Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai
Pauerné Csaba Judit főosztályvezető "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

2 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium
A törvényességi felügyelet mutatószámai döntéshozók és a meghozott döntések alapján 77 képviselő-testület 171 bizottság 2 részönkormányzat 60 nemzetiségi önkormányzat 20 társulás Összesen jegyzőkönyvet terjesztett föl és határozatot hozott. Ebből jegyzőkönyv érkezett a képviselő-testületektől, akik 794 rendeletet alkottak és határozatot hoztak. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

3 Törvényességi felügyelet mutatószámai a felügyeleti eszközök alapján
Törvényességi felhívás - 80 Jogszabálysértő rendelet elleni bírósági indítvány - 2 Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása megállapításának kezdeményezése - 2 Bírósági indítvány határozat felülvizsgálatára - 7 Bírósági indítvány határozathozatali kötelezettség elmulasztása esetén - 2 ÁSZ vizsgálat lefolytatásának kezdeményezése - 1 Törvényességi felügyeleti bírság kiszabása -1 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

4 "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium
A törvényességi felügyelet céljában és tartalmában megjelenő változások A helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere és társulása mellet a felügyelet alanyaként megjelenik a jegyző is. A helyi önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségének vizsgálata mellett megjelenik a törvényen alapuló jogalkotási, valamint jogszabályon alapuló feladat-ellátási kötelezettség teljesítésének vizsgálata is. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

5 A törvényességi felügyelet eszközei
1. Törvényességi felhívás jogszabálysértés észlelése esetén, legalább harminc napos határidő tűzésével a kormányhivatal felhívja az érintettet annak megszüntetésére Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

6 A törvényességi felügyelet eszközei
2. Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése Ha a kormányhivatal az önkormányzati rendeletet az Alaptörvénnyel ellentétesnek találja, – a törvényességi felügyelet 132. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eszközeinek eredménytelen alkalmazását követően – az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának Kormány általi kezdeményezése iránti javaslatát az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével terjeszti elő a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternél. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a javaslat megvizsgálását követően – a feltételek fennállása esetén – kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

7 A törvényességi felügyelet eszközei
3. Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

8 A törvényességi felügyelet eszközei
4.1. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

9 A törvényességi felügyelet eszközei
4.2. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

10 A törvényességi felügyelet eszközei
5. Az önkormányzat határozata felülvizsgálatának kezdeményezése a bíróságnál A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. A bíróság a határozat végrehajtását felfüggeszti, ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

11 A törvényességi felügyelet eszközei
6. Önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló: határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést, vagy feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való kötelezést. (határidő tűzésével) "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

12 A törvényességi felügyelet eszközei
7. A képviselő-testület ülésének összehívásának kezdeményezése, valamint a törvényben meghatározott esetben annak összehívása A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület ülésének összehívását, ha törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt. Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

13 A törvényességi felügyelet eszközei
8. A képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése A kormányhivatal javasolhatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellenétesen működő képviselő-testület feloszlatását. 9. Központi költségvetésből járó támogatás visszatartásának, vagy megvonásának kezdeményezése "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

14 A törvényességi felügyelet eszközei
10. Per indítása a polgármester ellen A kormányhivatal pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester ellen. (helyhatósági választások után) 11. Fegyelmi eljárás kezdeményezése A kormányhivatal fegyelmi eljárást kezdeményezhet a képviselő-testületnél a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

15 A törvényességi felügyelet eszközei
12. Állami Számvevőszék vizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal kezdeményezi az ÁSZ-nál a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását 13. Szakmai segítségnyújtás A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

16 A törvényességi felügyelet eszközei
14.1. Törvényességi felügyeleti bírság A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg: ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének; ha érintett határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének; ha a bíróság megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt; ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást. ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

17 A törvényességi felügyelet eszközei
14.2. Törvényességi felügyeleti bírság Összege: A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap, legmagasabb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap tízszerese. A bírság kiszabásának elvei: A törvényességi felügyeleti bírság kiszabásánál a kormányhivatal figyelembe veszi: a jogellenes kötelezettségszegés súlyát; a helyi önkormányzat költségvetési helyzetét, és az előző bírságok számát és mértékét. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

18 A törvényességi felügyelet eszközei
14.3. Törvényességi felügyeleti bírság Jogorvoslat: A kormányhivatal bírságot megállapító döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a helyi önkormányzat, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A bíróság a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására nem kötelezheti. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

19 Kormányhivatal információkérési joga
A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni. A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni. "Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium

20 Köszönöm szépen a figyelmet!
"Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál" szeminárium


Letölteni ppt "A törvényességi felügyelet gyakorlati tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések