Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÉGELLENŐRZÉS A GYAKORLATBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÉGELLENŐRZÉS A GYAKORLATBAN"— Előadás másolata:

1 MINŐSÉGELLENŐRZÉS A GYAKORLATBAN
Minőségellenőrzés eljárásjogi szabályozása

2 Felvezető gondolatok A Kkt. és a Ket. egymáshoz való viszonya és alkalmazásai Kkt. 5.§. „A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – a következő ügyekben:…”

3 A minőségellenőrök által végzett ellenőrzések fajtái
Pénzmosás … (Kkt. 5.§. k) pont) Kiválasztott könyvvizsgálatok minőségellenőrzése (Kkt. 5.§. l) pont) Belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok érvényesülése a bizottság feladat- és hatáskörében eljárva (Kkt. 152.§. (1) bek. b) pont

4 1. Pénzmosás Határozat fajtái (Kkt. 173/A.§. (4) bek.)
Megállapításokra a Kkt. rendelkezések az irányadók Határozat fajtái (Kkt. 173/A.§. (4) bek.) Könyvvizsgáló a kötelezettségeit teljesítette => a határozat megszüntető Könyvvizsgáló nem teljesítette a kötelezettségét => figyelemfelhívás (Kkt. 173/A.§. (6) bek. a) pont) Fegyelmi vétség elkövetése => fegyelmi eljárás (Kkt. 173/A.§. (6) bek. b) pont)

5 Az a) és b) pont együttesen alkalmazható-e?
Kérdés: Az a) és b) pont együttesen alkalmazható-e?

6 Kkt. 173/A.§. (6) bek. a) pont: „felhívja a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég figyelmét a jogszabályoknak és a szabályzatnak megfelelő eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére”

7 Kkt. 173/A.§. (6) bek. b) pont: „fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárás elrendelésére tesz javaslatot a kamara elnökének”

8 A minőségellenőrzés lefolytatása
A minőségellenőrzésről készült JELENTÉST a befejezéstől számított 10 munkanapon belül kell elkészíteni (Kkt. 170.§. (1), (2) bek.) 1 esetben meghosszabbítható 30 nappal (Ket. 33.§. (7) bek.)

9 Ellenőrzésről készült jelentés, jegyzőkönyv
Jelentés készítési kötelezettség (minőségellenőrzésről) Kkt. 170.§. (1) bek. Jegyzőkönyv készítési kötelezettség (pénzmosás, MER ellenőrzéséről) Ket. 39.§. (1) bek.

10 Jelentés, jegyzőkönyv tartalma
Kiemelt fontosságú tartalom: A meghallgatott személy jogaira és kötelezettségeire való figyelmeztetés megtörténte Ket. 39.§. (2) bekezdés d) pont Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások Ket. 39.§. (2) bekezdés e) pont

11 Képviselet Ügyfél törvényes képviselője Ügyfél meghatalmazottja
Ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Ket. 40.§. (1) bekezdés A képviseletet írásbeli meghatalmazással kell bizonyítani. (Nem kell teljes bizonyító erejű magánokirat.) _____________________________________________________________________________________________________________________ Minőségellenőr személyesen köteles eljárni (Kkt. 167.§. (1) bek.)

12 Tényállás tisztázás A tényállás tisztázási kötelezettség a döntéshozó kötelezettsége Ket. 50.§. (1) bekezdés Hivatalosan ismert és köztudomású tényeket nem kell bizonyítani Ket. 50.§. (3) bekezdés (Nem kell aláírt beszámolót kérni, ha a beszámoló közzétételre került.)

13 Ügyfél nyilatkozata Ket. 51.§. (1) bekezdés:
„Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.” (Az ebben a §-ban leírttal kezelhető le a megjelenő, de dokumentációt nem hozó, vagy csak részben hozó könyvvizsgáló ellenőrzése, amikor még figyelembe kell venni a következő táblázatban leírtakat.)

14 Előterjesztés  határidői:
Igazolási kérelem Ket. 66.§. (1) bekezdés „Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL ELMULASZTOTT, igazolási kérelmet terjeszthet elő.” Előterjesztés  határidői:

15 tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül
legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon belül (Ket. 66.§. (4) bekezdés) az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is (Ket. 66.§. (5) bekezdés)

16 Minőségellenőr által hozott határozat (Kkt. 170.§. (5) bek.)
1) Eredmény minősítése * megfelelt * megfelelt megjegyzéssel * nem felelt meg 2) Kötelezettségek elbírálása 3) Indokolt intézkedések alkalmazása * kötelezés továbbképzésen való részvételre * figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére * fegyelmi eljárás kezdeményezése

17 Fegyelmi eljárás kezdeményezésének feltételei. (Kkt. 172. §. (1) bek
Fegyelmi eljárás kezdeményezésének feltételei? (Kkt. 172.§. (1) bek. c) Kkt. 172.§. (2) bekezdés “Ha az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét a 171.§. szerinti kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, ellene a bizottság elnöke a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményez.” Kkt. 171.§.: (feltétel-e a fegy.eljárásnak?) „A minőségellenőrzés során hozott jogerős határozatban foglalt kötelezettségeket az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során teljesítenie kell.”

18 Határozathozatal kötelező tartalmi elemei (Ket. szabályai szerint)
A határozat tartalmának részletes szabályozása a Ket. 72.§. (1) bekezdés a) – g) pontjaiban, és annak alpontjaiban került meghatározásra.

19 Fontosabb kötelező tartalmi elemek
A határozat címzettje (Ket. 72.§. (1) b.) Rendelkező rész (Ket. 72.§. (1) d.) Fellebbezésről való tájékoztatás Az előírt kötelezés tartalma és annak teljesítésének határnapja vagy határideje

20 Indokolás A megállapított tényállás és annak alapjául elfogadott bizonyítékok Ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítás és mellőzés indokai

21 Egyszerűsített határozat
Ket. 72.§. (4) bekezdés „Indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a KÉRELEMNEK teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy…”

22 Nincs egyszerűsített határozathozatali lehetőség, mert az eljárások nem kérelemre indulnak, hanem jogszabályi kötelezettség alapján! Rendkívüli minőségellenőrzés !? (minősülhet kérelem alapján végzettnek?)

23 Fellebbezés Fellebbezni az I. fokú határozat ellen lehet
Nincs jogcímhez kötve Bármely okból lehet fellebbezést benyújtani, amelyet az ügyfél sérelmesnek tart Határidőt szab meg a fellebbezési lehetőségre a jogszabály A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók (Ket. 102.§. (2) bekezdés)

24 Fellebbezés lehetséges következményei (saját hatáskörben)
Kijavítás Kiegészítés Módosítás (jogszabálysértés esetén, nem kell jogszabálysértésnek lenni, ha a fellebbezésben foglaltakat a hatóság elfogadja és azzal egyetért) Visszavonás (jogszabálysértés esetén, nem kell jogszabálysértésnek lenni, ha a fellebbezésben foglaltakat a hatóság elfogadja és azzal egyetért) Helybenhagyás, megváltoztatás (II. fokú eljárás)

25 Méltányossági eljárás
TŐL NINCS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS A Ket. 113.§. MÓDOSÍTÁSA MIATT!

26 Kritikus kérdések A könyvvizsgáló nem jelenik meg a minőségellenőrzés (MER) időpontjában és nem igazolja távollétét A könyvvizsgáló nem vesz részt személyesen az ellenőrzésen A könyvvizsgálót meghatalmazott képviseli az ellenőrzésen A jelentésben az észrevétel utáni „esetleges” szó zárójelbe tételének indokolatlansága

27 Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói jelentés és a ténymegállapító jelentés ellenőrzése Belső ellenőrzés – könyvvizsgálói jelentés

28 Határozatok esetében A pénzmosás ellenőrzésénél a határozatban a kérdőíven nevesített hiányosságokra való utalás Elkésett észrevételezési határidő - de határozat kiadása előtt beérkezett észrevétel – minősítése Könyvvizsgálói megbízási szerződés átnyúlik a kezdete (vége) a minőségellenőrzés időszakán

29 Megtisztelő figyelmüket köszönöm !
Készítette: Dr. Borzi Miklós


Letölteni ppt "MINŐSÉGELLENŐRZÉS A GYAKORLATBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések