Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügykezelői alapvizsga III. témakör A közigazgatási hatósági eljárás szabályai A diasort készítette: Dr. Abay- Nemes Orsolya 2007. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügykezelői alapvizsga III. témakör A közigazgatási hatósági eljárás szabályai A diasort készítette: Dr. Abay- Nemes Orsolya 2007. szeptember."— Előadás másolata:

1 Ügykezelői alapvizsga III. témakör A közigazgatási hatósági eljárás szabályai A diasort készítette: Dr. Abay- Nemes Orsolya 2007. szeptember

2 Az előadás tartalmi felépítése 1.A közigazgatási szervek hatósági jogalkal- mazói tevékenysége, a közigazgatási eljá- rási jog és a közigazgatási eljárás alapelvei 2.A Ket. hatálya, a hatósági ügy, az ügyfél és a hatóság 3.Joghatóság, hatáskör, illetékesség 4.A közigazgatási eljárás szakaszai

3 1.fejezet A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási eljárás alapelvei 1.1 A hatósági jogalkalmazó tevékenység 1.2 A közigazgatási eljárási jog 1.3 A közigazgatási eljárás alapelvei

4 1.1 Hatósági jogalkalmazó tevékenység Ügyintézés kettős iránya Ügyek egy része a közigazgatás belső ügyeinek megoldására irányul. Ügyek másik részét az állampolgárok kérelmére induló eljárások képezik. Hatósági ügyintézés: hatósági fellépésként történő ügyintézés; csak törvényen alapulhat.

5 1.2 A közigazgatási eljárási jog Hatósági eljárás: Eljárási jog: Ügyintézés folyamata A hatóság és az ügyfél cselekményeinek összessége. Az eljárási cselekményekre vonatkozó jogi szabályozások összessége. 2004. évi CXL. törvény: KET.

6 1.3 A közigazgatási eljárás alapelvei A hatósággal szemben követelményeket tartalmazó elvek Törvényesség Hatáskörrel való visszaélés tilalma Szakszerűség, gyorsaság Jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme Diszkrimináció tilalma Hivatalból való eljárás, stb. Ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó elvek Tisztességes ügyin- tézés Anyanyelv használat Kártérítéshez való jog Jogorvoslati jog Iratbetekintés Jóhiszemű eljárás

7 2. fejezet A Ket. hatálya, a hatósági ügy, az ügyfél és a hatóság fogalma 2.1 A Ket. hatálya 2.2 A Ket. tárgyi hatálya (közigazgatási hatósági ügy) 2.3 A Ket. személyi hatálya (ügyfél, hatóság) 2.4 A Ket. területi és időbeli hatálya

8 2.1 A Ket. hatálya (egy jogszabály hatálya) Milyen személyekre, szervezetre? Milyen élet- viszonyokra? Milyen területen? Milyen időben? állapít meg jogokat, kötelezettségeket; tartalmaz szabályokat. Személyi Tárgyi Területi Időbeli

9 2.2 A Ket. tárgyi hatálya közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság: ügyfelet érintő jogot, kötelezettséget állapít meg; adatot, tényt, jogosultságot igazol; hatósági nyilvántartást vezet; hatósági ellenőrzést végez; tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vételt végez, vagy töröl.

10 2.3 A Ket. személyi hatálya Hatóság Ügyfél Egyéb közreműködők ALANYOK: Szükségképpeni alanyok Nélkülük nincs eljárás

11 2.3.1 Az ügyfél fogalma Természetes személy Jogi személy Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az adott ügy érinti; Akit hatósági ellenőrzés alá vontak; Akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz; Aki létesítménnyel kapcsolatos, ill. tevékenység enge- délyezésére irányuló eljárásban a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba be- jegyzett jogszerű használója.

12 2.3.2 A hatóság fogalma Államigazgatási szervek Minisztériumok Országos hatáskörű szervek Területi államigazgatási szervek pl.: ―földhivatal ―ÁNTSZ Helyi önkormány- zati szervek Képviselő testület Bizottság Tipikus: jegyző Kivételes: ügyin- téző

13 2.4 A Ket. területi és időbeli hatálya Területi hatályIdőbeli hatály Néhány kivételtől eltekintve a Magyar Köztársaság területe Összefüggés: joghatósággal Törvény elfogadása: 2004. december 20. Hatálybalépés: 2005. november 1.

14 3. fejezet Joghatóság, hatáskör, illetékesség 3.1 Joghatóság 3.2 Hatáskör 3.3 Illetékesség

15 3. Munkamegosztási szabályok JoghatóságHatáskörIlletékesség Mely ország hatósága jár el? Milyen típusú hatóság jár el? Azonos hatáskörű hatóságok közül melyik jár el?

16 3.1 Joghatóság Az ügyek magyar és külföldi hatóságok közötti megosztásával kapcsolatos fogalom. Általános joghatósági szabály: A Magyar Köztársaság területén a magyar ügyfél, vagy Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyében a magyar hatóság jár el.

17 3.2 Hatáskör Azt mutatja meg, hogy a konkrét ügyben milyen típusú, milyen szintű közigazgatási szerv járhat el, illetve mit tehet az ügyben. A gyors ügyintézés érdekében el kell osztani az ügyeket a hatóságok között: Tárgy szerint Pl.: Házasságkötés Örökbefogadás Tulajdonjog- bejegyzés Gépjárműadó-fizetés Földrajzi, területi ügyelosztás szerint Pl.: Az ügyfél hol lakik Hol dolgozik Hol fekszik az ingatlan

18 3.3 Illetékesség A több azonos hatáskörű szerv közül területi alapon melyik az az egy hatóság, amelyik a konkrét ügyben eljárhat. Illetékességi okok: ÁltalánosSpeciális Pl.: Ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye Ingatlan fekvése Tevékenység gyakorlásának helye stb. Pl.: Tartós külföldi tartózkodás, lakcím ismeretlen  utolsó ismert lakcím Hatósági bizonyítvány kiadása stb.

19 4. fejezet A közigazgatási eljárás szakaszai 4.1 Az első fokú vagy alapeljárás 4.2 Jogorvoslati eljárás 4.3 Végrehajtási eljárás

20 4. A közigazgatási eljárás három fő szakasza Az alapeljárás fő jellemzői: az ügyek többsége már ebben a szak- ban lezárul; az ügyfelek első- sorban az elsőfokú szervekkel kerülnek kapcsolatba. 1. Alapeljárás (első fokú eljárás) 3. Végrehajtási eljárás 2. Jogorvoslati eljárás

21 4.1 Az első fokú (alap) eljárás főbb szakaszai 1. Eljárás megindítása Értesítés 2. Kérelem vizsgálata Eljárás megszüntetése Eljárás felfüggesztése 3.Tényállás megállapítása Tisztázás, bizonyítás Hatóság döntése Hiánypótlásra felszólítás Elutasítás

22 Jogszabály alapján Közérdek alapján Valakinek a jogos magánérdeke alapján 4.1.1 Az eljárás megindítása Leggyakoribb eset 4.1.2 A jegyzőkönyv formai elemek tartalmi elemek

23 Érdemi határozatok meghozatala Főszabály: 30 napos határidő Kivételes ügyintézési határidők Határidő kezdete: kérelem beérkezése; hivatalból indítandó eljárásnál a megindítás napja. Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben, legfeljebb 30 nappal (kiskorúnál 15 nappal) Pl. ügy bonyolultsági foka, soronkívüliség 4.1.3 Az ügyintézési határidők

24 A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz. 1. Határozat (egyszerűsített határozat) – ügyben érdemben dönt 2. Végzés – eljárási kérdésekben dönt 3. Egyezség jóváhagyása 4. Hatósági szerződés 5. Határozat jellegű okirat (pl. hatósági bizonyítványok) 6. Jogszerű hallgatással „létrehozott” határozat 4.1.4 A hatóság döntései

25 4.2 A jogorvoslatok Jogorvoslathoz való jog = alapjog Megilleti: alaphelyzetben az ügyfelet egyéb közreműködőket Elnevezése: jogorvoslati kérelem 2 típusa: ügyfél kérelme lapján induló jogorvoslatok a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások

26 A) Kérelemre induló jogorvoslati eljárások B) Hivatalból indított (döntés-felülvizsgálati) eljárások: fellebbezési eljárás Saját hatáskörben módosítás, visszavonás bírósági felülvizsgálatfelügyeleti eljárás újrafelvételi eljárás Alkotmánybíróság határozata alapján indított eljárás méltányossági eljárás ügyészi óvás alapján indított eljárás 4.2.1 A jogorvoslatok típusai

27 4.2.2 Fellebbezés Főszabály: minden elsőfokú határozat ellen benyújtható; Főszabály: végzés ellen önállóan nem lehet élni vele Nincs meghatározott formához kötve Bármilyen indok felhozható Benyújtási határidő: határozat közlésétől számított 15 nap Benyújtás helye: a sérelmesnek vélt határozatot hozó elsőfokú hatóság Főszabály: a végrehajtásra halasztó hatályú Eredménye: helybenhagy megváltoztat megsemmisítmegsemmisít + új eljárásra utasít

28 A hatóság végrehajtható döntése Jogot Kötelezettséget állapít meg Az önkéntes jogkövetés elmarad A hatóság kényszerít Elérni kívánt célt az ügyfél helyett megvalósítja 4.3 A végrehajtási eljárás Az esetek többségében önkéntes teljesítés történik, DE: HA

29 4.3.1 A végrehajtás módjai Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Meghatározott cselekmény végrehajtása Meghatározott ingóság kiadása

30 Köszönjük figyelmüket és sikeres felkészülést kívánunk! Honlapunkat megtalálják: a http://omi.mki.gov.hu címen.


Letölteni ppt "Ügykezelői alapvizsga III. témakör A közigazgatási hatósági eljárás szabályai A diasort készítette: Dr. Abay- Nemes Orsolya 2007. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések