Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN."— Előadás másolata:

1 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN

2 A közigazgatási eljárás és szolgáltatás jogszabályi alapja  2004. évi CXL törvény (Ket)  Jogszabályi előzmény: 1957. évi IV. tv. és az azt átfogóan módosító 1981. évi I. tv.   Subszidiárius (kisegítő) törvény:

3 A subszidiaritás jelenléte az Mvt-ben A munkavédelmi hatósági eljárás eltérése a Ket. rendelkezéseitől.

4  munkavédelmi hatósági eljárásban - a szakértői engedélyezés kivételével - az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal

5  A munkavédelmi hatósági eljárások során az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók .

6  Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy év eltelt

7  A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt munkanap az alábbi eljárásokban  - a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetek  - a balesetet munkabalesetnek minősítése  - a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítése

8 Közigazgatási hatósági ügy Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez

9 Joghatóság, hatáskör, illetékesség  Joghatóság: ügyek elosztása a különböző államok hatóságai között..  Hatáskör: ügyek elosztása a különböző hatóságok között.  Illetékesség: ügyek elosztása az azonos hatáskörű hatóságok között.

10 Joghatóság (nemzetközi hatáskör)  Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el

11  Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén magyar hatóság jár el

12 Hatáskör Valamely szervezet vagy személy feladatának és a feladathoz kapcsolódó jogosítványainak meghatározása

13 A hatáskör megállapítása  A hatóság hatáskörét jogszabály állapítja meg  A hatóság hatáskörét vagy annak gyakorlását - tv-ben meghatározott kivétellel - más hatóságra nem ruházhatja át  A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - tv-ben meghatározott kivétellel - nem vonható el

14 Illetékesség A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni

15 Illetékességi terület Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság illetékes, amelynek területén  az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye (szálláshelye), székhelye, telephelye, fióktelepe) van  az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják  az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik  a jogellenes magatartást elkövették

16  Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért felelős miniszter vagy a konzuli tisztviselő jár el

17 A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata  A hatóság a joghatóságát, hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni  Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz  A hatóság - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna

18 Ügyfél Az a természetes vagy jogi személy avagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  akinek (amelynek ) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti  akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak  akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

19  Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt nem vevő hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti  Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul

20 Tanú és hatósági tanú  Tanúként az hallgatható meg, aki valamely tényről tudomással bír  A tanúként megidézett személy köteles a hatóság előtt, az idézésben megjelölt időpontban megjelenni és tanúvallomást tenni

21 Tanúként nem hallgatható meg  Akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás  Védett adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől

22 A tanúvallomást a tanú megtagadhatja  ha az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy  tanúvallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná  diplomáciai mentességben részesülő személy (külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével)

23 Hatósági tanú  A hatóság a szemlénél, hatósági ellenőrzésnél hatósági tanút vehet igénybe, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.  A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa tapasztalt tényeket a jegyzőkönyv aláírásával igazolja

24 Nem lehet hatósági tanú  az ügyfél hozzátartozója,  az eljáró hatósággal közszolgálati, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy  cselekvő képességgel nem rendelkező személy

25 Szemle A tényállás tisztázása érdekében  a szemle tárgy birtokosa a szemletárgyat - a hatóság ilyen irányú kötelezése alapján – felmutatja  helyszíni szemle (az eljárással összefüggő helyszín, illetőleg az ott lévő tárgy megtekintése a hatóság részéről)

26 Szakértő  Az ügyben jelentős tény, körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges és a hatóságnál nincs ilyen személy  A szakértő igénybevételét jogszabály írja elő.

27 Szakértőként nem járhat el  Az akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok fennáll  Az aki tanúként nem hallgatható meg  Az aki a tanúvallomást megtagadhatja.

28 Méltányossági eljárás Méltányosági eljárás keretében az ügyfél kérheti a jogerős határozat módosítását vagy visszavonását ha annak végrehajtása számára – a határozat meghozatala után bekövetkezett okból -  méltánytalanul súlyos hátrányt okoz és  a végrehajtásban méltányosság nem gyakorolható

29 A méltányossági eljárás feltétele   jogszabály nem zárja ki  az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél hozzájárul  a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket  a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el.

30 Fizetési kedvezmény  Fizetési halasztás,  Részletekben történő teljesítés

31 A fizetési kedvezmény feltételei  A teljesítés elmaradása a kötelezettnek nem róható fel  A fizetési kedvezményt jogszabály nem tiltja  A végrehajtást foganatosító szerv által meghatározott feltételek  A fizetési kedvezmény - ha törvény másként nem rendelkezik - az engedélyezéstől számított legfeljebb egy évig tarthat

32 Elsőfokú eljárás megindítása hivatalból  Jogszabály előírja  A hatóságot a felügyeleti szerve utasítja  A hatóságot a bíróság kötelezi  A hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást

33 Elsőfokú eljárás megindítása kérelemre  Az ügyfél kérelme,  Az ügyfél bejelentése  Az ügyfél nyilatkozata  Más hatóság kezdeményezése  Panasz alapján

34 Hatósági ellenőrzés Az illetékes hatóság folytatja le

35 A hatóság jogosult ellenőrizni  A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását  A jogerős határozatban foglaltak teljesítését  A fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatban foglaltak teljesítését

36 Hatóság intézkedés  Az ügyfél megsértette  a jogszabályban vagy  a hatósági határozatban foglaltakat

37 A hatóság hatáskörének hiánya A hatóság, ha megállapítja hatáskörének hiányát  megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy  az ügyben hatáskörrel rendelkező szervnél eljárást (fegyelmi, szabálysértési, büntető) kezdeményez

38 Ügyintézési határidő  30 nap  Az ügyintézési határidőt az eljáró hatóság vezetője  indokolt esetben  legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja

39 Az Mvt rendelkezése szerint  45 munkanap  a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel  a baleset munkabalesetté minősítésével  a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítésével kapcsolatos eljárásokban

40 A hatóság döntését  Határozat vagy  Végzés

41 Határozat A hatóság döntése az ügy érdemi részében

42 Végzés A hatóság döntése eljárási kérdésekben

43 Jogorvoslat  A hatósági határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye  A hatósági végzés ellen csak akkor van hely önálló jogorvoslatnak, ha azt törvény lehetővé teszi. Egyéb esetben a végzés az érdemi határozattal együtt támadható meg  A jogorvoslati eljárásra az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból, a felügyeleti eljárás keretében kerülhet sor

44 Jogorvoslati eljárás az ügyfél kérelmére  A fellebbezési eljárás  A bírósági felülvizsgálat  Az újrafelvételi eljárás  A méltányossági eljárás  A részletfizetés

45 Jogorvoslati eljárás hivatalból  A döntést hozó hatóság saját hatáskörében,  A felügyeleti eljárás keretében  Az Alkotmánybíróság határozata, vagy ügyészi óvás alapján

46 Bírósági felülvizsgálat  Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat közlésétől számított harminc napon belül

47  A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha  az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette vagy  a fellebbezést a Ket. kizárja.

48 A keresetlevél benyújtásának a hatósági döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya

49 Végrehajtás  A hatósági határozat végrehajtása kikényszeríthető  Az állami kényszer elsősorban a kötelezett vagyoni jogait – kivételesen a szabadságát is – korlátozhatja

50 A határozat végrehajtható, ha  Pénzfizetésre, tevékenységre vagy attól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget állapít meg

51  Jogerőre emelkedett és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap eredménytelenül telt el

52  A kötelezettséget megállapító döntés fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtását rendelték el

53  KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések