Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS"— Előadás másolata:

1 ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

2 VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Létre hozása:
ÜT hozza létre – a választásra jogosult munkavállalók közül (ÜT hiányában a munkavállalók hozzák létre) – a szakszervezetek ki lettek hagyva! ki nem lehet a tagja? – az ÜT tagja létszám – legalább 3 fő mikor? – legkésőbb a választást megelőző 60 nap

3 VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG előkészítése lebonyolítása
Feladata: a választás; előkészítése lebonyolítása eredményének megállapítása a választási eljárás részletes szabályainak megállapítása Státusza: a választásokkal kapcsolatos eljárások tekintetében perképességgel rendelkezik. (Mt. 289.§) Tagjai: a tevékenységük idejére mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, erre az időre távolléti díj jár.

4 A választás előkészítése
Névjegyzékek: Választásra jogosult: - a munkáltatóval munkaviszonyban álló és az adott telephelyen dolgozó munkavállaló Választható: - a munkáltatóval munkaviszonyban álló (6 hó) és az adott telephelyen dolgozó cselekvőképes munkavállaló kivéve, aki: Munkáltatói jogot gyakorol (munkaviszony létesítése, megszüntetése,kártérítési felelősség megállapítása) A vezető hozzátartozója (Mt. 208.§, 294.§ b) A választási bizottság tagja

5 A választás előkészítése
A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók névsorát a Választási Bizottság állapítja meg! Az ehhez szükséges adatokat a Választási Bizottság kérésére a munkáltató biztosítja, a kéréstől számított 5 napon belül. A névsorok közzététele: a választás előtt legalább 50 nappal.

6 Jelölt állítás Jelöltet állíthat:
a munkavállalók legalább10%-a, vagy 50 választásra jogosult munkavállaló a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet Jelölt állítás zárása: a választást megelőzően legalább 30 nappal a jelöltet nyilvántartásba kell venni és ezt közzé kell tenni.

7 Jelölt állítás ÜT tagok száma: - ha a munkavállalók létszáma
51 és 100 fő között van - 3 101 és 300 fő között van - 5 301 és 500 fő között van - 7 500 és 1000 fő között van - 9 1001 és 2000 fő között van - 11 2000 főt meghaladja - 13 Új ÜT tagot kell választani, ha munkavállalók és az ÜT tagok létszáma legalább 6 hónapon át a munkavállalók létszámnövekedése miatt nincs összhangban.

8 Jelölt állítás A jelölt lista közzététele: - a választást megelőzően legalább 5 nappal A jelölt állítás: eredményes, ha a jelöltek száma eléri a választható ÜT tagok számát eredménytelen, ha a jelöltek száma nem éri el a választható ÜT tagok számát. Ekkor a jelöltállítási időszakot legfeljebb 15 nappal meg kell hosszabbítani

9 Választás Közvetlen: - a választásra jogosult kizárólag személyesen szavazhat. Titkos: - a titkosság biztosítása a választási bizottság feladata Egyenlő: - minden választásra jogosultnak egy szavazata van! (ez egy szavazólapot jelent!) Hány jelöltre lehet szavazni? – legfeljebb annyi jelöltre, mint ahány ÜT tag a tv. szerint választható!

10 Választás A választás lebonyolítása, a szavazat számlálás módjának meghatározása a Választási Bizottság hatáskörébe tartozik, de ezeket a választási eljárás részletes szabályait tartalmazó dokumentumban meg kell határozni! Szavazatszedő és számláló bizottság is alakítható! A választás költségei a munkáltatót terhelik.

11 A választás eredménye a választásra jogosultak számát,
A választás eredményét a Választási bizottság állapítja meg. Jegyzőkönyv, melynek tartalmaznia kell: a választásra jogosultak számát, a szavazáson részt vevők számát, a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát, az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, a megválasztott üt. tagok és póttagok nevét, a választással összefüggő vitás ügyet és az ezzel kapcsolatos döntést.

12 A választás eredménye A jegyzőkönyvet haladéktalanul közzé kell tenni!
Az ÜT. Megbízatása a jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik! Érvénytelen a szavazat, ha nem az előírt módon adták le, nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le, a megválasztható tagok számánál több jelöltre adtak szavazatot.

13 A választás eredménye Megválasztott ÜT tag: - a tv-ben meghatározott számban azok, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább 30%-ot megszerezték. Mandátumuk 5 évre szól. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatóval fennálló hosszabb munkaviszony dönt. Póttagnak kell tekinteni: - azt, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 20%-át megszerezte.

14 A választás eredménye a keresőképtelen beteg,
Érvényesség: - ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. A választásra jogosult munkavállalói létszámba nem kell beszámítani (feltéve,hogy nem vett részt a választáson) azt a munkavállalót, aki: a keresőképtelen beteg, fizetés nélküli szabadságon van. Mi a státusa a rendes szabadságon, vagy szabadnapon lévőnek? – a létszámba be kell számítani!

15 A választás eredménye Érvénytelenség következménye: A választást 90 napon belül meg kell ismételni! Új választás 30 napon belül nem tartható! A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint 1/3- a részt vett. Megválasztott ÜT tag: - aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választás csak 1 év elteltével tartható.

16 A választás eredménye Eredménytelenség: - ha a jelöltek közül a tv-ben meghatározott számban nem kapták meg a leadott szavazatok 30%-át. Eredménytelenség következménye: a leadott szavazatok 30%-át elért jelölteket megválasztott ÜT tagnak kell tekinteni. a fennmaradó helyekre 30 napon belül új választást kell tartani. az új választáson a választást megelőző 15 napig új jelöltek is állíthatók.

17 A választás eredménye A megismételt választás érvényes, ha - azon a választásra jogosultak több mint 1/3- a részt vett. Megválasztott ÜT tag: - aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezte. Póttagnak kell tekinteni: - azt, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 15%-át megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb választás csak 1 év elteltével tartható.

18 A választás eredményének megtámadhatósága (289.§)
A munkavállaló, A munkáltató, A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet 5 napon belül (a jegyzőkönyv közzétételétől számítva) bírósághoz fordulhat. A bíróság 15 napon belül, nemperes eljárásban határoz. Fellebbezés 15napon belül. A másodfok 15 napon belül határoz.

19 A választás eredményének megtámadhatósága (289.§)
Jogkövetkezmény: A bíróság megsemmisíti a választás eredményét, ha az eljárási szabályok lényeges megsértését állapítja meg. Lényeges szabálytalanság az, amely a választás eredményét befolyásolta. E körülményt a kérelemben valószínűsíteni kell.

20 Munkavédelmi képviselő választás 1993.évi XCIII. Tv. a munkavédelemről
A munkavállalók jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket választani: Választásra jogosult: - a munkáltatóval munkaviszonyban álló és az adott telephelyen dolgozó munkavállaló Választható: - a munkáltatóval munkaviszonyban álló (6 hó) és az adott telephelyen dolgozó cselekvőképes munkavállaló

21 Munkavédelmi képviselő választás
Területi elv: a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 54–56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.

22 Munkavédelmi képviselő választás
Példák a munkáltatói jogosítványokra A munkáltató köteles: Pl.: a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni; b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;

23 Munkavédelmi képviselő választás
Közvetlen: - a választásra jogosult kizárólag személyesen szavazhat. Titkos: - a titkosság biztosítása a választási bizottság feladata Egyenlő: - minden választásra jogosultnak egy szavazata van!

24 Munkavédelmi képviselő választás
A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.

25 VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Az ÜT választásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. FONTOS! – Közös Választási Bizottság esetén a megalakításkor a Munkavédelmi Bizottság azonos tartalmú döntése is szükséges. Ezt követően a Választási Bizottság jogköre és feladata azonos, de a munkavédelmi képviselők jelölésére és választására vonatkozóan mindig önálló döntést kell hozniuk még akkor is, ha tartalmilag azonos döntést hoz. (pl.: Választás időpontja, lebonyolítása.


Letölteni ppt "ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések