Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása"— Előadás másolata:

1 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása
Egységes óvoda-bölcsőde 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (4/2009. (II. 18.) OKM rendelet) Dienes Renáta

2 Gyermekek napközbeni ellátása
Családban élő gyermek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása étkeztetése azok számára, akik szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban képzésben való részvételük betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani: akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek kivéve azt, aki után eltartója gyermekgondozási segélyben részesül AKINEK a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni

3 Gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető
Bölcsődében Családi napköziben Házi gyermekfelü- gyelet Nyári napközi Közoktatási intézményben Óvoda Iskola

4 Szabályozása a közoktatási törvényben
Többcélú intézmény, amely ellátja az óvodai és korlátozottan a bölcsődei feladatokat is. Legalább második életévüket betöltött, illetve az óvodás korú gyermekek ellátása biztosítható az intézmény keretein belül. Olyan településen hozható létre, ahol a bölcsődei feladatok ellátása nem kötelező. Óvodai és bölcsődei csoport külön-külön nem hozható létre az alacsony gyermeklétszám miatt Az óvodás korú gyermekek ellátása nem sérülhet. Többcélú intézmény keretein belül szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működik.

5 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának lehetőségei

6 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei I.:
10 ezer fő lakosságszám alatti település, ahol a település illetékességi területén nem biztosított a bölcsődei ellátás az óvodai nevelés igénybevételére jogosult gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húszat Az egységes óvoda-bölcsődében csak egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben az összes gyermeklétszám nem haladhatja meg a 20 főt az óvodás korúak száma nem lehet több 15 főnél három év alatti gyermekek létszáma nem haladhatja meg az 5 főt Többcsoportos óvoda esetén akkor szervezhető meg, ha a többi óvodai csoport létszáma eléri a 20 főt.

7 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei II.:
Alkalmazotti létszám - egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén: 2 fő óvodapedagógus 1 fő dajka 1 fő bölcsődei gondozó vagy szakgondozó foglalkoztatása kötelező. A 2 fő óvodapedagógusnak szeptember 1-jéig - el kell sajátítania a legalább hatvan órás felkészítésben a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket vagy rendelkeznek a bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel

8 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei III.:
a bölcsődei gondozó vagy szakgondozó képesítési előírásaira a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, alkalmazási feltételeire pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendeletben Az egységes óvoda-bölcsőde csoportszobájában az egy gyermekre jutó alapterület nem lehet kevesebb három négyzetméternél a három évesnél fiatalabb gyermek életkorának megfelelően biztosítani kell: a megfelelő bútorzatot az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést

9 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei IV.:
Az óvodai nevelési programnak a három év alatti gyermekek gondázásához neveléshez szükséges feladatokat is tartalmaznia kell a bölcsődékre vonatkozó útmutató szerint A fenntartó a működés megkezdése előtt köteles beszerezni az egységes óvoda-bölcsőde székhelye szerint illetékes regionális módszertani bölcsőde szakmai véleményét hogy az egységes óvodabölcsőde rendelkezik-e a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges feltételekkel. A fenntartó jóváhagyása előtt az egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát a módszertani bölcsőde véleményezi.

10 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei V.:
A fenntartó az egységes óvodabölcsőde működésének megkezdéséről értesíti a módszertani bölcsődét. A módszertani bölcsőde a három év alatti gyermekek nevelésével-gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrizheti. Az egységes óvoda-bölcsőde együttműködik a módszertani bölcsődével. Az együttműködés kérdéseit a szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.

11 Gyvt. 43. §, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46-50. §
Családi napközi Gyvt §, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet § Családi napközi ellátását veheti igénybe: bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskolai nyitva tartáson kívül iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást nem veszi igénybe nem közoktatási célú ellátás A családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő: nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést, foglalkoztatást.

12 Családi napközi Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat: aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek felügyeletére, gondozására, nevelésére, és akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, valamint aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik, aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett.

13 Családi napközi Családi napköziben nem biztosíthat ellátást és nem foglalkoztatható az a személy: aki ellen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt ítéltek el, akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint külön jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve -, akinek a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel (a gyermekvédelmi törvény szerinti kizáró ok)

14 Családi napközi működési feltételei
érvényes működési engedély csak a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítéssel rendelkező személyek foglalkoztathatók, akik a jogszabályban meghatározott tanfolyamot is elvégezték (nevelő, szakgondozó, gondozó, segédgondozó) Az ellátás saját otthonban vagy külön e célra kialakított helységben (száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás A nevelés-gondozás részletes szakmai szempontjainak és helyiségeknek meg kell felelniük a Szociális és Munkaügyi Intézet módszertani levelében foglaltaknak.

15 Gyermekek napközbeni ellátása Egységes óvoda-bölcsőde
létszámhatárok Bölcsőde Családi napközi Egységes óvoda-bölcsőde Óvoda Átlaglétszám Maximális létszám Gondozható gyermekek száma 10 5 20 (5 bölcsődés korú óvodás korú*) 20* 25* Ha fogyatékos gyermek is van 8 4 Csak fogyatékos gyermekek esetén 6 3 *Alkalmazni kell a Kt. 3. számú melléklet II. rész 3. pontjában foglaltakat.

16 Fontosabb jogszabályok
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. rendelet A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szociális tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (XII. 30.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/ (VII. 29.) Korm. rendelet

17 Intézményátszervezés
Fenntartó elvi döntése Szakértői vélemény (Kt. 88. § (6) bek. Megyei önkormányzat szakvéleménye (Kt. 88. § (6) bek.) Kt § (3) bek. szerinti vélemények Legalább 15 nap Fenntartó döntése március utolsó munkanapja (Kt § (11) bek.) A tervezett intézkedés végrehajtása (Kt § (9) bek. július-augusztus)

18 Fontosabb internet címek:

19 Köszönöm a figyelmet Köszönöm a figyelmet
„Jelen oktatási előadás a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül, amelynek bármilyen felhasználása – a törvényben meghatározott szabad felhasználás esetein túl – kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium előzetes engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználása polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után." Köszönöm a figyelmet "Minden jog fenntartva. Az engedély nélküli felhasználást a törvény bünteti."


Letölteni ppt "11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések