Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa 2015..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa 2015.."— Előadás másolata:

1 Áfa 2015.

2 A teljesítés helye I. Évközi változás: évi XXXIII. törvény iktatta be hatályos: január 1-jétől (akkor alkalmazandó, ha az ügylet teljesítési időpont ezt követő időpontra esik). Az Áfa tv. kiegészül a 45/A.§-sal: „A következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van: a) telekommunikációs szolgáltatások; b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások; c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.”

3 A teljesítés helye II. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen: a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása, b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele, d) zene, film és játék - ideértve a szerencsejátékot is - rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása, e) távoktatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. Kivéve: a kapcsolat felvétele és tartása, ideértve az ajánlat tételét és elfogadását is.

4 MOSS I. (Mini One Stop Shop/Mini Egyablakos Rendszer):
Szűkített egyablakos hozzáadottértékadó-ügyintézés a távolról is nyújtható szolgáltatásokat végző adózók számára január 1-jétől. Eddig csak akkor kellett regisztrálni, ha a szolgáltatás igénybe vevője harmadik országbeli volt  nem „kedvező” változás,  ezért a törvény lehetővé teszi az adóalanyok számára, hogy ha ilyen szolgáltatást nyújtanak nem adóalanyok részére, a Közösség területén, de olyan tagállamban ahol nem rendelkeznek gazdasági célú telepedéssel (adószámmal) akkor az e szolgáltatásaikra tekintettel ebben az államban keletkező fizetendő adóról a bevallást saját tagállamuk webes portálján keresztül nyújtsák be.

5 MOSS II. Alkalmazása nem kötelező, de
a bevallás negyedéves gyakoriságú és „nullásan” is adni kell, minden állam vonatkozásában alkalmazni kell! A bevallást euróban kell kitölteni, az Európai Központi Bank által a bevallási időszak utolsó napjára közzétett árfolyamon. Az adót euróban kell megfizetni a NAV kijelölt számlájára. Unión kívüli szolgáltatók is használhatják bármely tagállam rendszerét, így a magyar felületet is – azonosító számot kapnak (nem adószám!). Részletes szabályok: az Art. 10. számú mellékletében. A teljesítés helye szerinti államban érvényesíthető speciális jogállások csak akkor választhatók, ha az adóalany teljesíti bejelentkezési kötelezettségét!

6 Időszakos elszámolású ügyletek I.
A évi CC. törvénnyel megállapított (2014. július 1. – nem lépett hatályba) rendelkezés „finomított” változata. Két lépésben változik az 58.§: 58/A.§ július december 31-ig ”gyakorló időszak” – könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások esetében, új 58.§ január 1-től - mindenkire hatályos. Átmeneti rendelkezések [ §]: 58/A.§ - az időszak kezdete és a fizetési esedékesség is június 30. utáni, 58.§ - az időszak kezdete és a fizetési esedékesség is december 31. utáni.

7 Időszakos elszámolású ügyletek II.
Főszabály*: A teljesítés időpontja időszak utolsó napja! Kivéve: A fizetés hamarabb esedékes és ténylegesen számla (nyugta) kibocsátás is történik [163.§!]  a számla (nyugta) kibocsátása („előrehozott teljesítés”) A fizetés az időszakot követően esedékes  a fizetési esedékesség, de legfeljebb 30. nap. *  A főszabály csak 2 esetben érvényesül: ha a fizetési esedékességként eleve az utolsó napot jelölik ki, előrefizetés kikötése esetén, ha nem történik számlakiállítás (nem gyakori).

8 Előleg 59.§ - „Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor, kézhezvételekor egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.”  Csere (barter) ügylet, beszámítás esetében is értelmezhetővé válik!

9 Adómentességi esetek bővülése
86. § (1) „Mentes az adó alól: g) a befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése, valamint a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió-kezelés. m) a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt termék vagy szolgáltatás központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló értékesítése, és a magyar állam vagy a képviseletében eljáró központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló térítésmentes átadása.” 85. § (4) „E § alkalmazásában közszolgáltató: a) a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében.”

10 Adóraktározással kapcsolatos egyszerűsítés
Lényege: az adóraktár üzemeltetője az értékesítő helyett teljesíti az adókötelezettségeket - feltételei: a meghatalmazónál: külföldi adóalany (belföldön nem letelepedett, de nem csak tagállami!) tulajdonában álló, magyarországi adóraktárban lévő terméket a Közösségen belülre értékesít (kiraktározással) írásban meghatalmazhatja az adóraktár üzemeltetőjét, hogy nevében számlát állítson ki, az értékesítést bevallja, összesítő nyilatkozaton jelentse. az adóraktár üzemeltetőjénél: bejelentést tesz a NAV felé az Art. 22.§ (1) bekezdés j) alapján, közösségi adószámmal rendelkezik, az értékesítést elkülönítve tartja nyilván, elkülönítetten vallja be / jelenti az összesítő nyilatkozaton. + Felelőssége egyetemleges a meghatalmazóval!

11 Adólevonási jog Levonható a motorbenzin áfája, ha megvásárolt motorbenzint közvetlenül úgy használják fel anyagjellegű ráfordításként, hogy az egy másik termékértékesítés adóalapjába épül be [125.§ (2) j)]. 2014. XI. 27-től már hatályos, akkor is alkalmazható, ha az adólevonási jog korábban keletkezett, de még nem épült be egy másik értékesítés adóalapjába! Az adólevonási jog elenyészése [137.§ (3)]: Eddig: csak ha a törlésre az adószám felfüggesztés következményeként került sor. Január 1-től: elenyészik az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával abban az esetben is, ha az adóhatóság az adóalany adószámát annak felfüggesztése nélkül törli.

12 Fordított adózás I. 142.§ (1) bekezdés c) – munkaerő-kölcsönzés „Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti (bármely!) termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz (ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz) munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében.”

13 Fordított adózás II. Áfa tv § (1) bekezdés j) – acélipari termékek „Az adót a termék beszerzője fizeti a 6/B. számú mellékletben felsorolt termék értékesítése esetén, amennyiben az nem tartozik a XVI. fejezet szerinti különös rendelkezések hatálya alá.” A évi XXXIII. törvény iktatta be, január 01-től hatályos. Adatszolgáltatási kötelezettség! – vevő/eladó adószáma, vtsz., mennyiség kg-ban stb. [Art. 31/A.§ (3)-(4)]

14 Megnevezés Vtsz. Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 7208 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 7209 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva 7210 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 7211 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva 7212 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben 7213 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, hengerlés után csavarva is 7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból 7215 Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból 7217 Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivétel) 7304 Más cső és üreges profil vasból vagy acélból 7306 Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2

15 Fordított adózás III. Átmeneti rendelkezések – 289. és 294.§: Csak akkor fordított, ha a teljesítési időpont január 1. vagy az utáni. Nem kell alkalmazni, ha a teljesítés időpontja január 1., de a 60.§ szerint már idén meg kellene fizetni az áfát. Ha előleget fizetnek jövőre fordítottan adózó ügylethez, az még egyenes, a különbözet fordított!

16 A viszonteladó adólevonási joga
Pontosítás! 222.§ (1) a) „Az egyedi, illetőleg globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó ilyen minőségében a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség beszerzéséhez – ideértve ezek Közösségen belüli beszerzését is –, importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó* levonására nem jogosult.” * - ??? – Másik viszonteladótól** vagy import*** keretében történő vásárlás jöhet szóba. [Sic! - ** - senki sem jogosult levonni; *** - választható, csak műalkotás, gyűjteménydarab, régiség esetén.]  „Minden más áfa levonható!”

17 Adókötelessé tétel módosítása
Pénztárgép 178.§ (1a) kiegészült: A pénztárgép használatának szünetelése esetén a hírközlési szolgáltató adatot szolgáltat az adóhatóságnak, ha a mobil-szolgáltatást szünetelteti ( nem az adózó jelenti be). Adókötelessé tétel módosítása Egyszeri lehetőség! – Határidő: február 28. Az ingatlan-értékesítés adókötelessé tétele esetén a lakóingatlanokra nézve visszavonható a választás. Visszamenőlegesen, január 1-től hatályos a bejelentés. 5 %-os adómérték alá tartozó termékkör bővülése Áfa tv. 3 . sz. melléklet I/ pontjai közötti vtsz. számú a szarvasmarha, juh, kecske, húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva, egészben, darabolva (fél vagy negyed) stb.

18 Áfa-bevallás Tevékenységüket kezdő adózók havi áfa bevallásra kötelezettek! [1. mell. I/B/3/an)] Éves bevalló akkor lehet az adózó, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányos éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, és az ÁFA törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal [1. mell. I/B/3/ac)]. Belföldi összesítő nyilatkozat: A kötelezettséget keletkeztető összeghatár 2 millió forintról 1 millió forintra csökken [31/B.§ (1)-(5)]  vevő adószáma a számlán kötelező! kötelezett adózó, választása szerint, valamennyi számlája adatáról szolgáltathat adatot [31/B.§ (10)].

19 Köszönöm a figyelmet! Kellemes Ünnepeket!


Letölteni ppt "Áfa 2015.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések