Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 1 A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai Pauerné Csaba Judit főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 1 A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai Pauerné Csaba Judit főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 1 A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai Pauerné Csaba Judit főosztályvezető

2 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 2 A törvényességi felügyelet mutatószámai döntéshozók és a meghozott döntések alapján 77 képviselő-testület 171 bizottság 2 részönkormányzat 60 nemzetiségi önkormányzat 20 társulás Összesen 2.463 jegyzőkönyvet terjesztett föl és 18.118 határozatot hozott. Ebből 1.259 jegyzőkönyv érkezett a képviselő- testületektől, akik 794 rendeletet alkottak és 8.892 határozatot hoztak.

3 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 3 Törvényességi felügyelet mutatószámai a felügyeleti eszközök alapján 1.Törvényességi felhívás - 80 2.Jogszabálysértő rendelet elleni bírósági indítvány - 2 3.Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása megállapításának kezdeményezése - 2 4.Bírósági indítvány határozat felülvizsgálatára - 7 5.Bírósági indítvány határozathozatali kötelezettség elmulasztása esetén - 2 6.ÁSZ vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése - 1 7.Törvényességi felügyeleti bírság kiszabása -1

4 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 4 A törvényességi felügyelet céljában és tartalmában megjelenő változások A helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere és társulása mellet a felügyelet alanyaként megjelenik a jegyző is. A helyi önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségének vizsgálata mellett megjelenik a törvényen alapuló jogalkotási, valamint jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettség teljesítésének vizsgálata is.

5 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 5 A törvényességi felügyelet eszközei 1. Törvényességi felhívás  jogszabálysértés észlelése esetén,  legalább harminc napos határidő tűzésével a kormányhivatal felhívja az érintettet annak megszüntetésére Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

6 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 6 A törvényességi felügyelet eszközei 2. Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése Ha a kormányhivatal az önkormányzati rendeletet az Alaptörvénnyel ellentétesnek találja, – a törvényességi felügyelet 132. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eszközeinek eredménytelen alkalmazását követően – az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának Kormány általi kezdeményezése iránti javaslatát az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével terjeszti elő a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternél. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a javaslat megvizsgálását követően – a feltételek fennállása esetén – kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását.

7 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 7 A törvényességi felügyelet eszközei 3. Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.

8 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 8 A törvényességi felügyelet eszközei 4.1. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

9 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 9 A törvényességi felügyelet eszközei 4.2. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult.

10 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 10 A törvényességi felügyelet eszközei 5. Az önkormányzat határozata felülvizsgálatának kezdeményezése a bíróságnál A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. A bíróság a határozat végrehajtását felfüggeszti, ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása  a közérdek súlyos sérelmével vagy  elháríthatatlan kárral járna

11 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 11 A törvényességi felügyelet eszközei 6. Önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló:  határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést, vagy  feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való kötelezést. (határidő tűzésével)

12 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 12 A törvényességi felügyelet eszközei 7. A képviselő-testület ülésének összehívásának kezdeményezése, valamint a törvényben meghatározott esetben annak összehívása  A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő- testület ülésének összehívását, ha törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt.  Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól.

13 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 13 A törvényességi felügyelet eszközei 8. A képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése A kormányhivatal javasolhatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellenétesen működő képviselő-testület feloszlatását. 9. Központi költségvetésből járó támogatás visszatartásának, vagy megvonásának kezdeményezése

14 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 14 A törvényességi felügyelet eszközei 10. Per indítása a polgármester ellen A kormányhivatal pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester ellen. (helyhatósági választások után) 11. Fegyelmi eljárás kezdeményezése A kormányhivatal fegyelmi eljárást kezdeményezhet  a képviselő-testületnél a polgármester ellen,  a polgármesternél a jegyző ellen

15 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 15 A törvényességi felügyelet eszközei 12. Állami Számvevőszék vizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal kezdeményezi az ÁSZ-nál a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását 13. Szakmai segítségnyújtás A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben

16 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 16 A törvényességi felügyelet eszközei 14.1. Törvényességi felügyeleti bírság A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg:  ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének;  ha érintett határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének;  ha a bíróság megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt;  ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.  ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását.

17 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 17 A törvényességi felügyelet eszközei 14.2. Törvényességi felügyeleti bírság Összege: A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap, legmagasabb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap tízszerese. A bírság kiszabásának elvei: A törvényességi felügyeleti bírság kiszabásánál a kormányhivatal figyelembe veszi:  a jogellenes kötelezettségszegés súlyát;  a helyi önkormányzat költségvetési helyzetét, és  az előző bírságok számát és mértékét.

18 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 18 A törvényességi felügyelet eszközei 14.3. Törvényességi felügyeleti bírság Jogorvoslat: A kormányhivatal bírságot megállapító döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a helyi önkormányzat, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A bíróság a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására nem kötelezheti.

19 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 19 Kormányhivatal információkérési joga  A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni.  A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni.

20 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 20 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt ""Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium 1 A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai Pauerné Csaba Judit főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések