Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közalkalmazottak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közalkalmazottak."— Előadás másolata:

1 Közalkalmazottak

2 Kire terjed ki a ktj. Hatálya?
az állami a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzatnál közszolgálatban dolgozók közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

3 Mi szabályozza a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket?
Törvény Kormányrendelet Miniszteri rendelet Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat

4 Hogyan jogosult a szakszervezet kollektív szerződést kötni?
A Kjt. –ben foglalt szabályok szerint Ha a tagok száma eléri a 25%-ot.(közalkalmazottakon belül.)

5 Melyik szakszervezet jogosult kollektív szerződést kötni?
Valamennyi szakszervezet együttesen köti meg. Ha ez nem lehetséges, akkor reprezentatív szakszervezetek kötik meg, Ha ez nem lehetséges, akkor tárgyalás után a közalkalmazottaknak el kell fogadni a megállapodást. / 135old.

6 Kik az alanyai a közszolgálati jogviszonynak?
Munkáltató Közalkalmazott

7 Kivel létesíthető közszolgálati jogviszony?
büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető.

8 Hogyan jön létre a közszolgálati jogviszony?
Pályázat útján Feltétel: Pályázaton részt vett Pályázati feltételeknek megfelelt Figyelem! Áthelyezésnél nem kell pályáztatni! Kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre.

9 Mit kell tartalmaznia a kinevezési okmánynak?
A közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét.

10 Mennyi lehet a próbaidő?
3 hónap, ami kötelező. (ennél több is lehet max. 4 hónap.) Próbaidő meghosszabítása TILOS!

11 Gyakornokok Időtartamát a kinevezéskor meghatározzák.
Meghatározzák a szakmai segítő személyét. Lejártakor : minősítés

12 Hogyan történik a magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása?
Megbízással történik. Feltétele: munkaköre mellett látja el az új feladatokat. A megbízást, és annak elfogadását írásba kell foglalni. A magasabb vezetői, és a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, max. 5 évig terjedő határozott időre szól. Írásban le lehet mondani, lemondási idő 2 hónap.

13 Kell –e indokolni a vezetői megbízás visszavonását?
Indokolni kell. (közalkalmazott kérelmére, és munkáltatónak bizonyítania az indokot.)

14 Hogyan szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony?
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, a közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, „nem megfelelt” minősítés esetén Munkáltató személyének változása miatt a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint.

15 Hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony?
 közös megegyezéssel;  áthelyezéssel lemondással; rendkívüli lemondással; felmentéssel; azonnali hatállyal  a próbaidő alatt elbocsátással rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt

16 Mennyi a közalkalmazott lemondási ideje?
2 hónap Bármikor lemondhat (ha határozatlan időre vették fel) A munkáltató mentesítheti a munkavégzés alól. Határozott idejű jogviszony lemondással nem szüntethető meg.

17 Milyen előírás vonatkozik a rendkívüli lemondásra?
Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a közalkalmazottnak kell bizonyítania.

18 illetmény Rendkívüli lemondás esetén:
távolléti díj, amennyi felmentése esetén járna, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is.

19 Felmentés A munkáltató a jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha: megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége  létszámcsökkentést, illetve átszervezést a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; nyugdíjasnak minősül A munkáltató a felmentést köteles megindokolni.

20 Hogyan kell indokolni a felmentést?
Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Ha az alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

21 Mikor nem lehet felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt?
A létszámcsökkentést elrendelő döntés esetén nem szüntethető meg felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltő, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak nem minősülő közalkalmazottaknak a jogviszonya, akik együttesen írásban, egy nyilatkozatba foglaltan olyan tartalommal kérik kinevezésükben a munkaidő mértékének módosítását, hogy az a munkáltató által közölt, a közalkalmazottak között kérelmük szerint elosztható napi vagy heti munkaidő együttes mértékét nem haladja meg. A kérelmet az abban részes valamennyi közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a kinevezésében kikötendő munkaidő mértékét, amely napi négy óránál rövidebb nem lehet,

22 Felmentés esetén a felmentési idő legkorábban az alábbiakban meghatározott időtartam lejártát követő napon kezdődik: külföldön végzett munka; a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított munkavégzés alóli felmentés tartama alatt.

23 Mennyi a közalkalmazott felmentési ideje?
Legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg.

24 Mennyi időre kell mentesíteni a közalkalmazottat a munkavégzés alól?
Legalább a felmentési idő felére.

25 A közalkalmazottat min. 2 /max. 12 havi átlagkereset illeti meg.
Jogellenes közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor hány havi átlagkeresetet kell megfizetni? A közalkalmazottat min. 2 /max. 12 havi átlagkereset illeti meg. (ha nem kéri a visszahelyezését.)

26 Mit kell tartalmaznia a közalkalmazotti igazolásnak?
A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad.  A közalkalmazotti igazolás tartalmazza a közalkalmazott természetes személyi azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap); a közalkalmazott társadalombiztosítási azonosító jelét,  a közalkalmazott munkakörét;  a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartamát; a szülési szabadság időtartamát Adott évben igénybe vett szabadságot Ha van magánnyugdíj pénztára akkor azt minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott illetményben részesült; a közalkalmazott illetményéből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját, vagy pedig azt, hogy a közalkalmazott illetményét tartozás nem terheli; a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját; Az emelt összegű végkielégítésben való részesülést a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját.

27 Mikor jogosult a közalkalmazott végkielégítésre?
Ha a közalkalmazotti jogviszony Felmentés Rendkívüli felmondás Munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.

28 Mennyi a végkielégítés mértéke?
A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább a) három év: egy havi, b) öt év: két havi, c) nyolc év: három havi, d) tíz év: négy havi, e) tizenhárom év: öt havi, f) tizenhat év: hat havi, g) húsz év: nyolc havi távolléti díjának megfelelő összeg.

29 A végkielégítés meghatározott mértéke négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.

30 A végkielégítés felére jogosultság:
Ha a jogviszony megszűnésére azért került sor, mert a kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg

31 Mikor kell kifizetni a végkielégítést?
Utolsó munkában töltött napon.

32 Hogyan kell elszámolni a közalkalmazottal az utolsó munkában töltött napon?
Ki kell fizetni az illetményét egyéb járandóságát Ki kell adni az igazolásokat

33 Kinek lehet munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi, illetve főtanácsosi címet adományozni?
A munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén  „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve főmunkatársi, az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illetve főtanácsosi címet adományozhat.

34 Mikor követ el fegyelmi vétséget a közalkalmazott?
Ha a ka. –i jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét megszegi.

35 Melyek a fegyelmi büntetések?
Megrovás Előmeneteli rendszerben a várakozás, max 1 évig meghosszabbodik. Adományozott címtől megfosztás Vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása Elbocsátás Megrovás kivételével több is kiszabható egyszerre.

36 Hány munkanap a ka. Alapszabadsága?
A közalkalmazottat az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,  az ,,E'', ,,F'', ,,G'', ,,H'', ,,I'', ,,J'' fizetési osztályban és felsőoktatásban oktatói stb. munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti meg.

37 Milyen címen és mennyi pótszabadság jár a közalkalmazottnak?
A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg. A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat 10 nap vezető megbízás nap A bölcsődékben, a csecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatásban 25 nap A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő 5 nap Ha a közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött nap

38 Megilleti-e a közalkalmazottat egyszerre többféle címen is a pótszabadság?
IGEN.

39 Mi alapján tagozódnak a közalkalmazottak fizetési osztályokba?
A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak

40 Hány fizetési osztály van?
10

41 Egy fizetési osztály hány fizetési fokozatot tartalmaz?
 A fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok 14 fizetési fokozatot tartalmaznak.

42 Az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb
Hogyan kell meghatározni a közalkalmazott fizetési osztályát besorolását? Az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.

43 Mennyi időnként lép magasabb fizetési fokozatba a közalkalmazott?
3 évente A tév. első napján kell átsorolni

44 Mikor lehet a várakozási időt csökkenteni?
Tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén, illetve miniszteri állami kitüntetés esetén. Ez nem haladhatja meg fizetési fokozatonként az 1 évet.

45 Költségvetési törvény
Mi állapítja meg az első fizetési fokozatokhoz tartozó illetmény garantált összegét és a legkisebb szorzószámokat? Költségvetési törvény

46 Mikor illeti meg a közalkalmazottat a további szakképesítésre eső illetményrész?
egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. Az illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett egy további szakképesítés esetén legalább 7%, kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.

47 Milyen pénzösszegeket lehet illetménykiegészítésre fordítani?
Jogszabály vagy kollektív szerződés szerint Ha a munkáltató az elért teljesítménytől függő térítésben részesül Ennek bizonyos %-át

48 Milyen illetménypótlékokra jogosult a közalkalmazott?
Vezetői pótlék Címpótlék (főtanácsost, főmunkatársat, tanácsost, munkatársat) Egészségkárosító munka esetén Ha állandó védőeszköz szükséges Nyelvpótlék

49 Mi állapítja meg az illetménypótlékok számítási alapját?
Az évi költségvetési törvény

50 Ennek hiányában a munkáltató
Ki, illetve mi állapítja meg a nyelvpótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket? Kollektív szerződés Ennek hiányában a munkáltató Feltétele az igazolás, és tolmács nem kaphat.

51 Kinek nem jár a rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás?
Aki munkaideje beosztását maga határozza meg.

52 Kit lehet kereset-kiegészítésben részesíteni?
meghatározott munkateljesítmény eléréséért, átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset kiegészítésben részesítheti.

53 Melyik közalkalmazott kaphat jutalmat?
A kiemelkedő, vagy tartósan jó munkát végző közalkalmazottnak. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát.

54 Mikor és mennyi jubileumi jutalom jár a közalkalmazottnak?
A  25, 30, 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom: 25 év 2 havi, 30 év 3 havi 40 év 5 havi

55 Mikor jár a közalkalmazottnak munkaruha, vagy formaruha?
Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-juttatást. A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

56 Hogyan történik a közalkalmazott részére az illetmény kifizetése?
A közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással,vagy készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

57 Max. 6 havi illetménye erejéig súlyos szabálysértés esetén
Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott mikor és milyen kártérítésre kötelezhető? Max. 6 havi illetménye erejéig súlyos szabálysértés esetén Ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, hiányos teljesítése Kár olyan utasításból keletkezett, amelyre a ka. a figyelmét előtte felhívta.

58 Fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni,
Ha a kollektív szerződés lehetővé teszi a közvetlen kártérítési kötelezést, milyen szabályok szerint kell eljárni? Fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni, azzal hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

59 Általános kártérítési szabályok vonatkoznak rá,
Minek az előírásai tartalmazzák a magasabb vezető kártérítési felelősséget? Általános kártérítési szabályok vonatkoznak rá, azzal az eltéréssel hogy gondatlan károkozásnál max. 6 havi átlagkereset.

60 Milyen nyilvántartást kell vezetni a közalkalmazottról?
5. sz. melléklet szerinti alapnyilvántartást.

61 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül melyek közérdekű adatok? A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

62 csak személyazonosításra alkalmatlan módon
A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra hogyan szolgáltatható adat? csak személyazonosításra alkalmatlan módon

63 Kik jogosultak betekinteni a közalkalmazotti alapnyilvántartásba?
 a közalkalmazott felettese, a minősítést végző vezető, a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,  bíróság, nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv


Letölteni ppt "Közalkalmazottak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések