Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI JOG II.F.ÉV SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ EGYES SZERZŐDÉSEK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ESETEI VERSENYJOG FŐBB KÉRDÉSEI MUNKAJOG ALAPKÉRDÉSEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI JOG II.F.ÉV SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ EGYES SZERZŐDÉSEK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ESETEI VERSENYJOG FŐBB KÉRDÉSEI MUNKAJOG ALAPKÉRDÉSEI."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI JOG II.F.ÉV SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ EGYES SZERZŐDÉSEK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ESETEI VERSENYJOG FŐBB KÉRDÉSEI MUNKAJOG ALAPKÉRDÉSEI Lenkovics-Szalay AZ ÜZLETI JOG ALAPJAI II. Rejtjel Kiadó 2001

2 SZERZŐDÉSEK Szabályozási előzmények: kereskedelmi tv. 1875.évi XXXVII tv magánjogi tv.javaslat 1928.évi tervszerződések(1957-68) szerződéskötési kötelezettség hatósági árak partner előírása kógens tartalom Ptk. 1959.évi IV.tv.- progresszív szabályozás (formai) 1968.évtől - diszpozitivitás erősödik (típus,felek,ár,tartalom) 1977.átfogó módosítás- 1993./1997. piacgazdasági revízió

3 KÖTELEM Kötelem relatív szerkezet-pozitív kötelezettség típusai *szerződéses -csereviszony közvetítője/konszenzus -vagyoni értékű szolgáltatás/ellenszolg. *kártérítés -jogellenesen okozott kár megtérítése KÜLÖNBSÉGEK szerződés kártérítés keletkezés: megállapodás jogellenes károkozás szerepe: gazdasági cél kompenzáló megtorlás tartalom: felek akarata kár jellege/mértéke köt.-ség: kétoldalú egyoldalú AZONOSSÁG egyenértékűség

4 KÖTELEM forrásai *általános szerződés károkozó magatartás jogalap nélküli gazdagodás *speciális nyilatkozat-díjkitűzés/ajándékozás/alapítvány állami aktus: jogszabály/bíróság/hatóság *nem polgári jogi kötelmek családi jog munkajog/szövetkezeti jog társadalombiztosítási jog

5 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI I. Áruviszony jogi köntöse belső oldal - szerződési akarat(munkamegosztás/ker.-kín./szüks.-k) külső oldal - nyilatkozat/egybehangzó normatív oldal-állami elismerés/kényszer kizáró okok - tilos/lehetetlen/erkölcstelen kötelező erő elve - pacta sunt servanda igazságosság elve - clausula rebus sic stantibus vis maior/méltányosság/érdekmúlás-elállás/felmondás/módosítás egyenértékűség elve - visszterhesség reális teljesítés elve - természetbeni(nem megváltható) együttműködés elve - tartós kapcsolat/tájékoztatás/értesítés szerződési szabadság - szerz.kötés/partner/típus/tartalom

6 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI II. A szerződési akarat kialakítása nyilatkozat *egyoldalú/ kétoldalú (szerz.ajánlat) *címzett -meghatározott személyhez szól(konkrét) ajánlati kötöttség nem-címzett -”mindenkihez”(pl.hirdetés-általános) felhívás (konkrét) ajánlattételre *hatályossága -szóbeli/tudomásszerzéskor írásbeli/megérkezéskor (előtte visszavonható -üzenet/személyes levél/fax) *ajánlati kötöttség jelenlevők közt/azonnali távol levők/megérkezésig,mérlegelés elutasítás=ajánlat érvényét veszti eltérő tartalmú elfogadás=új ajánlat elkésett elfogadás/viszontértesítés kötelezettség *3.személy nyilatkozata/függő helyzet-visszaható hatály (tv-es képviselő/gondnok/gyámhatóság)

7 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI III. A szerződéskötéshez kapcsolódó intézmények *alakszerűség -szó/írás/hallgatás(biztosítás)/ráutaló magatartás *magánokirat -egyszerű/minősített-teljes bizonyító erejű (2 tanú/ügyvéd) közokirat -közjegyző *írásbeliség kötelező -ingatlan/hitel/biztosítás/társaság/mg-i termékért. *képviselet -törvényes: szülő/gyám/gondnok szervezeti: jogi személy (alapszabály/meghatalmazás) meghatalmazás: eseti/általános egy ügy/ügycsoport/teljes ügykörű határozott/határozatlan idejű álképviselet - nincs joga/ túllépi jogkörét (utólagos jóváhagyás lehető) kártérítés - jóhiszeműség/kiadások megtérítése rosszhiszeműség/elmaradt haszon is

8 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI IV. Előszerződés - kötelezettség későbbi szerz.kötésre kikényszeríthető, kérelemre bíróság megtagadható: ellehetetlenül/közérdeket sért/elállás-felmondás ok Blanketta szerződés - általános szerződési feltételek (nyomdai) *tartalma nyilvános/tömeges szerz.kötésre/egyediesítés nincs *közérdekű kereset-kontroll/gazdasági erőfölény fogyasztó véd., Legfőbb Ügyész, Versenyhivatal Közbeszerzés -1995.évi XL. Törvény *állami/önkormányzati/TB megrendelés közpénzből *fajtái:nyílt-nyitott felhívás/pályázat/ajánlati biztosíték/tenderelbírálás meghívásos - minősített ajánlat/felkért pályázók tárgyalásos - egy felkért pályázó *Közbeszerzési Tanács - ajánlás minősítésre/biztosok kinevezése Közbeszerz. Döntőbizottság/kereset-bíróság

9 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI V. A szerződés tárgya - szolgáltatás *főszolgáltatás(dolog) / mellékszolgáltatás(csomagolás/fuvar) *tevőleges/nem tevőleges *egyszeri/tartós/ismétlődő *osztható/oszthatatlan *személyhez kötött(portré...)/forgalmi jellegű *egyedi/fajlagos/zártfajú/vagylagos *pénz - ellenszolgáltatás (ár,bér,díj) önálló szolgáltatás - hitel/kamatláb(jegybanki alapkamat) késedelmi (jb.ak.+7 %)

10 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI VI. A szerződés érvényessége * állam elismeri/kikényszeríthető - hibátlan szerződés kötelezővé teszi - pl.közszolg., fel.bizt., elismeri/nem kikényszeríthető-játék/fogadás/elévült/kocsma nem ismeri el/érvénytelen-hibás szerződés(semmis/támadható) akarati(belső)/nyilatkozat(külső)/joghatás(normatív) hiba * semmisség=feltétlen érvénytelenség-bárki hivatkozhat hivatalból figyelembe veendő lemondani nem lehet megtámadhatóság=feltételes érvénytelenség-sérelmes fél 1 év alatt nyilatkozat írásban per kérhető lemondás lehetséges

11 A SZERZŐDÉS ALAPELEMEI VII. Szerződési akarathiba (belső) semmisség-cselekvőképesség nincs/korlátozott színlelt szerződés kényszer hatás alatt megtámadható-:lényeges körülményben tévedés másik fél okozta/felismerhette jogi kérdésben-szakértő a feleknek együttesen téves kölcsönös tévedés Szerződési nyilatkozat hiba (külső) alaki hiba - írásbeliség/minősített okirat hiánya álképviselet

12 A szerződések alapelemei VIII. Szerződési joghatáshibák semmisség – tilos szerződések jogszabályba ütközik jogszabály megkerülése (kijátszása) lehetetlen cél uzsorás – szorult helyzet kihaszn./aránytalan szolg. megtámadhatóság – feltűnően aránytalan szolg. aránytalan általános szerz.-i felt.-k (blanketta) Érvénytelenség jogkövetkezményei eredeti állapot helyreállítása (in integrum restitutio) jövőre nézve hatálytalanítás érvénytelenségi ok megszüntetése – kijavítás állam javára marasztalás

13 A szerződések alapelemei IX. A szerződés módosulása alanya változik jogutódlás - halál/átalakulás engedményezés – jogosult személye/értesítés tartozásátvállalás – kötelezett személye / jogosult hozzájárulása tartalma változik közös megegyezéssel / egyezséggel (vita esetén) jogszabály változik bíróság – kivételesen tartós/visszatérő szolg-s/lényeges érdeksérelem nemzetgazdasági érdek túlzott mellékkötelezettség

14 A szerződések alapelemei X. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül elállás - egyoldalú nyilatkozat/visszaható hatály jogszabály -pl.telj.határidő előtt(de kártérítési köt.-g) jogszab./megállapodás – súlyos szerz.szegés szankciója megállapodás – elállási jog/bánatpénz felmondás - egyoldalú nyilatkozat/jövőre nézve rendes (határidős) - ált.-ban 15 nap rendkívüli (azonnali) - súlyos szerz.szegés esetén megszüntető szerz. - kétoldalú nyilatkozat/jövőre nézve felbontó szerz. - kétoldalú nyilatkozat/visszaható hatály

15 A szerződések alapelemei XI. A szerződés teljesítése I. - kárveszély átszáll jogosultra reális teljesítés - hely, idő, minőség, mennyiség, választék hely: helyi - kötelezett lakó(szék)helye helyközi - jogosultnak/fuvarozónak átadás gazdálkodó szerv-jogosult szék(telep)helye idő: határnap/kezdő-véghatáridő/egyéb (pl. lehívási jog) (h.i.számítás: szerz.kötés másnaptól 1.munkanapig) idő előtti teljesítés - jogosult hozzájárulásával(pénz kivétel) egyidejű teljesítés elve(jog.-lt/köt.-tt) aki előbb kell teljesítsen - biztosítékot kérhet megtagadható a teljesítés ha a folyamatos(részlet) teljesítés elakad a viszontszolgáltatás veszélybe kerül kiegyenlítetlen tartozás - visszatartási jog

16 A szerződések alapelemei XII. A szerződés teljesítése II. minőség - szokásos jó minőség: azonosításra alkalmas jelzés minőség tanúsítása (gazdálkodó szerv) jogosult haladéktalan meg kell vizsgálja az árut osztható szolgáltatás - részteljesítés jogos bírósági letétbe -jogosult/székhely bizonytalan(pénz, ét.pap.) több köt-g-részleges szolg.=köt-tt rendelkezése szerint kölcsönös tartozás(egynemű/lejért követelés) - beszámítás mennyiség - választék

17 A szerződések alapelemei XIII. A szerződés biztosítékai I. megerősítése - foglaló/kötbér/jogvesztés/tartozás-elismerés fedezete - zálog/óvadék/fedezet foglaló - szerződés meghiúsulása/ kártérítési átalány jogosult hibája - adott foglaló elvész kötelezett hibája - kapott foglaló duplán visszajár egyik fél se/mindkettő hibás - visszajár előleg - visszajár kötbér - szerződés szegésre/kártérítési átalány - írás/jogszabály vétlenség mentesít - bizonyítási teher késedelmi / meghiúsulási / minőségi kötbér kötbért meghaladó kár - bizonyítandó túlzott kötbér - bíróság mérsékelheti

18 A szerződések alapelemei XIV. A szerződés biztosítékai II. zálogjog - kizárólagos kielégítési jog - szerz.nem teljesítés esetén bizonyított kárérték járulékos jog - főkötelezettséghez igazodik kézi zálog - dolog átadása jelzálog - dolog közjegyzői/ingatlan telekkönyvi nyilvántartása óvadék - pénz/ét.pap./betétkönyv átadása - követelés biztosítására köt-g nem teljesítése - közvetlen kielégítés bizonyított kár - (pénztár/leltárfelelősség/dolog kölcsön)

19 A szerződések alapelemei XV. A szerződés biztosítékai III. kezesség - szerz.személyi biztosíték (megáll./jogszab.) kötelezett nem teljesít - helytáll járulékos jog - főkötelezettséghez igazodik egyszerű - sortartás készfizető - egyetemleges (megállapodás/kártérítés/bank) jótállás - emelt szintű felelősségvállalás hibátlan teljesítésért

20 A szerződések alapelemei XVI. A szerződésszegés szabályai I. általános szabályok objektív -felelősség felróhatóság vizsgálata nélkül/hiba helyrehozása szubjektív - fel-g felróhatóság esetén - kártérítés/szankció késedelem - kötelezett - nem szolgáltat időben jogosult - nem veszi át/nem készült fel rá hibás teljesítés - kellékszavatosság/kártérítés teljesítés ellehetetlenülése - kártérítés közös szabályok osztható/tatlan szolgáltatás - részleges/teljes felelősség közreműködőért megbízó felel felelősség korlátozása - ellentételezés esetén kizárt:élet/testi épség/egészség veszélyeztetése szándékos/súlyos gondatlan/bűncselekmény esetén

21 A szerződések alapelemei XVII. A szerződésszegés szabályai II. Késedelem jogosult - esetek nem veszi át az árut/szolgáltatást elmulaszt intézkedést/nyilatkozatot/közreműködést megtagad átvétel igazolását/okirat visszaadását(pl.váltó) - következmények kötelezett felelős őrzése/jogosult költségére kárveszély átszáll jogosultra felróható késedelemért kártérítési kötelezettség

22 A szerződések alapelemei XVIII. A szerződésszegés szabályai III. Késedelem kötelezett - esetek határidő eredménytelenül telt el kimentés: hosszabbítás / jogosult késedelme - következmények objektív: jogosult továbbra is követelhet elállhat: érdekmúlás/célját vesztett szolg./szerz-tt lehetőség (bánatpénz) pénztartozás esetén: kamat szubjektív-felróható: kártérítés várható késedelem esetén - megelőző intézkedések joga

23 A szerződések alapelemei XIX. A szerződésszegés szabályai III. Hibás teljesítés I. – kellékszavatosság (jótállás) jogi hiba – a szerződött jogot nem kapja meg materiális hiba – mást/nem annyit/minőség/mellékszolg. meg kell feleljen jogszabálynak (pl.szabvány, műszaki előírás…) szerződésnek (pl.fa/műanyag, bükk/tölgy …) általában elvárható jellemzőknek (bakancs ne ázzon be…) megjelölt célnak (ló-hobby lovaglásra…) reklámban, címkén jelölt tulajdonságnak szavatosság=objektív, vagyoni helytállás / szavatossági jogok 1.) kijavítás vagy kicserélés 2.) árleszállítás vagy elállás ha nem cserélhető/nem javítható 3.) jogosult javíthat-kötelezett költségére ha időben nem javít

24 A szerződések alapelemei XX. A szerződésszegés szabályai IV. Hibás teljesítés II. – kellékszavatosság (jótállás) kötelezett kimentés: hiba ismert/felismerhető nem ismeri el=hivatásos szakértő +kontroll Békéltető Testület Bíróság jogosult: haladéktalan (2 hónap) hibaközlés igényteljesítésig visszatartási jog(arányos) határidő: 2 év - bizonyítási teher 6 hóig - szolgáltatóé 6 hó után – fogyasztóé 3 év - tartós használati cikk 10/5 év – épület fő szerkezeti elemei/egyéb Garancia–kereskedő vállalja hosszabb időre /bizonyítási teherrel

25 A szerződések alapelemei XXI. Ellehetetlenülés jogi: pl embargó materiális: pl megsemmisül objektív - egyik fél sem felelős / maga kárát viseli-tájékoztat felróható kötelezettnek - kártérítési felelősség jogosultnak -kötelezett mentesül teljesítéstől+kártérítési jog

26 Szerződések-nevesített típusok I. Tulajdonátruházás *adásvétel - fogyasztó reálvétele *szállítási szerz. - gazdálkodók halasztott vétele *opció - vétel egyoldalú nyilatkozattal *közszolgálati szerz.-szerz-i kötelezettség II. Más javára végzett tevékenységek -eredménykötelem *vállalkozás, fuvarozás, szállítmányozás, bizomány váll-ó kock-a, nyer.éd.-e, utas-s korl-tt, alváll-s, feltétlen telj-s -gondossági kötelem *képviselet, megbízás, letét megbízó kock-a, utasítás, saját munka, felmondható III. Használati kötelmek *bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet

27 Szerződések-nevesített típusok IV.Társaságok *Kkt., Bt., Közös vállalat, Kft., Rt., leányvállalat *Pjt., Kht., egyesület, köztestület, alapítvány *szövetkezet V. Pénz- és értékpapírkötelmek *számla, betét, hitel, váltó, csekk, értékpapír, biztosítás VI. Tartási és életjáradék szerződés VII. Ingyenes szerződés

28 Nevesített Szerződések I. Adásvétel dolog tulajdonba/birtokba adása - ellenérték átadása -eladó kötelességei tulajdon átruházása=jogszavatosság/per- és tehermentes kellékszavatosság birtokba adás=kárveszély viselése/ingatlan=ing.nyilv.bejegyzés tájékoztatás / tulajdonságok - követelmények -vevő kötelességei vételár megfizetése /szerződött/piaci/középső/hatósági/követő dolog átvétele / megvizsgálása -mellékkötelezettségek - költségviselés eladó: átadással/ing.nyilv.rendezése vevő: átvétel/ing.nyilv.bejegyzés/ügyvéd/illeték

29 Nevesített Szerződések II. Adásvétel különös nemei -megtekintésre / próbára vétel - határidő nyilatkozatra/megfelel -minta szerinti vétel - azonos minőség átadása -elővásárlási jog: írásban/vételi ajánlatra nyilatkozat kérés köt-ge nem ruházható át / nem örökölhető -visszavásárlási jog:kiköthető/max 5 évre - azonos áron -vételi jog(opció): max 5 évre(határozatlan=6hó) - ár meghatározva bíróság mentesít-nem várható el/körülményváltozás -részletvétel : dolog átadása/ellenérték részletekben fizetése részlet elmaradása - elállási jog/írásbeli kikötés esetén (dolog visszaadása/használati díj beszámítása) kedvezmény felmondható Csere(barter) - dolgok tulajdonjoga kölcsönös átruházása

30 Nevesített Szerződések III. Szállítási szerződés - gazdaságszervezés (termelés/beszerzés/értékesítés) -fajlagos/zártfajú dolog (sorozatban gyártott) - halasztott adásvétel -teljesítés szabályai: minőség/mennyiség/átvétel szabvány/műszaki leírás/szokvány/minta/részletes leírás specifikáció: teljesítés során részletezik minőség/választék tolerancia kikötés = mennyiség tűréshatár(+-) átvizsgálás - haladéktalanul/max. 8 napon belül értesítés (nagy tömegű árú) - szállítás előtt min. 3 nap előszállítás tilos közreműködőért szállító felel hely: megrendelő telephelye elállás: szállítási határidő elő előtt(indoklás nélkül) - kártalanítás szállítási késedelem:póthatáridő-köt-g/elállási jog kötbér: késedelem/hibás teljesítés/meghiúsulás/akadályközlés

31 Nevesített Szerződések IV. Közüzemi szerződés - speciális szállítási sz./vállalkozás is szolgáltató szerződéskötési köt-ge/felmondás tv-i esetekben tartós/ismétlődő szolgáltatás - díjfizetés/hatósági ár Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés gyakran több évre - beruházás/termelési biztonság „maga termelte/nevelte” - terület hozama (mennyiség) szaktanács/előfeldolgozás/vetőmag-alapanyag adás/előírás előteljesítési jog/+- 10 % mennyiség eltérés megengedett átvétel - termelő telephelye

32 Nevesített Szerződések V. Ajándékozás ingyenes tulajdonátruházás/vagyoni előny juttatás (tartozás elengedése) mentesül: nem várható el - változás életkörülményeiben megajándékozotthoz való viszonyában visszakérhető: létfenntartásához szükséges, de azt nem veszélyeztet súlyos bűncselekmény a rovására/kivéve ha megbocsát téves feltevés/meghiúsult várakozás (esküvő elmarad) nem lehet: szokásos mértékű/ ami nincs már meg kellék-/jogszavatosság=mérsékelt - szándékos/súlyosan gondatlan

33 Nevesített Szerződések VI. Vállalkozás - általános szabályok dolog tervezése, elkészítése, átalakítása, üzembe helyezése, javítása eredménykötelezettség=saját költsége, eszköze, szervezése, kockázata megrendelő: nem utasíthat/eredmény-igények alkalmatlan anyagot/cél-/szakszerűtlen elvárás=s.kockázat elállási jog munkavégzés helyét előkészíteni - jogosult késedelme több vállalkozó - koordinálása folyamatosan ellenőrizhet bármikor elállhat - kártérítés ellehetetlenülés: vállalkozó érdekköre - díj nem jár megrendelő érdekköre-díj jár/levonva amit keres(het)ett mindkettő/egyik sem : arányos díj jár

34 Nevesített Szerződések VII. Vállalkozás - speciális szabályok I. Építési szerződés hatósági engedélyek - megrendelő kötelessége díj - tájékoztató jellegű is lehet építési napló - ellenőrzés jog/kötelesség átadás/átvétel - közös bejárás/jegyzőkönyv/hibalista Szerelési szerződés épületgépészet/üzemi berendezés - 30 nap próbaüzem Tervezési szerződés felelősség korlátozható újszerű megoldás esetén Kutatási szerződés eredmény- kétséges / fizetés - lehetséges határozatlan időre is lehet alvállalkozó engedéllyel

35 Nevesített Szerződések VIII. Utazási szerződés komplex szolgáltatás:utazás/szállás/étkezés/program részleges teljesítés - díjengedmény/kártérítés (nem vagyoni is) valutaárfolyam - automatikus díjváltozás/kiköthető utas(megrendelő) 35 napig elállhat / iroda-kellő jelentkező hiánya Fuvarozás 3 alany - feladó/fuvarozó/címzett speciális szabályok - vasút/közút/vízi/légi fuvarozási kényszer:kivéve forgalomból kizárt/speciális áru elállhat fuvar kezdésig/kártérítés fokozott fuvarozó felelősség - kimentés csak törvényi okok vis major(tev.körön kívül)/küldemény belső tulajdonsága csomagolás hiányossága/feladó-címzett hibája feladó:csomagolás/okmányok címzett:átvétel/átvizsgálás kárveszély

36 Nevesített Szerződések IX. Letéti szerződés letéteményes a rábízott dolgot megőrzi-díj ellenében (kts. is benne) eredményfelelősség/nem használhat/másra nem/kezelés- szükség szerint határozott idő/határozatlan - 15 nap felmondás Szállodai letét/fürdő/étterem/színház stb. fokozott felelősség-szokásos dolgokra/kimentés: elháríthatatlan külső ok vendég hibája értéktárgy=értéktároló Megbízás ügyvéd/orvos/szakértő/könyvelő/szaktanácsadó/ügynök rábízott ügy ellátása - díj ellenében személyesen / közreműködő engedéllyel nincs eredmény/díjcsökkentés-felróhatóság esetén díjfizetés biztosítéka-zálogjog megbízótól birtokolt tárgyakon megbízás nélküli ügyvitel - ugyanaz

37 Nevesített Szerződések X. Bizomány bizományos a maga nevében, a megbízó javára elad/vesz - díj ellenében limitár - eltérés saját kockázatra/kivéve kármentés megbízó javára önszerződés - belépési jog felelősség közreműködőért - kiválasztás gondossága felróhatóság - ha nem teljesít költségek - szokásos (díjban) / rendkívüli (hasznos és szükséges-külön) felmondás - bármikor

38 Nevesített Szerződések XI. Szállítmányozás - fuvarozási bizomány szállítmányozó maga nevében, megbízó javára fuvarszerződést köt-díjért (csomagolás, rakodás, raktározás stb) útvonal/járművek/okmányok - gazdaságosság és biztonság önszerződés és közreműködő megbízott utasíthat - figyelemfelhívás hibás utasításra díj (szokásos költség is) +rendkívüli kts (szükséges,hasznos) +refakcia (fuv.jutalék) zálogjog a megbízó birtokolt tárgyaira a követeléseiért felelősség: általános szabályok szerint, kivéve ha gyűjtőforgalom fuvarozó a fuvarért

39 Nevesített Szerződések XII. Bérlet - dolog időleges használatba adása - bér ellenében bérbeadó jog/kellékszavatosság - zavartalan használat/bérlő felmondás joga állagfenntartás költségei/javítások/közterhek viselése értékesítés-bérletet nem érinti zálogjog követeléseire a bérlő bevitt dolgain bérlő bért előre/késés-póthatáridő, bérbeadó felmondás joga albérletbe adhatja (ingatlan - engedéllyel) visszatartási jog követeléseire bérbeadó dolgain elviteli jog - maga szerelte fel felmondás - rendes/15 nap rendkívüli/súlyos jogsértés-azonnal

40 Nevesített Szerződések XIII. Lakásbérlet bérlő gondoskodik karbantartás,felújítás,csere,pótlás-bérbeadó költsége átalakít/korszerűsít - engedéllyel/költségmegosztás - egyezség felmondás - min. 3 hó (magánszemély esetén) bérlő halála-jogviszonyt közeli hozzátartozók folytathatják (önkormányzat) Haszonbérlet hasznot hajtó dolog - használ+hasznokat szed (pl.föld, tó, vadászati jog) haszonbér - fix/haszon %-ban/mérséklési jog (2/3-os gyenge termés) általában határozott időre max. 10 év (termőföld) rendes gazdálkodás szabályai szerint használ művelési ág/termőképesség fenntartása fenntartás/javítás/felújítás/közteher - bérlő kötelessége felmondás: 6 hó-év végére (mezőgazdaság) beruházások arányos átvállalása bérbeadóra (visszatart./elvitel)

41 Nevesített Szerződések XIV. Haszonkölcsön időleges, szívességi (rokon,barát,szomszéd) használatba adás-ingyenesen kölcsönvevő rendeltetésszerű használat/költségviselés/3.személynek nem adható kölcsönbeadó szaporulat az övé azonnali hatályú felmondás cél ellehetetlenül/rendellenes használat/kapcsolatromlás/szükség van rá

42 Nevesített Szerződések XV. Lízing - bérletvétel vegyes szerződés: dolog-/haszonbérlet, kölcsön, vétel - díj ellenében a gép megtermeli vételárát/adóelőnyök, kedvezmények gép/berendezés birtoklása, használata, hasznok szedése tulajdonosi terhek/költségek/kárveszély viselése határozott időre - felmondhatatlan, kivéve szerződésszegés lízingdíj = vételárrészlet, költségek, nyereség futamidő lejár: maradványértéken vétel dolog visszaadása a tulajdonosnak lízingbeadó=gyártó, lízingbevevő=felhasználó pénzügyi lízing: bank finanszírozza(megveszi)- szavatossági teher marad

43 Nevesített Szerződések XVI. Biztosítás - biztonság vásárlása folyamatos készenállás káresemény esetén kártalanításra - díj ellenében kockázatközösség díjátalánya - károsult kártalanítása biztosítási összeg - túlbiztosítás tilalma blanketta szerződés - általános szerződési feltételek(szabályzatok) biztosító/biztosított/kedvezményezett önkéntes/kötelező fajtái életbiztosítás - kockázati/elérési/házassági/születési nem-életbiztosítás- betegség/baleset/vagyon/felelősség/jogvédelem viszontbiztosítás - biztosítók biztosítása/csúcskárok továbbhárítása

44 Jogi felelősség I. helytállás felróható (szubjektív) kötelezettségszegésért (objektív) fajtái büntetőjogi/szabálysértési - társadalomra veszélyes cselekmény büntető bíróság/államigazgatás - prevenció polgári jogi - szerződéses/szerződésen kívüli - kártérítés/reparáció polgári bíróság munkajogi - munkakötelezettség sértése - prevenció/reparáció munkaügyi bíróság Kártelepítés esetei -polgári jogi kárelosztás - biztosítás/társadalombiztostás - felelősség vizsg.nélkül kártérítés - jogellenes és felróható magatartásért kártalanítás - jogszerűen okozott kár megtérítése kárveszély viselése - tulajdonos

45 Jogi felelősség II. Szerződésen kívüli károkozás I. - objektív feltételei jogellenes (vélelmezett) magatartás – károsult kár(okozás)t bizonyít károkozás általános tilalma: tevőleges/mulasztásos kimentés esetei - károkozó bizonyít jogos védelem: jogtalan támadás elhárításához szükséges kár szükséghelyzet: kármentéshez szükséges mértékű kár kártalanít akinek az érdekében történt a károkozás károsult beleegyezése - közérdek nem sérülhet jog gyakorlása pl. kisajátítás kár keletkezése - károsult bizonyít (káron-szerzés tilalma/beszámítás) vagyoni kár: tényleges kár/kiadás-költség/elmaradt jövedelem nem vagyoni kár: jóhírnév/érvényesülési lehetőség - becslés okozati összefüggés

46 Jogi felelősség III. Szerződésen kívüli károkozás II. - szubjektív feltételei felróhatóság vélelmezett - kimentési lehetőségek nem vétkes - ahogy általában elvárható vétlenséget bizonyít károsult kármegelőzési/ kárenyhítési kötelezettséget mulaszt károsult maga is közrehatott vétlenül - károkozó teljes felelőssége vétkesen - kármegosztás károkozó kimenti magát - nincs kártérítés vétőképtelenség - kárkizárás/felügyelet mulasztása-helytállása

47 Jogi felelősség IV. Fokozott kártérítési felelősség - 3 éves elévülés veszélyes üzem működtetéséből eredő kár-üzemelő/akinek érdeke-felelős kimentés: tevékenységi körön kívüli vis maior károsult felróható magatartása veszélyes üzemek ütközés - általános szabályok szerinti kártelepítés Többes károkozás - kifele/egyetemleges, belső/felróhatóság arányában Gazdálkodó szervek károkozás -kötbér a jellemző Alkalmazott károkozása - munkáltató felel, ha a károkozás a munkavégzéssel összefügg/az alkalmazott vétkes

48 Jogi felelősség V. Jogalap nélküli gazdagodás más kárára vagyoni előnyhöz jut - köteles megtéríteni általános érvényű/helyettesítő kötelezettség eleve nincs jogalap (téves banki utalás) /idővel megszűnik (bérlet lejárt-utal) visszatérítés szabályai jóhiszeműség esetén - ha a visszaköveteléskor megvan/helyére lép rosszhiszeműség esetén - feltétlen számíthatott rá/gazdagodás megszűnéséért felelős létfenntartásra adott javak csak bűncselekmény esetén ha a károsult maga is jogsértő - állam javára marasztalás

49 Jogi felelősség VI. Munkavállaló felelőssége fegyelmi felelősség - kollektív szerződés szabályai szerint/elévülés 1 év munkaviszonyból eredő kötelesség vétkes megszegése figyelmeztetés/joghátrány alkalmazása (kedvezmények) Kárfelelősség munkaviszonyból eredő kötelesség vétkes megszegésével kár gondatlanul - 1 havi átlagbér mértékéig kollektív szerződés 1,5/6 havi átlagbér mértékéig szándékos - korlátlan Leltárfelelősség - K.Sz. szerint jegyzék/elismervény ellenében megőrzésre/használatra átvett - felel pénztáros/értékkezelő - jegyzék/elismervény nélkül is kimentés: elháríthatatlan külső ok munkáltató mulasztása őrzés feltételeiről

50 Jogi felelősség VII. Többes munkajogi károkozás gondatlanság - vétkesség arányában felelnek szándékosság -kifelé/egyetemleges - befelé/vétkesség arányában használatra/őrzésre átvett dolgokért - munkabér arányában Munkáltatói közrehatás - kármegosztás Munkáltatói kárfelelősség munkavállalónak okozott kárért felel kimentés: működési körön kívüli vis maior károsult elháríthatatlan magatartása

51 Munkajog alapjai I. 1791 Le Chapelier - munkához való (egyenlő) jog/szerződési szabadság 19. szd.2.fele - munkásvédő törvények/Európa-szerte kollektív munkajog - szakszervezetek, Kollektív Szerződés, üzemi tanács, sztrájk, munkaügyi vita egyéni munkajog - munkaszerződés/tartalmi elemei 1992.évi XXII. Tv. Munkatörvénykönyve(Mt.) - versenyszféra 1992.évi XXIII.Köztisztviselői törvény(Kt.) - közhatalmi alkalmazottak 1992.évi XXXIII.tv.(Kjt.) - költségvetési közszolgáltatás alkalmazottak egyéb jogforrások: sztrájk, munkanélküliség, munkavédelem, szöv.tv.

52 Munkajog alapjai II. Alapfogalmak kógens szabályok - kivéve a munkaszerződés elemei/relatív diszpozitív munkavállaló: természetes személy 16.életévtől, munkaerő eladása utasítások szerint -hely, idő, mód,eszköz- munkát végez szakszervezet: reprezentatív/ÜT választáson 10 % szavazatot szerez Kollektív Szerződés kötése, tagjai képviselete tájékoztatási /ellenőrzési /érdekképviseleti /vétó jog sztrájk: sikertelen éd.egyeztetés - kollektív munkabeszüntetés elégséges szolgáltatás - munkavégzés szünetel (bér is) Üzemi Tanács: együttdöntés - jóléti eszközök véleményezés - nagyobb csoportot érintő döntés munkáltató:cég(társaság)/közigazgatási szerv/költségvetési intézmény munkáltatói éd.képv.: GYOSZ, VOSZ, IPOSZ, KISOSZ társadalmi közbéke 3 pillére: ÉT - Kormány,érdekképviseletek

53 Munkajog alapjai III. Munkaviszony létrejötte: szerződés /kinevezés (közszolgálat) /választás (vezetők) tartalma: munkakör:ellátandó feladatok-utalás elnevezéssel (csapos) legfeljebb 2 hó/év más munkakörbe munkabér: időegység alapbére (óra/hét/hó/teljesítmény)-minimálbér mozgóbér/jutalék, prémium, bónus munkahely: állandó/változó munkaidő: határozatlan/határozott (max.5 év), próbaidő (1-3 hó) osztatlan/osztott/részmunkaidő, túlmunka/készenlét általános:napi 8 óra/különös:eltér, de heti 40 óra pihenő idő: 6 óra után 20 perc, 11 óra munkanap után, heti 2 pihenőnap fizetett szabadság: évi 20 nap+1nap/3év, 45 év felett 1 nap/2év max. 30 nap, 1/4-ét kérés szerint kiadni rendkívüli fizetett/fizetés nélküli szabadság

54 Munkajog alapjai IV. Munkaviszony módosítása - csak közös megegyezéssel megszűnése határozott idő/próbaidő lejár/halál/cégmegszűnés/közös megegyezés rendes felmondás: írásban/ok-indok megjelölése (alkalmasság/átszervezés) felmondási idő:min. 30 nap+5 nap/3év, max.90 nap legfeljebb 1 év - fele időre muna alól felmenthető 3 év után-végkielégítés rendkívüli felmondás: súlyos kötelességszegés tudomástól 15 napon belül, legfeljebb 6 hó Munkaügyi vita: 3 év elévülés/Munkaügyi Bíróság-első fokon Vezetők:ált.ban határozott idő/kötetlen munkaidő (túlmunka, készenlét nincs) vezetői kárfelelősség korlátlan-polgári jog nem vezetői kárfelelősség 12 havi átlagbér

55 Munkajog alapjai V. A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI a) Foglalkoztatási kötelezettség b) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit köteles megteremteni c) a dolgozó számára a munkavégzéshez szüksége tájékoztatást köteles megadni d) a dolgozó szakmai előmenetelét biztosítani, e) munkabért fizetni. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI a) képességei és szakmai ismeretei szerint a munkát elvégezni (nem eredménykötelem!) b) az utasítások* alapján köteles dolgozni c) munkatársai egészségét és biztonságát védeni, d) a munkát személyesen ellátni, e) a munkáltató által előírt továbbképzésen, oktatáson részt venni. *utasítás megtagadása, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti. Ha vagyonkárosodás veszélye áll fenn, csak figyelmeztetési kötelezettsége van!

56 MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, időbér alkalmazására) amely létrejött egyrészről a......................................................... (a munkáltató megnevezése),................................................... (székhely),........................................... (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, másrészről............................................... (név),.................................................. (leánykori név),.......................................................... (lakcím)...................................... (születési hely, idő),........................................................ (anyja neve),..................................... (TAJ szám),..................................... (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: 1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót..... év....................... hó........ napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint. 2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkaköre:........................................................................................................................................ A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását. 3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére:................................. Ft. 4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye:.................................................................................................. 5. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a........................................... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a..................................... munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti. 6. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. § (7) bekezdésében felsorolt feltételekről. 7. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt:...........................,..... év...................... hó...... nap

57 MUNKASZERZŐDÉS (határozatlan időtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, teljesítménybér alkalmazására), amely létrejött egyrészről a......................................................... (a munkáltató megnevezése),................................................... (székhely),........................................... (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató, másrészről............................................... (név),.................................................. (leánykori név),.......................................................... (lakcím)...................................... (születési hely, idő),........................................................ (anyja neve),..................................... (TAJ szám),..................................... (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel: 1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót.... év........................... hó....... napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint. 2. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkaköre................... A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását. 3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkabére teljesítménybér-rendszerben,......................................... bérformában kerül megállapításra. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló személyi alapbére:........................ Ft/óra óradíj. (vagy: „havi................ Ft.”) A munkaviszony kezdetekor a munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelmény a következő:.............................................................................................. teljesítménybér-tényezők a következők:............................................................................................ A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy a teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőket a munkáltató állapítja meg, ezeket alkalmazásuk előtt a munkáltató írásban közli a munkavállalóval. Tekintettel arra, hogy a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nemcsak a munkavállalón múlik, a felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló garantált bére:.............................. Ft/óra (vagy: havi...................... Ft). 4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye:.................................................................................................................. 5. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a.......................................... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a.............................. munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti. 6. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 76. § (7) bekezdésében felsorolt feltételekről. 7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve, a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.

58 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és időben jött létre felek között az alábbi feltételek szerint: 1. Az Eladó neve:.............................................................................................................................. lakcíme:........................................................................................................................................ A Vevő neve:................................................................................................................................ lakcíme:....................................................................................................................................... 2. Az Eladó kizárólagos tulajdonában van a..................... forgalmi rendszámú................ típusú személygépkocsi, amelynek alvázszáma:.............................., motorszáma :.................................., futásteljesítménye a kilométeróra szerint:...................... km. Az Eladó a gépkocsi harmadik tulajdonosa. A gépkocsi.................................-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. 3. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a 2. pont szerinti gépkocsit a kölcsönösen kialkudott (azaz.....................................................) forintos vételáron. 4. A vételárat a Vevő a jelen szerződés aláírásától számított három napon belül egy összegben, készpénzben köteles kifizetni, s ezzel egyidejűleg köteles az Eladó a gépkocsit a Vevő birtokába bocsátani. A Vevő a birtokbavételtől kezdődően viseli a gépkocsival kapcsolatos terheket. A vételár átvételéről az Eladó, a gépkocsi átvételéről pedig a Vevő köteles nyugtát kiállítani, s a másik félnek a teljesítéskor átadni. Bármelyik fél megtagadhatja a teljesítést, ha a másik fél a szerződésszerű teljesítést nem ajánlja fel. 5. Eladó a gépkocsival együtt köteles átadni a gépkocsi forgalmi engedélyét, törzskönyvét, eredetiségvizsgálatáról szóló, 60 napnál nem régebbi szakvéleményt, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat és az üléshuzatokat is. 6. Vevő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező gépkocsit, annak műszaki állapotát ismeri, s a gépkocsit jelenlegi állapotában a szerződés teljesítéseként elfogadja. Az Eladó a gépkocsi esetleges hibáiért szavatosságot nem vállal. 7. Vevő a szerződés aláírásától számított három munkanapon belül köteles a tulajdonosváltozást a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni. A tulajdonosváltozás bejelentésével kapcsolatos költségek és a visszterhes vagyonátruházási illeték a Vevőt terheli. 8. Az Eladó a gépkocsi per-, teher- és igénymentességéért szavatol. 9. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó §-ait (Ptk. 365– 369. §), továbbá a Ptk. Negyedik részének I. címében található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §) kell alkalmazni. Kelt........................,....... év....................... hónap......... nap

59 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. amely létrejött egyfelől......................................................................... székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint megrendelő, másfelől............................................................................................. székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: mint vállalkozó között a következők szerint: 1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy e szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt kiviteli tervek alapján, a 2. számú mellékletként csatolt technológiai utasítások szerint elkészít egy komplett fogadóterem-berendezést, azt a megrendelő......................................................................... szám alatt fekvő irodaházába szállítja és elvégzi a helyszíni szerelési munkákat. 2. A vállalkozó a berendezés elkészítéséhez szükséges anyagokat e szerződés 3. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi. 3. A felek a vállalkozói díjat..................... azaz......................................................... forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a berendezés előállításához szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető. 4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő...... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára.................. azaz......................................... forint előleget. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják. 5. A vállalkozó a kivitelezés előkészítését a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy az elkészített berendezést a helyszíni szerelések elvégzése után legkésőbb............ év........................ hó......... napján......... órájáig átadja a megrendelőnek. 6. A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap......... órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. A megrendelő a berendezés kivitelezését – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

60 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. 7. A berendezés helyszínre szállításának időpontját a felek – a berendezés elkészítésének jelentése után – közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő.........-ik munkanap.........-ik órája. A megrendelő köteles a berendezés helyszínre szállításának napján a szereléshez szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szükséges közmű szolgáltatásokat. 8. A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített berendezést köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha a berendezést – akár esztétikai, akár műszaki okból – oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. 9. A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat – számla ellenében – az átvételtől számított...... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni. 10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a......... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más – a vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, a vállalkozó......... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni. 12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről..........................................., a vállalkozó részéről............................................ cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében............................................................ járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra......................................................... jelöli ki. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma: A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: 13. Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a............................................................................-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják. 14. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett megszerzett Állandó Választottbíróság hatáskörét. E szerződésnek az 1., 2. és 3. számú melléklet elválaszthatatlan részét alkotja; a szerződést mellékleteivel együtt kell értelmezni és alkalmazni. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

61 Tisztelt.................. Bíróság! Alulírott................................. (..................................... alatti lakos) felperes – kívül jelzett és az F/1. alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – az alábbi tényállást terjesztem a T. Bíróság elé: Az F/2. alatt csatolt kölcsönszerződések tanúsága szerint...................... napján 1 000 000 Ft-ot, majd.................. napján további 1 200 000 Ft-ot adtam kölcsön................... (...................... alatti lakos) alperesnek. A kölcsönök lejárata mindkét esetben egy év volt. Az 1 000 000 Ft összegű kölcsön tekintetében a lejárat napja............., az 1 200 000 Ft összegű kölcsön tekintetében pedig............................... volt, ám a kölcsönök visszafizetése a megállapodás szerint határidőben nem történt meg. A fentiekre tekintettel az F/3. alatt csatolt levelekben írásbeli felszólítást küldtem a kölcsönvevő felé, melyben kértem a kölcsönösszegeknek haladéktalan visszafizetését. A kölcsönvevő felszólító leveleimre nem válaszolt, és a kölcsön összegét a mai napig nem fizette vissza. A Ptk. 523. § (1) bekezdése alapján az alperes a kölcsönök összegét köteles lett volna a szerződésekben meghatározott lejárati időkben, vagyis............................., illetve................................ napján visszafizetni részemre. Erre írásbeli felszólításom ellenére sem került sor. A fentiekre tekintettel ezúton keresetet terjesztek elő az alperes ellen, és kérem a T. Bíróságot, hogy szíveskedjen kötelezni az alperest a 2 200 000 Ft összegű kölcsön visszafizetésére, valamint 1 000 000 Ft.................. napjától, illetve 1 200 000 Ft...................... napjától a teljesítés napjáig számított törvényes késedelmi kamatának megfizetésére. A kamatfizetési kötelezettség a Ptk. 301. § (1) bekezdésén alapul. Kérem a T. Bíróságot, hogy az ügyben szíveskedjen tárgyalást kitűzni, és arra a peres feleket megidézni. Kérem a T. Bíróságot, hogy a pert esetleges távollétem esetén is szíveskedjen megtartani. Kérem továbbá a T. Bíróságot, hogy a jelen keresetemhez F/4. és F/5. alatt csatolt nyilatkozat és nyugdíjszelvény alapján részemre elsősorban teljes személyes költségmentességet, másodsorban illetékfeljegyzési jogot szíveskedjen biztosítani. A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége a Pp. 29. § (1) bekezdésén alapul. Bejelentem, hogy köztem és az alperes között a jelen jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, de eredményre nem vezetett. Kelt:............................................. Tisztelettel felperes


Letölteni ppt "GAZDASÁGI JOG II.F.ÉV SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ EGYES SZERZŐDÉSEK POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG ESETEI VERSENYJOG FŐBB KÉRDÉSEI MUNKAJOG ALAPKÉRDÉSEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések