Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabályzatok változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabályzatok változásai"— Előadás másolata:

1 Szabályzatok változásai
2011

2 SZABÁLYZATOK VÁLTOZÁSAI
Szervezeti és Működési Szabályzat Eljárási Szabályzat Módszertani kézikönyv

3 Minőségellenőrzési Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
A változás oka: Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény A módosítás következménye: bevezetésre kerül a független ellenőr intézménye A módosítások hatályba lépése: július 1.

4 A független ellenőr (1.) Fogalma: a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségellenőrzését végző – a kamara által a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértésével nyilvántartásba vett – ellenőr Kiválasztásának szabályai: pályázat útján, a bizottság kiírása és elbírálása alapján, a KKB egyetértésével

5 A független ellenőr (2.) Nyilvántartásba vétel feltétele:
nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorolható, könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll, megfelel a Kkt § (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek

6 A független ellenőr (3.) Pályázati felhívás tartalma (előnyként):
könyvvizsgálói képesítés és könyvvizsgálói gyakorlat; megfelelő informatikai ismeretek; tárgyalóképes angol nyelvtudás; jó kommunikációs- és tárgyalókészség; önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás; ellenőrzési gyakorlat, csapatmunkára való készség; rendszerben való gondolkodás, IFRS és US GAAP szerinti beszámolók készítésében, könyvvizsgálatában való jártasság

7 A független ellenőr (4.) Felelőssége:
a polgári jog általános szabályai szerint Összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel fennálló kapcsolatának megszűnésétől számított legalább két évig nem vehet részt ellenőrként olyan, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ellenőrzésében, amellyel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban volt Oktatása: kialakítása, megszervezése a KKB-val közösen történik Díjazása: a KKB egyetértésével költségvetési hozzájárulásból elkülönítetten 7

8 A független ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb módosítások (1.)
Szakértő: a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségellenőrzését végző független ellenőr irányítása mellett bevont kamarai minőségellenőr Minőségellenőrzési terv: az éves kamarai tagi adatszolgáltatás alapján a KKB készíti elő és fogadja el, melyet a bizottság az elfogadástól számított 8 napon belül, de legkésőbb július 31-ig nyilvánosságra hoz a kamara honlapján

9 A független ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb módosítások (2.)
Beszámolási és jelentési kötelezettség: a bizottság a KKB éves munkatervének végrehajtásáról készített beszámolójára történő utalással A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által kért minőség-ellenőrzés: fizetendő költségtérítések a KKB egyetértésével kerülnek meghatározásra az MMK-ban Minőségellenőrzést lezáró határozat meghozatala: a KKB egyetértésével

10 Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat 2011
Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat július 1-ét követő változásai A változás okai: 2006/43/EK irányelv a 2008/362/EK ajánlás 2010. évi CXXIII. törvény évi LXXXV törvény ( Kkt.) július 1-én hatályba lépő módosításai A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási rendszerét a kamara a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság közvetlen irányítása mellett működteti. Finanszírozása a közfelügyeleti rendszer működéséhez biztosított költségvetési hozzájárulás terhére történik.

11 A szabályzat hatálya az általános minőségellenőrzés eljárási és finanszírozási szabályainak és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek független ellenőrzésére vonatkozó különleges szabályainak összefoglalása. a független könyvvizsgálói jelentés mérlegforduló napját követő harmadik naptári év végéig tartoznak a független ellenőrzés hatálya alá. Nem tartozik a független ellenőrzés hatálya alá az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló cég munkavállalója, tagja, vagy vezető tisztségviselője, de nem végez könyvvizsgálói tevékenységet egyetlen közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál sem. A független ellenőr nem vizsgálja, azonban a 113. pont szerinti eredményt a minősítésnél figyelembe veszik.

12 Új fogalmak (1.) egyéb gazdálkodó:
a közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő gazdálkodó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata.  független ellenőr független ellenőrzés: a szabályzat IV. és V. fejezete szerinti minőség-ellenőrzés koordináló független ellenőr: a tevékenységét munkaviszonyban ellátó független ellenőr, aki a független ellenőrzés végrehajtása mellett felügyeli a vonatkozó kamarai nyilvántartások vezetését, elvégzi az érintett könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek monitoringját,előkészíti a vonatkozó módszertani anyagokat, kamarai szabályzatokat és az éves minőségellenőrzési tervet, koordinálja a többi független ellenőr munkáját.

13 Új fogalmak (2.) könyvvizsgálat:
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Kkt. 2. § 19. pontjában nevesített gazdálkodó. minőségellenőrzés elemei a független ellenőrzés esetében: a belső minőségellenőrzési rendszer és az egyes kiválasztott megbízások ellenőrzése; szakértő utóellenőrzés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 88. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom, amely nem minősül minőségellenőrzési eljárásnak;

14 A minőségellenőrzés eredményének értékelése
A bizottság a záró jelentés és az ellenőrzött észrevételeinek figyelembevételével határozatot hoz a minőségellenőrzés eredményéről, az ellenőrzött részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről és az indokolt intézkedés alkalmazásáról. A bizottság a bizonyítékokat és körülményeket mérlegelve a záró jelentésben foglaltaktól eltérően is értékelhet.

15 A minőségellenőrzés eredményének értékelése - folytatás
A Kkt. rendelkezéseinek megfelelően kikerült a Szabályzatból a nem megfelelt minősítéssel záruló minőségellenőrzéshez kapcsolódó szankciók közül az utóellenőrzés. A Ket. szabályainak figyelembe vételével, mint önálló ellenőrzési forma lép be. Ha az ellenőrzött a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét a minőségellenőrzést lezáró jogerős határozat figyelmen kívül hagyásával végezte, a bizottság elnöke köteles  ellene a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményezni.

16 A Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók , könyvvizsgáló cégek minőségellenőrzésére vonatkozó különleges szabályok (Független ellenőrzés) A független ellenőrzésre való kijelölés A független ellenőrzések végrehajtásában résztvevő független ellenőröket és esetlegesen bevonásra kerülő szakértőket a bizottság jelöli ki a KKB jóváhagyásával. a minőségellenőrzési tervet az éves kamarai adatszolgáltatásuk alapján  a KKB készíti és fogadja el, melyet a bizottság az elfogadástól számított nyolc napon belül, de legkésőbb tárgyév július 31-ig nyilvánosságra hoz a kamara honlapján.

17 Független ellenőrzés – folyt.
Két egymást követő független ellenőrzést ugyanannál a kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél nem hajthat végre ugyanaz a független ellenőr.  A minőségellenőrök vonatkozásában is alkalmazott garanciális előírás itt is megjelenik. A független ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég értesítésének a következőket kell tartalmaznia az általános szabályokban felsoroltak mellett: a független ellenőrzésre kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég nevét, kamarai tagszámát, illetve nyilvántartási számát, az eljárás lefolytatására kijelölt független ellenőr és szakértő azonosítási adatait (név, szakértők esetén azok tagszáma, megbízólevél száma stb.) a független ellenőrzés alá vont megbízások megnevezését és a vizsgált időszakot, céges minőségellenőrzés esetében azt, hogy a minőségellenőrzés a belső minőségellenőrzési rendszer értékelésére terjed ki.

18 A vizsgálandó megbízások kiválasztása
A független ellenőrzés céljából a bizottság a részére megküldött adatszolgáltatás alapján a KKB egyetértésével választja ki az ellenőrzésre kerülő megbízásokat. A mintának elsődlegesen a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál végzett könyvvizsgálatokat kell tartalmaznia. Ezen túlmenően a kiválasztás során előnyben kell részesíteni a minősített könyvvizsgálói jelentéssel (beleértve a figyelemfelhívó megjegyzést tartalmazó jelentést is) záródó könyvvizsgálatokat. Amennyiben a független ellenőrzést megelőző 6 éven belül a kamarai tag könyvvizsgáló általános könyvvizsgálatra kiterjedő minőségellenőrzésére sor került, úgy a minta kizárólag közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál végzett könyvvizsgálatra terjed ki. Amennyiben a minta közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál végzett könyvvizsgálatot és általános könyvvizsgálatot egyaránt tartalmaz, úgy a minőségellenőrzésre a szabályzat külön fejezetében rögzített eltéréseket is alkalmazni kell.

19 A független ellenőrzés lefolytatása (1.)
A független ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási rendszerei biztosítják-e, hogy a könyvvizsgálatok tekintetében a könyvvizsgáló cég és a munkatársak tevékenysége megfelelnek a szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek.   független ellenőrzés a könyvvizsgáló cégek belső minőségellenőrzési rendszereinek ellenőrzése a kamarai tag könyvvizsgálók által végzett egyes egyedi megbízások ellenőrzése.

20 A független ellenőrzés lefolytatása (2.)
a belső minőségellenőrzési rendszer, valamint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók által végzett egyes egyedi megbízásoknak ellenőrzése külön hatósági eljárásnak minősül. Több könyvvizsgálót foglalkoztató cégnél a független ellenőrzést több független ellenőr és szakértő is végezheti, amely esetben a kijelölt független ellenőrök közül a bizottság a KKB egyetértésével vezető független ellenőrt jelöl ki.

21 A független ellenőrzés lezárása
A független ellenőrzés eredményeként különálló záró jelentés készül: a könyvvizsgáló cégre vonatkozóan, mely tartalmazza a minőségellenőrzési rendszer értékelését; minden egyes vizsgált kamarai tag könyvvizsgálóra vonatkozóan, mely az ellenőrzött egyedi megbízások értékelését tartalmazza. A bizottság a záró jelentések és az ellenőrzött észrevételeinek figyelembevételével és a KKB egyetértésével hozza meg határozatait az ellenőrzés eredményéről, az ellenőrzött részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről és az indokolt intézkedés alkalmazásáról. A bizottság a bizonyítékokat és körülményeket mérlegelve a zárójelentésben foglaltaktól eltérően is értékelhet.

22 A minősítés különös szabályai
A  könyvvizsgáló cég belső minőségellenőrzési rendszerére vonatkozó független ellenőrzés eredményének minősítésénél figyelembe kell venni az ellenőrzött könyvvizsgáló cégnél a független ellenőrzés megindításakor alkalmazott, tag vagy vezető tisztségviselő kamarai tag könyvvizsgálók által a könyvvizsgáló cég nevében végrehajtott egyéb gazdálkodók könyvvizsgálataira kiterjedő legutolsó minőségellenőrzés . Amennyiben a legutolsó minőségellenőrzés és a független ellenőrzés között több mint 12 hónap  eltelt, az ellenőrzött könyvvizsgáló cég indítványozhatja, hogy az érintett kamarai tag könyvvizsgáló a Kkt § (2) bekezdés c) pontja alapján, az egyes megbízások tekintetében a rendkívüli minőségellenőrzés lefolytatását kérhesse. A rendkívüli minőségellenőrzés befejezéséig az alapeljárás felfüggesztésre kerül.

23 Általános és független minőségellenőrzés együttes szabályai
Amennyiben a kiválasztás során a minta közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végzett könyvvizsgálatot és egyéb gazdálkodónál végzett könyvvizsgálatot egyaránt tartalmaz, úgy a minőségellenőrzésre az alább rögzített eltéréseket kell lefolytatni: a minőségellenőrzés szakértő bevonásával történik. Az egyéb gazdálkodónál végzett könyvvizsgálat minőségellenőrzését a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végzett könyvvizsgálatra kiterjedő független ellenőrzéssel egyidejűleg a bevont szakértő folytatja le, az általános előírások megfelelő alkalmazásával.

24 A közös ellenőrzés értékelése
Az egyéb gazdálkodónál végzett könyvvizsgálat értékelése az általános kérdőívek segítségével történik. A független ellenőrzésről készített független ellenőri záró jelentés mellett a szakértő az egyéb gazdálkodónál végzett könyvvizsgálat minőségellenőrzéséről külön záró jelentést készít. Az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló és a bizottság részére mindkét záró jelentést meg kell küldeni. A bizottság független ellenőrzés és a minőség-ellenőrzés eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről, valamint az indokolt intézkedés alkalmazásáról a záró jelentések és az ellenőrzött észrevételeinek figyelembevételével, a bizonyítékokat és körülményeket mérlegelve a KKB egyetértésével egy határozatot hoz. A záró jelentések összesítése és súlyozása a Módszertani kézikönyv melléklete szerint történik.

25 A minőségellenőrzési rendszer elemei a független ellenőrzés során az értékelés szempontjából
Tőzsdei MER Tőzsdei egyedi megbízások (3 év) Nem tőzsdei egyedi megbízások (6 év) 6 éven túl 6 éven belül Vegyes ellenőrzés Előző ellenőrzés Határozatában foglaltak figyelembe vétele Rendkívüli ellenőrzés 2 zárójelentés 1 határozat

26 Utóellenőrzés A bizottság a minőségellenőrzés során hozott jogerős határozatában foglaltak betartását utóellenőrzés keretében vizsgálhatja a Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. A bizottság az ellenőrzöttől adatok szolgáltatását, íratok bemutatását, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart. A független ellenőrzés tekintetében a KKB és a független ellenőr bevonásával. Kötelező: Amennyiben a belső minőségellenőrzési rendszer értékelése „nem felelt meg” eredménnyel zárult, a bizottság a minőségellenőrzés lezárását követő évben utóellenőrzést tart, melynek keretében elsődlegesen a belső szabályzatok megküldését kéri az ellenőrzés alá vonttól, vagy gyakorított ellenőrzést rendel el a bizottság.

27 Az utóellenőrzés eredménye
ha az ellenőrzött nem sértette meg a jogszabályokban és a minőségellenőrzés során hozott határozatban foglalt előírásokat, erről a bizottság az ellenőrzöttet értesíti, ha az ellenőrzött a jogszabályokban és a minőségellenőrzésben hozott határozatban foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy minőségellenőrzési határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a bizottság felhívja az ellenőrzött figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, ha az ellenőrzött a könyvvizsgálói tevékenységét a minőségellenőrzés során hozott jogerős határozatban foglalt kötelezettségek teljesítése nélkül végezte, ellene a bizottság elnöke a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményez.

28 Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv (1.)
Ügyintézési határidők változása (Kkt. 7. § (7) bekezdés): 45 munkanap nap hatósági eljárás megindítása: 20 nappal a helyszíni ellenőrzés előtt zárójelentés megküldése: ellenőrzést követő 8 napon belül (Kkt §) zárójelentés továbbítása az ellenőrzött részére: beérkezést követő 7 napon belül (Kkt §) észrevétel: zárójelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül

29 Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv (2.)
Kérdőívek: általános és bővített kérdőívek: új standard hivatkozások konszolidált IFRS beszámoló könyvvizsgálatának minőségellenőrzése további változások: főlap értelmezése könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése: egy kritikus vagy jelentős vizsgálati terület kiválasztása a kettő helyett Nyilatkozatok: összeférhetetlenségi, függetlenségi, titoktartási – független ellenőr

30 Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv (3.)
Elszámolás és az iratanyag megküldésének lebonyolítási rendje: elszámolható órák az egyes megbízások esetén: bővített kérdőív: 4 illetve 3 óra általános: 3 illetve 2 óra speciális gazdálkodók: 5 illetve 3 óra (kivéve: konszolidáció: 5 óra) megbízási szerződésben cím minőségellenőrzést támogató kérdőívkitöltő szoftveren keresztül Segédletek: segédlet az egyes megbízások értékeléséhez – IFRS konszolidált beszámoló minőségellenőrzésének kérdőívéhez értesítő levelek megbízó levelek határozatok: nem felelt meg minősítés esetén az utóellenőrzésre való kijelölés, mint szankció nem alkalmazható


Letölteni ppt "Szabályzatok változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések