Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK általános tájékoztató munkáltatói fórumokra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK általános tájékoztató munkáltatói fórumokra."— Előadás másolata:

1 MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK általános tájékoztató munkáltatói fórumokra

2 Munkaügyi hatósági ellenőrzések Az ellenőrzéseket folytató szervezet:  a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (munkaügyi felügyelőségek)  Szakmai irányítás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet) Az ellenőrzések jogszabályi háttere: A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. (Met.) • A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat. • Ellenőrzési hatáskör: Met. 3. § (1) bek. • Intézkedési hatáskör: Met. 6. § (1) bek.

3 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv Általános elvek - az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban célja különösen a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység (tanácsadás) további megerősítése, - annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, - a közigazgatás szolgáltató elvének erősítése, - a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben a prevenciót szolgáló intézkedések alkalmazása

4 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv A munkaügyi ellenőrzés elvei - legalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról - kiemelt feladat a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása - az ellenőrzések arányos ágazati elosztása (legalább 10 %-a a személy- és vagyonvédelem, továbbá 5 %-a a javítási tevékenységet folytató munkáltatóknál) - bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén utóellenőrzés - évente legalább egy alkalommal az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére reagáló akcióellenőrzés, célvizsgálat

5 2014. évi országos hatósági ellenőrzési terv Az ellenőrzés tárgya - 2014. március-április: védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése - nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen - 2014. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés („fertőzött” ágazatok) - c)2014. október-november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében

6 Statisztika 2013

7 „Feketemunka”  a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre (Mt. 42. § (1). bek.) – kötelező írásbeliség (Mt. 44. §)  a bejelentési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 16. § (4) bekezdése és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv. (Efo tv.) 11. §-a szabályozza,  a legnagyobb problémát a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes megtétele okozza: a bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni  a bejelentés ideje előtti munkavégzés „feketemunka” megállapítását vonhatja maga után (kivétel: Met. 6/A § (2) a) pont: az ellenőrzés ideje későbbi, mint a bejelentés ideje)

8 Munkabér (483/2013. (XII.17.) Korm.r.)  minimálbér: alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell  meghatározni; havibér: 101 500,-Ft/hó/bruttó; órabér: 584,- Ft/óra/bruttó. • garantált bérminimum: legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben; havibér: 118 000,- Ft/hó/bruttó, órabér: 679,- Ft/óra/bruttó. • garantált bér: a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező Kinek jár minimálbér és kinek garantált bérminimum? – bírói jogértelmezés: két feltétel együttes megléte esetén kötelező garantált bérminimum fizetése: a munkakör betöltéséhez szükséges a végzettség és ténylegesen rendelkezik is az adott munkakört betöltő munkavállaló a szükséges végzettséggel.

9 Munkabér védelme  a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni (úgy, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja)  a munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni  a munkáltató követelését a munkabérből csak akkor vonhatja le, ha a munkavállaló előzetesen hozzájárult (a levonásmentes munkabér részig), vagy ha az előlegnyújtásból ered Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor • munkáltatói felmondás esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött napon, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat

10 Mt. módosítás 2014. 01. 01-től: Mt. 96. § (2) A munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban átengedheti (kötetlen munkarend). A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti. Tehát a kötetlen munkarend fogalmából kikerült a munkakör jellegére, illetve a heti átlagban legalább a napi munkaidő felének önálló beosztására történő utalás (kógens)

11 Mt. módosítás 2014. 01. 01-től: Mt. 123. § (6) A munkáltató – a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – a 117. § szerinti szabadságot (életkor után járó pótszabadságot) az esedékesség évét követő év végéig adja ki. Tehát a felek – hangsúlyozottan naptári évre kötött – megállapodásával nem az alapszabadság és az életkor után járó pótszabadság harmada, hanem az Mt. 117. § szerinti életkor után járó pótszabadság adható ki az esedékesség évét követő év végéig (KSZ a munkavállaló javára eltérhet)

12 A kötelező bírságkiszabás esetei 1. Met. 6/A. § (1) A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette, b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének, c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

13 A kötelező bírságkiszabás esetei 2. • Leggyakoribb a bejelentési kötelezettség megsértése miatti kötelező bírságkiszabás. • A jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértésének megállapítása esetén, mindig van lehetősége a munkáltatónak a bírság elkerülésére. • (2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti. • A munkaügyi ellenőrzés célja e körben az, hogy a munkáltató ne bírságra fordítsa a rendelkezésére álló pénzeszközöket, hanem elsődlegesen a munkavállalók számára biztosítsa az alapvető anyagi jogosultságot, azaz a munkabért és a pótlékokat.

14 ELÉRHETŐSÉGEK: Tel: 06-94/513-720; 522-610 E-mail: vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu Cím: 9700 Szombathely, Hargita u. 7. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége

15 Köszönöm a figyelmet! www.munka.hu


Letölteni ppt "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK általános tájékoztató munkáltatói fórumokra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések