Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási eljárás alapszabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási eljárás alapszabályai"— Előadás másolata:

1 A közigazgatási eljárás alapszabályai
1954.évi IV törvény 2004. évi CXL törvény (hatályos től)

2 Az eljárás alapelvei jogszabályoknak alárendelt működés, jogszabályok rendelkezéseinek betartatása. Mérlegelés méltányosság. Hatalommal való visszaélés tilalma. Szakszerűság, egyszerűség, ügyféllel való együttműködés. Ügyfelek törvény előtti egyenlősége.

3 Az ügyfél nyilatkozattételi és a jogorvoslat joga.
Az ügyfél köteles legjobb tudomása szerint, jóhiszeműen közreműködni. Ügyfél tájékoztatáshoz való joga. A közigazgatási szervek feladataikat gyors és egyszerű eljárással teljesítik.

4 Hatóság megtévesztésének, hatósági eljárás késleltetésének tilalma.
Az ügyfél jóhiszeműségét vélelmezni kell. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni.

5 Az ügyfél Természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet,akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve - tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve - a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

6 Természetes személyek
Legyen cselekvőképes! (eljárási képességhez kell) Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Ha nincs eljárási képesség akkor a törvényes képviselőt kérik fel, vagy ügygondnok kirendelését kéri a hatóság.

7 Hatáskör Hatáskör: adott szerv milyen ügyekben hozhat döntést, azt mutatja meg, hogy egy konkrét ügyben az adott szervnek van-e döntési jogköre. általános és különös lehet (az államigazgatás valamennyi ágazatában, vagy csak egy meghatározott ágazatában)

8 Az illetékesség Adott ügyben azonos hatáskörrel rendelkező szervek közül melyik jogosult eljárni. Területi munkamegosztás elve alapján emeli ki a hatáskörrel rendelkező szervek sorából azt, amelyik eljárni köteles. A hatáskör csak általában jelent jogosítványt, az illetékesség teszi konkréttá a hatáskört.

9 Az illetékességi alapjai
Illetékességi terület: általában az az igazgatási egység, amelyben a közig szerv működik. Illetékességi ok: az a tény, körülmény, helyzet, amelynek segítségével a jogszabályok meghatározzák, hogy mely területen működő közig szerv illetékes az eljárásra.

10 Illetékességi okok Általános illetékességi ok: ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye. Különös illetékességi ok: ingatlanra vonatkozó ügyek: az ingatlan helye szerint illetékes hatóság jár el. Engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenység: az a szerv járhat el, amelynek területén a tevékenységet gyakorolják. jogellenes magatartást elkövették

11 Hatáskör és illetékesség vizsgálata
A hatáskört és az illetékességet az eljárás minden szakaszában hivatalból kell vizsgálni. Ha nincs: át kell tenni oda, ahol van. De bizonyos esetekben akkor is kell intézkedni, ha nincs hatáskör, vagy illetékesség!

12 Az elsőfokú közigazgatási eljárás

13 Az eljárás megindítása
Ügyfél kérelmére, hivatalból, vagy mindkettőre. A kérelem gyűjtőfogalom: az ügyfél bejelentése, nyilatkozata is. Kérelemre az ügyfél érdekében, hivatalból általában közérdekéből. Olykor az ügyfélnek kötelező eljárás elindítása érdekében kérelmet benyújtania (pl. adóbevallást).

14 Az eljárás indulásának ideje
Ügyfél általi kérelemre induló eljárás: az a nap, amelyiken a kérelmet beiktatták. Hivatalból induló eljárás: amikor az első eljárási cselekményt végezték és az erre vonatkozó ügyiratot beiktatták.

15 Az eljárás megszüntetése
Az ügyfél kérelmére indult: a határozat jogerőre emelkedéséig visszavonhatja a kérelmet az ügyfél. Ilyenkor az eljárást megszüntetik, kivéve ha az hivatalból is megindítható lett volna. Megszüntetésről a hatóság határozatban dönt (nem érdemi határozat, így fellebbezni sem lehet ellene).

16 Az elintézési határidő
A bírósági eljárásokkal ellentétben a közigazgatási eljárás határidőhöz kötött. Az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történő megindításától számított 30 napon belül kell meghozni.

17 A közigazgatás hallgatása
Az elintézés határidő eltelt, de az eljáró hatóság ennek ellenére nem hozott érdemi határozatot. Az ügyfél a felettes hatósághoz fordulhat, igénybe vehet ügyészi segítséget, a szerv vezetőjénél is jelezhet. Kivételesen a hallgatás érthető beleegyezésnek, de ez nagyon ritka.

18 A kérelem Nincs alaki követelmény;
A kérelem tárgya, a benyújtó személye tűnjön ki belőle; Benyújtható szóban (természetes személy), vagy írásban – jogszabály előírhatja, hogy a kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon nyújtsák be (elektronikus űrlap is). Előírható mellékletek csatolása; A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni; A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz kell benyújtani; A kérelem a szerven kívül előterjeszthető a lakóhely, vagy munkahely szerint illetékes jegyzőnél is.

19 Jegyzőkönyv Szóbeli megállapítások, ténymegállapítások hiteles írásbafoglalása. Kötelező jegyzőkönyvet felvenni a szóbeli kérelemről, ügyfél, tanú, szakértő meghallgatásáról, szemle lefolytatásáról (ha felvételét az ügyfél kéri). Kötelező a tárgyalásról, a határozat szóbeli kihirdetéséről is. Mellőzhető, ha az ügyfél nem kéri. Nem kell: ha a szóbeli kérelmet azonnal teljesítik és a szabályok szerint elég a teljesítés tényét az iratra feljegyezni, vagy nyilvántartásba bejegyezni.

20 Képviselet az eljárásban
TÖRVÉNYES: Kiskorú képviselője a szülő, vagy a gyám; Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy képviselője a gondnok; Költségvetési szerv képviselője a szerv vezetője; Az önkormányzat képviselője a polgármester; Gazdasági szervezet képviselője a szervezeti szabályzatban meghatározott személy.

21 Képviselet az eljárásban
A képviseletre jellemző a folyamatosság – mindaddig fennáll, amíg az alapjául szolgáló állapot is. A képviseleti jog tartalma korlátlan, a képviselő minden jognyilatkozatot megtehet, de saját nevében teszi.

22 Képviselet az eljárásban
MEGHATALMAZOTT Megbízási szerződéssel jön létre. Meghatalmazott bárki lehet, aki képviselet ellátására alkalmas. A képviselet tartalma a megbízás tartalmától függ: csak azokat az eljárási cselekményeket végezheti el a megbízott, melyekre a megbízás vonatkozott.

23 Ügygondnok A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság kezdeményezésére a gyámhatóság rendeli ki.

24 Az idézés Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja.

25 Az idézést általában a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal legkésőbb ki kell kézbesíteni.
Az idézésben meg kell jelölni, hogy az idézett személyt milyen ügyben és milyen minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának következményeire.

26 Ha az idézett nem jelenik meg, vagy elmegy engedély nélkül, vagy az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, eljárási bírsággal sújtható, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatti többletköltség megfizetésére kötelezhető. Ismételt esetben: elő is vezettethető.

27 Az értesítés Ha a hatóság nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését, köteles az ügyfelet a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról - ha az ügy körülményeiből más nem következik - legalább öt nappal korábban értesíteni azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson (szemlén, tárgyaláson) részt vehet, de megjelenése nem kötelező.

28 A tényállás tisztázása
A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.

29 Az ügyfél nyilatkozata
Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél nem nyilatkozik, vagy a kért adatot nem közli, a közigazgatási szerv a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. Erre az ügyfelet figyelmeztetni kell.

30 A tanú Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és tanúvallomást tenni. Tanúként nem hallgatható meg az, akitől bizonyítékként értékelhető vallomás nem várható, államtitoknak, szolgálati titoknak vagy hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki a titoktartás alól - az arra jogosított szervtől vagy személytől - nem kapott felmentést.

31 A tanúvallomás megtagadható, ha
a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Diplomáciai mentességben részesülő személy nem köteles tanúvallomást tenni.

32 A szemle A tényállás tisztázására szemle rendelhető el. Ennek megtartása során a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető, helyszíni szemle tartható. Ha a szemle eredményét az érdekeltek előzetes idézése vagy értesítése veszélyeztetné, a szemle elrendelését megkezdése előtt szóban kell közölni.

33 Az ügy jellegétől függően szemletárgynak minősül különösen az ügy tárgyával összefüggő irat (például az üzleti könyv, nyilvántartás, szerződés, bizonylat, műszaki dokumentáció, elektronikus dokumentum, továbbá bármely eljárással rögzített adatot tartalmazó adathordozó), valamint a tényállás tisztázásához szükséges bármely dolog (gép, berendezés, felszerelés, használati tárgy, jármű, gépjármű stb.).

34 A szakértő Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét.

35 Az eljárás akadályozásának következményei
Bírság fizetésére kötelezhető az eljárást akadályozó személy. (az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint).

36 A tárgyalás A közigazgatási szerv tárgyalást tart, ha ezt jogszabály előírja, vagy a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására.

37 Határidők számítása A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

38 Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja, de az ügyintézési határidő ilyen esetben is azon a napon kezdődik, amely napon a beadvány megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

39 Az elektronikus dokumentum előterjesztésének, illetve kézbesítésének ideje a külön jogszabályban meghatározott módon történő visszaigazolás időpontja. Ha az elektronikus dokumentum előterjesztési, illetve kézbesítési ideje nem munkanapra esik, a határidő a következő munkanapon kezdődik. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni

40 Igazolási kérelem Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet azonban akkor is a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el, ha az ügyfél a keresetet a hatóságnál nyújtotta be.

41 Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az érintettnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutáskor, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napjától kezdődik. Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.

42 Iratokba való betekintési jog
Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Ez a jog akkor is megilleti, ha korábban nem vett részt az eljárásban.

43 A közigazgatási szerv az ügyfélen és képviselőjén kívül más személynek (szerv képviselőjének) is megengedi az iratokba való betekintést vagy másolat készítését, ha igazolja, hogy az iratok tartalmának ismerete jogának érvényesítése vagy feladatának teljesítése céljából szükséges.

44 A közigazgatási szerv döntései
Érdemi kérdésekben határozat, egyéb kérdésekben végzés. Jogszabály úgy rendelkezhet, hogy ha az ügyfél kérelme (bejelentése) jog megszerzésére irányul, és a hatóság az előírt határidőn belül nem hoz határozatot - feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél -, az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.

45 A határozat Jogot biztosít Kötelezettséget állapít meg
Jogvitát dönt el Szankciót alkalmaz Kérelemhez való viszonya alapján: teljes rész kiegészítő határozat lehet

46 A határozat tartalma Bevezető rész:
az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintézőjének neve, a jogosult vagy kötelezett ügyfél neve (megnevezése) és lakóhelye (székhelye vagy telephelye) vagy tartózkodási helye (szálláshelye), az ügy tárgyának megjelölése,

47 Rendelkező rész: a hatóság döntése, továbbá a fellebbezés (keresetindítás), illetve a fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatás, a szakhatóság megnevezése és állásfoglalása, az ügyfélnek, valamint az eljárás egyéb résztvevőinek járó költségtérítés, illetve munkadíj összegéről szóló rendelkezés, ha annak megállapítása nem külön végzésben történt,

48 az eljárási költségek viseléséről szóló döntés,
a kötelezettség teljesítésének határnapja vagy határideje és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményei, a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték elektronikus úton való megfizethetőségéről szóló tájékoztatás,

49 Indoklás: a megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok, az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítás és a mellőzés indokai, a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontok és tények,

50 a szakhatósági állásfoglalás indokolása,
az eljárás során alkalmazott lefoglalás indokai, azok a jogszabályhelyek, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalás,

51 A döntéshozatal helye és ideje, a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása,
A döntés kiadmányozójának aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata, elektronikus dokumentum formájában kiadott döntés esetén a minősített elektronikus aláírás.

52 A határozat Meghatározott esetben egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Nem alakszerű határozat: jegyzőkönyvbe foglalt ügyiratra feljegyzett okiratba foglalt

53 A teljesítés előírása Ha a döntés kötelezést tartalmaz, a teljesítésre határidőt vagy határnapot kell megállapítani. Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat (engedélyezhet).

54 A döntés közlése A hatóság döntését közölni lehet: postai úton,
személyesen írásban vagy szóban, elektronikus dokumentum formájában, illetve távközlési eszköz útján, hirdetményi úton, kézbesítési meghatalmazott vagy ügygondnok útján, a hatóság kézbesítője útján.

55 A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették, szóban vagy távközlési eszköz útján, illetve elektronikus úton közölték. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

56 A postai úton történő kézbesítés esetén a döntést hivatalos iratként kell feladni és kézbesíteni.
Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

57 Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

58 Hirdetményi úton történhet a közlés, ha
az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel.

59 A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás közös szabályai
Mindegyik határozatnak minősül. Ugyancsak határozatot kell kiadni kiadásuk megtagadásáról, vagy a nyilvántartásba való bejegyzést megtagadásáról.

60 A hatósági bizonyítvány
A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Közokiratnak minősül (anyakönyvi kivonat, az adó- és értékbizonyítvány, a hatósági erkölcsi bizonyítvány). A hatósági bizonyítványt általában a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.

61 Hatósági igazolvány A hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetben - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki (jogosítvány, személyi ig. útlevél, eüg-i könyv, egyéni vállalkozói ig, fegyvertartási engedély, stb..).

62 Kiadása rendszerint hivatalból történik és feltételekhez kötött.
Ez is közokiratnak minősül.

63 Hatósági nyilvántartás
Csak jogszabályban meghatározott adatokat lehet nyilvántartani. A hatóság az általa kezelt nyilvántartásban szereplő hibás adatot a hiba észlelése esetén hivatalból köteles javítani, és erről az érintettet értesíteni kell. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj lerovása mellett a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet.

64 A hatósági ellenőrzés Ellenőrzi: a jogszabályi rendelkezések betartását, valamint a jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését. Keretében meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart.

65 Cél elsősorban a prevenció. Általában hivatalból kerül rá sor.
Jogszabálysértés, vagy határozatban foglaltak megsértése esetén felhívja a figyelmet a jogszabálysértésre, határidő tűzése mellett felszólítja annak megszüntetésére; hatósági eljárást indít; megkeresi a hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy szabálysértési, fegyelmi, büntető, polgári eljárást kezdeményez.

66 Jogorvoslatok Kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás
Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás. A hatóság határozata ellen minden esetben önálló jogorvoslatnak van helye. Végzés esetén ez csak jogszabályi engedély alapján képzelhető el.

67 Az ügyfél kérelmére fellebbezési eljárás, bírósági felülvizsgálat,
az újrafelvételi eljárás, méltányossági eljárás.

68 Hivatalból a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, felügyeleti eljárás keretében, Alkotmánybíróság határozata alapján, ügyészi óvás nyomán.

69 A jogorvoslat Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.

70 A fellebbezés Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

71 A fellebbezés Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

72 Az első fokon hozott eljárást felfüggesztő, az eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, az eljárási bírságot kiszabó végzés, valamint az eljárási költség viselésének kérdésében hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.

73 A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

74 Nincs helye fellebbezésnek
ha az ügyben törvény az elsőfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé, az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen, a másodfokon eljáró szerv által hozott végzés ellen, a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen.

75 A fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

76 A döntést hozó szerv saját eljárása
Jogszabálysértő döntés: döntés visszavonása, módosítása Nem jogszabálysértő döntés, de a hatóság a fellebbezésben foglaltakkal egyetért és nincs ellenérdekű ügyfél: döntésvisszavonás, vagy módosítás.

77 Másodfok A másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el.

78 A bírósági felülvizsgálat
Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával

79 A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt.

80 Az újrafelvétel Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot eredményezett volna.

81 A méltányossági eljárás
Az ügyfél a jogerős határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértő határozat módosítását vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása számára a határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható. A méltányossági kérelem tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható határozattal dönt.


Letölteni ppt "A közigazgatási eljárás alapszabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések