Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Jogalkalmazási ismeretek ismeretek Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Jogalkalmazási ismeretek ismeretek Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című,"— Előadás másolata:

1 1 Jogalkalmazási ismeretek ismeretek Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című, EKOP-3.2.1 számú, illetve EKOP-2.1.10. számú kiemelt projektek Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése

2 2 Az előadás tartalmi felépítése 1.A hatósági jogalkalmazás fogalma, folyamata és szervei 2.A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei és alapvető rendelkezései 3.A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai

3 3 1. rész A hatósági jogalkalmazás

4 1.1. Hatósági jogalkalmazás fogalma A jogalkalmazás az erre jogszabályban feljogosított szervek olyan egyedi tevékenysége, melynek során a jogszabályban absztrakt, elvont módon megfogalmazott tényállást az egyedi ügyre alkalmazva döntenek.

5 1.2. A hatósági jogalkalmazás szervei Államigazgatási szervek Önkormányzatok Miniszter (hatósági jogalkalmazó tevékenység irányítása, kivételesen egyedi eljárás) Nem minisztériumi jogállású központi államigazgatási szervek (hatósági feladatok, területi szervek irányítása) Területi államigazgatási szervek Helyi államigazgatási szervek Közigazgatási hivatalok (2011. 01.01. kormányhivatalok) Helyi közügyekben (Önkormányzati hatósági ügyek) Képviselőtestü- let illetve akire hatáskörét átruházta Államigaz- gatási ügyekben (Jegyző, hivatal nevesített ügyintézője, polgármester) Kivételesen más szervek is felhatalmaz- hatóak hatósági jogkör gyakorlására (pl. Kamara) Kormány - szuperjogorvoslat „ Quasi” állam- igazgatási szervek

6 1.3. A jogalkalmazás folyamata Eljárás megindítása Konkrét tényállás tisztázása Döntés meghozatala Ellenőrzés Szankció, illetve végrehajtás Jogszabály értelmezése Bizonyítás Döntés közlése

7 7 2.rész A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei és alapvető rendelkezései

8 8 2.1. Eljárási alapelvek A Ket. által megfogalmazott eljárási alapelvek: a törvényesség elve; a rendeltetésszerű eljárás elve; a törvény előtti egyenlőség elve; a hivatalból való eljárás elve; az ügyféljogok; az ügyfél-kötelezettségek; a költségtakarékos eljárás elve; az e-ügyintézés ösztönzésének elve.

9 9 2.2. A törvény hatálya Területi hatály Időbeli hatály Személyi hatály Tárgyi hatály Magyar Köztársaság teljes területe. néhány kivételt leszámítva. Néhány kivétellel: 2005. nov. 1-jétől. Ügyfél, egyéb érintettek, közreműködők, hatóság, szakhatóság. Közigazgatási hatósági ügy.

10 10 2.2.1.Tárgyi hatály Hatósági ügy: a hatóság részéről az ügyfelet érintő Jog megállapítása. Kötelezettség megállapítása. Adat, tény vagy jogosultság igazolása. Hatósági nyilvántartás vezetése. Hatósági ellenőrzés lefolytatása. Tevékenység/foglalkozás gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel.

11 11 2.2.2. Személyi hatály Ügyfél HatóságEgyéb eljárási szereplők Más hatóságok Közreműködők: tanú szakértő tolmács képviselő szemletárgy birtokosa hatósági közvetítő Egyéb szereplők: bejelentő jegyzőkönyvvezető végrehajtási eljárásban pénzügyi intézmény, munkáltató Államigazgatási szerv Önkormányzati hatóság Jegyző, hatósági társulás Törvény, kormányren- delet által feljogosított nem közigazgatási szerv Természetes személy, Jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Akinek az ügy a jogát, jogos érdekét érinti, akivel kapcsolatban hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, akit ellenőrzés alá vontak, hatásterületen élő ingatlantulajdonos, használó, ügyféli jogokkal felruházott szervezet.

12 12 2.2.3. Joghatóság, hatáskör, illetékesség A hatóság eljárási képességének feltételei Illetékesség Azt mutatja meg, hogy a konkrét ügy- ben milyen típusú közigazgatási szerv járhat el, illetve me- lyik szint jogosult el- járni. Arra ad választ, hogy a több azonos hatáskörű szerv közül területi alapon melyik az az egy hatóság, amely a konk- rét ügyben eljárhat (illetékességi okok). Arra ad választ, hogy a magyar hatóságnak van - e joga eljárni, vagy az ügy más ország ható- ságára, vagy nemzet- közi szervre tartozik (Európai unió). JoghatóságHatáskör

13 3. rész A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai 13

14 3. A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai 1. 1. a hatósági ellenőrzés; 2. az elsőfokú eljárás; 3. a jogorvoslati eljárások; 4. a végrehajtási eljárás. 14

15 15 3.1. A hatósági ellenőrzés Jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását A hatósági ellenőrzés fogalma A hatóság ellenőrzi

16 16 3.1.1. Ellenőrzési eszközök belépési jogosultság; irat-betekintési jog; valamely tárgy vagy munkafolyamat megvizsgálásának joga; felvilágosítás-kérési jog; kép- és hangfelvétel készítésének joga; mintavételi (ellenminta-vételi) jog; lefoglalási jog.

17 17 3.2. Az első fokú eljárás Felügyeleti szerv utasítása, bíróság kötelezése Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet Joghatások: -jogok megszerzése, kötelezettségek terhe; - ügyintézési határidő kezdete. Jogszabály alapján

18 18 BEÉRKEZÉS ÁTTÉTEL MÁS HATÓSÁGNÁL INDUL ELJÁRÁS ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI ELUTASÍTÁS Kérelem ellenőrzése ELŐÍRT TARTALI ELEMEK MEGLÉTE, MÁS SZERVTŐL SZÜKSÉGES ADATOK SZERZÉSÉRE KÉRELMET TARTALMAZ-E. HIÁNYPÓTLÁS JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG VIZSGÁLATA ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 3.2. Az első fokú eljárás megindítása

19 19 3.2.1. Értesítés az eljárás megindításáról Mind a hivatalból, mind a kérelemre indult eljárás esetében értesíteni kell: az ismert ügyfelet (ügyfeleket).

20 20 3.2.2. A határidők ÉRDEMI HATÁROZATOK MEGHOZATALA Főszabály: 30 napos határidő Kivételes ügyintézési határidők veszélyhelyzet elhárítása, kár megelőzése ügy bonyolultsági foka (külön jsz. alapján) Határidő kezdete: kérelem beérkezése; hivatalból indítandó eljárásnál a megindítás napja; felügyeleti szervhez az iratok megérkezésének napja. Határidő meghosszabbítása: Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben, legfeljebb 22 nappal (kiskorúnál 10 nappal) soronkívüliség

21 21 1. Kötelező felfüggesztés 2. Felfüggesztés mérlegelés alapján Kapcsolódó kérdés előzetes elbírálása, amelyben: az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik; ugyanazon hatóság más döntése; a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság új eljárásra való kötelezéséről szóló döntése ellen perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő; a jogutód kiléte vitás (kérelmező ügyfél esik ki). Jogkövetkezmény: a határidő megszakad, fellebbezésnek van helye. ha a jogutód kiléte vitás (nem a kérelmező ügyfél esett ki); ügyfél kérése; hatósági közvetítő kirendelése. 3.2.3. Az eljárás felfüggesztése

22 22 3.2.4. A hatósági közvetítő FELADATAI HATÓSÁG + ÜGYFELEK KÖZÖTTI KÖZVETÍTÉS ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA JOGAI IRATBETEKINTÉS HATÓSÁG RÉSZÉRŐL SEGÍTSÉG

23 23 3.2.5. A szakhatósági közreműködés A szakhatósági állásfoglaláshoz (hozzájárulás megadás, ill. megtagadása) való kötöttség; A szakhatóság „hallgatása” nem jelenti a hozzájárulás megadását, az állásfoglalást ki kell kényszeríteni (ennek módja a mulasztás következményeinek alkalmazása a szakhatóság felügyeleti szerve útján) „Jogszerű hallgatás” – csak jogszabály külön felhatalmazása alapján ; Egyeztetési kötelezettség az eljáró hatóság és a szakhatóság(ok) között; A szakhatósági állásfoglalás figyelmen kívül hagyásának következményei (semmisség, a szakhatóság felügyeleti eljárást kezdeményezhet).

24 24 A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Dönt az adatok alapján vagy szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le. Jellemzői: hivatalból, vagy kérelemre indul; szabad bizonyítás elve (és korlátai); lefoglalás jogintézménye. 3.2.6. Bizonyítás Bizonyítékok különösen: az ügyfél nyilatkozata; az irat; a tanú vallomása; a szakértő véleménye, szemléről készült jegyzőkönyv; hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv; tárgyi bizonyíték.

25 25 A gyakorlatban az egyik legfontosabb bizonyíték; Nem korlátozható, mindig megilleti az ügyfelet. írásban és szóban nyilatkozatot tehet a kérelmére indult eljárásban ha a nyilatkozattételt megtagadja és Az ügyfél a hatóság reagál a tényállás tisztázásakor figyelembe veszi a tényállást nem lehet teljeskörűen tisztázni az eljárást megszüntetheti rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt IGAZMONDÁSI KÖTELEZETTSÉG 3.2.7. Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége

26 26 3.2.8. Irat A leggyakrabban használt bizonyítási eszköz. OKIRAT MÁS IRAT állítást, tényt, jogot, kötelezettséget igazol MAGÁNOKIRATKÖZOKIRAT teljes bizonyító erejű egyszerű A külföldön kiállított irat diplomáciai felülhitelesítéssel érvényes! nem papíralapú is lehet pl. hangfelvétel, fénykép stb.

27 27 3.2.9. A tanúvallomás A tanúként megidézett személyt megjelenési vallomástételi igazmondási kötelezettség terheli. VÉDETT TANÚ HATÓSÁGI TANÚ

28 28 3.2.10. A szemle

29 29 3.2.11. Szakértői vélemény Szakértőként nem járhat el: Akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok áll fenn, Aki tanúként nem hallgatható meg, A tanúvallomást megtagadhatja. Szakértőt akkor rendel ki a hatóság, ha az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő. Megjelenési, véleményadási kötelezettség, tartózkodás a hamis véleményadástól. Iratbetekintés, jelenlét egyes eljárási cselekményeknél, kérdezés joga.

30 30 3.2.12. Eljárási bírság Hatóság mérlegelési jogköre (5-500 ezer, szervezetnél 1 millió forint) Jogellenes magatartás súlya, felróhatóság mértéke Érintett vagyoni helyzete, jövedelmi viszonya Ugyanabban az eljárásban ismételt kiszabásra kerül sor.

31 31 3.2.13. Képviselet Képviseletre általában akkor kerül sor, ha az ügyfél nem tud vagy nem akar szermélyesen eljárni. A képviselet fajtái: - Törvényes - Meghatalmazotti - Ügygondnok által ellátott Képviselet

32 32 3.2.14. Kizárás Abszolút kizárási ok Relatív Ügyintézőnek saját vagy hozzátartozója ügyében való eljárása; Másodfokon részvétel, ha alsóbb fokon közreműködés történt; Hatóság saját ügyében hatóságként való eljárása Jegyzőre vonatkozó kizárási szabályok Ha nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

33 33 3.2.15. A döntés meghozatala Az ügy érdemében hozott döntések: hatósági határozat Eljárási kérdésekben hozott döntések: hatósági végzés A hatóság döntésének speciális formája a hatósági szerződés Megállapodás a hatóság és az ügyfél között, ha ezt jogszabály megengedi. Speciális szerződés, mivel ha az ügyfél nem teljesíti, végrehajtásnak van helye. A határozat és a végzés egy dokumentumba szerkeszthető!

34 34 3.2.16. A határozat A hatóság határozata négy fő részből tevődik össze: Fejléc Rendelkező rész Indoklás Záró rész

35 35 Kérelemre indult ügyben, ha: - a hatóság az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad; - nincsen ellenérdekű ügyfél. Nem kell tartalmaznia: - a jogorvoslatról szóló tájékoztatót; - az indokolást. Egyszerűsített határozat

36 36 Egyezséget jóváhagyó határozat Az ellenérdekű felek között létrejött egyezség.

37 37 3.2.17. Hatósági végzés FEJLÉC: FEJLÉC: a határozat tartalmi elemei irányadóak RENDELKEZŐ RÉSZ tartalmazza a döntést; Az eljárást megszüntető végzésben az ügyintézési határidő túllépése esetére vonatkozó rendelkezést a jogorvoslati lehetőségre történő figyelmeztetést; INDOKOLÁS: a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek; a hatóság hatáskörét, illetékességét megállapító jogszabályhelyek. ZÁRÓRÉSZ: ZÁRÓRÉSZ: a határozat tartalmi elemei irányadóak.

38 szemléletváltás: mellérendeltség hatóság és ügyfél között; 38 kölcsönös előnyökkel jár a hatóság és az ügyfél számára; jogszabályi felhatalmazással köthető, írásba kell foglalni; a szerződés megkötésének előfeltételei lehetnek, nincs szerződési kényszer. Szerződésszegés következményei Az ügyfél oldalán A hatóság oldalán A szerződés jogerős végrehajtható határozatnak minősül A hatóság hivatalból végrehajtást rendel el Az ügyfél teljesítésre irányuló kérelmet juttat el a hatósághoz Bírói út A szerződés módosítása az ügy szempontjából új tények merülnek fel; a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak. 3.2.18. Hatósági szerződés

39 39 A döntés megismerése érdekében a hatóság közli az érintettekkel. A közlés módjai: 3.2.19. A döntés közléseÍrásban Postai úton; telefaxon; személyesen átadott irat útján; elektronikus úton; hirdetmény, kézbesítési meghatalmazott, kézbesítési ügygondnok útján; a hatóság saját kézbesítőjével. Szóban

40 40 3.3. A jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat rendszere Minden hatósági döntéssel szemben lehet jogorvoslattal élni. Lehet közvetlen (azaz önálló) és közvetett Dichotóm, azaz megkülönböztethető

41 41 3.3.1. A jogorvoslati formák Az ügyfél kérelme alapján Fellebbezési eljárás Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás Hivatalból indított Saját hatáskörben indított Felügyeleti jogkör gyakorlása Felügyeleti szerv által indított

42 42 3.3.2. A fellebbezés Fellebbezésre mint jogorvoslatra csak a közigazgatási hatóság első fokon hozott döntései (határozatai, végzései) ellenében kerülhet sor. Fellebbezés benyújtásának jogi hatása; A döntés visszavonása, módosítása fellebbezés alapján; Fellebbezési eljárás. Fellebbezés benyújtásának jogi hatása; A döntés visszavonása, módosítása fellebbezés alapján; Fellebbezési eljárás.

43 43 3.3.3. A bírósági felülvizsgálat A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya!! – végrehajtásra nézve nem halasztó hatályú – bíróság felfüggesztő határozata szükséges 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül bármelyik ügyfél kérheti.Előfeltétele: – fellebbezési jogot kimerítették; – fellebbezés kizárt.

44 44 A jogerős ítélet jogkövetkezményei: nincs helye új eljárásnak; megismételt eljárás során a hatóságot köti a bíróság ítélete. A bíróság döntései: az ügyfél (felperes) keresetét elutasítja; a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi; a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatására kötelez; a közigazgatási döntést megváltoztatja, ha törvény megengedi. A felülvizsgálati eljárás szabályait a Pp. XX. fejezete határozza meg. 3.3.3. A bírósági felülvizsgálat

45 45 3.3.4. Az újrafelvételi eljárás Ügyféli kérelemre csak jogerős közigazgatási határozattal lezárt ügyben van helye. Kérelem elbírálása: első fokon eljártKérelem elbírálása: első fokon eljárt közigazgatási hatóság. Feltételek: a döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre; a határozat meghozatala előtt meglevő és el nem bírált lényeges tény, adat vagy bizonyíték alapján; kedvezőbb tartalmú határozatot eredményezett volna; és ezt követően jutott az ügyfél tudomására

46 46 A kérelem benyújtásának 6 hónapObjektív határideje: a jogerőre emelkedéstől számított 6 hónap (jogvesztő). 10 nap.Szubjektív határideje: a tudomásszerzéstől számított 10 nap. A közigazgatási hatóság döntése: kérelmet elutasítja; jogerős határozatot módosítja; jogerős határozatot visszavonja; új határozatot hoz. 3.3.4. Az újrafelvételi eljárás

47 47 A hatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha.. határozat meghozatala után bekövetkezett tény, adat, bizonyíték; jogi szabályozásban bekövetkezett változásra hivatkoznak; bírósági felülvizsgálat van folyamatban; bíróság az ügyben határozatot hozott; jogerőre emelkedéstől 6 hónap eltelt; újrafelvételt jogszabály kizárja. 3.3.4. Az újrafelvételi eljárás

48 48 3.3.5. A felügyeleti eljárás Felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni a hatóság eljárását, döntését ennek alapján intézkedései: mulasztása esetén: eljárásra utasítás; felügyeleti jogkör alapján dönt. TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT KIVÉTELEK! Ha a hatóság döntése jogszabályt sért: Felügyeleti szerv döntése Felügyeleti szerv döntése: megváltoztathat; megsemmisíthet; megsemmisíthet és új eljárásra utasíthat.

49 49 3.3.6. Felülvizsgálat az Alkotmánybíróság határozata alapján Két esetben kerülhet sor az eljárásra: alkotmányellenes jogszabály egyedi ügyben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak; jogszabály valamely értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé.

50 50 3.3.7. Az ügyészi intézkedés (Ütv. V. és VII. fejezete alapján) 3 éven belül jogi hatása korlátlan; 5 éven belül már nem sérthet jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat; 5 éven túl jogot nem korlátozhat, kötele- zettséget nem állapít- hat meg; Indítvány a végrehajtás felfüg- gesztésére kötelező. Óvás benyújtásának feltételei: jogerős és végrehajtható közigazgatási döntésre irányulhat; bíróság még nem bírálta felül; döntés jogszabályt sért.

51 51 3.3.8. A semmisség Semmisségi okok: magyar hatóság joghatósága kizárt; nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe (kiv. Ket. 22.§. (3) bek.); szakhatóság megkeresése nélkül, vagy állásfoglalásának figyelmen kívül hozott döntés; döntést bűncselekmény befolyásolta; döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes; a döntés tartalma eltér az ügyben eljárt bíróság ítéletében foglaltaktól.

52 52 Semmisségre vonatkozó szabályok hatósági döntést semmisségi ok esetén a jogerőssé válástól számított 3 éven belül meg kell semmisíteni; nem semmisíthető meg 3 éven túl, ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért; 5 év eltelte után nincs helye a kötelezettséget megállapító döntés megsemmisítésének; időbeli korlátozás nélkül megsemmisíthető a döntés, ha bűncselekmény befolyásolta. 3.3.8. A semmisség

53 53 Hivatalbóli eljárásban hivatalból Kérelemre indult eljárásban kérelemre Az első fokú hatóság rendeli el. Az első fokú hatóság, illetve – szerződés alapján - korm. rend-ben megjelölt személy vagy szerv, vagy önálló bírósági végrehajtó. 3.4. Végrehajtás Elrendelés Foganatosítás

54 54 Pénzfizetési kötelezettség Meghatározott tevékenység Ingó dolog kiadása Azonnali beszedési megbízás; Letiltás; Ingó; Ingatlan végrehajtás. Ösztönző eszköz eljárási bírság Jogosított felhatalmazása; Hatóság saját maga a kötelezett költségére veszélyére elvégzi; Rendőrségi közreműködés. Lefoglalás; Rendőrségi közreműködés. 3.4.1. Végrehajtási módok és foganatosításuk

55 55 Kérelemre indult eljárásban: Ügyfél viseli és előlegezi meg. Hivatalból indult eljárásban: Egyéb költséget a hatóság előlegezi, kötelezettség megállapítása esetén az ügyfél viseli. Ellenérdekű felek Nyertesség arányában viselik, ha a kérelemnek csak részben ad helyt a hatóság, költség- megosztás közöttük. Kivételek Célszerűtlen, indokolatlan, Eljárás akadályozása miatt felmerült A költség okozója viseli. 3.5. Eljárási költségek

56 56 Köszönöm figyelmüket és sikeres felkészülést kívánok!


Letölteni ppt "1 Jogalkalmazási ismeretek ismeretek Integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítása a Közép-magyarországi Régióban, illetve a konvergencia régiókban című,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések