Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás általános tájékoztató munkáltatói fórumokra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás általános tájékoztató munkáltatói fórumokra."— Előadás másolata:

1 MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás általános tájékoztató munkáltatói fórumokra

2 Munkaügyi hatósági ellenőrzések Az ellenőrzéseket folytató szervezet: - a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (munkaügyi felügyelőségek) -Szakmai irányítás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet) Az ellenőrzések jogszabályi háttere: A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. (Met.) • A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat. • Ellenőrzési hatáskör: Met. 3. § (1) bek. • Intézkedési hatáskör: Met. 6. § (1) bek.

3 Statisztika 2013

4 „Feketemunka” - a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre (Mt. 42. § (1). bek.) – kötelező írásbeliség (Mt. 44. §) - a bejelentési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 16. § (4) bekezdése és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv. (Efo tv.) 11. §-a szabályozza, - a legnagyobb problémát a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes megtétele okozza: a bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni - a bejelentés ideje előtti munkavégzés „feketemunka” megállapítását vonhatja maga után (kivétel: Met. 6/A § (2) a) pont: az ellenőrzés ideje későbbi, mint a bejelentés ideje)

5 Munkabér 1. Minimálbér, garantált bérminimum, garantált bér – fogalmi elhatárolások • minimálbér: alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni (Mt. 136. § (1) bek.) • garantált bérminimum: legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben (483/2013. Korm.r. 2. § (2) bek.) • garantált bér: a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező Kinek jár minimálbér és kinek garantált bérminimum? – bírói jogértelmezés: két feltétel együttes megléte esetén kötelező garantált bérminimum fizetése: a munkakör betöltéséhez szükséges a végzettség és ténylegesen rendelkezik is az adott munkakört betöltő munkavállaló a szükséges végzettséggel.

6 Munkabér 2. Bérpótlékok, műszakpótlék • rendkívüli munka: ötven százalék bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, a munkaidőkereten felül vagy az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén • a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár; a bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít • vasárnapi pótlék: vasárnapi munkavégzés esetén 50%, ha kizárólag több műszakos/készenléti jellegű/kereskedelmi tv. hatálya alatt… • műszakpótlék: ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék műszakpótlék jár • éjszakai bérpótlék: 22-06 közötti munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár • készenlét esetén húsz-, ügyelet esetén negyven százalék „bérpótlék” jár.

7 Munkabér 3. A munkabér védelme • a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni (úgy, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja) • a munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni a munkáltató követelését a munkabérből csak akkor vonhatja le, ha munkavállaló hozzájárult előzetesen (a levonásmentes munkabérrészig), vagy ha az előlegnyújtásból ered Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor • felmondás esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat

8 A kötelező bírságkiszabás esetei 1. Met. 6/A. § (1) A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette, b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének, c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

9 A kötelező bírságkiszabás esetei 2. • Leggyakoribb a bejelentési kötelezettség megsértése miatti kötelező bírságkiszabás. • A jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértésének megállapítása esetén, mindig van lehetősége a munkáltatónak a bírság elkerülésére. • (2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti. • A munkaügyi ellenőrzés célja e körben az, hogy a munkáltató ne bírságra fordítsa a rendelkezésére álló pénzeszközöket, hanem elsődlegesen a munkavállalók számára biztosítsa az alapvető anyagi jogosultságot, azaz a munkabért és a pótlékokat.

10 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv Általános elvek -az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban célja különösen a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység további megerősítése, -annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, - a közigazgatás szolgáltató elvének erősítése, -a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben a prevenciót szolgáló intézkedések alkalmazása

11 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv A munkaügyi ellenőrzés elvei -legalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról -kiemelt feladat a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása -az ellenőrzések arányos ágazati elosztása (legalább 10%-a a személy- és vagyonvédelem, továbbá 5%-a a javítási tevékenységet folytató munkáltatóknál) -bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén utóellenőrzés -évente legalább egy alkalommal az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére reagáló akcióellenőrzés, célvizsgálat

12 2014. évi országos hatósági ellenőrzési terv Az ellenőrzés tárgya -2014. március-április: védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése - nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen -2014. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés -c)2014. október-november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében

13 Köszönöm a figyelmet! www.munka.hu


Letölteni ppt "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás általános tájékoztató munkáltatói fórumokra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések