Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. 2 A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS ÚTJÁN JOGALKALMAZÁS ÚTJÁN Amennyiben a jogalkotó a rendelke- zést úgy fogalmazza meg, hogy az érintettek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. 2 A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS ÚTJÁN JOGALKALMAZÁS ÚTJÁN Amennyiben a jogalkotó a rendelke- zést úgy fogalmazza meg, hogy az érintettek."— Előadás másolata:

1 1

2 2 A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS ÚTJÁN JOGALKALMAZÁS ÚTJÁN Amennyiben a jogalkotó a rendelke- zést úgy fogalmazza meg, hogy az érintettek közvetlenül kötelesek, illetve jogosultak az adott maga- tartás tanúsítására, a jogalanyok kötelezettségeiket, jogaikat minden külön szerv közreműködése nélkül teljesítik, illetve gyakorolják. Az ilyen normák érvényesülésében az állami szervek feladata az ellenőr- zésre, a jog nem követése esetén pe- dig a jogsértés szankcionálása. Amennyiben a jogalkotó a rendelke- zést úgy fogalmazza meg, hogy a jog- alanyok a normában megfogalmazott magatartásra csak akkor kötelezet- tek, illetve jogosultak, ha valamely jogalkalmazó szerv a kötelezettsé- get, illetve jogosultságot egyedi döntésben jogalkalmazási eljárás keretében állapítja meg. Az ilyen normák csak a jogalkalmazó szervek egyedi jogalkalmazó tevé- kenysége útján érvényesülhetnek.

3 3 JOGALKALMAZÁS A jogalkalmazás az erre jogszabályban feljogosított szervek olyan egyedi tevékenysége, melynek során a jogszabályban absztrakt, elvont módon megfogalmazott tényállást az egyedi ügyre alkalmazva döntenek. BÍRÓSÁGI JOGALKALMAZÁSHATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS CÉLJA: A MÁR BEKÖVETKEZETT JOGSÉRE- LEM ORVOSLÁSA SZABÁLYOZÁS JELLEGE: FORMAKÉNYSZER SZABÁLYOZÁS MÓDJA: AZ ELJÁRÁS KÜLÖN- BÖZŐ SZAKASZAIT KÜLÖN TÖRVÉNYEK SZABÁLYOZZÁK JOGALKALMAZÓ SZERVEZET: FÜGGETLEN BÍRÓI SZERVEZET ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA: CSAK KEZDEMÉ- NYEZÉSRE CÉLJA: ÁLTALÁBAN JÖVŐBENI JOGHATÁS KIVÁLTÁSA SZABÁLYOZÁS JELLEGE: EGYSEZRŰ, FORMAILAG NEM KÖTÖTT SZABÁLYOZÁS MÓDJA: AZ ELJÁRÁS EGYSÉGES SZABÁLYOZÁSA JOGALKALMAZÓ SZERVEZET: HIERARCHIKUS SZERVEZETRENDSZER ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA: HIVATALBÓLISÁG DOMINÁL

4 4 A TÖRVÉNY HATÁLYA TERÜLETI HATÁLY: IDŐBELI HATÁLY: SZEMÉLYI HATÁLY: TÁRGYI HATÁLY: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TELJES TERÜLETE Néhány kivétellel 2005. 11.1. ÜGYFÉL, EGYÉB ÉRINTETTEK, KÖZREMŰKÖDŐK, HATÓSÁG, SZAKHATÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI ÜGY

5 5 Nyelvhasználat 9-11.§ •hivatalos nyelv a magyar •a második hivatalos nyelvhez való jog –Kisebbségi települési önkormányzat (országos kisebbségi önkormányzat) hivatalos nyelvvé nyilváníthatja a kisebbség nyelvét •a nemzeti és etnikai kisebbségek teljes körű nyelvhasználati joga •a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél nyelvhasználata az azonnali intézkedéssel járó eljárás, ill. azonnali jogvédelemért való folyamodás esetén •a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél anyanyelvhez v. közvetítő nyelvhez való joga (költségviseléssel!)

6 6 Tárgyi hatály Közigazgatási hatósági ügy: az ügyben valamely közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő •jogot vagy kötelességet állapít meg; •az ügyfél számára adatot, tényt vagy jogosultságot igazol; •hatósági nyilvántartást vezet vagy •hatósági ellenőrzést végez, továbbá • a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az abból való törlés 12. § (2) b) pontja szerint

7 7 Személyi hatály Ügyfél (15.§ ): –Az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve - tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve - a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. –Létesítményi hatásterületen élő ügyfél –Társadalmi szervezetek, érdekvédelmi szervezetek ügyféli minősége

8 8 Jogutódlás 16. § a)Hivatalbóli eljárás esetén Ptk. szerinti jogutód  ha jogszabály másként nem rendelkezik  ha azt az ügy jellege nem zárja ki b)Kérelemre indult eljárás esetén a jogutód kérelmére  hatóság végzéssel dönt 16.§ (4) Jogutód hiányában a jogszabálysértő, illetve a közérdeket sértő vagy veszélyeztető állapot megszüntetéséről a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalból intézkedik.

9 9 Szervi hatály Közigazgatási hatóság (12.§ (3) ): –államigazgatási szerv, –helyi önkormányzat képviselő-testülete, annak szervei, –jegyző (főjegyző, körjegyző), –a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, –kerületi hivatal vezetője, –hatósági igazgatási társulás, –törvény feljogosítása alapján más szervezet, köztestület vagy személy.

10 10 Joghatóság 18.§ Azt jelöli ki, hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely ország közigazgatási hatósága jár el. A joghatóság lehet: –általános: •magyar ügyfél hatósági ügyében az MK területén magyar hatóság jár el; •nem magyar állampolgár ügyében MK területén magyar hatóság jár el; –különös •Kizárólagos •Kizárt •Vagylagos

11 11 Hatáskör 19-20. § Azt mutatja meg, hogy a konkrét ügyben milyen típusú közigazgatási szerv járhat el, illetve melyik szint jogosult eljárni és mit tehet az ügyben. •Mindig jogszabály állapítja meg. •Nem ruházható át. (kivétel: önkormányzati hatósági ügy) •Nem vonható el. •Hatáskör hiányában hozott döntés semmis. •áttételi kötelezettség

12 12 Illetékesség 21 – 25. § Adott ügyben az azonos hatáskörű szervek közül melyik jogosult eljárni. Illetékességi okok –Általános •Ügyfél lakcíme, székhelye •Ingatlan fekvése •Tevékenység gyakorlásának helye •Jogellenes cselekmény elkövetésének helye –Speciális •Speciális ügyekben az ország egész területe •Hatósági igazolvány kiadása •Ügyfél külföldön tartózkodik, illetve lakcíme ismeretlen Megelőzés esete

13 13 Képviselet 40.§ Képviseletre általában akkor kerül sor, ha Képviseletre általában akkor kerül sor, ha az ügyfél nem tud vagy nem akar szermélyesen eljárni. A képviseletre való jogosultságot vizsgálni kell! A képviselő az ügyfél helyett vagy mellett eljárási cselekmények végzésére jogosult, ha jogszabály nem írja elő a személyes eljárást. A képviselet fajtái: - törvényes - meghatalmazotti - ügygondnok által ellátott képviselet A hatóság visszautasítja az eljárását, ha: •A képviselő nem alkalmas a képviselet ellátására •Jogosultságát felhívás ellenére sem igazolja •A képviseletet jgsz-i felhatalmazás nélkül, rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve kívánja ellátni.

14 14 KIZÁRÁS Abszolút kizárási okok Relatív kizárási okok -ügyintézőnek saját vagy hozzátartozója ügyében való eljárása; -másodfokon részvétel, ha alsóbb fokon közreműködés történt; - hatóság saját ügyében hatóságként való eljárása Ha nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése Ha az ügyfél jelenti be a döntés formája végzés

15 15 Jogsegély 26-28. § Az az eljárási cselekmény, amellyel a megkeresett hatóság a megkereső hatóságnak a felsorolt körülményekre, illetőleg cselekményekre irányuló kérelmét teljesíti. Belföldi jogsegély Irányulhat: •eljárási cselekmény végzésére  azonos hatáskörű és illetékességű hatóság megkeresése  jegyző megkeresése  teljesítési határidő 15 nap •adat vagy ténybeli ismeret megszerzésére •irat vagy más bizonyíték beszerzésére  meg kell jelölni felhasználás célját  teljesítési határidő 8 nap Megtagadható:  ha jogszabálysértésre irányul Nem tartozik hatáskörébe  5 napon belül áttétel

16 16 A HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZAKASZAI Alapeljárás (első fokú eljárás) Jogorvoslati eljárás Végre- hajtás ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA ÉRDEMI DÖNTÉS MEGHOZATALA

17 17 Az első fokú eljárás főbb szakaszai Eljárás megindítása Értesítés Kérelem vizsgálata Eljárás megszüntetése Eljárás felfüggesztése Tényállás megállapítása Tisztázás, bizonyítás Hatóság döntése Elutasítás érdemi vizsgálat nélkül Hiánypótlásra felszólítás

18 18 - az ügyfél azonosításához szükséges adatok; természetes személy esetén: név, lakcím jogi személynél: szervezet megnevezése, székhely/telephely - az ügy tárgya; - döntés kérése; - mellékletek: kettős korlát, vagyis az ügyféltől nem kérhető: Szakhatósági állásfoglalás Adat, amelyet valamely közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz Kérelem benyújtása: hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez; A KÉRELEM

19 19 Értesítés az eljárás megindításáról A hivatalból indult eljárás esetében értesíteni kell az ismert ügyfelet. Kérelemre indult eljárásban: • a kérelmet előterjesztő ügyfél, ha kéri; • kötelező értesíteni az ismert ellenérdekű és az érintett ügyfelet Mellőzhető: •Veszélyeztetné az eljárás eredményét •Az ügy egyszerű, tényállás előzetes tisztázását nem igényli és a hatóság rögtön határozatot hoz •Folyamatos ellenőrzési viszonyban •Honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja

20 20 Ügyintézési határidők 33.§ Érdemi határozatok meghozatala Főszabály: 30 napos határidő Kivételes ügyintézési határidők soronkívüliség önkormányzati hatósági ügyek Határidő kezdete: kérelem beérkezése; hivatalból indítandó eljárásnál a megindítás napja; felügyeleti szervhez az iratok megérkezésének napja. Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben, legfeljebb 30 nappal (kiskorúnál 15 nappal) ügy bonyolultsági foka (jgsz alapján)

21 21 Ügyintézési határidőbe be nem számítható időtartamok - hatásköri/illetékességi vita egyeztetése; - nemzetközi jogsegély-eljárás tartama; - hiánypótlás; - szakhatóság eljárásának tartama; - eljárás felfüggesztésének tartama; - bizonyítékok ismertetésére meghatározott idő; - elektronikus ügyintézésnél az üzemzavar időtartama; - hiteles fordítás elkészítéséhez szükséges idő. Ügyintézési határidők számítása 65. § Határidő – közlést, kézbesítést követő napon kezdődik Határnap – naptári nap szerinti befejező időpont

22 22 A hatósági közvetítő - alkalmazása: nagy számú ügyfél érintettsége ha jogszabály lehetővé teszi esetén Igénybevételéről: hatóság dönt FELADATAI Hatóság + ügyfelek közötti közvetítés ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA JOGAI IRATBETEKINTÉS HATÓSÁG RÉSZÉRŐL SEGÍTSÉG

23 23 Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 39. § az egyes eljárási cselekmények dokumentálására szolgál Jegyzőkönyvet készítünk: •Ügyfél, tanú, szakértő meghallgatásáról, •Szemle lefolytatásáról, •Helyszíni ellenőrzésről •Tárgyalásról •Szóban előterjesztett kérelemről. Feljegyzést készítünk: Minden eljárási cselekményről, amelyről nem készül jegyzőkönyv/hangfelvétel. A feljegyzés tartalma: - felvétel helye, időpontja; - ügy tárgya és száma; - az eljárási cselekmény; - eljáró ügyintéző neve, -aláírása A jegyzőkönyv tartalma: -Hatóság megnevezése, ügy tárgya, száma, -Készítés helye, időpontja -A meghallgatott adatai -Jogokra, kötelességekre való figyelmeztetés -Lényeges nyilatkozatok, körülmények, megállapítások -Aláírások A jkv lehet: •Papíralapú, •hang-, kép- és filmfelvétel.

24 24 Idézés és értesítés 46-49.§ IdézésÉrtesítés - kötelező megjelenés a hatóság előtt; - kikényszeríthető; - a kérelmező ügyfelet nem lehet idézni! - a képviselőt egyidejűleg értesíteni kell Idézés tartalma: - határidő, helyszín; - ügy tárgya; - idézés minősége (pl. ügyfél, tanú); - figyelmeztetés a mulasztás következményeire: - írásban, távbeszélőn, elektronikus úton; meg nem jelenés engedély nélküli eltávozás megfelelő igazolás hiánya önhibából eredő ittas, bódult állapotban megjelenés Eljárási bírság (végzéssel) Többletköltség megtérítésére való kötelezés - nem kötelező a megjelenés; részvételi lehetőség Tanú, szakértő meghallgatásán TárgyalásonSzemlén

25 25 A szakhatóság közreműködése • A szakhatósági állásfoglaláshoz (hozzájárulás megadás, ill. megtagadása) való kötöttség • A szakhatóság „hallgatása” nem jelenti a hozzájárulás megadását, az állásfoglalást ki kell kényszeríteni (ennek módja a mulasztás következményeinek alkalmazása a szakhatóság felügyeleti szerve útján) • Egyeztetési kötelezettség az eljáró hatóság és a szakhatóság(ok) között • A szakhatósági állásfoglalás figyelmen kívül hagyásának következményei (Semmisség, a szakhatóság felügyeleti eljárást kezdeményezhet)

26 26 A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni Dönt az adatok alapján vagy szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le. •Jellemzői •hivatalból, vagy kérelemre indul; •szabad bizonyítás elve (és korlátai); •lefoglalás jogintézménye. •Bizonyítékok különösen: •az ügyfél nyilatkozata; •az irat; •a tanú vallomása; •a szakértő véleménye, •Szemléről készült jegyzőkönyv •hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv •tárgyi bizonyíték A bizonyítás

27 27 Az ügyfél nyilatkozata •fontos bizonyíték •nem korlátozható, mindig megilleti az ügyfelet írásban és szóban nyilatkozatot tehet a nyilatkozattételt megtagadhatja Az ügyfél a hatóság reagál és/vagy a tényállás tisztázásakor figyelembe veszi a tényállást nem lehet teljes körűen tisztázni az ügyfél kérelmére indult eljárást megszüntetheti rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt igazmondási kötelezettség

28 28 Az irat 52.§ A leggyakrabban használt bizonyítási eszköz Fajtái OkiratMás irat állítást, tényt, jogot, kötelezettséget igazol közokirat A külföldön kiállított irat diplomáciai felülhitelesítéssel érvényes! magánokirat teljes bizonyító erejű egyszerű nem papíralapú is lehet pl. hangfelvétel, fénykép stb.

29 29 A tanú 53.§ AbszolútRelatív akadályok •Tanúskodási képesség hiánya •Titoktartási kötelezettség Diplomáciai mentesség •Ügyfél hozzátartozója •Magát, vagy hozzátartozóját bűn- cselekmény elkövetésével vádolná MegjelenésiVallomástételiIgazmondási kötelesség A tanúságtétel akadályai A védett tanú A tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti A tanú adatainak zárt kezelése az eljárás alatt és után Hatósági tanú

30 30 SZEMLE SZEMLETÁRGY MEGTEKINTÉSEHELYSZÍNI SZEMLE Elrendelésére az ügyfél kérésére, vagy hivatalból kerülhet sor A szemletárgy lefoglalására kerülhet sor ha a tényállás tisztázásához az eljárással összefüggő helyszín, illetve az ott levő tárgy (pl. berendezés, felszerelés) bizonyítékként való megtekintésére van szükség. szemletárgy birtokosát az eljáró hatóság - a jogkövetkezményre való figyelmeztetés mellett - a birtokában levő szemletárgy felmutatására kötelezi. Az ügyfél, szemletárgy birtokosának értesítése Kivéve: az eredményességet meghiúsítja

31 31 A szakértő 58.§ Szak é rtők é nt nem j á rhat el: •aki tan ú k é nt nem hallgathat ó meg, 53. § (3), •akivel szemben az ü gyint é zőre vonatkoz ó kiz á r á si ok á ll fenn 42-43.§, •vagy aki a tan ú vallom á st megtagadhatja Akkor kell meghallgatni, ha • a közigazgatási szervnek nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és • az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény • vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, • vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. A szakértő joga: •Ügy iratait megtekintheti, •Jelen lehet ügyfél tanú meghallgatásánál, tárgyaláson, szemlén •Az ügyfélhez, a tanúhoz, a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet A szakértő kötelessége: •Igazmondás, titoktartás, határidőre történő teljesítés

32 32 Az eljárás akadályozásának következményei 61.§ Az eljárás eredményes befejezését célozza, együttműködésre késztet Eljárási bírság Egyéb szankciók A hatóság mérlegelési jogköre kiterjed: •A Jogellenes magatartás súlyára, a felróhatóság mértékére, •Érintett vagyoni helyzetére, jövedelmi viszonyaira, •Ugyanabban az eljárásban ismételt kiszabás esetén az előző bírságok számára, mértékére. - elővezetés - megismételt eljárási cselekmények költségeinek megfizetése Az érintettek köre: •Hatósági közvetítő •Ügyfél és képviselője •Minden idézett személy •A szakértő •Aki a tárgyalás rendjét megzavarja Mértéke: 5000, 500 000, 1 000 000 Ft. -rendreutasítás -kiutasítás a tárgyalásról

33 33 Tárgyalás 62.§ A hatóság tárgyalást tart, •ha ezt jogszabály előírja, •vagy a tényállás tisztázásához, •illetve az egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban rész vevő személyek együttes meghallgatására. A tárgyaláson meghallgathatók köre: •Ügyfél •Tanú •Szakértő •Hatósági közvetítő •Szemletárgy birtokosa Ügyfél jogai: •Észrevételt tehet •Kérdést intézhet •indítványozhat A tárgyalás rendjének fenntartása érdekében tehető intézkedések: rendreutasításkiutasítás eljárási bírság

34 34 Közmeghallgatás 63.§ A hatóság közmeghallgatást tart –ha jogszabály írja elő vagy –a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében szükségesnek tartja. Jelentős számú személyt érintő ügyekről megfelelő tájékoztatás nyújtása Értesítés módja: hirdetmény közhírré tétel

35 35 Az eljárás irataiba való betekintés 68-69.§ Az ügyféli jogok érvényesülésének garanciája Tartalma: - iratok átolvasása, kijegyzetelése, másolása; - illetékköteles hivatalos másolat kérése; - ügyre vonatkozó ügyviteli adatok megtekintése. A meg nem tekinthető iratok köre - a határozat (végzés) tervezete; - a zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyv; - a védett tanú, bejelentő adatait tartalmazó jegyzőkönyv; - az államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó iratok. Differenciált szabályozás - ügyfél (és képviselője); - harmadik személy; - bárki által megtekinthető iratok; - az eljárás egyéb résztvevője esetében.

36 36 A bizonyítékok megismertetése az ügyféllel A hatóság nem értesítette az ügyfelet az eljárás megindításáról és az ügyben bizonyítási eljárást folytattak le A befejezéstől számított 5 napon belül értesíti az ügyfelet, aki: • észrevételt tehet; • a bizonyítékokat megismerheti • nyilatkozattételi jogával élhet • további bizonyítási eljárásra való indítványt terjeszthet elő Mellőzhető az értesítés: - az ügyfél a bizonyítási eljárásban megismert minden bizonyítékot, - és módjában állt gyakorolni jogait; - ellenérdekű fél híján a hatóság teljesíti az ügyfél kérését.

37 37 A hatóság döntései A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz A döntések lehetnek: Határozat Végzés Egyezség jóváhagyása Ideiglenes intézkedés Hatósági szerződés Határozat jellegű okirat Jogszerű hallgatással létrehozott határozat

38 38 A határozat felépítése Fejléc A hatósági jogviszonyban résztvevők és a hatósági ügy legfontosabb adatai: - a hatóság megnevezése, ügyintéző neve; - az ügy száma, tárgyának megnevezése; - az ügyfél megnevezése, lakó-, tartózkodási hely (telephely). Rendelkező rész A döntést és az ahhoz kapcsolódó tartalmi elemeket foglalja magában Indokolás A döntés ténybeli és jogi megalapozása és elfogadtatása Záró rész - a döntéshozatal helye, ideje; - a kiadmányozó neve, hivatali beosztása, aláírása; - a hatóság bélyegzőlenyomata (minősített elektronikus aláírás).

39 39 A határozat felépítése 1.a hatóság döntése - az ügyfél számára meghatározott jogok és kötelességek, 2.kötelezettség teljesítésének határnapja, határideje, az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményei; 3.tájékoztatás a jogorvoslat, fellebbezés, keresetindítás lehetőségéről a szakhatóság megnevezése, szakhatósági állásfoglalás; 4.az ügyfélnek, egyéb résztvevőnek járó költségtérítés; 5.az eljárási költségek viselése; 6.- a tájékoztatás a fellebbezés, illetve fizetési kötelezettség elektronikus úton való benyújtásának/teljesítésének lehetőségéről. A rendelkező rész tartalmi elemei

40 40 A határozat felépítése Az indokolás tartalmi elemei - a tényállás megállapítása, az elfogadott bizonyítékok; - az ügyfél által előterjesztett, de mellőzött bizonyítás, a mellőzés indokaival; - a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyekre utalás, azok kiidézése; - a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra utalás. - a mérlegelésben, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket - a szakhatósági állásfoglalás indokolása - az eljárás során alkalmazott lefoglalás indokai,

41 41 A végzés Tartalmi elemei Fejléc: a határozat tartalmi elemei irányadóak Rendelkező rész - a döntést; -a fellebbezésre, vagy a keresetindításra való figyelmeztetést; -az eljárási költség viseléséről szóló döntést -a tájékoztatást a fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről. Indokolás -a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek; -a hatóság hatáskörét, illetékességét megállapító jogszabályhelyek. Záró rész: a határozat tartalmi elemei irányadóak

42 42 Az egyszerűsített határozat Kérelemre indult ügyben, ha: - ezt jogszabály megengedi; - a hatóság az ügyfél kérelmének helyt ad; - nincsen ellenérdekű ügyfél. Nem kell tartalmaznia: - a jogorvoslatról szóló tájékoztatást; - az indokolást.

43 43 A döntés közlése A döntést annak megismerése érdekében a hatóság közli az érintettekkel A joghatás a döntés közlésének időpontjában veszi kezdetét A közlés módjai: postai úton; személyesen írásban, vagy szóban; elektronikusan, illetve távközlési úton; hirdetmény útján; kézbesítési meghatalmazott v. ügygondnok útján; hatósági kézbesítő útján.

44 44 Jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását A hatóság ellenőrzi A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

45 45 1.Belépési jog 2.Irat-betekintési jog 3.Tárgy vagy munkafolyamat megvizsgálásának joga 4.Felvilágosítás kérési jog 5.Ügyfél nyilatkozattételre való felhívása 6.Kép- és hangfelvétel készítésének joga 7.Mintavételi jog 8.Lefoglalási jog 9.Egyéb bizonyítás lefolytatásának joga Ellenőrzési eszközök

46 46 A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei felhívja az ügyfél figyelmét •A hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre és határidőt tűz annak megszüntetésére •hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, •Kötelezést kimondó határozat •Végrehajtást elrendelő határozat •Eljárási bírság kiszabása •megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, •fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

47 47 Jogorvoslati formák 1.Kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás a)fellebbezési eljárás b)bírósági felülvizsgálat c)újrafelvételi eljárás d)méltányossági eljárás 2.Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás a)hatóság saját hatáskörében indított eljárás b)felügyeleti eljárás c)AB határozata alapján d)ügyészi óvás nyomán 3.Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a)a döntés kijavítása, b)kicserélése és c)kiegészítése.

48 48 –Az elsőfokú határozat ellen nyújtható be –az ügyfél –az eljárás egyéb résztvevője. –Nincs helye fellebbezésnek: –Ha bírósági felülvizsgálat kérhető –Egyezséget jóváhagyó határozat esetén –Másodfokon eljáró szerv által hozott végzés ellen –Méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen –Hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél 83.§ (5) –Az ügyfél a fellebbezési jogáról lemondhat 99.§; 128. § (2) –A fellebbezés fajtái: önálló járulékos jellegű (végzés) –Az elsőfokú közigazgatási hatóságnál kell előterjeszteni a hatósági döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezés 98.§-100.§

49 49 Végrehajtásra halasztó hatályú, kivéve •ha a hatóság azt fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította. – életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása –közbiztonság fenntartása érdekében szükséges –késedelem helyrehozhatatlan kárral járna, –a határozat valakinek a tartásáról, gondozásáról rendelkezik, –honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi stb. ok E jogi tényt a rendelkező részben külön ki kell mondani és meg kell indokolni. Részjogerő: (eljárás egyéb résztvevőjének fellebbezési joga – őt érintő részre vonatkozóan.) Fellebbezés benyújtásának jogi hatása

50 50 Semmisség 121.§ Semmisségi okok: -magyar hatóság joghatósága kizárt; –nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe; –illetékesség hiánya; –szakhatóság megkeresése nélkül, vagy állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozott döntés; –a döntést bűncselekmény befolyásolta; –a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes; –a testületben nem volt meg a szükséges szavazati arány –az ügy érdemében bíróság már határozott; –a döntés tartalma eltér az ügyben eljárt bíróság ítéletében foglaltaktól.

51 51 Semmisségre vonatkozó szabályok – nem semmisíthető meg 3 éven túl, ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért; – 5 év eltelte után nincs helye a kötelezettséget megállapító döntés megsemmisítésének; – időbeli korlátozás nélkül megsemmisíthető a döntés, ha bűncselekmény befolyásolta; – a hatóság döntését megsemmisítő határozat ellen jogorvoslatnak van helye.

52 52 A közigazgatási végrehajtás fogalma A hatóság végrehajtható döntése Jogot Kötelezettséget állapít meg Az önkéntes jogkövetés elmarad A hatóság kényszerít Elérni kívánt célt az ügyfél helyett megvalósítja

53 53 A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében Vagyoni végrehajtás közigazgatási adóvégrehajtás egyéb végrehajtás bírósági Személyes szabadság korlátozása Kizárólag rendőrség jogosult

54 54 a döntés akkor hajtható végre, ha az •kötelezettséget állapít meg az ügyfélre vagy az eljárás egyéb résztvevőjére; •jogerőre emelkedett vagy fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelték el; •a kötelezettség teljesítésére megállapított határidő elmúlt és a kötelezettséget nem teljesítették; •a végrehajtáshoz való jog nem évült el. A közigazgatási aktus végrehajthatóságának konjunktív feltételei

55 55 A közigazgatási végrehajtás legfontosabb területe !! A végrehajtás irányulhat: 1.pénzügyi intézménynél kezelt összegre azonnali beszedési megbízás pénzügyi intézmény köteles haladéktalanul eleget tenni 2.munkabérre munkáltató köteles eleget tenni kérelemre fizetési halasztás, illetve részletfizetés 3.ingó vagy ingatlan vagyontárgyra ingatlanvégrehajtás feltétele kötelezettség összege > 100 000 Ft állandó lakhely esetében > 1 000 000 Ft jelzálogjog Késedelmi pótlék! Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása 132-137.§

56 56 A hatóság: 1.a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, 2.feljogosíthatja a jogosultat, hogy a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse, 3.a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti, 4.a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki (ismételten is), 5.a rendőrség közreműködésével kikényszerítheti a meghatározott cselekményt. Meghatározott cselekmény végrehajtása 140-142.§

57 57 1.Az ingóság helye szerinti végrehajtó szolgálat a helyszínen lefoglalja és a jelen levő jogosultnak átadja. 2.Az ingóság kiadásának megtagadása esetén a végrehajtó szolgálat a végrehajtást a rendőrség közreműködésével foganatosítja. 3.Ha a kötelezett nincs jelen, a végrehajtó szolgálat a lefoglalást lakás vagy helyiség felnyitásával foganatosítja. 4.Ha az ingóság nincs meg, annak valószínű értéke erejéig egyéb vagyontárgy is lefoglalható, vagy a jogosult az ingóság pénzegyenértékének megállapítását kérheti. (végzéssel, ellene fellebbezésnek van helye) Meghatározott ingóság kiadása 143.§

58 58 A végrehajtáshoz való jog elévülése •Elévülési idő: –5 év –10 év •Elévülés nyugvása: –felfüggesztés –végrehajtási cselekmények foganatosítása –fizetési kedvezmény –jelzálogjog bejegyzésének időtartama alatt. •Elévülés megszakítása: –bármely végrehajtási cselekmény

59 59 Eljárási költségek •Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj •Egyéb –ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség –anyanyelv használatával kapcsolatos költség –iratbetekintési joggal kapcsolatos költség –ügyfél képviseletében eljáró személy költsége –tanú költsége –hatósági közvetítő költsége –a szakértői díj és a szakértő költsége –fordítási költség –levelezési, dokumentumtovábbítási költség –végrehajtási költség, végrehajtási költségátalány –közreműködő rendőrségnél felmerült költség –hatósági ügyintézéssel kapcsolatos utazási költség –tv-ben meghatározott egyéb költség

60 60 Az eljárási költség viselése •Ellenérdekű ügyfelek részvételével folytatott eljárásban: –kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, –kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet. •Kérelemre indult eljárásban a költséget a kérelmező ügyfél előlegezi meg, illetve viseli. •Hivatalból indított eljárásban a költséget a hatóság előlegezi meg. •Bizonyítási eszköz igénybevételével összefüggő költség az indítványozó szervet vagy személyt terheli. •A felmerülő többletköltségek a jogellenes magatartást tanúsító személyt terhelik. •Végrehajtási költségeket az viseli, aki a végrehajtás foganatosítására okot adott.


Letölteni ppt "1. 2 A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS ÚTJÁN JOGALKALMAZÁS ÚTJÁN Amennyiben a jogalkotó a rendelke- zést úgy fogalmazza meg, hogy az érintettek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések