Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új munka törvénykönyve

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új munka törvénykönyve"— Előadás másolata:

1 Az új munka törvénykönyve
Siófok,

2 Általános észrevételek az Mt-ről
Európa legrugalmasabb Mt-je 1 éves munkaidőkeret, akár 2 éves elszámolási időszak Rugalmasan, foglalkoztatható olcsó mló. (ellent mond a munkahely teremtésnek) Ptk-Mt. a munkaviszony területén Mt. a munkaviszonyban alávetettek oldalán. Ptk, mintha egyenrangú felek lennének.

3 Általános észrevételek II.
Az eddigi törvénytelenségek legalizálása (egyenlő értékű munkáért…, utasítás elektronikus formában, szabadság órában, stb.) Az ügyvédi praxisnak megfelelő szabályzat (a dolgozó munkaidőn kívüli magatartása, a munkáltatói(?) utasítás végrehajtása, az elveszett bizalom)

4 Általános észrevételek III.
A munkavállalói kiszolgáltatottság növelése (nem egészségügyi ok, bizalomvesztés, fegyelmi a munkaszerződésbe, kártérítés gondatlan károkozás esetén, túlóra?) A szakszervezeti jogok áttelepítése az ÜT-hez (munkaviszony ellenőrzése, ÜM?!) A szakszervezet funkciótlanná és eszköztelenné tétele (kötelező infó, véleményeztetés, védettség, munkaidő kedvezmény, vétó, képzési idő)

5 I. Általános rendelkezések
5

6 I. Általános rendelkezések (1)
törvény hatálya (marad) általános magatartási követelmények (részben a Ptk-ból) jóhiszeműség tisztesség kölcsönös együttműködés méltányos mérlegelés rendeltetésszerű joggyakorlás üzleti titok megőrzése 6

7 8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. (2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) (személyhez fűződő jog) foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell. A személyhez fűződő jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell

8 I. Általános rendelkezések (2)
személyhez fűződő jogok védelme tiszteletben kell tartani, de korlátozhatók csak lényeges nyilatkozat vagy adat kérhető jogszabály által előírt alkalmassági vizsgálat lehetséges tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről munkavállalói adatok csak törvényi felhatalmazás vagy a munkavállalói hozzájárulás alapján közölhető másokkal személyes adatokat adatfeldolgozók számára való átadásáról értesítési kötelezettség statisztikai célra adatok, anonim módon, hozzájárulása nélkül is átadhatók csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrizhető technikai eszközök alkalmazása nem sértheti az emberi méltóságot technikai eszközökről előzetes tájékoztatási kötelezettség 8

9 I. Általános rendelkezések (3)
egyenlő bánásmód követelménye (marad) jognyilatkozatok Egyoldalú kötelezettségvállalás - mentesülés lényeges változás esetén, ha kötelezettség teljesítése lehetetlen vagy aránytalan sérelemmel járna (pótlék, bónusz) Egyoldalú jognyilatkozat: munkáltatói szabályzat - írásban vagy anélkül is, ha helyben szokásos módon közzéteszik képviselet munkáltatói jogkör gyakorlója, ha más általa utólag is jóváhagyható munkavállaló személyesen, írásbeli meghatalmazás alapján képviselője útján 9

10 12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő–piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

11 20. § (3) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára.

12 I. Általános rendelkezések (4)
Jognyilatkozat(??) közlése átadás postai út elektronikus dokumentum (ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy számára hozzáférhetővé válik) érvénytelenség semmisség, ha munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik megtámadhatóság tévedés, megtévesztés és jogellenes fenyegetés esetén 12

13 II. Munkaviszony 13

14 II. Munkaviszony (1) munkaszerződés tartalma alapbérben, munkakörben
munkahelyben (nem kötelező), ha nincs.. egyéb nem kötelező elemek (pl. határozott idejűség vagy próbaidő) munkaszerződés formája csak írásban írásba foglalás hiányában is, ha azt megkötését követően 30 napon belül a munkavállaló nem követeli 14 14

15 II. Munkaviszony (2) munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban nem szükséges, ha a munkaviszony tartama az 1 hónapot, illetve a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg. 15

16 tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót
a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörbe tartozó feladatokról, e)7 a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

17 II. Munkaviszony (3) munkaszerződés teljesítése
munkáltató kötelezettségei a munkavégzés feltételei biztosítása foglalkoztatási kötelezettség indokolt költségeket megtérítése ingyenes munkaköri alkalmassági vizsgálat biztosítása munkavállaló kötelezettségei munkára képes állapotban munkahelyen megjelenni munkavégzésre rendelkezésre állni munkát végezni munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani harmadik személytől díjazást elfogadni csak a munkáltató hozzájárulásával szabad 17

18 II. Munkaviszony (4) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
munkáltató egyoldalú elhatározásával átmenetileg, évente 44 beosztás szerinti munkanapra vagy háromszázötvenkét órára munkaszerződéstől eltérő munkakörben (átirányítás) más munkahelyen (kiküldetés) más munkáltatónál (kirendelés) tiltott: kismama, gyermeke 3 éves koráig gyermekét egyedül nevelő esetében a gyermek 16 éves koráig ha a munkavállaló aki hozzátartozóját gondozza ha a munkavállaló legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett 18

19 II. Munkaviszony (5) mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
keresőképtelenség, lombik bébi program, kötelező orvosi vizsgálat, véradáshoz 4 órára stb. munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén jogkövetkezmények kollektív szerződés (üzemi megállapodás), annak hiányában munkaszerződés állapíthatja meg kötelezettségszegése súlyával arányos mértékű vagyoni hátrányként az egyhavi alapbért nem haladhatja meg írásba kell foglalni és indokolni kell lehetőség az azonnali hatályú elbocsátásra 19

20 II. Munkaviszony (6) munkaszerződés módosítása közös megegyezéssel
írásban kötelező módosítási esetek (bér) gyermek gondozására adott fizetés nélküli szabadság és a fizetés nélküli szabadság leteltét követően várandós munkavállalónak várandóssága megállapításától gyermeke egy éves koráig orvosi vélemény alapján kérésre a gyermek három éves koráig részmunkaidőre 20

21 II. Munkaviszony (7) munkaviszony megszűnése
alany jogutód nélküli megszűnése határozott idejű munkaviszony idejének lejárta ha jogszabály alapján a jogügylet más törvény hatálya alá kerül (Mt.– Kjt.) egyéb törvényes eset (pl. érvénytelenség utólagos megállapítása, elállás) munkaviszony megszüntetése  közös megegyezés felmondás azonnali hatályú felmondás A védett kor intézménye megmaradt. 21

22 II. Munkaviszony (8) csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok
előzetesen az üzemi tanácsot tájékoztatni írásban munkáltató az üzemi tanáccsal köteles tárgyalni bejelentés a munkaügyi szervezet részére érintett munkavállalók előzetes tájékoztatása rendes felmondás végkielégítés  munkáltató felmondáskor munkáltató jogutód nélküli megszűnésekor nem az mt. hatálya alá tartozó munkáltatónak történő átadás esetén mló felmondása mtó személy. beköv. változás 30 nap 22

23 II. Munkaviszony (9) azonnali hatályú felmondás
munkaviszonnyal kapcsolatos lényeges kötelezettség szándékos, vagy súlyos gondatlansággal történő megszegésekor másik fél olyan magatartása esetén, amikor a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik 15 napon belül kezdeményezhető indokolni kell, kivéve a próbaidő alatti, valamint ha a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt szünteti meg 23

24 II. Munkaviszony (10) jogellenes munkáltatói munkaviszony- megszüntetés következménye visszahelyezés (egyenlő bánásmód, védettek) Kártérítés (nem vagyoni kár) elmaradt jövedelem, maximum 12 hónap távolléti díj végkielégítés (ha egyébként járna, s nem fizettek) jogellenes munkavállalói munkaviszony- megszüntetés következménye felmondási idejére járó távolléti díj megfizetése kártérítés, maximum12 havi távolléti díj összegéig határozott tartamú munkaviszony esetén legfeljebb háromhavi távolléti díj megfizetése 24

25 III. Munka- és pihenőidő
25

26 III. Munka- és pihenőidő (1)
munkaidő fogalmak, szabályok napi munkaidő 8 óra, kivételesen napi 12 óra részmunkaidő munkaidőkeret (max. 4 hó, többműszak, megszakítás nélküli, idény, készenléti jellegű 6 hó, KSZ-ben 12 hó) munkaidőkeret lejárta előtti munkaviszony-megszűnés esetén elszámolás! elszámolási időszak. munkaidő-beosztás osztott napi munkaidő vasárnap, munkaszüneti napon rendes munkaidő 26

27 101. § (1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, b) az idényjellegű, c) a megszakítás nélküli, valamint d) a több műszakos tevékenység keretében, e) a készenléti jellegű munkakörben, f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén, h) külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

28 102. § (3) A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor. (100%)

29 III. Munka- és pihenőidő (2)
rendkívüli munkaidők munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőkereten felüli ügyelet (40%) Készenlét (20%) pihenőidők  munkaközi szünet p napi pihenőidő 11 óra, (8 ó) heti pihenőnap 2 nap heti pihenőidő ó szabadság (alap, pót: 16 év alatt 2/év) szülési szabadság, apának +5 n betegszabadság 15 nap fizetés nélküli szabadság 29

30 IV. A munka díjazása 30

31 IV. A munka díjazása (1) díjazási típusok
munkabér a munkajogviszony alapján jár egyenlő munkáért egyenlő bér követelménye alapbér munkaszerződésben időbér teljesítménybér (kizárólagossága esetén legalább fél havi alapbérnyi garantált bér) idő- és teljesítmény kombinációja minimálbér, garantált bérminimum bérpótlékok (éjszakai 15%, vasárnapi 50%, műszakpótlék 30%,) rendkívüli munkavégzés pótlékai (50-100% szabadidő) állásidő-térítés (alapbér) jogos távollétekre járó díjazás távolléti díj 31

32 141. § A több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. 142. § A munkavállalónak – a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár. 143. § (1) A munkavállalónak – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – ötven százalék bérpótlék vagy szabadidő jár a) a munkaidő–beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, b) a munkaidőkereten vagy c) az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén. (2) A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az alapbér arányos része jár. (3) A munkaidő–beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

33 IV. A munka díjazása (2) munkabér védelme
munkabérre vonatkozó igényről való egyoldalú lemondás és a munkabér másra való engedményezésének a tilalma havonként utólagos kifizetés forintban következő hó tízedik napjáig kifizetés munkabérről írásbeli elszámolás kiadása a havi munkaidő (174 óra) alkalmazásával kell a munkabért kifizetni (eltérő megállapodása hiányában) teljesítménybérnél, ha a teljesítmény csak később állapítható meg, a teljes munkabér a teljesítés után, de havonta alapbér legalább felét elérő előleg fizetendő munkabér késedelmes kifizetésekor kamat munkabérből való levonás csak beleegyezés vagy hatósági határozat esetén előleg hozzájárulás nélkül levonható munkabér-túlfizetés hatvan napos határidőn belül vonható le technikai jellegű szabályok (bankszámla, szabadság előtt, személyes kifizetés stb) 33

34 V. Kártérítési felelősség
34

35 V. kártérítési felelősség (1)
a munkáltató munkavállalónak okozott kárért fennálló felelőssége teljes munkáltatói felelősség áll fenn, de ez alól a munkáltató mentesülhet, pl. kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta a kárt munkáltató működési körén kívüli elháríthatatlan körülmény okozta bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható amely a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából eredt rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, részlegesen, a felek helyzete, a károkozás körülményei és a kártérítés teljesítésének a következményei alapján bírósági döntéssel kárfelelősség a munkavállaló egészségében és a munkahelyre bevitt dolgaiban keletkezett károkért áll fenn a kárfelelősség a károsult munkavállaló közvetlen hozzátartozói irányában is fennállhat 35

36 V. kártérítési felelősség (2)
munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos anyagi felelőssége feltétel, hogy a munkavállaló nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén teljes kártérítés gondatlanság esetén legfeljebb négy havi (KSZ nyolc havi) távolléti díj összegéig mentesülés: ha a kár bekövetkezése a károkozáskor nem volt előre látható ha a kárt a munkáltató okozta ha a kár abból származott, hogy a munkáltató a kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget munkáltatótól átvett eszközökért fennálló megőrzési felelősség a teljes kárig terjed leltárfelelősség leltárfelelősségi megállapodás alapján áll fenn, mértéke a leltárkészletért egyedüli felelős a teljes kárért csoportos megállapodás alapján a felelősök hat havi együttes távolléti díja munkavállalói biztosíték (max. egy havi távolléti díj) a lehetséges károkozásért való kár megtérítését könnyíti 36

37 VI. Atipikus jogviszonyok
37

38 VI. Atipikus jogviszonyok (1)
határozott idejű jogviszony legfeljebb öt éves hosszúságú azonos felek között történő hat hónapon belüli meghosszabbítására vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítésére a munkaszervezéstől független, objektív ok fennállása esetén kerülhet sor és nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét  munkavégzés behívás alapján, a munkakör megosztása 38

39 VI. Atipikus jogviszonyok (2)
egy munkavállalóval több munkáltató által létesített távmunkavégzés bedolgozói jogviszony egyszerűsített munka, illetve alkalmi munka köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony vezető állású munkavállalók munkaviszonya munkaerő-kölcsönzés iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony 39

40 VII. Munkaügyi kapcsolatok
40

41 VII. Munkaügyi kapcsolatok (1)
általános rendelkezések, elvek szervezkedési szabadság munkavállalók részvételi joga kollektív tárgyalások rendje munkaügyi konfliktusok feloldására irányuló eljárások konzultációs és tájékoztatási jog 41

42 VII. Munkaügyi kapcsolatok (2)
üzemi tanács 15 fős munkavállalói létszám felett üzemi megbízott, 50 fő felett pedig üzemi tanács 5 évre a munkavállalók választják tagjainak száma 3-tól 13 fő lehet, a munkavállalók létszáma alapján választási bizottság előkészíti a jelölést, lebonyolítja a választást, kihirdeti az eredményt munkahelyi (telephelyen), központi és vállalatcsoport szintű az üzemi tanács, elnökét munkajogi védelem illeti meg működési feltételeit és működési költségeit a munkáltató biztosítja jogosultságai: tájékoztatást kérhet, együttdöntési és véleményezési joga van, üzemi megállapodást köt 42

43 VII. Munkaügyi kapcsolatok (3)
szakszervezet fogalom: minden olyan szervezet (egyesület), amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és védelme munkáltatónál képviselettel rendelkező: ha alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletre jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik 43

44 VII. Munkaügyi kapcsolatok (4)
szakszervezeti jogosultságok: kollektív szerződést köthet tájékoztathatja a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal és a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben közzéteheti a tevékenységével kapcsolatos információkat a munkáltatónál tájékoztatást kérhet a munkáltatótól munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos kérdésekben véleményezheti a munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét konzultációt is kezdeményezhet képviselheti a munkavállalókat jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos kérdésekben 44

45 VII. Munkaügyi kapcsolatok (5)
képviselheti tagját meghatalmazással bíróság, hatóság vagy egyéb szerv előtt használhatja a munkáltató helyiségeit munkaidőben vagy az után, érdekképviseleti tevékenysége céljából, megállapodás alapján beléphet a munkáltató területére a képviseletében eljáró személy, ha a szakszervezetnek a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagja van jogosult a szakszervezeti tag munkáltató általi ingyenes levonására és számára való átutalására munkajogi védelem illeti meg a tisztségviselőket munkaidő-kedvezmény illeti meg, amelyre a tisztségviselőnek távolléti díj jár 45

46 VII. Munkaügyi kapcsolatok (6)
kollektív szerződés szakszervezet (szövetség) kötheti, legalább tíz százalékos szervezettség esetén A szakszervezet kollektív szerződés kötésére akkor jogosult, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló, b) munkáltatói érdek–képviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó hatálya munkáltató vagy ágazat, alágazat, terület stb. munkavállalóira tartalma munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodások 46

47 megszűnése lejárattal vagy 3, új esetében 6 hónapos felmondási idővel
munkáltató személyében bekövetkező változás esetén rendelkezéseit az új munkáltató az átvételt követő egy évig köteles fenntartani, a munka és a pihenőidőre vonatkozó szabályok kivételével

48 KSZ a törvény 2. (munkaviszony) és 3
KSZ a törvény 2. (munkaviszony) és 3. Munkaügyi kapcsolatok részeitől térhet el. 3. Rész (munkaügyi kapcsolatok) XIX (általános rendelkezések); XX. (üzemi tanács) fejezeteitől nem térhet el! XXI. Fejezet (szakszervezetek) el lehet térni, de bizonyos jogok nem korlátozhatók: diszkrimináció, védettség, munkaidő- kedvezmény, belépés

49 Tilos az eltérés a következő szabályoktól
Munkaszerződés (kötelező elemek, írásbeliség) munkabér (nem csökkenthető…, forintban, nem lehet kevesebb a minimálbérnél) bérpótlék számítási alapja teljesítménybért csak munkaszerződésben munkabérből való levonás egyes esetekben a munkavállaló hozzájárulása szükséges a más munkahelyen, munkakörben, munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz hátrányos jogkövetkezmények munkaszerződés módosítás csak közös megegyezéssel

50 Munkaviszony megszűnése
szabadság pénzbeli megváltásának tilalma a munkaviszony fennállása alatt szülési szabadság munkáltató nyilvántartási kötelezettsége munkaerő kölcsönzés tilalma

51 Köztulajdonban álló munkáltató
KSz. vagy a felek megállapodása: Felmondási idő mértéke végkielégítés szabályai teljes napi munkaidőnél (8 óra) rövidebb teljes munkaidő XIX;XX;XXI. fejezet nem térhet el!

52 VIII. Munkaügyi viták 52

53 VIII. Munkaügyi viták (1)
kollektív munkaügyi vita egyeztető bizottság (lehet állandó) a munkáltató, az üzemi tanács és a szakszervezet vitáiban egyeztető bizottság alávetéssel, döntési joggal döntőbíró (üzemi tanács költségei és együttdöntési joga ügyében kötelező) 53

54 VIII. Munkaügyi viták (2)
jogi igény érvényesítése feltétel, hogy a vita munkáltató, a szakszervezet és az üzemi tanács az Mt-ből, a KSZ-ből vagy az üzemi megállapodásból származzék békéltetés, ha a KSZ vagy a felek megállapodás elrendeli fizetési felszólítás (írásbeli) a legkisebb munkabér háromszorosát meg nem haladó munkáltatói igény érvényesítésére bíróság előtt az elévülési időn vagy kivételesen 30 napon belüli keresetindítással 54


Letölteni ppt "Az új munka törvénykönyve"

Hasonló előadás


Google Hirdetések