Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egységes óvoda-bölcsőde 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (4/2009. (II. 18.) OKM rendelet) Dienes Renáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egységes óvoda-bölcsőde 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (4/2009. (II. 18.) OKM rendelet) Dienes Renáta."— Előadás másolata:

1 Egységes óvoda-bölcsőde 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (4/2009. (II. 18.) OKM rendelet) Dienes Renáta

2 Gyermekek napközbeni ellátása •Családban élő gyermek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása étkeztetése azok számára, akik szülei, nevelői, gondozói  munkavégzésük  munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban  képzésben való részvételük  betegségük  vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. •Különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani:  akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség  akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel  vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek kivéve azt, aki után eltartója gyermekgondozási segélyben részesül  AKINEK a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni

3 Gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető Bölcsődében Családi napköziben Házi gyermekfelü- gyelet Nyári napközi Közoktatási intézményben ÓvodaIskola

4 Szabályozása a közoktatási törvényben • Többcélú intézmény, amely ellátja az óvodai és korlátozottan a bölcsődei feladatokat is. •Legalább második életévüket betöltött, illetve az óvodás korú gyermekek ellátása biztosítható az intézmény keretein belül. •Olyan településen hozható létre, ahol a bölcsődei feladatok ellátása nem kötelező. • •Óvodai és bölcsődei csoport külön-külön nem hozható létre az alacsony gyermeklétszám miatt •Az óvodás korú gyermekek ellátása nem sérülhet. •Többcélú intézmény keretein belül szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működik.

5 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának lehetőségei Egységes óvoda-bölcsőde Egycsoportos óvoda átalakul egységes óvoda-bölcsődévé Egycsoportos Óvoda átszervezésével kerül kialakításra az egységes óvoda-bölcsőde intézményegység Többcsoportos Óvoda átszervezésével kerül kialakításra az új egységes óvoda-bölcsőde intézményegység Többcélú intézmény önálló intézmény- egységeként szervezik meg Több település működő többcélú intézmény kistelepülési tagóvodájában kerül kialakításra

6 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei I.: •10 ezer fő lakosságszám alatti település, ahol a település illetékességi területén nem biztosított a bölcsődei ellátás •az óvodai nevelés igénybevételére jogosult gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húszat •Az egységes óvoda-bölcsődében csak egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben  az összes gyermeklétszám nem haladhatja meg a 20 főt  az óvodás korúak száma nem lehet több 15 főnél  három év alatti gyermekek létszáma nem haladhatja meg az 5 főt •Többcsoportos óvoda esetén akkor szervezhető meg, ha a többi óvodai csoport létszáma eléri a 20 főt.

7 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei II.: •Alkalmazotti létszám - egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén:  2 fő óvodapedagógus  1 fő dajka  1 fő bölcsődei gondozó vagy szakgondozó foglalkoztatása kötelező. •A 2 fő óvodapedagógusnak - 2010. szeptember 1-jéig - el kell sajátítania a legalább hatvan órás felkészítésben a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket vagy •rendelkeznek a bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel

8 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei III.: •a bölcsődei gondozó vagy szakgondozó képesítési előírásaira a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, alkalmazási feltételeire pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendeletben •Az egységes óvoda-bölcsőde csoportszobájában az egy gyermekre jutó alapterület nem lehet kevesebb három négyzetméternél •a három évesnél fiatalabb gyermek életkorának megfelelően biztosítani kell:  a megfelelő bútorzatot  az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést

9 Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei IV.: •Az óvodai nevelési programnak a három év alatti gyermekek gondázásához neveléshez szükséges feladatokat is tartalmaznia kell a bölcsődékre vonatkozó útmutató szerint •A fenntartó a működés megkezdése előtt köteles beszerezni az egységes óvoda-bölcsőde székhelye szerint illetékes regionális módszertani bölcsőde szakmai véleményét hogy az egységes óvodabölcsőde rendelkezik-e a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges feltételekkel. •A fenntartó jóváhagyása előtt az egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát a módszertani bölcsőde véleményezi.

10 •A fenntartó az egységes óvodabölcsőde működésének megkezdéséről értesíti a módszertani bölcsődét. •A módszertani bölcsőde a három év alatti gyermekek nevelésével-gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrizheti. •Az egységes óvoda-bölcsőde együttműködik a módszertani bölcsődével. Az együttműködés kérdéseit a szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Egységes óvoda-bölcsőde kialakításának feltételei V.:

11 Családi napközi Gyvt. 43. §, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46-50. § Családi napközi ellátását veheti igénybe: • bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, •iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskolai nyitva tartáson kívül •iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást nem veszi igénybe •nem közoktatási célú ellátás A családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő: • nappali felügyeletet, • gondozást, • nevelést, • étkeztetést, • foglalkoztatást.

12 Családi napközi Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat: a)aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek felügyeletére, gondozására, nevelésére, és b)akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, valamint c)aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik, d)aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett.

13 Családi napközi Családi napköziben nem biztosíthat ellátást és nem foglalkoztatható az a személy: •aki ellen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt ítéltek el, •akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint •külön jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve -, akinek a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt szünetel (a gyermekvédelmi törvény szerinti kizáró ok)

14 Családi napközi működési feltételei • érvényes működési engedély • csak a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítéssel rendelkező személyek foglalkoztathatók, akik a jogszabályban meghatározott tanfolyamot is elvégezték (nevelő, szakgondozó, gondozó, segédgondozó) •Az ellátás saját otthonban vagy külön e célra kialakított helységben (száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás •A nevelés-gondozás részletes szakmai szempontjainak és helyiségeknek meg kell felelniük a Szociális és Munkaügyi Intézet módszertani levelében foglaltaknak.

15 Gyermekek napközbeni ellátása létszámhatárok BölcsődeCsaládi napközi Egységes óvoda- bölcsőde Óvoda Átlaglétszám Maximális létszám Gondozható gyermekek száma 105 20 (5 bölcsődés korú + 15 óvodás korú*) 20*25* Ha fogyatékos gyermek is van 84 Csak fogyatékos gyermekek esetén 63 *Alkalmazni kell a Kt. 3. számú melléklet II. rész 3. pontjában foglaltakat.

16 Fontosabb jogszabályok •gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény •a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény •a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet •A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet •a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. rendelet •A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szociális tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet •A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (XII. 30.) Korm. rendelet •a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

17 Intézményátszervezés Fenntartó elvi döntése Szakértői vélemény (Kt. 88. § (6) bek. Megyei önkormányzat szakvéleménye (Kt. 88. § (6) bek.) Kt. 102. § (3) bek. szerinti vélemények Legalább 15 nap Fenntartó döntése március utolsó munkanapja (Kt. 102. § (11) bek.) A tervezett intézkedés végrehajtása (Kt. 102. § (9) bek. július-augusztus)

18 www.magyarkozlony.hu www.okm.gov.hu www.oh.gov.hu kozoktatas@okm.gov.hu Fontosabb internet címek:

19 "Minden jog fenntartva. Az engedély nélküli felhasználást a törvény bünteti." Köszönöm a figyelmet „Jelen oktatási előadás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül, amelynek bármilyen felhasználása – a törvényben meghatározott szabad felhasználás esetein túl – kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium előzetes engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználása polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után." Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Egységes óvoda-bölcsőde 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása (4/2009. (II. 18.) OKM rendelet) Dienes Renáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések