Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

bírósági ítéletek (Esettanulmányok) Dr. Horváth György

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "bírósági ítéletek (Esettanulmányok) Dr. Horváth György"— Előadás másolata:

1 bírósági ítéletek (Esettanulmányok) Dr. Horváth György
Békéltető testületi döntések, bírósági ítéletek (Esettanulmányok) Dr. Horváth György Országos Fogyasztóvédelmi Konferencia Budapest, április 03.

2 Békéltető testületi döntések bírósági felülvizsgálata
Kötelezést tartalmazó határozat, illetve ajánlás hatályon kívül helyezését a fél kérheti a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel a törvényszéktől. ha: a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. (res iudicata) (Fgytv. 34. § (2)-(3))

3 Békéltető testületi döntések bírósági felülvizsgálata II.
A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését akkor is kérheti a törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

4 Van- e értelme a bírósági felülvizsgálatnak?

5 Hatáskör Tényállás: Decemberben mínusz 15 fokos hőmérséklet mellett másfél órával később indult a vonat Brnóból Budapestre. A késés miatt a fogyasztó éjszaka taxival volt kénytelen hazautazni az állomásról, amely Ft-ba került. A helyjegyének megfelelő számú kocsi nem is volt a szerelvényben. Kérelem: Ft-os anyagi és Ft- os nem vagyoni kár megtérítése.

6 Hatáskör II. Eljáró tanács döntése:
A vállalkozás a fizessen meg Ft-ot a fogyasztó részére. Vállalkozás keresete: az adott utas panasz elbírálásához alperes nem rendelkezik hatáskörrel.

7 Hatáskör III. Hatásköri kifogás indoka:
Az utasokat megillető jogokra, valamint az utasokat megillető jogok érvényesítésére a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK 37. cikke, 30. cikke, továbbá a évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) 79/A. §. és 79/B. §-i, és 63/2005. (XII.20.) kormányrendelet (NKH-ról) 6/A. § alapján a vasúti személyszállítási szolgáltatást igénybevevő személy panaszának elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság bír hatáskörrel.

8 Mi a bíróság álláspontja?
A Vtv. 73.§ (1) bekezdésének o) pontja alapján a vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik a 79/B.§ (1) bekezdése szerinti panaszok kezelése. A Korm.rendelet 6/A.§-a értelmében vasúti igazgatási szervként a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (NKH) jelöli ki. Ez alapján tehát a Vtv. 73.§ (1) bekezdésének o) pontja értelmében a NKH-hoz fordulhat a panaszos. A perbeli panaszra be kell tartani a hatásköri és illetékességi szabályokat. Az alperesnek az eljárás minden szakaszában vizsgálnia kell a hatáskörét és illetékességét. Ezek hiánya esetén pedig haladéktalanul intézkednie kell: megállapíthatja illetékességének/hatáskörének hiányát és az ügyet átteszi a hatáskörrel / illetékességgel rendelkező szervhez.

9 Tévedhet a bíróság? A jogszabályok speciális jellege az Fgytv-hez képest nem a NKH és a békéltető testületek közötti viszonyrendszerben és hatásköreikkel összefüggésben értelmezendő, hanem az NHF és NKH közötti hatásköri összeütközés esetén bír relevanciával. A Vtv, 79/A. § (3) bekezdése szerint ugyanis az utasok széles körének érdekeit sértő magatartás esetén kerül kijelölésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság. mint eljáró szerv. Az áttétel jogszabályi alapja? Ítélótábla döntése még nem ismert

10 Bizonyítékok értékelése
Tényállás: A fogyasztó kanapét vásárolt a vállalkozástól, kezelési költség levonása melletti elállási lehetőséggel. A szállítást az áruházban megrendelte., A kiszállítást végzők a szűk hely miatt nem vállalták a felelősséget a bútor sérülésmentes berakodásáért, azt a szállító járműről le sem véve visszaszállították. Vállalkozás álláspontja: egyedileg megrendelt termékre a lehetőség nem vonatkozik. Hibátlan terméket nem köteles cserélni.

11 Bizonyítékok értékelése II.
Döntés: a kezelési költség visszatérítésére Indokolás: a szerződés lehetetlenült,: szállítók szerint a bútor sérülhet, alternatív megoldás felajánlására nem kerülhet sor, A Ptk § (1) alapján a fogyasztói szerződés megszüntetése látta indokoltnak. Szállítását végző vállalkozást az eladó megbízottjának tekinti. Átadás szokásos helye a fogyasztó lakása lett volna, nem történt meg, a felperesi vállalkozás pedig a teljesítés elmaradásának jogos okát nem jelölte meg.

12 Vállalkozás hivatkozása
felperesi teljesítés megtörtént azzal, hogy az árut a felperes árukiadójában kiadták és a számlán mindez aláírásra került. A fogyasztó rosszul mérte fel a bútor lakásába való szállítás feltételeit, ezért a Ptk § (1) bekezdése alapján elállt a szerződéstől, azonban a vállalkozás által érvényesített kezelési költéség így a Ptk § (2) bekezdése szerint meghatározott bánatpénznek minősül. A békéltető testület tévesen tekintette a bútor kiszállítását végző vállalkozást a felperes megbízottjának,

13 Vállalkozás hivatkozása (új elem a keresetben)
erre vonatkozóan a felperes csatolta az áru elszállítására vonatkozó fogyasztói megrendelést egy önálló szállítási megrendelő lapon valamint a fogyasztó által a szállító cég részére átadott számla másodpéldányát. A vállalkozás szerint az alperes állításával ellentétben a termék átadása nem hiúsult meg, hanem azzal ment teljesedésbe, hogy a fogyasztó megbízásából eljáró szállító cég munkatársa a felperes árukiadójában hiánytalanul és sérülésmentesen átvette az árut.

14 Bíróság (Törvényszék) álláspontja
A felperes nem vitatta, hogy csupán a polgári peres eljárásban csatolta azokat a bizonyítékokat melyekkel azt bizonyította, hogy a bútor kiszállítását végző vállalkozó nem a felperes, hanem a fogyasztó megbízottja volt. A rendelkezésre álló békéltető testületi iratokból kétséget kizáróan megállapítható volt, és ennek tényét a felperes sem tagadta, hogy a békéltető testületi eljárásban rendelkezésre álló iratokból nem lehetett megállapítani, hogy bútor kiszállítását végző cég kizárólag a fogyasztó megbízottja volt.

15 Meghallgatás után bizonyításnak helye nincs!
A békéltető testület felhívta a felperest is bizonyítékai csatolására azzal a figyelmeztetéssel, hogy ennek elmaradása esetén az alperesi tanács a rendelkezésre álló adatok alapján határoz, ezt követően a felperes maga nyilatkozott úgy válasziratában, hogy az eljárás az alperes a rendelkezésre álló dokumentáció alapján folytassa le. Mindezekre figyelemmel [...] alappal juthatott arra a következtetésre, hogy a bútor kiszállítását végző vállalkozást a felperes, mint eladó megbízottjának tekinti.

16 Következtetések Ítélőtábla álláspontja: helyebenhagyó
A meghallgatásról való távolmaradással a fél elveszíti azt a lehetőséget, hogy reagálni tudjon a jelenlevő másik fél állításaira, bizonyítékaira. A távolmaradás következménye a fél kockázata. Amennyiben a rendelkezésére álló adatok okszerű mérlegelésével az eljáró tanács jogszabályoknak megfelelő döntést hoz, nem csatolt bizonyítékok utólagos benyújtása még megváltozott tényállás esetén és perben sem szolgálhat alapul a döntés jogszerűtlenségének megállapítására.

17 Egy ügy, sok tanulság Tényállás: A elektromos tűzhelyt vásárolt a vállalkozástól amely 6 hónapon belül meghibásodott,. A javításra a vállalkozás nem volt hajlandó, mert a fogyasztó nem szakszervizzel helyeztette üzembe a készüléket. A használati utasítás tartalmazta a figyelmeztetést: a szakszerviz általi bekötésre; ennek hiánya a jótállás megszűnését eredményezi.

18 Jótállás értelmezése (az eljáró tanács szerint)
Döntés: javítás vagy csere, ha nem képes erre a vállalkozás vételár visszafizetése Indokolás: A 151/2003 (IX,22.) Korm.R. 1 § (1) – ban foglalt korlátozásnak minősül, ha kizárólag a vállalkozás által megjelölt szerviz helyezheti üzembe a készüléket, máskülönben a jótállás érvényét veszti. [...] szakértelemmel rendelkező más vállalkozás általi üzembe helyezés sem veszélyezteti a jótállásra kötelezett jogait.

19 Vállalkozás kifogásai:
1.) Nem az általa jelölt testületi tag járt el az ügyben. Bíróság álláspontja: Figyelemmel arra, hogy az eljárás adatai szerint a kijelölt taggal összefüggésben a felperesnek sem a tag függetlenségére vagy pártatlanságára vonatkozó tényállítása nem volt, a második meghallgatáson sem jelzett, a ilyen kifogást az alapeljárásban sem terjesztett elő, bíróság a felperes kifogása tekintetében megállapította, hogy alaptalan.

20 Elvi álláspont az eljáró tanács tagjának kijelöléséről
Az Fgytv. rendelkezései szerint a testület elnökének egyébként a szigorú összeférhetetlenségi szabályok és a kiválasztás elvi szabályainak szem előtt tartásával bármikor joga van a testület tagját kijelölni, ezért további tények hiányában pusztán azon okból, hogy a vállalkozás által kijelölt tag helyett, egy másik, amúgy aggálytalan tag járt el, az ajánlás hatályon kívül helyezésére nem szolgálhat alapul. Fővárosi Bíróság 29.P /6

21 Vállalkozás kifogásai
2.) Az ajánlás nem felel meg a jogszabályoknak és az általános kereskedelmi gyakorlatnak. Ptk § (2) jótállási kötelezettség terjedelme. (Szerződés, jogszabály, reklám) Szakszerviz indoka: veszély, amely a termék speciális működésében rejlik. A vállalkozás helyzetét elnehezítené, ha egy nem szakember általi üzembe helyezésért is helyt kellene állnia,

22 Elsőfokú Bíróság álláspontja
A jótállás kötelezettség terjedelmét és feltételeit a vállalkozás nem jogosult egyoldalúan a fogyasztó hátrányára szűkíteni, vagy elnehezíteni, mert erre a [...] rendelet alapján sincs lehetősége. „Bármely a fogyasztó helyzetét a rendeletben szabályozottaktól hátrányosan eltérő rendelkezés semmis.” Sem a jogszabály sem a Ptk. nem ad lehetőséget arra, hogy a vállalkozás egyoldalú feltétellel a jótállási kötelezettséget szűkítse

23 A Kúria elvi megállapításai I. Az ajánlás indokai megalapozottsága
A másodfokú bíróság szerint nem tartozik a bíróság hatáskörébe az ajánlás indokai megalapozottságának vizsgálata. A Kúria szerint ez az álláspont téves: Az ajánlás tartalmának felülvizsgálata magában foglalja a döntést és annak indokait is. Az Fgytv. 34. § (4) az ajánlás tartalmának felülvizsgálatára jogosítja fel a bíróságot.

24 A Kúria elvi megállapításai II. Jótállási kötelezettség korlátozása
Jelen jogvitával érintett tartós fogyasztási cikk jellegére, árában is kifejeződő értékére figyelemmel úgy ítélte, hogy a békéltető testület helytállóan állapította meg: a forgalmazót terhelő jótállási kötelezettség korlátozásának minősül, ha kizárólag az általa megjelölt szakszerviz helyezheti üzembe a tőle vásárolt terméket , máskülönben a jótállás érvényét veszti. E kikötés semmis

25 A Kúria elvi megállapításai II. Jótállási kötelezettség korlátozása
Nincs elzárva a jótállásra kötelezett attól, hogy - a fogyasztási cikk jellegadó tulajdonságai, beszerelésének, beüzemelésének nehézsége, bonyolultsága miatt - jótállási kötelezettségét csak az általa megjelölt szakszervizek közreműködésével történt üzembe helyezés esetén vállalja. Az ilyen feltétel (kikötés) azonban nem jelenthet aránytalan terhet a fogyasztóra .

26 Mit jelent az aránytalan teher?
Egy egyszerűbben üzembe helyezhető készülék esetén elegendő és megengedett lehet szakember igénybe vételének kikötése, vagy az üzembe helyezéshez használati utasítás adása, és a jótállás vállalásának annak betartásától függővé tétele. Kúria Pfv.VII /2012/6. szám

27 Fogyasztói csoportok megítélése
Fgytv. 16/B. §: Fogyasztói csoport január 1-jéig nem hozható létre. Fgytv. 2.§ i) fogyasztói csoport: a szervezők - díjazás ellenében történő - közreműködésével a csoport tagjai pénzének összegyűjtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy minden tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre meghatározott időtartamon belül - véletlenszerű vagy többletfeltételek vállalásától függő kiválasztás útján - a csoport segítségével megszerezze,

28 Fogyasztói csoportok megítélése

29 Fogyasztói csoport ügyek Tipikus fogyasztó
Tényállás: A nyugdíjas fogyasztó lakásába betörtek és sürgősen pénzhez akart jutni, melyet a vállalkozás képviselője megígért. A szerződés megkötésekor egy külön Tájékoztatót és Részvételi Szabályzatot is aláírt a fogyasztó kifizetett ,-Ft szerződéskötési díjat, és ,-Ft első havi részletet. Mivel a vállalkozás ezek után nem utalta a ,-Ft-ot, ezért a fogyasztó több alkalommal telefonon érdeklődött, hogy mikor kapja meg a pénzt, ekkor jött rá, hogy nem is a szóbeli tájékoztatásnak megfelelően kötött szerződést.

30 Fogyasztói csoport ügyek Tipikus vállalkozás
Válaszirat: a fogyasztót a Tájékoztatóban, a megbízási szerződésben és annak mellékletében - amit aláírt- részletesen mindenről tájékoztatták, tehát nincs alapja annak, hogy pénzhez jutás miatt kötött a fogyasztó szerződést. A kérelmező szerződése [...] megtartott közgyűlésen előtörlesztés-vállalási felajánlással részt vett. A fogyasztó elállását csak rendes felmondásként tudja figyelembe venni

31 Fogyasztói csoport ügyek Egy döntés
Ajánlás: A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére ]banki átutalással a [...] ,- Ft-ot (nyolcvannyolcezer-kettőszáz) és annak től számított, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

32 Indokolás A fogyasztói csoportok létrehozását tiltja az Fgytv. A vállalkozás az eljárás során nem támasztotta alá semmilyen bizonyítékkal, hogy a fogyasztót milyen csoportba szervezte be. A vállalkozás válasziratában külön nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy az Fgytv. 2.§ i, pontja szerinti fogyasztói csoportot szervezett, külön tájékoztatókat íratott alá és így szervezte be a fogyasztót és kötött vele szerződést. Az eljáró tanács szerint a jogszabályba ütköző, illetve jogszabály megkerülésével kötött szerződés semmis, érvénytelen.

33 Érvényesül-e a jogszabályi tilalom?
Ha új tag szervezhető, vagyis a meglevő fogyasztói csoportok nem zártak, akkor csak az új fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokat vagy ilyen tevékenység megkezdését kellet volna a jogszabálynak tiltania. Amennyiben a meglevő csoportok a végtelenig növekvő számú taggal bővíthetők akkor ez a tevékenység nem sokban különbözik a pilótajátéktól.

34 Jogszerű szervezés lehetséges?
A csoportban már meglevő tag helyére jogutódlással. (Elszámolás a felek között)

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "bírósági ítéletek (Esettanulmányok) Dr. Horváth György"

Hasonló előadás


Google Hirdetések