Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ."— Előadás másolata:

1 Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ

2 Előzmények  1992. évi XXII.  Több mint 60 módosítás  Megváltozott gazdasági környezet  2006: Tézisek az új Mt-ről  Széll Kálmán terv bürokráciacsökkentő csomag  2011. július-augusztus

3 Összességében milyen is?  Rövid, fércmunka  A jelenlegi Mt. lebutított változata  Sokszor értelmezhetetlen  Új jogintézmények  Átgondolatlan  Szociálisan érzéketlen  Munkáltató mozgástere nő, a munkavállaló kiszolgáltatottabb

4 Általános rendelkezések  A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy érdek– képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét.  Szervezkedés szabadsága, részvételi jogok, KSZ tárgyalások rendje, munkaügyi konfliktusok feloldása

5 Általános rendelkezések  Érdekképviseleti szervezet alakításának joga, belépés joga stb.  Érdekképviseleti szövetségek létrehozása.  Szakszervezet létrehozásának joga: munkahelyi szinten, vagy munkahelyen szerveket működtethet.  Tájékoztatási kötelezettség: képviselőről, tisztségviselő személyéről írásban.

6 Általános rendelkezések  Konzultációs jog (2002/14/EK irányelv) –Tájékoztatás, konzultáció –Eljárás módja: megfelelő képviselet, közvetlen véleménycsere, érdemi tárgyalás. –Végrehajtás felfüggesztése.

7 Általános rendelkezések  A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné.  Titoktartási kötelezettség - változatlan

8 Üzemi tanács  A munkáltató és a munkavállalók együttműködésére, a munkáltató döntéseiben való részvételre e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.  Üzemi megbízott, üzemi tanács, KÜT, vállalatcsoport szintű üzemi tanács  Munkáltatónál, vagy önálló telephelyen 15 fő felett ÜM, 50 fő felett ÜT.

9 Üzemi tanács  Önállónak minősül a munkáltató telephelye, ha vezetője az üzemi tanácsot megillető egyes részvételi jogok tekintetében jogkörrel rendelkezik.  5 év  Választással, működéssel összefüggő indokolt költségek: munkáltató  Létszám : 3-13 fő (változatlan)  Aktív, passzív választójog változatlan, kivéve a telephelyhez kötés!  Nem lehet tag: munkáltatói jogkör gyakorló, vezető hozzátartozója, VB. tagja

10 Üzemi tanács választás  A választás előkészítése, lebonyolítása, valamint a választási eljárás részletes szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata.  VB létrehozása 60 nappal korábban, min. 3 fő.  Ø: munkáltató nem befolyásolhatja, szakszervezet részvétele.  A választható, és a választásra jogosultak névsorát a VB állítja össze, 50 nappal korábban közzé teszi.  Jelöltállítás: munkavállalók 10% vagy 50 fő, szakszervezet.

11 Üzemi tanács választás  Titkos és közvetlen szavazás  A választás eredményét a VB. állapítja meg.  Jegyzőkönyv tartalma.  Üt tag: aki a legtöbbet, de min. 30%- ot szerzett. Póttag: 20%-ot szerzett.  Érvényesség: jogosultak több mint fele részt vett.

12 Üzemi tanács választás  Érvénytelen választás: 90 napon belül ismétlés – jogosultak 1/3-a részvételével érvényes.  Eredménytelen választás: 30 napon belül újabb választás. 1/3-os részvétel. –Üt tag: 30%, póttag: 15%.  Bírósághoz fordulás joga (mtató, mváll, szaksz.). A bíróság megsemmisíti az eredményt, ha az eljárási szabályok lényeges megsértését állapítja meg.

13 KÜT és VSZÜT  Az ÜT-k központi üzemi tanácsot hoznak létre delegálással.  Max 15 fő.  A KÜT-ök, ezek hiányában az ÜT-k az elismert vagy tényleges vállalatcsoportnál vállalatcsoport szintű üzemi tanácsot hoznak létre, delegálással.  Max. 15 fő.

14 Az ÜT megszűnése  Lényegében változatlan, némiképp tömörebb.  Bekerül a lemondás, mint megszűnési mód.  Bizonyos esetekben 3 hónapig még fennmarad az üt megbízatása.

15 ÜT tag megbízatásának megszűnése  Rövid, tömör  Tag visszahívása: munkavállalók 30%- a írásban indítványozza, munkavállalók több mint fele részt vesz, szavazatok több mint 2/3-a szükséges.  Póttag behívása: szavazatok számának megfelelő sorrendben!!!

16 ÜT működése  15 napon belül összeül, elnököt választ  Az ülésen csak személyes részvétel  Ügyrend: működés szabályai  ÜT elnök 15%, üt tag 10% munkaidő- kedvezmény. Távolléti díj.  Tájékoztatás közzététele: üzemi megállapodásban meghatározott módon.

17 Védelem  Az üzemi tanács egyetértése szükséges: az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkozatáshoz.  Az álláspontot 8 napon belül írásban közölni.  Egyet nem értés esetén az indokot is.  Hallgatás = belegyezés.  Ha szakszervezeti tisztségviselőként is megilleti a védelem, akkor ezeket nem kell alkalmazni.

18 Feladat, jogkör  Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése.  Az ok megjelölésével jogosult tájékoztatást kérni.  Félévente tájékoztatja a munkáltató az üt-t bizonyos kérdésekről.  Az üt félévente tájékozatja a munkavállalókat.  A munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.

19 Feladat, jogkör  A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.  Ilyen különösen: munkáltató átszervezése, tecnikai eszközök alkalmazása, képzési terv, munkarend meghatározása, munka díjazása elveinek meghatározása stb. [a)-o)]

20 Jogutódlás – munkáltató személyében bekövetkező változás  Munkáltató személyében bekövetkező változás: a változás előtt 15 nappal tájékoztatni az üt-t: időpont, ok, következmények.  Tárgyalást kezdeményeznek a munkáltatók az üt-vel a munkavállalókat érintő tervezett intézkedésről. (elvek, hátrányos jogkövetkezmények elkerülésének módja stb.)  NEM SZAKSZERVEZETI JOG!

21 Csoportos létszámcsökkentés  Sarokszámok nem változtak.  A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles.  A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni (okok, létszám, ütemezés stb.)  Tárgyalás céljai (elvek, létszám csökkentés, eszközök)  Egyéb értesítési és tájékoztatási kötelezettség.

22 Üzemi megállapodás  …az e fejezetben foglaltak végrehajtására, együttműködésük előmozdítására…  Határozott időre, de legfeljebb az üzemi tanács megbízatásának tartamára köthető.  Három hónapos felmondási idővel felmondható.  Megszűnik az üzemi tanács megszűnésével.  Eltérni nem lehet: 267. § (5) - felsorolás

23 Üzemi megállapodás  Szabályozhatja a ksz normatív részét – a munka díjazását kivéve!!! –Feltétel: nem tartozik ksz hatálya alá, vagy nincs ksz kötésre jogosult szakszervezet. –Hatálya: ksz hatályba lépésével vagy a ksz kötésre való jogosultság bejelentésével megszűnik. ( ez utóbbi esetében pl. még 6 hónapig alkalmazni kell)  Üzemi megbízott: üt szabályait alkalmazni, védelemnél a munkavállalók közössége gyakorolja a jogot.

24 Szakszervezet  A törvényben biztosított jogok a képviselettel rendelkező szakszervezetet illeti meg.  Szakszervezet definíciója és a képviselettel rendelkező szakszervezet meghatározása változatlan.  Antidiszkriminációs szabályok maradtak.

25 Szakszervezet  KSZ kötési jog  Munkavállalók tájékoztatási joga (munkaügyi kapcsolatok, munkaviszonyt érintően)  Információ közzétételi jog  Tájékoztatás kérési jog ( munkaviszonnyal összefüggő gazd. és szoc. érdekek)  A munkáltatói intézkedéssel vagy tervezettel kapcsolatos kérdésekben véleményezési és konzultációs jog.

26 Szakszervezet  Képviseleti jog: –Munkavállalókat: anyagi, szociális, élet- munkakörülmények. –Tagokat meghatalmazás alapján, bíróság, hatóság előtt: gazdasági és szociális érdek védelme.  Helyiséghasználati jog (megállapodás)  Tagdíjlevonásért ellenérték nem kérhető.  Munkáltatóhoz való belépési jog – változatlan. (szaksz. képviseletében)

27 Védelem  Közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése: munkáltatói felmondás, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.  Megbízatás idejére + 6 hónap, ha a tisztséget legalább 12 hónapig betöltötte

28 Kit illet?  A szakszervezet a 236. § (2) bekezdésében (ÜT szabályok) foglaltak szerint önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott munkavállalók közül, ha a munkavállalók megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma –a) az ötszáz főt nem haladja meg, egy főt, –b) az ötszáz főt meghaladja, de az ezer főt nem haladja meg, két főt, –c) az ezer főt meghaladja, de a kétezer főt nem haladja meg, három főt, –d) a kétezer főt meghaladja, de a négyezer főt nem haladja meg, négy főt, –e) a négyezer főt meghaladja, öt főt jelölhet meg.

29 Kit illet még?  Ezen munkavállalón túlmenően az (1) bekezdésben meghatározott védelem illeti meg a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet alapszabály szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt egy főt.  A szakszervezet akkor jogosult a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt munkavállaló helyett másik munkavállalót megjelölni, ha a munkavállaló munkaviszonya vagy szakszervezeti tisztsége megszűnt.

30 Eljárás  Az álláspontot 8 napon belül írásban közölni.  Egyet nem értés esetén az indokot is.  Hallgatás = belegyezés.

31 Munkaidő-kedvezmény  A munkavállalót munkaidő-kedvezmény illeti meg.  Munkáltatóval való konzultáció időtartamára mentesül a védett tisztségviselő.  Naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő– kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra.  Január 1-ei taglétszám alapján.  A szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe.  Legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni. Kiv: rendkívüli eset.  Tárgyév végéig vehető igénybe, megváltani nem lehet, távolléti díj.

32 Hiányzik  Állami szervek, helyi önkormányzatok, munkáltatók együttműködési kötelezettsége;  Munkáltató kötelezése a konzultációra;  Ellenőrzési jog;  Kifogás.

33 Kollektív szerződés  Kollektív szerződést köthet –a) a munkáltató, a munkáltatói érdek–képviseleti szervezet a tagok felhatalmazása alapján, továbbá –b) a szakszervezet.  A szakszervezet abban az esetben jogosult kollektív szerződés kötésére, ha tagjainak száma eléri –a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló, –b) munkáltatói érdek–képviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók létszámának tíz százalékát.  A szakszervezetek együttesen köthetnek KSz-t.  A munkáltatónál csak egy KSz köthető.  A tárgyalási ajánlat nem utasítható vissza.

34 Kollektív szerződés  Ha a szakszervezet később szerez jogosultságot: módosítást kezdeményezhet, a módosító tárgyaláson részt vehet.  KSZ szabályozhatja: normatív és kötelmi kérdések.  KSz eltérhet: II és III. rész (munkaviszony, munkaügyi kapcsolatok)  KSz nem térhet el: XIX-XX fejezet (munkaügyi kapcsolatok: általános rész, ÜT).  Nem korlátozhatja: néhány szakszervezeti szabály.  A szűkebb hatályú csak a munkavállaló javára térhet el az általánostól.

35 Kollektív szerződés  Hatály: lényegében változatlan.  Továbbra is minden munkavállalóra kiterjed.  Kihirdetéssel lép hatályba.  Megszűnés: –Felmondás: 3 hónap (első 6 hónapig nem) –Több szakszervezet által kötött kollektív szerződést bármelyik szakszervezet jogosult felmondani.  Jogutód nélküli megszűnés – változatlan.

36 Kollektív szerződés  A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket – a munka– és pihenőidőre vonatkozó szabályok kivételével – az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani.  Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a kollektív szerződés hatálya az átvétel időpontját követő egy évnél korábbi időpontban megszűnik, vagy a munkaviszonyra az átvételt követő időpontban kollektív szerződés hatálya terjed ki.

37 Kollektív szerződés  Eltérni nem lehet a rendelkezésektől, kivéve: –Kihirdetéssel lép hatályba; –Ksz felmondása; –A határozott időre kötött Ksz a határozott idő lejártával megszűnik.

38 Munkaügyi vita  A munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosát meg nem haladó igényét fizetési felszólítással is érvényesítheti.  Egyeztető bizottság, állandó bizottság  Azonos számú delegált tag + független elnök  Elnök: konzultál, egyeztetés eredményét összefoglalja.  Költségek: munkáltató  Bizottság döntésének való alávetés, kötelező határozat (kötelező: ÜT – kts, együttdöntési jog)

39 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések