Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaügyi szabályok ellenőrzése Munkaügyi ismeretek oktatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaügyi szabályok ellenőrzése Munkaügyi ismeretek oktatása."— Előadás másolata:

1 Munkaügyi szabályok ellenőrzése Munkaügyi ismeretek oktatása

2 Munkaügyi ellenőrzés  Állami befolyás csökken – vizsgálnia kell a kötelező szabályok betartását.  A foglalkoztatás nem a felek „belső ügye” - adózás, társadalombiztosítás  Ellenőrzés: állami munkaügyi politika, hatósági ellenőrzés, törvényes eljárás, szervek, jogkövetkezmények.

3 Munkaügyi ellenőrzés  Szakszervezet  1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.

4 Kiket és milyen jogviszonyokat ellenőrizhetnek?  Természetes személyek, jogi személyek (gt) - 18. életévüket betöltött személyek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony  Természetes személyek, jogi személyek (gt) – fiatalkorúak, külföldiek – foglalkoztatásra és munkavégzésre irányuló jogviszony  Munkaerő-kölcsönzés  Egyenlő bánásmód  Külföldi munkáltató munkavállalójának Mo.-n való munkavégzése.

5 Kik ellenőrizhetnek?  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi felügyelet területi felügyeleteinek munkabiztonsági és munkaügyi felügyelői.  Színlelt szerződések  Ellenőrzési irányelv

6 Mit ellenőrizhetnek?  Jognyilatkozat alakszerűsége  Bejelentési kötelezettség  Nyilvántartási kötelezettség  Egyenlő bánásmód  Nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása  Munkaidő, pihenőidő, szabadság, rendkívüli munkavégzés

7 Mit ellenőrizhetnek?  Munkabér mértéke, védelme  Munkaviszony megszűnése – igazolás elszámolás  Munkaerő-kölcsönzés  Szakszervezet: létesítése, vétó, munkaidő- kedvezmény  Alapvetően hivatalból, néhány esetben bejelentésre

8 A felügyelők jogai  Engedély és bejelentés nélküli ellenőrzés,  Belépés,  Nyilvántartások megtekintése  Másolat készítése  Hang- képfelvétel készítése  Tájékozódás,  Igazoltatás,  Üzleti titok  Ellenőrzéshez szükséges felhasználás

9 Szankciók  Felhívja a foglalkoztató figylemét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok betartására  Kötelezi a foglalkoztatót, hogy a szabálytalanságokat szüntesse meg, meghatározott időn belül  Megtiltja a további foglalkoztatást, ha súlyos a jogszabálysértés és az rövid időn belül nem orvosolható. DE: írásbafoglalás, bejelentés elmulasztása – munkavállaló állásidőre járó bére

10 Szankciók  Engedély nélkül, külföldi foglalkoztatása – Munkaerőpiaci Alapba befizetés  Munkanélküli ellátás szüneteltetése, megszüntetése, jogalap nélküli igénybevétel esetén  Munkaügyi bírság  Szabálysértés  Jogviszony fennállásának visszamenőleges megállapítása  Eltiltás a tevékenységtől – engedély, nyilvántartás nélkül

11 Bírság  Korábban: 50.000 – 2 millió, illetve 50.000 – 6 millió  2006-tól: 30.000 - 20 millió  Szempontok: időtartam, hátrány nagysága, előírások száma, munkavállalók száma.  Visszaeső, halmazat, munkáltató

12 Eljárás  Közigazgatási hatósági eljárás  30, 60 nap  „Tanúvédelem”  Rendezett munkaügyi kapcsolatok – hatósági bizonyítvány.

13 A munkabér védelme – megállapítás, kifizetés  Személyi alapbér – hiánytalanul, kellő időben  Pénzben, magyar törvényes pénznem  Külföldi pénznem – külföldi munkavégzés  Utalvány nem  KSZ, munkavállalói megbízás: bankszámla, többletköltség nem lehet

14 A munkabér védelme – megállapítás, kifizetés  Természetbeni munkabér:  Max a munkabér 20 %  Csak a munkavállaló és családja szükségleteit kielégítő  Munkabér meghatározása pénzben – kifizetés árucikkben  Egyenértékű

15 Kifizetés időpontja, helye  Havonta utólag egy ízben elszámolni, kifizetni (kiv:KSZ, Msz)‏  Munkaviszony végén  Eredmény megállapítása 1 hónapnál hosszabb idő múlva: végén kifizetni, de előleg!!!  Bérelszámolási időszak: amire az elszámolás vonatkozik  Előleg

16 Kifizetés időpontja, helye  Tárgyhónapot követő hónap 10. napja  Pihenőnap, munkaszüneti nap – megelőző munkanap  Nem tartózkodik a munkahelyen: utolsó ott töltött napon vagy megküldeni.  Szabadság: megkezdése előtti munkanap  Munkaviszony megszűnése: utolsó munkában töltött nap.

17 Kifizetés időpontja, helye  Jogellenes megszüntetés  Munkavállaló munkahelyén kifizetni  Italbolt, szórakozóhely – tilos  Munkaidőben kifizetni (kiv: KSZ)‏  Munkavállalónak kifizetni, kiv: felhatalmazás, bírósági, hatósági határozat megjelöl  Késedelem: kamat jár

18 Elszámolás a munkabérről  Részletes írásbeli elszámolás: kiszámítás helyessége, levonások jogcíme, összege, rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét  Bizonyíték: kötelezettségek teljesítése, tévedés

19 Levonás a munkabérből  Levonás: jogszabály, végrehajtható határozat, munkavállalói hozzájárulás  Előleg  Szakszervezeti tagdíj  Ellenérték a munkaviszonyért – tilos  Munkabérigényről lemondani tilos  Levonásmentes munkabér: mentes a végrehajtás alól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének megfelelő bérrész

20 Levonás a munkabérből  Tévesen kifizetett munkabér visszakövetelése:  Munkavállaló megélhetése  Jogalap nélküli kifizetés: 60 napon belül visszakövetelhető  60 nap után, 3 éven belül: ha a munkavállalónak fel kellett ismernie a tévedést, vagy ő idézte elő.

21 Tisztségviselők védelme  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges: - kirendelés - kirendelés - kiküldetés (15 napot elérő)‏ - kiküldetés (15 napot elérő)‏ - más munkáltatónál történő fogalalkoztatás - más munkáltatónál történő fogalalkoztatás - átirányítás – ha más munkahelyre való beosztással jár - átirányítás – ha más munkahelyre való beosztással jár - munkáltatói rendes felmondás - munkáltatói rendes felmondás

22 Tisztségviselők védelme  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv véleményezése: - rendkívüli felmondás - rendkívüli felmondás  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes értesítése: - hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása - hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása - változó munkahely esetén, más munkahelyre való beosztás. - változó munkahely esetén, más munkahelyre való beosztás.

23 Tisztségviselők védelme  munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 8 / 3 munkanapon belül írásban (hallgatás).  Ha nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell.  Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a) elnehezítené annak a szakszervezeti szervnek a működését, melyben a munkavállaló választott tisztséget visel b) hátrányos megkülönböztetést eredményezne.

24 Tisztségviselők védelme  megbízatásának idejére, illetve annak megszűnését követő egy évre illeti meg, feltéve, ha tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte.

25 Munkaügyi viták  Jogi konfliktus: ➄ A jogi konfliktushelyzet alapja a jog által védett érdekek sérelme. ➄ Jogi konfliktusról akkor beszélhetünk, ha a vita eldöntéséhez már csak jogi eszközök igénybevétele áll rendelkezésre. ➄ Ezek a formális eszközök a jogszabályokban rendezett eljárási formák.

26 Munkaügyi viták 1. Egyéni munkaügyi vita: - Egyéni munkaügyi jogvita - Egyéni munkaügyi jogvita - Egyéni munkaügyi érdekvita - Egyéni munkaügyi érdekvita 2. Kollektív munkaügyi vita (tágabb értelem)‏ - Kollektív munkaügyi jogvita (tv., KSZ, üzemi megállapodás)‏ - Kollektív munkaügyi jogvita (tv., KSZ, üzemi megállapodás)‏ - Kollektív munkaügyi érdekvita (jogvitának nem minősülő, munkaviszonnyal kapcsolatos vita)‏ - Kollektív munkaügyi érdekvita (jogvitának nem minősülő, munkaviszonnyal kapcsolatos vita)‏

27 Kollektív munkaügyi érdekvita  Egyeztető eljárás: információhiány  Közvetítés:  külső, független, vitában nem érintett közvetítő  Nem dönt, hanem segít  Egyeztetés eredményét írásba foglalja, átadja a feleknek

28 Kollektív munkaügyi érdekvita  Döntőbíró:  A vita konkrét eldöntése  Alávetési nyilatkozat  Kötelező igénybevétel: szakszervezet, üt  Határozata normatív erejű, olyan mint a KSZ-es megállapodás  Költségek: felek megállapodásának hiányában a munkáltatót terheli.

29 Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat ➲ Munkahelyi, ágazati és ágazatközi szociális béke megőrzéséhez hozzájárul, ➲ Közreműködés a munkaügyi érdekviták hatékony rendezésében, ➲ Konfliktusok leggyorsabb megoldása, ➲ Segíteni a munkaügyi konfliktusok kultúrájának fejlesztését.

30 Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat  Békéltetés, közvetítés, döntőbíráskodás  Önkéntes igénybevétel  Rugalmas, költséghatékony  Felkészült, képzett szakemberek (lista)‏

31 Kollektív munkaügyi jogvita  Munkaügyi bíróság  bíróság előtti tárgyalást megelőzően lefolytatandó egyeztetés. A felek megegyezésére irányul. A felek megegyezésére irányul. A bíróság elnöke az összes körülmény szabad mérlegelése alapján a jogvita egészét megvitatja a felekkel. A bíróság elnöke az összes körülmény szabad mérlegelése alapján a jogvita egészét megvitatja a felekkel. 3 éves elévülési idő

32 BÍRÓSÁGI SZERVEZET  Helyi bíróságok : általános hatáskör, elsőfok. Megyénként 3-12, kizárólag városokban / össz: 111. Fővárosban 6 kerületi bíróság. Fővárosban 6 kerületi bíróság.  Megyei : 2. szint / 19 megyei + Főv. Másodfok, elsőfok is. Másodfok, elsőfok is.  Ítélőtábla : 2005 jan: Bp., Pécs, Szeged, Győr, Debrecen Helyi és a megyei bíróságok elleni fellebbvitel Helyi és a megyei bíróságok elleni fellebbvitel

33 BÍRÓSÁGI SZERVEZET  Legfelsőbb : igszolg. + joegység Megyei ill. ítélőtábla elleni jogorvoslat Megyei ill. ítélőtábla elleni jogorvoslat Felülvizsgálat Felülvizsgálat  Munkaügyi bíróság : 1992 óta az egyetlen különbíróság. A megyei bíróságok székhelyén működő helyi bíróság. Külön hatáskör: munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek Külön hatáskör: munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek Különleges polgári eljárás. Különleges polgári eljárás.

34 Peres és nemperes eljárás  Peres:  Ellenérdekű felek közti vita eldöntése  Munkajogi szabály megsértése  Nemperes:  Atipikus eljárási formák, melyek nélkülözik a peres eljárás valamely elemét  Egyszerűbb, rugalmasabb, gyorsabb

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaügyi szabályok ellenőrzése Munkaügyi ismeretek oktatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések