Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi."— Előadás másolata:

1 Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság

2 Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság

3 A hatósági ellenőrzés célja Az ellenőrzés alá vont jogi, vagy természe- tes személy jogkövető magatartásának, azaz a jogszabályi rendelkezések, illetve a közigazgatási határozatban megállapított jogok, valamint kötelezettségek hatályo- sulásának az ellenőrzése

4 A Bányakapitányság munkavédel- mi ellenőrzéseinek fajtái  műszaki üzemi terv beszámolója a- lapján  kötelezés írásbeli tájékoztatásra a megjelölt munkavédelmi követel- mények teljesítéséről  helyszíni ellenőrzés

5 A helyszíni ellenőrzés alapvető szabályai Az ellenőrzés előzetes bejelentése, vagy helyszíni bejelentése Az ellenőrzési jogosultság igazolása Jogokról és kötelezettségekről tájékoztatás Az ügyfél tevékenysége akadályozásának a minimalizálása Belépési jogosultság Irat betekintési jog Tárgy, munkafolyamat megvizsgálásának joga Felvilágosítás-kérési jog Nyilatkozattételi jog Kép- és hangfelvétel készítés joga Ellenőrzési jegyzőkönyv készítés kötelezettsége

6 A helyszíni ellenőrzés jogkövetkezményei I. ÉRDEMI INTÉZKEDÉSEK: felhívja az ügyfél figyelmét Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre és határidőt tűz annak megszüntetésére megindítja az eljárást Amennyiben a határidő EREDMÉNYTELENÜL telt el, úgy a hatóság megindítja az eljárást NEM ÉRDEMI INTÉZKEDÉSEK: Ha más szerv rendelkezik hatáskörrel, úgy az ellenőrző hatóság: Megkeresi az illetékes hatóságot Büntető, fegyelmi, szabálysértési, egyéb eljárást kezdeményez

7 A helyszíni ellenőrzés jogkövetkezményei II. SZANKCIÓK: I. INTÉZKEDÉSEK munkavállaló munkavégzéstől eltiltása veszélyes tevékenység, üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény használatának felfüggesztése soron kívüli ellenőrzés elrendelése munkaeszköz és egyéni védőeszköz működésének, használatának a felfüggesztése EK megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány hiányában II. BÍRSÁGOK: Munkavédelmi bírság: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben Bányászati bírság természetes személlyel vagy munkáltatóval szemben: a korábbi szabálysértési tényállások esetén

8 A munkabiztonsági hatáskörben ellenőrzött tevékenységek Az 1993. évi XLVIII. tv. 44. § (1) bek. által nevesített tevékenységek

9 A munkavédelmi ellenőrzés területei a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítése a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítése a munkabalesetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedések

10 A Pécsi Bányakapitányság Illetékességi területe a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint:  Baranya megye  Somogy megye  Tolnamegye  Zalamegye

11 A Bányakapitányság helyszíni ellenőrzései  Komplex  Cél  Egyéni

12  A bányaüzem biztonsági és egész- ségügyi dokumentumának tartalmi megfelelősége, figyelemmel az al- kalmazott technológiákra  Minőségbiztosítási Rendszer  MEBIR

13 A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavé- delmi üzembe helyezésének vizsgálata

14 A bányaüzemekben alkalmazott veszé- lyes technológia, munkaeszköz idősza- kos biztonsági felülvizsgálatának elvég- zése, előírásoknak való megfelelése

15 A munkavédelmi oktatások ellenőrzése

16 A munkavégzés tárgyi feltételei meglé- tének ellenőrzése A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzése Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi fel- tételei meglétének ellenőrzése

17 A munkabalesetek bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának megfelelősége

18 Néhány adat a helyszíni munkavédelmi ellenőrzéseinkről Ellenőrzött üzemek száma: 84db Munkavédelmi Felügyelőséggel közös ellenőrzés: 11 db Felhasznált ellenőrzési műszak: 94 mű Munkahely leállítás: 0 db Gép, berendezés leállítás: 1 db Kötelezés: 13 db Munkavédelmi bírság: 2 db Szabálysértési bírság: 2 db Eljárási bírság: 0 db

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi Bányakapitányság Nagy Endre bányafelügyeleti főmérnök Pécsi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések