleménynyilvánítás joga ennek keretében gyakorolható

8 A munkaviszony létesítése és módosítása

9 Munkaviszony létesítése -Munkaszerződéssel, írásban -Kötelező tartalom: alapbér, munkakör -Munkavégzés helye: „a szokásos”, nem kötelező elem -Kötelező tájékoztató: 15 napon belül, kivételekkel (1 hónapos, vagy heti max. 8 órás mjv ) -Próbaidő: 3 hó (egyszer meghosszabbítható), kollektív szerződésben: 6 hó -Keletkezés és kezdet között elállási jog

10 Munkaviszony módosítása -Közös megegyezéssel! -Bármikor -Írásban! Vagy: egyező akaratnak megfelelő helyzet ténylegesen megvalósul -Kötelező módosítani: -Ha gyermeke 3 éves koráig mv kezdeményezi: heti munkaidő felére csökkentett részmunkaidő

11 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

12 Törvény erejénél fogva Nem kell hozzá jognyilatkozat Esetei: a munkavállaló halála, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a határozott idő lejárta, jogviszonyváltás, törvényben meghatározott más eset (munkakör megosztása, több munkáltatóval létesített munkaviszony, iskolaszövetkezeti jogviszony) közügyektől eltiltást kimondó büntető ítélet Munkaviszony megszűnése

13 Munkaviszony megszüntetése Jognyilatkozat útján Írásban De: ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment, nincs jogkövetkezmény Munkáltatói jogkör gyakorlója által De: ha nem a jogosult teszi, utólagos jóváhagyás lehetséges Ha indokolni kell: indokolás valós, világos, okszerű Jogorvoslati kioktatás De: ha elmarad, per csak 6 hónapon belül indítható

14 Munkaviszony megszüntetése Jogcímek: közös megegyezés felmondás azonnali hatályú felmondás –„rendkívüli felmondás” –próbaidő alatti megszüntetés –elszámolási viszonnyá alakítás Érvénytelen szerződés alapján létrejött jogviszony megszüntetése Foglalkoztatástól eltiltást kimondó büntető ítélet

15 Felmondás Alapvetően határozatlan idejű munkaviszony esetén Kivételesen határozott idejű munkaviszony esetén is Munkáltatónak többnyire indokolni kell Munkavállalónak kivételesen kell indokolnia Felmondási védelmek élnek Felmondási idővel szünteti meg a munkaviszonyt Végkielégítésre ad alapot

16 Felmondás (határozatlan idejű munkaviszony) Munkáltató: indokolási kötelezettsége van Kivétel: nyugdíjasnak minősülő munkavállaló vezető állású munkavállaló Indokok: munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása munkavállaló képessége munkáltató működésével összefüggő ok Munkáltató működésével összefüggő ok a kikölcsönzés megszűnése Munkavállaló: nincs indokolási kötelezettsége Kivétel: munkáltatói jogutódlás a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna jogutódlástól számított 30 napon belül munkáltatói felmondás szabályai szerint kell eljárni

17 Felmondás (határozott idejű munkaviszony) Munkáltató: indokolási kötelezettsége van Kivétel: vezető állású munkavállaló Indokok: munkáltató felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt áll munkavállaló képessége a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik Munkavállaló: indokolási kötelezettsége van Indokok: munkáltatói jogutódlás esete olyan ok, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna

18 Felmondási tilalom az alábbi időszakok alatt: o a várandósság (tájékoztatási kötelezettség), o a szülési szabadság, o a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (anyát illeti ha mindkét szülő igénybe veszi) o a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint o a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap (tájékoztatási kötelezettség)  2012. jún. 30-án folyamatban lévő kezelés esetén a védelem legfeljebb 2012. december 31-ig tart Felek megállapodása alapján legfeljebb 1 évre kizárható a felmondás Felmondási tilalmak

19 Nyugdíj előtt álló munkavállaló, kisgyermekes szülő o munkavállaló magatartása miatt: csak azonnali hatályú felmondásnál írt okokból o munkáltató működési körébe tartozó ok vagy a munkavállaló képességei miatt: csak állásfelajánlási kötelezettség mellett Rehabilitációs ellátásban/járulékban részesülő munkavállaló o orvosi alkalmatlanság miatt: csak állásfelajánlási kötelezettség mellett Felmondási idő kezdetének eltolása o a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, o a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, o a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság Felmondási korlátozások

20 Munkavállalói felmondás esetén: 30 nap A munkáltató felmondása esetén: 30 nap, ami a munkaviszonyban töltött idő alapján meghosszabbodik három év után öt nappal, öt év után tizenöt nappal, nyolc év után húsz nappal, tíz év után huszonöt nappal, tizenöt év után harminc nappal, tizennyolc év után negyven nappal, húsz év után hatvan nappal Munkaviszony idejébe nem számít be az az idő, ami végkielégítésre sem jogosít Felmondási idő kölcsönzésnél 15 nap Megállapodás esetén: legfeljebb 6 hónap Határozott idejű jogviszony: a felmondási idő legfeljebb a megszűnésig tarthat Felmondási idő

21 Csak munkáltatói felmondás esetén Mértéke: a felmondási idő fele Kivétel: a kölcsönbeadó felmondása esetén – eltérő megállapodás hiányában – a felmondási idő tartama alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól A munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni Felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult Kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a munkavállalót a munkavégzés alól végleg felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után következett be Felmentési idő

22 A munkavállalót akkor illeti meg, ha munkaviszonya az alábbi jogcímen szűnik meg: a munkáltató felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy jogviszonyváltás Távolléti díj, aminek mértéke, ha a munkaviszony hossza (kölcsönzésnél az utolsó kikölcsönzés időtartama) legalább három év, egyhavi, legalább öt év, kéthavi, legalább tíz év, háromhavi, legalább tizenöt év, négyhavi, legalább húsz év, öthavi, legalább huszonöt év, hathavi Nyugdíj előtt álló munkavállaló: emelt összegű végkielégítés Nem jár végkielégítés, ha a munkavállaló a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége Végkielégítés

23 Azonnali hatályú felmondás Határozatlan és határozott idejű munkaviszony esetén is Kivéve: elszámolási viszonnyá alakítás Szankciós formáját mindenkinek indokolni kell Kölcsönzés esetén: kölcsönvevő is szerepet kap Felmondási védelmek nem élnek Felmondási idő nélkül szünteti meg a munkaviszonyt Végkielégítésre nem ad alapot Kivéve: munkavállalói szankciós megszüntetés

24 Csak a próbaidő alatt közölhető Nem kell indokolni Próbaidő alatti megszüntetés

25 Csak határozott idejű munkaviszony esetén Csak a munkáltató élhet vele Nem kell indokolni A munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára Elszámolási viszonnyá alakítás

26 Indokoláshoz kötött: ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi Munkavállaló a kölcsönvevő magatartására is hivatkozhat Szubjektív határidő: 15 nap tudomásszerzéstől számít kölcsönvevő a munkavállaló kötelezettségszegéséről a kölcsönbeadót a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban tájékoztatja Objektív határidő: 1 év Kivéve: bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévülése vezetők esetén 3 év Ha a munkavállaló él vele, jogosult: felmentési időre járó díjazásra végkielégítésre Szankciós megszüntetés

27 Munkakör átadás-átvétel Munkavállaló és munkáltató közötti elszámolás Dokumentumok és igazolások kiadása Elszámolási határidő: felmondással történő megszüntetés esetén: az utolsó munkában töltött napot követő 5 munkanap egyébként munkaviszony megszűnésétől számított 5 munkanap Munkavállaló munkájának értékelése munkavállaló kérelmére ha a megszűnéstől számított 1 éven belül kéri ha a munkaviszony legalább 1 évig fennállt Az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését vagy módosítását a munkavállaló bíróságtól kérheti. Eljárás a munkaviszony megszűnése esetén

28 Munkavállaló választása alapján o tételes kártérítés, amiből legfeljebb 12 havi távolléti díj lehet elmaradt munkabér, vagy o átalány-kártérítésként a munkáltatói felmondási időre járó távolléti díj Mindkét kártérítés mellett: o végkielégítés, ha nem felmondással szűnt meg a jogviszony, vagy magatartási/képességbeli ok miatt nem járt Munkaviszony helyreállítása csak különös esetekben: o egyenlő bánásmód követelményének sérelme, o felmondási tilalom megsértése o előzetes szakszervezeti egyetértés elmaradása o a munkavállalói képviselő munkaviszonyának megszüntetése o a munkavállaló a közös megegyezést vagy saját megszüntető nyilatkozatát sikerrel támadta meg Munkáltatói jogellenes munkaviszony-megszüntetés

29 Átalány-kártérítés o Határozatlan idejű jogviszony: munkavállalói felmondási időre járó távolléti díj o Határozott idejű jogviszony: hátralévő időre járó, de legfeljebb 3 havi távolléti díj Tételes kártérítési kötelezettség o az átalány-kártérítést meghaladó mértékű kárra Az átalány- és a tételes kártérítés együtt legfeljebb 12 havi távolléti díj lehet Munkakör nem előírásszerű átadása automatikus jogellenesség Munkavállalói jogellenes munkaviszony-megszüntetés

30 Keresetindítási határidő: 30 nap o munkaviszony munkáltató általi megszüntetése jogellenessége o munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése jogellenessége o munkavállalónak a saját azonnali hatályú felmondása o közös megegyezés megtámadásának eredménytelensége Rövidebb elévülési idő o a keresetindítási határidőről való kioktatás elmaradása esetén az elévülés 6 hónap Elévülésre a polgári jogi szabályok irányadók, azzal, hogy a munkavállalói igények elévülési ideje nem rövidíthető Egyéni munkaügyi jogvita

31 Atipikus munkaviszonyok

32 Naptárilag vagy egyéb alkalmas módon Feltétel nem lehet, valamely fél akaratától nem függhet 6 hónapon belül új: munkáltatói jogos érdek fennállása esetén, nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét Nincs átminősítés határozatlan idejű jogviszonnyá Határozott idő

33 Kifejezetten rögzíteni kell Egyenlő bánásmód: időarányosság elve továbbra is irányadó Behívásos munkavégzés o Max. napi 6 órás részmunkaidő o Munkavégzés a munka esedékességéhez igazodik  ha nincs munka, nem jár munkabér (nincs állásidő) o 3 nappal előre kell értesíteni a munkavállalót Részmunkaidő

34 Egy szerződés, de a munkáltatói pozícióban többen Mindenki munkáltató, de egyvalaki fizeti a munkabért Art: írásban ki kell jelölni egy bérfizetésre kötelezett munkáltatót Egyetemleges felelősség a munkáltatók között Megszűnik, ha csak egy munkáltató marad Az egyik féllel szembeni megszüntetés az egészet megszünteti Több munkáltatóval létesített munkaviszony

35 Egy szerződés, de a munkavállalói pozícióban többen Valamelyik munkavállalónak teljesítenie kell Eltérő megállapodás hiányában egyenlő munkabér Megszűnik, ha csak egy munkavállaló marad Bárkivel szemben önállóan megszüntethető Munkakör megosztása

36 Önállóan végezhető munkára Bérezés: tisztán teljesítménybér nem (teljes mértékben) jár, ha a teljesítés az előírt követelménynek a munkavállalónak felróható okból nem felel meg Munkaszerződés tartalmazza: végzett tevékenység munkavégzés helye a költségtérítés módja és mértéke Eszközök: munkavállaló biztosítja Utasítás: csak az alkalmazandó technika és a munkavégzés módja Munkarend: kötetlen Bedolgozói munkaviszony

37 A munkajogi szabályok az Mt-ben, a többi külön törvényben Eltérő munkajogi szabályozás:  Egyszerűbb munkaszervezés  Korlátozott munkavállalói felelősség  Kevesebb mentesülés a munkavégzés alól Alkalmi munka:  Nincs betegszabadság és fizetés nélküli szabadság  Kevesebb adminisztráció a munkáltató oldalán Munkaerő-kölcsönzéssel kombinálható Egyszerűsített fogl., alkalmi munka

38 Tilos az eltérés a munkavállaló javára: munkabér, felmondási idő, végkielégítés, teljes munkaidő Tilos eltérés a kollektív szabályoktól Erős tulajdonosi munkáltatói jogkörök vezetőkkel szemben Köztulajdonban álló munkáltató

39 Vezető munkavállaló Vezetőnek minősülő munkavállaló o kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakör, o az alapbér legalább a minimálbér 7-szerese o munkaszerződés írhatja elő a vezetőre vonatkozó szabályok alkalmazását  teljes II. résztől el lehet térni Eltérő szabályok o Munkarend: kötetlen o Gondatlan károkozás: teljes kár; jogellenes megszüntetés: 12 havi távolléti díj o Felmondási korlátozások nem élnek, felmondási tilalmak nem teljesek, felmondást nem kell indokolni o Hosszabb objektív azonnali hatályú felmondási idő a munkáltatónak o Összeférhetetlenségi szabályok Munkaerő-kölcsönzéssel kombinálható Vezetők

40 Munkaerő-kölcsönzés az új Mt-ben

41 A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS PJ JOGVISZONY MUNKAVISZONY KÖLCSÖNBEADÓKÖLCSÖNVEVŐ KÖLCSÖN-MUNKAVÁLLALÓ Munkaerő munkaviszony nélkül

42 Kölcsönbeadó o Nyilvántartásba vett, EGT tagállamban letelepedett kölcsönbeadó o Nyilvántartásba vett, belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy szövetkezet o Nyilvántartás: 118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet Kölcsönvevő o Bárki, aki egyébként munkáltató lehet Kölcsönzött munkavállaló o Cselekvőképtelen személyek kivételével bárki, aki munkavállaló lehet Munkaerő-kölcsönzésalanyai

43 Ideiglenesség -Kikölcsönzés: egy konkrét munkavállaló és egy konkrét kölcsönvevő közötti kapcsolat -Egy kikölcsönzés max. 5 év lehet -Nem annyira ideiglenes… -6 hónapon belüli kikölcsönzések egybeszámítandók -Függetlenül a kölcsönbeadó személyétől -2011. december 1-jét megelőzően létesített, határozatlan idejű munkaviszonyoknál is -Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége -A kikölcsönzés kezdete előtt, és a végét követő 1 napon belül (Art. 17. § (17) bek.)

44 Munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott esetben Sztrájkban részt vevő munkavállaló helyettesítésére Kölcsönzés ideiglenességét meghaladóan Szövetkezet saját tagját nem kölcsönözheti Munkaerő-kölcsönzésitilalmak

45 Munkaerő-kölcsönzési szerződés Kötelező tartalmi elemek: a kölcsönzés lényeges feltételei a munkáltatói jogkör gyakorlása megosztása ellenérték Opcionális tartalmi elemek: munkabéren kívüli juttatás a munkavállalónak megtérítendő költségek bérfizetéshez szükséges adatok közlési határideje kárfelelősségi szabályok Tiltott elemek: a munkaviszony megszűnését/megszüntetését követően a kölcsönvevővel való jogviszony létesítési tilalom/korlátozás

46 Munkáltatói minőségek Szabad megállapodás tárgya Törvény alapján a kölcsönvevő minősül munkáltatónak: munkavállaló munkavédelme alapvető foglalkoztatási kötelezettségek munkaidő és pihenőidő, ezek nyilvántartása (eltérés lehet!) Kizárólag a kölcsönbeadó minősül munkáltatónak: munkaviszony megszüntetésének joga Met. várhatóan nem fogja meghatározni a részleteket

47 Egyenlő bánásmód Kikölcsönzés első napjától az alapvető foglalkoztatási feltételekre, különösen: várandós és szoptató nők, valamint a fiatal munkavállalók védelmére, a munkabér összegére és védelmére, továbbá az egyéb juttatásokra, az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések. Csak a kikölcsönzés 184. napjától, ha: a kölcsönbeadóval munkaerő–kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül, a 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontban meghatározott munkaerőpiactól tartósan távollévő munkavállalónak minősül, a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál vagy közhasznú szervezetnél, vagy nyilvántartásba vett közhasznú szervezetnél munkaerő–kölcsönzés keretében végez munkát. 6 hónapon belüli ismételt kikölcsönzéseket kell egybe számítani

48 Kárfelelősség

49 Feltételek o Munkaviszonnyal összefüggésben o Kár bekövetkezte o Ok-okozati összefüggés Kimentési okok o ellenőrzési körön kívül eső körülmény, és o amivel nem kellett számolnia, és o nem volt elvárható, hogy azt elkerülje, vagy elhárítsa Munkáltatóikárfelelősség

50 Minden kárra, teljes mértékben, kivéve: o Előre nem látható károk o Amit a munkáltató vétkes magatartása okozott o Ami abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget Mentesítés: o Bíróság, rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján Milyen károkra terjed ki?

51 Feltételek o Munkaviszonyból származó kötelezettség o Kötelezettség megszegése o Kár bekövetkezte o Ok-okozati összefüggés o Felróható magatartás Munkavállalóikárfelelősség

52 Minden kárra, kivéve: o Előre nem látható károk o Amit a munkáltató vétkes magatartása okozott o Ami abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget Mentesítés: o Bíróság, rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján Milyen károkra terjed ki?

53 Teljes kártérítés o Szándékos károkozás o Súlyosan gondatlan károkozás o Vezetők: enyhén gondatlan károkozás is KSZ alapján 8 havi távolléti díjig o Gondatlan károkozás esetén 4 havi távolléti díjig o Minden egyéb károkozás esetén Milyen mértékű a felelősség?

54 Feltétele: o Írásbeli megállapodás o Munkavállaló pénzt, értéket kezel, vagy azt ellenőrzi Max. 1 havi alapbér Hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál elkülönített számlán kell tartani o Kizárólag kártérítésre vehető igénybe Vissza kell fizetni Munkavállalói letét

55 Feltételek o Munkaviszonyból származó kötelezettség o Kötelezettség megszegése o Vétkesség Megállapíthatja o KSZ, vagy, ha ez nincs o Munkaszerződés Határidő o 15 nap szubjektív o 1 év/büntethetőség objektív Fegyelmi felelősség

56 Jogkövetkezmény o munkaviszonnyal összefüggő o annak feltételeit határozott időre módosító hátrány o a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem sérti o vagyoni hátrány: legfeljebb 1 havi alapbér Kettős értékelés tilalma o nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl Írásba kell foglalni és indokolni kell Fegyelmi felelősség

57 Üzemi tanács

58 Nincs jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest ÜT: 50 fő felett Üzemi megbízott: 15 fő felett Választás érvényessége: 50%-os részvétel Választás eredményessége: a szavazatok 30%-ának megszerzése Megismételt választás érvényessége: 1/3-os részvétel Megismételt választás eredményessége: a szavazatok 30%-ának megszerzése Póttag: a szavazatok 15%-ának megszerzése Megbízatás: 5 évre Választás

59 Választást követő 15 napon belül kell összeülni és elnököt választani Működéséről ügyrendben határoz Munkaidő-kedvezmény (5 napos bejelentés): ÜT elnöke: 15% Tagok: 10% Távolléti díj jár rá Működés indokolt költségeit a munkáltató viseli Munkáltatóval való együttműködésről az üzemi megállapodásban állapodhatnak meg Új intézmények Munkaviszonyt is szabályozó üzemi megállapodás kötése Vállalatcsoport szintű ÜT létrehozása Működés

60 A munkajogi védelem változik: Csak az ÜT elnökét illeti meg A tagokat csak 2012. december 31-ig Mire terjed ki? Munkáltatói felmondás Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (kiküldetés, kirendelés, átirányítás) 8 napon belül kell közölni az álláspontot a munkáltatóval Az elnöki megbízatás fennállása alatt, illetve további 6 hónapig, ha az elnöki tisztséget legalább 12 hónapig betöltötte Nincs ilyen védelem, ha az elnök szakszervezeti védett tisztségviselő is Munkajogi védelem

61 Alapfeladat: a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése Tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog: kérésre Félévente kötelező tájékoztatás a munkáltató részétől: a)a munkáltató gazdasági helyzetét érintő kérdésekről, b)a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, c)a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről, Együttdöntési jog: a jóléti célú pénzeszközök felhasználása (ingatlanok nem!) nem csak a KSZ-ben meghatározott pénzeszközök esetében Jogok

62 A munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedések, szabályzatok tervezetéről, különösen: a)a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, b)termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, c)a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, d)a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, e)az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, f)az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, g)a képzéssel összefüggő tervek, h)a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, i)az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, j)a munkarend meghatározása, k)a munka díjazása elveinek meghatározása, l)a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, m)az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, n)a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, o)munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés, 15 napos döntés előtti véleményezés Részvételi jog

63 Munkavállalók tájékoztatása félévente a működésről: a munkáltatóval az üzemi megállapodásban meghatározott módon Sztrájk esetén: pártatlan magatartás Tájékoztatás megtagadása: ha az olyan adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné. Szigorú titoktartási kötelezettség: Az ÜT nevében vagy érdekében eljáró személy a bizalmasan vagy üzleti titokként kapott adatokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az Mt-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel; a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. Kötelezettségek/korlátok

64 Szakszervezet

65 Jogok: csak a képviselettel rendelkező szakszervezetek esetében Képviselettel rendelkező szakszervezet: alapszabálya szerint a munkáltatónál tisztségviselőt, vagy képviseletre jogosult szervet működtet Munkaidő-kedvezmény: naptári évente, jan. 1-jei taglétszám alapján (5 napos bejelentés) munkavállalónak, havi 1 óra/2 tag, és védett tisztségviselőnek a konzultáció időtartamára Távolléti díj jár rá Nem lehet megváltani pénzben Helyi működés

66 A munkajogi védelem változik: A védett szakszervezeti tisztviselőt illeti meg Védett tisztségviselő: önálló telephelyen 1-5 fő, és a munkáltatónál további 1, az alapszabály szerinti felettes szerv által kijelölt személy Új személy kijelölése: munkaviszony vagy tisztség megszűnése esetén Mire terjed ki? Munkáltatói felmondás Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (kiküldetés, kirendelés, átirányítás) 8 napon belül kell közölni az álláspontot a munkáltatóval A megbízatás fennállása alatt, illetve további 6 hónapig, ha az elnöki tisztséget legalább 12 hónapig betöltötte Munkajogi védelem

67 Belépés joga: ha van tag munkavállaló (nem csak a munkavállalót illeti meg) Propagandajog: jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal/munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni a munkáltatónál történő közzététel esetében a munkáltatóval egyeztetve Helyiség használata: a munkáltatóval történt megállapodás alapján Képviselet: a munkáltatóval szemben esetében, meghatalmazás nélkül tagokat hatóság/bíróság előtt meghatalmazás alapján Tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog: kérésre a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági/szociális helyzetéről Jogok

68 Tájékoztatás megtagadása: ha az olyan adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy a munkáltató működését veszélyeztetné. Szigorú titoktartási kötelezettség: A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a bizalmasan vagy üzleti titokként kapott adatokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az Mt-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel; a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek vagy működésének veszélyeztetése a személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. Kötelezettségek/korlátok

69 Szerződő felek: Szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség Munkáltató vagy munkáltatói érdek-képviselet KSZ kötési jogosultság: ha a KSZ hatálya alá tartozó munkavállalók 10%-a szakszervezeti tag Megállapítás: KSZ megkötését megelőző fél éves statisztikai létszám alapján Több KSZ kötésre jogosult fél: csak együttesen köthetik meg Tárgyalási ajánlat: nem utasítható vissza Új szerződéskötésre jogosult szakszervezet: módosítást kezdeményezhet, és annak érdekében tanácskozhat Megszűnés: felmondás, 3 hónapra ha valamennyi szerződést kötő fél jogutód nélkül megszűnt ha valamennyi KSZ-t kötő szakszervezet elveszti KSZ-kötési jogát Kollektív szerződés

70 Kollektív munkaügyi vita Eseti vagy állandó egyeztető bizottság -Tagokat egyenlő számban felek delegálják és egy fő független elnök -Költségeket munkáltató állja -Előzetes alávetéssel döntés kötelező -Egyébként elnök írásos összefoglalót készít Kötelező döntőbíráskodás: -Üzemi tanács együttdöntése, üzemi tanács költségei kapcsán -Döntőbírót felek jelölik, vagy sorsolják -Döntése kötelező

71 Munkaidő

72 Munkaidő Munkaidős szabályok: csak 2012. jún. 30-át követően közölt beosztás, kezdődött munkaidőkeret esetén, kivéve: elszámolás munkaidőkeretben közölt beosztás megváltoztatása a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára járó fizetés nélküli szabadság Tanulmányi célú munkaidő-kedvezmények: a 2012. június 30-án folyamatban lévő tanulmányok esetében a tanulmányok befejezéséig de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára

73 Különös munkaidő-beosztás Légi/vízi/közúti/vasúti közlekedés egyes munkaköreiben Megállapodás alapján legfeljebb 24/60 órás beosztás szerinti munkaidő KSZ is megállapíthat osztott napi munkaidőt Hosszabb teljes munkaidős munkavállaló esetén: Megállapodás alapján legfeljebb 24/72 órás beosztás szerinti munkaidő Mindkét megállapodás esetén felmondási jog a munkavállalónak

74 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás Új intézmény: elszámolási időszak (lényegében munkaidőkeret) Munkaidőkeret tartama legfeljebb 6 hónap vagy 26 hét –a megszakítás nélküli, –a több műszakos, valamint –az idényjellegű tevékenység keretében, –a készenléti jellegű, továbbá –a légi/vízi/közúti/vasúti közlekedés egyes munkaköreiben foglalkoztatott munkavállaló esetében. KSZ alapján legfeljebb 12 hónap vagy 52 hét, ha ezt –technikai vagy –munkaszervezési okok indokolják.

75 Elszámolás a munkaidőkeretben Az állásidő/rendkívüli munkavégzés, ha a munkaviszony: a)a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, b)a határozott idő lejártával, c)a munkáltató indokolás nélküli azonnali hatályú felmondásával, d)a munkáltató működésével összefüggő okkal indokolt felmondásával, e)a munkavállaló azonnali hatályú felmondásával (kiv. próbaidő) szűnik meg Előlegnyújtás, ha a munkaviszony: a)a munkavállaló felmondásával, b)a munkavállaló próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásával, c)a munkáltató indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondásával, d)a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, e)a nem egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondásával szűnik meg Távollétek elszámolása [Mt. 93. § (3) bek.]: figyelmen kívül hagyás, vagy a beosztás szerinti munkaidővel történő figyelembe vétel

76 250 óra/év KSZ: 300 óra/év Arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, vagy határozott időre, illetve részmunkaidőre jött létre. Ügyelet teljes ideje beleszámít 2012-ben a törvényi mérték 225 óra Munkavállalóval kötött megállapodások: megkötéskor hatályos szabályok szerint Rendkívüli munkavégzés

77 Megszakítás nélküli: ha a tevékenység naptári naponként hat órát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan, illetve rendeltetésszerűen másként nem folytatható Több műszakos tevékenység: ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát. Idényjellegű tevékenység: ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik Munkarendek

78 Néhány változás Osztott napi munkaidő: 2 részletben, 2 óra köztes pihenőidő szükséges Munkaidő-beosztás: előre nem látható körülmény miatt 4 nappal korábban is módosítható Munkaközi szünet: 6 órát meghaladó napi munkaidő esetén 20 perc, 9 órát meghaladó esetén újabb 25 perc Heti pihenőidő: 2 nap / 48 óra, egyenlőtlenül is kiadható Kötetlen munkaidő-beosztás: ha a munkaidő legalább felét a munkavállaló oszthatja be (írásban!)

79 Néhány változás Nyilvántartási kötelezettség: Hosszabb teljes munkaidőre vonatkozó megállapodások Hosszabb beosztás szerinti munkaidőre vonatkozó megállapodások Légi/vízi/közúti/vasúti közlekedés egyes munkaköreiben dolgozókkal kötött hosszabb beosztás szerinti munkaidőre vonatkozó megállapodások Vasárnapi rendes munkavégzés: kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál is

80 Rendes szabadság: alap- és pótszabadság a munkában töltött időre Munkában töltött idő: a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának, e) a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, g) a munkavégzés alóli mentesülés törvényi eseteinek tartama Alapszabadság: egységesen 20 munkanap Rendes szabadság

81 Pótszabadságok Munkavállaló életkora MértékeKinek jár?Mértéke 25. életévtől1 munkanapFiatal munkavállalónak5 munkanap 28. életévtől2 munkanap Föld alatt állandó jelleggel dolgozó munkavállalónak 5 munkanap 31. életévtől3 munkanap50%-ban egészségkárosodott munkavállalónak5 munkanap 33. életévtől4 munkanap Apának a gyermeke születését követő 2. hónap végéig 5 munkanap ikergyermekek esetén 7 munkanap 35. életévtől5 munkanap 37. életévtől6 munkanap Ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen legalább napi 3 órát eltöltő munkavállalónak. 5 munkanap 39. életévtől7 munkanap 41. életévtől8 munkanap Munkavállalónak a 16 évesnél nem idősebb gyermeke után 1 gyermek esetén 2 munkanap 2 gyermek estén 4 munkanap 3 vagy több gyermek esetén 7 munkanap 43. életévtől9 munkanap 45. életévtől10 munkanap Munkavállalónak a 16 évesnél nem idősebb, fogyatékos gyermeke után, gyermekenként további 2 munkanap

82 A munkáltató adja ki de: a munkavállaló rendelkezési jogába tartozik 7 munkanap Előzetes közlési határidő mindkét félre: 15 nap A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a)a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, b)a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja Tartama legalább összefüggő 14 napot el kell érjen de: eltérő megállapodás lehetséges Elszámolás és nyilvántartás [Mt. 124. § (2) bek.]: A munkavállaló a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani Szabadság kiadása

83 Főszabály: tárgyévben kell kiadni. o Tárgyévben kiadott, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a következő évben kiadott része nem haladja meg az 5 munkanapot. Esedékességet követő év március 31-ig: o a munkaviszony október 1-jén vagy azt követően kezdődött o kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén, ha kollektív szerződés lehetővé teszi Esedékességet követő év végéig: o az alapszabadság és az életkori pótszabadság egyharmadát, a felek megállapodása alapján Munkavállaló oldalán felmerült ok miatt o az ok megszűnésétől számított 60 napon belül Megváltás: csak a munkaviszony megszűnése esetén a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság 2012. december 31. napjáig váltható meg Szabadság kiadása a tárgyévet követően

84 Mentesül a munkavállaló az alábbi időtartamok alatt: a keresőképtelenség, a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint a kötelező orvosi vizsgálat tartama, továbbá a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartam, a szoptatási munkaidő-kedvezmény (amely szerint a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára mentesül), a hozzátartozó halálakor két munkanap, az általános iskolai tanulmányok folytatása, a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges idő, önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának tartama, a bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartam, a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartama, továbbá munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartam Mentesítés fegyelmi vizsgálat okán Ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt – a fegyelmi vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb 30 napos időtartamra a munkáltató mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól Munkavégzés alóli mentesülés

85 Fizetés nélküli szabadság illeti meg a munkavállalót az alábbi jogcímeken: szülési szabadság (24 hét) gyermeke harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából gyermeke személyes gondozása érdekében a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára Kiadási szabályok munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg Kivéve: a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára kapott fizetés nélküli szabadság 2012. jún. 30-án folyamatban lévő fizetés nélküli szabadságra a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályokat kell alkalmazni Fizetés nélküli szabadságok

86 Munkabér

87 Munkabér Nincs koncepcionális változás Teljesítménybér: csak ami a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg Egyszerűsítés: megszűnik az átlagkereset és a távolléti díj kettőssége Távolléti díj elemei távollét időpontjában érvényes alapbér utolsó 6 naptári hónapra kifizetett teljesítménybér utolsó 6 naptári hónapra kifizetett bérpótlékok (éjszakai/műszak/ügyelet/készenlét)  csak akkor, ha a mentesülés alatt nem volt munkaidő-beosztás 2012. december 31-ig: régi Mt. szerinti távolléti díj számítási szabályai hatályosak

88 Díjazás munkavégzés hiányában Állásidő: a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér és bérpótlék illeti meg. Távolléti díjra jogosító munkavégzés alóli mentesülés: a távolléti díjon felül bérpótlék is megilleti a munkavállalót (betegszabadságnál arányosan). Munkaszüneti nap miatti mentesülés: távolléti díj csak az óradíjas/teljesítménybéres munkavállalóknak jár

89 Távolléti díjra jogosító mentesülések Távolléti díjra jogosult a munkavállaló a szabadság tartamára, a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, a szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére, hozzátartozója halálakor két munkanapra, általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, a fegyelmi vizsgálat miatti mentesítés idejére, bíróság vagy hatóság felhívására, ha tanúként hallgatják meg, óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő Betegszabadság: távolléti díj 70%-a jár

90 Bérpótlékok Vasárnapi – 50%  kereskedelmi munkáltatónál foglalkoztatottak is Munkaszüneti napi – 100% Műszakpótlék: nem csak többműszakos munkarend esetén is, ha a beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja rendszeresen változik, 18-06 óra között: 30% Rendszeres változás: havonta munkanapok 1/3-a, min. 4 óra Éjszakai: ha egy órát meghaladja és nem jár műszakpótlék: 15% Túlórapótlék: 50/100%, vagy alapbérrel díjazott szabadidő (megállapodás alapján a tárgyévet követő év végéig kell kiadni) Ügyelet: 40%, készenlét: 20%

91 Bérpótlékok: eltérési lehetőségek Számítási alap: nem feltétlenül az alapbér! Munkaszerződésben havi átalány: -Bármely bérpótlék helyett -Készenlét/ügyelet díjazása helyett Munkaszerződésben alapbérbe építhető: -Vasárnapi, munkaszüneti napi pótlék -Műszakpótlék, éjszakai pótlék 2013. június 30-ig: első megállapodás és változatlan fogl. felt. esetén a megelőző 12 hónapban kapott bérpótlék átlaga az átalány/alapbér-emelés minimuma

92 Főszabály szerint: a tárgyhónapot követő hó 10-ig Készpénzes kifizetés Amennyiben a munkavállaló jogos okból – vagy a munkaviszonya megszűnése miatt – nem tartózkodik a munkahelyén a bérfizetési napon, előzetesen, a távollét előtti utolsó munkanapján kell kifizetni számára a munkabért, illetve azt neki megküldeni. Kifizetés módja: készpénzben vagy utalással költséget a munkavállalónak nem okozhat, kivéve nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást Nem kell minden levonásra alkalmazni a Vht-t Előlegnyújtásból eredő igény: nincs levonásmentes munkabérrész Munkabérre vonatkozó igényről utólag sem lehet lemondani Beszámítás: a levonásmentes munkabérig lehet Munkabér kifizetése

93 Munkabér-kifizetés egyenlőtlen munkaidő-beosztás estén Óradíjas munkavállalók esetében havi 174 órával, ha nincs eltérő megállapodás A munkaidőkeret lejártát követő 20. napig elszámolás, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok a korábbi elszámolás módosítását teszi szükségessé Túlfizetés: előlegnyújtásként kezelendő Csak a 2012. június 30-át követően kezdődött munkaidőkeretben kell alkalmazni

94 Köszönöm a figyelmet! Opus Simplex Tanácsadási és Képzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 1-2. Tel: +36 70 273 7372 www.opussimplex.com


Letölteni ppt "Az új Mt. a hatályba léptető rendelkezések fényében Előadó: dr. Takács Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések