Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)"— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)

2 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 2 KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK Létrehozó: OGY. Kormány Kormány Tv. vagy Korm.r. jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására.

3 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 3 Szervezeti formája: HIVATAL sajátosságai: sajátosságai: élén egyszemélyi felelős vezető áll élén egyszemélyi felelős vezető áll hivatali tevékenység: ügyintézési és ügyviteli tevékenység hivatali tevékenység: ügyintézési és ügyviteli tevékenység több személyből álló kollektíva több személyből álló kollektíva anyagi fedezetet az állami vagy az önkormányzati költségvetésből és jogszabályban biztosított egyéb bevételekből biztosítják anyagi fedezetet az állami vagy az önkormányzati költségvetésből és jogszabályban biztosított egyéb bevételekből biztosítják

4 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 4 A KÖZIGAZGATÁS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉLETPÁLYA ELŐMENETEL – BÉREZÉS VIZSGA FEGYELMI FELELŐSSÉG

5 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 5 Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

6 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 6 valamennyi hatósági ügyfajtában általánosítható, közös szabályozási kérdések = általános szabályok valamennyi hatósági ügyfajtában általánosítható, közös szabályozási kérdések = általános szabályok

7 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 7 ALAPELVEK PL: törvényesség törvényesség diszkrimináció tilalma diszkrimináció tilalma hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontokhoz kötöttség jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontokhoz kötöttség egyszerűség és a gyorsaság egyszerűség és a gyorsaság

8 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 8 A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el.

9 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 9 A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti eljárása következtében személyiségi jogában megsértett jogalany számára sérelemdíjat fizet. eljárása következtében személyiségi jogában megsértett jogalany számára sérelemdíjat fizet.

10 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 10 Ket. Mindenhol Mindenhol HÁTTÉR SZABÁLY pl:a) az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eljárásokban, ktgvetési befiz, termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, ezekkel összefüggő ellenőrzésével kapcs.elj, versenyfelügyeleti eljárásban,az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben,veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint HÁTTÉR SZABÁLY pl:a) az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eljárásokban, ktgvetési befiz, termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, ezekkel összefüggő ellenőrzésével kapcs.elj, versenyfelügyeleti eljárásban,az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben,veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint tb. ellátásaival, kapcsolatos eljárásban, tb. ellátásaival, kapcsolatos eljárásban, KIVETT ELJÁRÁSOK pl: (szabs, választási elj,népszavazás lebonyolítása, területszervezési eljárás, felsőoktatási felvételi eljárás stb.) KIVETT ELJÁRÁSOK pl: (szabs, választási elj,népszavazás lebonyolítása, területszervezési eljárás, felsőoktatási felvételi eljárás stb.)

11 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 11 közigazgatási hatóság./.

12 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 12 hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező Pl: államigazgatási szerv államigazgatási szerv helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzat képviselő-testülete megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés elnöke polgármester polgármester jegyző jegyző Polg.m.hivatal, és közös önkorm.hivatal ügyintézője Polg.m.hivatal, és közös önkorm.hivatal ügyintézője

13 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 13 KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGY MINDEN OLYAN ÜGY amelyben a közigazgatási hatóság az - ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, - adatot, tényt vagy jogosultságot igazol,

14 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 14 - hatósági nyilvántartást vezet - hatósági ellenőrzést végez,

15 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 15 - tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vesz és nyilvántartásból töröl. XXX

16 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 16 ÜGYFÉL - akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, - akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, - akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. XXX

17 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 17 KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A HATÓSÁG ÁLTAL (28/A. § ) IRÁSBAN SZÓBAN

18 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 18 HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG minden szakaszban vizsgálandó !!!! Összeütközés? Összeütközés? - illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, - hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

19 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 19 ILLETÉKESSÉGI OKOK ügyfél lakó-, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, ügyfél lakó-, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, székhelye, telephelye, fióktelepe székhelye, telephelye, fióktelepe ingatlan fekszik, ingatlan fekszik, ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják a jogellenes magatartást elkövették. a jogellenes magatartást elkövették.

20 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 20 ELJÁRÁS NYELVE Magyar Magyar nemzetiségi nemzetiségi

21 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 21 A hivatali ügyintézés során érvényesülő ügyfelet megillető főbb eljárási jogok és kötelezettségek: tisztességes ügyintézéshez való jog tisztességes ügyintézéshez való jog HI-n belüli döntéshez való jog HI-n belüli döntéshez való jog anyanyelv használata anyanyelv használata

22 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 22 jogorvoslathoz való jog jogorvoslathoz való jog iratbetekintési jog iratbetekintési jog nyilatkozattételi jog nyilatkozattételi jog kérelem visszavonásának joga kérelem visszavonásának joga

23 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 23 értesítéshez való jog; értesítéshez való jog; nyilatkozattétel során igazmondási kötelezettség; nyilatkozattétel során igazmondási kötelezettség; jóhiszemű eljárás jóhiszemű eljárás

24 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 24 HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZAKASZAI Elsőfokú eljárás Végrehajtás (Alap eljárás) Jogorvoslati eljárás

25 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 25 INDUL HIVATALBÓLKÉRELEMRE ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS (alapeljárás)

26 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 26 A közigazgatási első fokú eljárás (alapeljárás) célja érdemi döntés meghozatala (jogok és kötelezettségek megállapítása) xxxx

27 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 27 ÁTTÉTEL 8 napon belül

28 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 28 ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ 33.§ 21 nap! (kezdete a kérelem beérkezését követő nap) szakhatóság elj. 15 nap

29 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 29 ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA vezető HI.előtt 1x 21 nappal, kivételesen csak max 15 nap (pl: ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében szükséges)

30 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 30 HATÓSÁGI HATÁRIDŐ TÚLLÉPÉS A megfizetett illetékkel vagy díjjal azonos összeget, A megfizetett illetékkel vagy díjjal azonos összeget, ha az üi időtartama meghaladja az üi HI-t 2 x-t, az ügyfél által megfizetett illeték (díj) 2 x-t az ügyfél részére visszafizetni. (Ket. 33/A. §) ha az üi időtartama meghaladja az üi HI-t 2 x-t, az ügyfél által megfizetett illeték (díj) 2 x-t az ügyfél részére visszafizetni. (Ket. 33/A. §)

31 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 31 ügyintézési határidőbe milyen időtartam nem számít be? pl: hiánypótlás (felhívástól a teljesítéséig) hiánypótlás (felhívástól a teljesítéséig) szakhatóság eljárása szakhatóság eljárása eljárás felfüggesztése eljárás felfüggesztése szakértői vélemény elkészítése szakértői vélemény elkészítése

32 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 32 KÉRELEM - visszavonható (határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig) ELBÍRÁLÁSA: tartalma szerint ELBÍRÁLÁSA: tartalma szerint

33 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 33 KÉPVISELŐ

34 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 34 TÁMOGATÓ támogatott személlyel egyidejűleg az eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél - ideértve a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalást is - jelen lehet, távolléte azonban az eljárási cselekmény teljesítésének, valamint az eljárás folytatásának nem akadálya, támogatott személlyel egyidejűleg az eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél - ideértve a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalást is - jelen lehet, távolléte azonban az eljárási cselekmény teljesítésének, valamint az eljárás folytatásának nem akadálya, nyilatkozat, adatszolgáltatás megtételének elősegítése érdekében a támogatott személlyel - az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon - egyeztethet. nyilatkozat, adatszolgáltatás megtételének elősegítése érdekében a támogatott személlyel - az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon - egyeztethet. jogosultságát a gyámhatóság által kiadott kirendelő határozattal vagy tanúsítvánnyal igazolja. jogosultságát a gyámhatóság által kiadott kirendelő határozattal vagy tanúsítvánnyal igazolja.

35 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 35 KIZÁRÁS (42.§) ÜI: 5 napon belül ÜI: 5 napon belül Ügyfél 8 napon belül Ügyfél 8 napon belül

36 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 36 IDÉZÉS 46.§(3) V-el (szóban is lehet) V-el (szóban is lehet) 8 NAPPAL KORÁBBAN KAPJA MEG! 8 NAPPAL KORÁBBAN KAPJA MEG! ellene önálló jogorvoslatnak nincs helye ellene önálló jogorvoslatnak nincs helye Ha nem képes megjelenni tartózkodási helyén kell meghallgatni. Ha nem képes megjelenni tartózkodási helyén kell meghallgatni.

37 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 37 nem JELENIK MEG? nem JELENIK MEG? eltávozik, és távolmaradását előzetesen nem menti ki vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolja? eltávozik, és távolmaradását előzetesen nem menti ki vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolja? Meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki? Meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki? ELJÁRÁSI BÍRSÁG lehet + többletköltség./.

38 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 38 ELJÁRÁSI BÍRSÁG 61.§ - 5 e - max. természetes személy: 500 e Ft, jsz. vagy jsz-el nem rendelkező szervezet: 1 M Ft. jsz. vagy jsz-el nem rendelkező szervezet: 1 M Ft.

39 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 39 ISMÉTELT IDÉZÉSRE NEM JELENIK MEG? rendőrség útján elővezettethető (ügyészi jóváhagyás)

40 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 40 IGAZOLÁSI KÉRELEM 8 n. 8 n. MAX 6 HÓ MAX 6 HÓ

41 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 41 TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA BIZONYÍTÉKOK

42 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 42 IRAT

43 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 43 TANÚ 2 /2 Jogszerűtlenül megtagadja: eljárási bírság

44 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 44 SZAKÉRTŐ

45 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 45 JELNYELVI TOLMÁCS

46 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 46 SZEMLE

47 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 47 TÁRGYALÁS

48 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 48 IRATBETEKINTÉS ügyfél személyesen, ügyfél személyesen, törvényes-, törvényes-, írásban meghatalmazott képviselője útján írásban meghatalmazott képviselője útján másolatot másolatot kivonatot készíthet kivonatot készíthet másolatot kérhet másolatot kérhet

49 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 49 Nem lehet betekinteni PL: döntés tervezetébe döntés tervezetébe Zártan kezelt természetes személyazonosító adat és lakcím Zártan kezelt természetes személyazonosító adat és lakcím védett adatot tartalmazó iratba. védett adatot tartalmazó iratba. Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében.

50 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 50 HATÓSÁGI DÖNTÉS HATÁROZATVÉGZÉS

51 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 51 JOGORVOSLATOK ÜGYFÉL KÉRELMÉRE ÜGYFÉL KÉRELMÉRE FELÜLVIZSGÁLAT HIVATALBÓL FELÜLVIZSGÁLAT HIVATALBÓL

52 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 52 ÜGYFÉL KÉRELMÉRE fellebbezési eljárás fellebbezési eljárás bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat újrafelvételi eljárás újrafelvételi eljárás Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás. Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás.

53 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 53 FELLEBBEZÉS I.FOKÚ ELLEN I.FOKÚ ELLEN 15 nap !!! 15 nap !!! Felterjesztés 8 nap Felterjesztés 8 nap (FELEBB-RŐL LEMONDÁS NEM VONHATÓ VISSZA!!!)

54 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 54 BÍRÓI ÚT HA HA - a fellebbezési jogát kimerítette - a fellebbezés kizárt (egyes végzések ellen is)

55 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 55 Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében felügyeleti eljárás keretében felügyeleti eljárás keretében ügyészi felhívás nyomán. ügyészi felhívás nyomán.

56 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 56 VÉGREHAJTÁS MIÉRT ? Ok: kötelezettségeknek a címzett önként nem tesz eleget

57 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 57 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget munkabér LETILTÁS munkabér LETILTÁS ingó és ingatlan vagyonra ingó és ingatlan vagyonra

58 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 58 Meghatározott cselekmény végrehajtása a kötelezett költségére és veszélyére a kötelezett költségére és veszélyére Eljár(elvégzi): Eljár(elvégzi): - hatóság - hatósági feljogosítás alapján a jogosult maga vagy mással elvégeztetheti./.

59 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 59 a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.XXXX

60 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 60 HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

61 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 61 HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.

62 DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 62 KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG 94/A. § Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - ide nem értve az eljárási bírságot -, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. 94/A. § Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - ide nem értve az eljárási bírságot -, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. A helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. A helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések