Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakszervezeti jogok Németh Márta ÉTOSZ Békéscsaba, 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakszervezeti jogok Németh Márta ÉTOSZ Békéscsaba, 2009."— Előadás másolata:

1 Szakszervezeti jogok Németh Márta ÉTOSZ Békéscsaba, 2009.

2 Törvények  Alkotmány  Egyesülési törvény, 1989. évi II. tv.  Sztrájk törvény, 1989. évi VII. tv.  Munka Törvénykönyve, 1992. évi XXII. tv.  Munkaügyi ellenőrzés, 1996. évi LXXV. tv.  Esélyegyenlőségi törvény, 2003. évi CXXV. tv.

3 Egyesülési jog  A szervezkedés szabadsága alapvető szabadságjog  Társadalmi szervezet  Jogi személy – több, más, mint az azt létrehozó egyének jogai  Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal, alapszabállyal, céllal, tagsággal, tevékenységgel rendelkező szervezet  Szakszervezet: csak magánszemély lehet tagja  10 fő, alapítás, alapszabály, szervek

4 A szervezkedés szabadságának joga  A munkavállalókat és a munkáltatókat is megillető jogosultság  A szervezkedési szabadság jelentése:  A munkavállalók – gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása és védelme érdekében – mindennemű megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt  - érdekvédelmi szervezetet alapíthatnak, illetve  - az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően – beléphetnek (pozitív szervezkedési jog)‏  Az ilyen szervezetekből kiléphetnek, vagy attól távol maradhatnak (negatív szervezkedési jog)‏  Munka Törvénykönyve: szakszervezetet lehet létrehozni  a munkahelyen belül  a munkahelyen kívül (a munkahelyen belül szerveket működtet, s ezek működésébe tagjait bevonja

5 Mt.  1. rész: Bevezető rendelkezések  2. rész: Munkaügyi kapcsolatok  3. rész: Munkaviszony  4. rész: Munkaügyi vita  5. rész: Vegyes és átmeneti rendelkezések

6 Bevezető rendelkezések  Jóhiszeműség, tisztesség, kölcsönös együttműködés  Jelentős tényről, körülményről, változásról tájékoztatni.

7 A szervezkedés szabadságának garanciái  Szakszervezet: a munkavállalóknak minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése.  A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet: alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik.

8 Szakszervezeti jogok a Munka Törvénykönyvében  Különbség van a szakszervezetet a munkáltatóval szemben megillető jogok alapján:  minden, a munkahelyen működő szakszervezet (pl. tisztségviselők védelme, működéshez való jog)‏  a munkahelyen képviselettel rendelkező szakszervezet – Mt. 21. § (5) bek. - (pl. véleményezési jog, üzemi tanácsi választásokon jelölt állítási jog)‏  reprezentatív szakszervezet (pl. kifogás joga)‏

9 A szervezkedés szabadságának garanciái  Munkaszervezeten belüli szakszervezet létrehozása.  Szakszervezet a munkaszervezeten belül hoz létre szerveket.  Belépés a munkáltató területére:A szakszervezet érdekében eljáró, a munkáltatóval munkaviszonyban nem álló személy, ha a szakszervezet a munkáltatóval munkaviszonyban álló taggal rendelkezik

10 A szervezkedés szabadságának garanciái  Információk, felhívások közzététele  Helyiséghasználat: munkaidő után, illetve munkaidőben a munkáltatóval történt megállapodás szerint

11 A szervezkedés szabadságának garanciái  Munkaidő-kedvezmény: a munkáltató köteles biztosítani.  Mértéke: valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra.  E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be.  A munkaidő-kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt.  A munkából való távolmaradást előre be kell jelenteni.

12 A szervezkedés szabadságának garanciái  A szakszervezet tagjai részére összesen - a szakszervezet által szervezett képzés, illetve továbbképzés céljára - a munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani.  A szabadság igénybe vehető mértékét a szakszervezet határozza meg.  Munkáltatót legalább harminc nappal előtte értesíteni kell.

13 A szervezkedés szabadságának garanciái  A munkaidő-kedvezményből fel nem használt időtartamot, de legfeljebb a munkaidő- kedvezmény felét a munkáltató köteles pénzben megváltani.  Csak érdekvédelmi célra lehet felhasználni.

14 A szervezkedés szabadságának garanciái  Szakszervezeti hovatartozásról való nyilatkozat kérése tilos.  Diszkrimináció tilalma: alkalmazásnál, munkaviszony megszüntetésénél, jogosultság, juttatás biztosításánál.

15 Védelem  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges: - kirendelés - kirendelés - kiküldetés (15 napot elérő)‏ - kiküldetés (15 napot elérő)‏ - más munkáltatónál történő fogalalkoztatás - más munkáltatónál történő fogalalkoztatás - átirányítás – ha más munkahelyre való beosztással jár - átirányítás – ha más munkahelyre való beosztással jár - munkáltatói rendes felmondás - munkáltatói rendes felmondás

16 Védelem  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv véleményezése: - rendkívüli felmondás - rendkívüli felmondás  A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes értesítése: - hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása - hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása - változó munkahely esetén, más munkahelyre való beosztás. - változó munkahely esetén, más munkahelyre való beosztás.

17 Védelem  munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 8 / 3 munkanapon belül írásban (hallgatás).  Ha nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell.  Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a) elnehezítené annak a szakszervezeti szervnek a működését, melyben a munkavállaló választott tisztséget visel b) hátrányos megkülönböztetést eredményezne.

18 Védelem  megbízatásának idejére, illetve annak megszűnését követő egy évre illeti meg, feltéve, ha tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte.

19 Tagdíj  A munkavállaló írásbeli kérelmére a munkáltató köteles levonni, átutalni.  Ezért nem illeti meg díjazás a munkáltatót.  Megszűnés: ha a munkaviszony megszűnik, munkavállaló írásbeli visszavonása esetén, ha a szakszervezet megszűnik.  Munkáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli a munkaviszony létesítésekor.

20 Jogosítványok  Munkavállalók tájékoztatása: anyagi, szociális és kulturális, élet- és munkakörülményeiket érintő jogok, kötelezettségek.  Képviselet: - Tagját a munkáltatóval szemben, állami szervek előtt – munkaügyi kapcsolatok, munkaviszony. - Tagját a munkáltatóval szemben, állami szervek előtt – munkaügyi kapcsolatok, munkaviszony. - Tagját, meghatalmazás alapján bíróság, hatóság, egyéb szervek előtt - élet- és munkakörülmények. - Tagját, meghatalmazás alapján bíróság, hatóság, egyéb szervek előtt - élet- és munkakörülmények.

21 Jogosítványok  Állami szervek, önkormányzatok, munkáltatók - együttműködés, információk biztosítása, észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontokat, indokokat 30 napon belül közölni.

22 Jogosítványok  A munkáltató köteles döntése előtt a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel véleményeztetni a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét. (átszervezés, privatizálás, kiszervezés)‏  15 nap

23 Jogosítványok  Tájékoztatás kérése a munkáltatótól: munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos.  A tájékoztatást és intézkedésének indokolását nem tagadhatja meg.  A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a munkáltatóval közölni, konzultációt kezdeményezni.

24 Jogosítványok  ▪ Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet: a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről

25 Jogosítványok  Konzultáció (15/B. §)‏  Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a munkaviszonnyal összefüggő információk átadása, azok megismerését, megvizsgálását, azokkal kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon;  konzultáció: véleménycsere és párbeszéd.

26 Jogosítványok  Konzultációs kötelezettség legalább: véleményeztetési és tájékozódási kérdésekben.  A konzultációt a kezdeményezésben megjelölt célhoz kötötten és megfelelő időpontban - a megállapodás érdekében - oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen: a) a feleknek a konzultáció tárgyához szükséges szintű képviselete, b) a közvetlen, személyes véleménycsere és párbeszéd, c) a munkáltató tájékoztatásának, illetve a szakszervezet ezzel kapcsolatos álláspontjának, véleményének érdemi megtárgyalása.

27 Jogosítványok  a tájékoztatás, illetve az információ átadása időpontjától számított tizenöt napon belül kezdeményezhet konzultációt.

28 Jogosítványok  ellenőrizheti a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását.  a szabályok végrehajtásáról az érintett szervtől tájékoztatást kérhet és a szükséges felvilágosítást, adatot rendelkezésére kell bocsátani.  Az észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatja, és ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhet.  Eredményről tájékoztatás.

29 Jogosítványok  Üzleti titok: a szakszervezet nevében, vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján eljáró személy - harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, semmilyen más módon nem használhatja fel, csak a törvényben meghatározott célok elérésére.  a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.  Határozatlan ideig.

30 Jogosítványok  Kifogás: képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen.  munkáltató vezetőjéhez - a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül.  Az intézkedés megtételétől számított egy hónapon túl nem lehet benyújtani.

31 Jogosítványok  Nincs helye: ha a munkavállaló jogvitát kezdeményezhet.  Ha a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése hiányában szüntette meg rendes felmondással, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult kifogás benyújtására.

32 Jogosítványok  Ha a munkáltató nem ért egyet: egyeztetés.  A kifogás (vétó) benyújtásától számított három munkanapon belül kell megkezdeni.  Ha az hét napon belül nem vezet eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított öt napon belül a szakszervezet bírósághoz fordulhat - nemperes eljárásban, tizenöt napon belül dönt.  Végrehajtás felfüggesztése

33 Jogosítványok  Reprezentativitás – 10%, 2/3  Kollektív szerződés kötése.  Sztrájk.  Munkaügyi ellenőrzés megindítása.  Közérdekű igényérvényesítés.

34 Köszönöm a figyelmet! www.etosznet.hu


Letölteni ppt "Szakszervezeti jogok Németh Márta ÉTOSZ Békéscsaba, 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések