Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VMKH MMSZSZ Munkaügyi Felügyelősége Munkaügyi ellenőrzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VMKH MMSZSZ Munkaügyi Felügyelősége Munkaügyi ellenőrzés"— Előadás másolata:

1 VMKH MMSZSZ Munkaügyi Felügyelősége Munkaügyi ellenőrzés
dr. Virágh Norbert

2 Szervezet

3 2011. január 1-jétől kettős irányítás
33 2011. január 1-jétől kettős irányítás Kormányhivatal: munkáltató, funkcionális, költségvetési háttér biztosítása OMMF: szakmai irányítás, melyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (NGM) felügyel OMMF, illetve a területi szervek jogállását, feladat- és hatáskörét az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet határozza meg két szakága : munkavédelem (munkabiztonság+munkaeü.) munkaügy

4 - 2011. január 1-jétől ismét megyei szinten működik a munkaügyi ellenőrzés.
- A munkavédelmi felügyelőséggel minden megyei kormányhivatalon belül egy szakigazgatási szervként. - Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervet vezeti az igazgató. - A munkavédelmi illetve a munkaügyi felügyelőséget az igazgató-helyettesek, mint felügyelőség-vezetők irányítják.

5 Célok

6 66 A megyei munkaügyi felügyelőségek ellátják a foglalkoztatási szabályok hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Elsődleges célok: A munkáltatók jogkövető magatartásának elősegítésével a munkavállalók szabályos foglalkoztatásának biztosítása, a munkavállalók munkaviszonyhoz fűződő garanciális jogainak védelme. A tisztességes, jogkövető- vagy legalább erre törekvő- munkáltatók védelme a jogsértő foglalkoztatókkal szemben („piactisztító” szerep).

7 A fő célok megvalósításának eszközei:
súlyos jogsértések feltárása, munkaügyi intézkedések és szankciók alkalmazása, súlyos jogsértések visszaszorítása, elsősorban a feketefoglalkoztatás fehérítésével (utóellenőrzések), a munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb jogkövetkezmények – a hatósági nyilvántartásba kerülő munkáltatók kizáródnak a közbeszerzésből, állami támogatásból.

8 Jogi háttér

9 Eljárásjogi szabályok:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) - ált. eljárási szabályok A munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény (Met.) - spec. eljárási szabályok 314/2010 (XII.27.)Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

10 Alkalmazott anyagi jogi szabályok
Törvény Mt. , Ktv., Kjt., Efo., Flt. Kormány rendelet Minimálbér/jelenleg: 337/2010 (XII.27.) Korm. rend. Miniszteri rendelet Munkanap-áthelyezés/jelenleg: 7/2010 (XII.14.) NGM. rend. Miniszteri határozat Ágazati KSz kiterjesztése egész ágazatra (jelenleg 4db)

11 Hatály

12 FOGLALKOZTATÓ: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, továbbá külföldit vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra ill. nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat. természetes személy jogi személy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság, munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő

13 Nem minősül foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak :
vállalkozási és megbízási jogviszony, kkt., bt. és kft. tagjának személyes közreműködése, szövetkezeti tag személyes közreműködése, közérdekű önkéntes tevékenység (2005. évi LXXXVIII. tv.), bedolgozói jogviszony, segítő családtag, kaláka, szívességi munkavégzés A Met. alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.

14 Hatáskör Összesen 18 tárgykör
Ezzel szorosan összefüggő eljárásjogi kérdés: eljárás megindítása/megindulása: hivatalból (13 tárgykör) kérelemre (5+1 tárgykör) Fentiek alapján ügyfelünk: foglalkoztató (ell. és elj. alá vont) munkavállaló (diszkriminált) szakszervezet

15 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:
Met. 3. § (1) A munkaügyi ellenőrzés kiterjed: a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések, b) a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek, c) a munkáltató nyilvántartási kötelessége, d) az egyenlő bánásmód követelménye, e) a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok, f) a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések,

16 g) a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések, h) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, i) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről és foglalkoztatásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek, j) a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok, k) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok, l) a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek,

17 m) a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi védelmére, valamint munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok n) a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok, o) a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok, p) az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt rendelkezések munkáltató általi, q) a Köt. 5. §-ának (3)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések fogadó szervezetek általi, r) az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozó állam állampolgára és hozzátartozója magyarországi foglalkoztatására vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megtartására.

18 Döntések

19 Intézkedések és szankciók
Figyelemfelhívás Munkaviszony fennállásának megállapítása Kötelezés További foglalkoztatás megtiltása Tevékenységtől eltiltás Pénzügyi szankciók: munkaügyi bírság befizetésre kötelezés szabálysértési bírság eljárási bírság

20 objektív alapú szankció
Munkaügyi bírság objektív alapú szankció Mértéke: Ft-ig terjedhet - több bírságkategória A felső határt az alábbi törvényi szempontok befolyásolják: egy vagy több jogsértés került megállapításra egy vagy több munkavállalót érint a foglalkoztató típusa a foglalkoztatottak összlétszáma első alkalommal történő vagy ismételt elkövetés

21 Egyes kiemelt hatásköri pontok legfontosabb tapasztalatai

22 Munkaviszony létesítése és bejelentése(a,b, pont)
Általános: - munkaszerződés és - bejelentés munkába állás előtt ( EMMA/Flt.; APEH/Art.) Speciális (alternatív): AM könyv, április 1-jétől (Eftv.), majd augusztus 1-jétől (Efo.) egyszerűsített foglalkoztatás (lényege, alanyai, korlátok )

23 Munkaidő, pihenőidő szabályai (f, pont)
Értelmezhetőség, ellenőrizhetőség alapja (a „kályha”): munkaidő-beosztás illetve munkaidőkeret közlése. Legjellemzőbb jogsértések: -napi/heti munkaidő túllépése -heti pihenőnap/pihenőidő nem biztosítása -éves rendkívüli munka túllépése -állásidő helyett szabadság-kiadás Fentiek megelőzésének egyik eszköze: munkaidőkeret kihasználása.

24 Munkaidő-nyilvántartás (c, pont)
Szabályozási előzmények (Mt. eléggé „szűkszavú”) Jogsértési fokozatok: - hiányos - hiányzik - kettős (hármas) illetve hamis Blokkoló kártya előnyei illetve hátrányai.

25 Munkabér (g, pont) Mérték: - minimálbér, garantált bérminimum, Ksz-es bér - pótlékok Munkabér védelme: - bérfizetés napja - bérelszámolás - munkabérből levonás (Mt.161.§ és buktatói)

26 Munkaerő-kölcsönzés (k, pont)
Fogalma (három pólusú jogviszony) Lényege: - elhatárolás más jogintézményektől - munkáltatói jogok/kötelezettségek megoszlása Jellemző jogsértések: - nyilvántartásba vétel nélküli kölcsönzés - színlelt szerződés jétől törvényi vélelem {Mt.193/G. § (8) bek.}: kölcsönvevőt kell foglalkoztatónak tekinteni.

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "VMKH MMSZSZ Munkaügyi Felügyelősége Munkaügyi ellenőrzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések