Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Gyulavári Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Gyulavári Tamás"— Előadás másolata:

1 A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Gyulavári Tamás gyulavari.tamas@jak.ppke.hu

2 J OGFORRÁSOK Mt. 51-52. § Mt. alapelvi jelentőségű rendelkezései: - pl. együttműködési kötelezettség, méltányos mérlegelés elve - BH 2002/244: általános együttműködési kötelezettségből fakadó értesítési és tájékoztatási kötelezettség Egyéb jogszabályok pl. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

3 A MUNKÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4 MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK M T. 51. § Munkáltatói kötelezettségEbből eredő munkavállalói jog Foglalkoztatási kötelezettségFoglalkoztatási igény (pl. gyes után) Munkabér fizetése Munkabérhez való jog, munkabér védelme (kifizetés szabályai) A munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, a munka megszervezése, utasítás, irányítás, tájékoztatás Munkahely, munkaeszközök, energiaforrás biztosítása, a munkavégzéshez szükséges konkrét és egyértelmű utasítások szerinti munkavégzés, esetleges képzések, továbbképzések Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése Munkaruha, védőruha, védőeszköz stb. biztosítása A munkavállaló indokolt költségeinek megtérítése Utazási és egyéb költségek (pl. napidíj) megtérítése

5 1. F OGLALKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A munkaviszony fennállása alatt folyamatos Állásidő: ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget – A kiesett időre alapbér (+ esetleg bérpótlék) jár – Kivétel: elháríthatatlan külső ok Huzamosabb időn át a foglalkoztatási kötelezettség elmulasztása: azonnali hatályú felmondás (BH 1996/127, BH 2002/297 ) Átmenetileg a MSZ-től eltérő munkakörben, munkahelyen, más munkáltatónál való foglalkoztatás

6 M UNKABÉR FIZETÉSE Szigorú kógens szabályok alapján Kivételesen munkavégzés hiányában is

7 A MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A munka megfelelő megszervezése A munkavégzés irányítása, a mv-k utasítása, munkavégzéshez szükséges tájékoztatás A munkavégzéshez szükséges ismeretek biztosítása Munkavégzés ellenőrzése A munkavállalók fegyelmezése

8 A MUNKA MEGSZERVEZÉSE A munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása – ELTÉRŐ MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN! Személyi feltételek: adott munkakörre való alkalmasság, összehangolás Tárgyi feltételek: munkavégzés helye, eszközök, alapanyagok stb. A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

9 UTASÍTÁSI JOGKÖR

10 U TASÍTÁSOK KIADÁSA Munkavégzés szinte teljes folyamatára kiterjedő, széleskörű A munkavégzés irányítása, illetve vezetése céljából Főszabály: szóbeliség Kivételesen írásbeliség: – Törvény írja elő – Munkavállaló kérésére bármikor

11 U TASÍTÁS MEGTAGADÁSA, ELTÉRÉS AZ UTASÍTÁSTÓL M T. 54. § 1.K ÖTELES MEGTAGADNI : más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztető utasítás. 2.M EGTAGADHATJA : munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközés vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 3.E LTÉRÉS ÉS FIGYELMEZTETÉS : ha ez a munkáltató kártól való megóvása miatt feltétlenül indokolt és értesítésre nincs mód. De: rendelkezésre állási kötelezettség fennmarad és a jogszerű utasításokat köteles teljesíteni. Az utasítás jogellenes megtagadása: lényeges kötelezettségszegés.

12 M UNKAVÁLLALÓK FEGYELMEZÉSE

13 FIGYELMEZTETÉS HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNY MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE Kettős értékelés tilalma! BH1999/332

14 H ÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNY M T. 56. § Vétkes kötelezettségszegés esetére KSZ vagy (KSZ hiányában) MSZ Garanciális szabályok AlkalmazásHátrányos jogkövetkezmény Azonnali hatályú felmondás jogvesztő határidői (15 nap szubj., 1 év obj.+ bcs ) Csak a mv-al összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány Írásbeli, indokolt határozat Jogorvoslati kioktatás Igényérv. határidő: közléstől számított 30 napon belül Nem sértheti a munkavállaló személyiségi jogát vagy emberi méltóságát Nem állapítható meg olyan köt.szegés miatt, amelyet a m.tató a mv megszüntetésének indokaként is megjelöl. Pénzbüntetés nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérét. Mentesítés a munkavégzési és rendelkezésre állási köt alól (max. 30 nap) A kötelezettségszegés súlyával arányos

15 E GÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Munkavédelem: egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei. Ésszerű alkalmazkodás követelménye (Mt. 51. § (5) bek.)

16 Ésszerű alkalmazkodás Mt. 51. § (5): A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeiről. Forrása: – 2000/78/EK Keretirányelv – Fogyatékossággal élő személyekről szóló ENSZ egyezmény hátrányos megkülönböztetés Ésszerű mérték: nem jelenthet aránytalan terhet, nagyobb megterhelést mint amekkora a fogyatékos személy várható nyeresége

17 C-337/11 Ring 1)Fogyatékosság = betegségből származó kóros állapot is, ha az hosszan tartóan korlátozza a munkavállalót a szakmai életben való részvételben. 2)Az uniós joghoz képest elsőbbséget élvez az ENSZ egyezmény  a Keretirányelv rendelkezéseit az Egyezménnyel összhangban kell értelmezni. 3)A munkaidő csökkentése a munkáltató számára ésszerű alkalmazkodási intézkedés, amennyiben az nem jelent aránytalan terhet. 4)A munkaviszony megszüntetése rövidebb felmondási idővel olyan munkavállaló esetében, aki sokat betegeskedett jogellenes, amennyiben a munkáltató nem hozta meg a szükséges alkalmazkodási intézkedéseket.

18 II. A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI

19 A MUNKAVÁLLALÓ KÖTELEZETTSÉGEI M T. 52. § Munkavállalói kötelezettségEbből eredő munkáltatói jog Munkavégzési kötelezettségFoglalkoztatási jogosultság Rendelkezésre állási kötelezettségA munka felmerülésekor azonnali foglalkoztatási jogosultság Elvárható szakértelemmel, gondossággal, utasítások, szabályok és szokások szerinti munkavégzés Irányítási, utasításadási jog Együttműködés a munkatársakkal és harmadik személyekkel Irányítási, utasításadási jog A munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartás Jogos munkáltatói érdekek védelme

20 M UNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG – Munkahelyen való megjelenés kötelezettsége – Munkára képes állapot és annak megőrzése – Személyes munkavégzési kötelezettség

21 R ENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG Munkavégzéshez képest mögöttes, járulékos kötelezettség Különös jelentősége van: – ügyelet és készenlét esetén – készenléti jellegű munkakör

22 M UNKÁLTATÓ JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEINEK VÉDELME Munkaviszony fennállása alatt Munkaviszony megszűnését követően További munkaviszony/ egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének szabályai (Mt. 8. §(1) bek.) Versenytilalmi megállapodás (Mt. 228. §) Titoktartási kötelezettség (Mt., Ptk., Tpvt.)

23 H ARMADIK SZEMÉLYTŐL SZÁRMAZÓ DÍJAZÁS TILALMA Mt. 52.§ (2): A munkavállaló – a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül – harmadik személytől díjazást – a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel – nem fogadhat el vagy nem köthet ki. munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával díjazásban részesült. díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt.

24 Ö SSZEFÉRHETETLENSÉG Jogviszonyok közötti kizárásos kapcsolat Bejelentési kötelezettség Engedély nem kell Megtiltás? Jogos gazdasági érdek! Munkaszerződés, KSZ eltérhet Vezetők plusz kötelezettségei

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Gyulavári Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések