Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 1 Dr. Rácz Vanda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 1 Dr. Rácz Vanda."— Előadás másolata:

1 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 1 Dr. Rácz Vanda

2 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 2 Alapvetés  Az állam területi beosztása, az önkormányzatiság alapjai: megye, város, főváros, község, városi kerületek (Alaptörvény F. cikk)  Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. (O. cikk)  A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:  a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik között hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához (Ötv. 8.§ (1) bek.)

3 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 3 Az Állam fejezet 31. cikke  Helyi önkormányzatok az állam részét képezik,  A rájuk vonatkozó előírásokat sarkalatos törvényben kell megalkotni  Hatáskörei: költségvetés, önálló gazdálkodás, helyi adók kivetése, jelképek megalkotása, kitüntetések alapítása és adományozása, felterjesztési jog, határozathozatal, és rendeletalkotás, önálló igazgatás és társulási szabadság  Új rendelkezés a törvényességi felügyelet  Szervezet: Az önkormányzat jogait a képviselő-testület gyakorolja, amelynek vezetője a polgármester  A gazdálkodás alapját az állami támogatás jelenti  Új elemek: a kötelező társulás, hitelfelvétel, kötelezettségvállalás a kormány hozzájárulásához, feltételhez kötése

4 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 4 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  Az Alaptörvény célul tűzte az államadósság mértékének leszorítását a teljes hazai össztermék 50%-a alá.  Államadóssági ráta:  Központi alrendszer+önkorm.alrendszer+kormányzati szektor konszolidált adóssága/Bruttó hazai termék  Önkormányzati rendszer adóssága: helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési társulások, többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségű társulások által vállalt adósságot keletkeztető konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján  3. § Adósságot keletkeztető ügyeletek:  Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása, kötvény kibocsátás, visszavásárlási kötelezettség, 1 évet elérő fizetési halasztás, fedezeti betét

5 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 5 Adósság keletkeztetés feltételei a stabilitási törvényben  Az önkormányzat csak a kormány hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyeletet!  Kivétel:  pályázati önrész biztosítása  Adósságkezelési eljárással kapcsolatos hitel  Likvid hitel  Meghatározott értékhatár alatti hitel:  Megyei jogú város, főváros=100 millió  Egyéb önkormányzat= 10 millió  Feltétel:  Csak fejlesztési hitel  Az éves fizetési kötelezettség futamidő egész tartama alatt <önkorm. Saját bevételei

6 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 6 A kormány hozzájárulásának feltételei •1. Nem veszélyezteti az államháztartás önkormányzati alrendszerének a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékének teljesítését. •2. Az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátáshoz szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, és ezt a kapacitást az önkormányzat fenn is tudja tartani. •3. Teljesül a saját bevételhez viszonyított arányra vonatkozó feltétel.

7 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 7 Az engedélyezés szabályai a kormányrendelet szerint  353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól  Mi a saját bevétel?  Helyi adó  Az önkormányzati vagyon értékesítésének, hasznosításának és privatizációjának bevételei  Bírság, pótlék, díj,  Kezesség vállalásból származó megtérülés  Adatszolgáltatási kötelezettség:  MÁK Igazgatóság számára, március 15-ig  1. sz. melléklet: fejlesztési cél, feladat, kapacitás, bruttó forrásigény, az ügylet értéke, saját bevételek, előző évekből eredő fizetési kötelezettségek, a tervezett ügylet adatai

8 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 8 Az engedélyezés szabályai a kormányrendelet szerint 2.  Kérelem: stabilitási törvény 10.§ (9) bek.  Kincstár:  Mellékletek, önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségének arányának ellenőrzése, kérelem és a költségvetési rendeletek adatainak egybevetése, adatszolgáltatással való összehasonlítás  Megyei Kormányhivatal  Az alátámasztó dokumentumok megfelelnek a jogszabályoknak, létrejön-e az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kapacitás  BM, NGM: előterjesztés a kormánynak  Kormány: dönt

9 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  Az államháztartás alrendszerei a központi és az önkormányzati alrendszer  Helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési társulások, valamint az ezek irányítása alatt álló költségvetési szervek  A költségvetési szervek irányítása:  Képviselő-testület:  alapítás, átszervezés megszüntetés  Vezető kinevezése  Gazdálkodás figyelemmel kísérése,  SZMSZ jóváhagyása  Ellenőrzés  Egyes döntések jóváhagyása  Egyedi utasítás  Polgármester: gazdasági szerve vezetőjének megbízása, jelentéstételre való kötelezés

10 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 10 A tervezési folyamat az Áht. szerint •Takarékos és ésszerű gazdálkodás alapelveinek megfelelő, a gazdálkodás biztonságát és szabályosságát tanúsító tervezés •Mit tartalmaz a költségvetési rendelet? –Költségvetési kiadások és bevételek előirányzat csoportonként –Költségvetési szervek létszámkerete. Bevételei, kiadásai –Költségvetési hiány belső finanszírozása, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban –Külső finanszírozás –Fejlesztési cél: ha a stabilitási törvény szerint kormányzati jóváhagyást igényel –Saját bevételek –Fennálló kötelezettségek –Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök –Általános és céltartalék •Új határidő: költségvetési törvény kihirdetésétől számított 45 nap •Új elem: Középtávú tervezés (március 30.)

11 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 11 A költségvetés végrehajtása, ellenőrzés, beszámoló az új Áht. szerint •A költségvetést a képviselő-testület módosíthatja, és ő végezhet átcsoportosítást –Kivétel: Az Áht. végrehajtási rendeletében meghatározott esetekben a költségvetési szerv maga is elvégezheti •A költségvetési rendeletet a testület által meghatározott időben, negyedévente módosítani kell –Kivétel: Az első negyedév, és ha az országgyűlés év közben megváltoztatja a támogatási rendszert •Kötelezettséget csak a tárgyévi költségvetés terhére lehet vállalni, az áthúzódó kötelezettségvállalásnak különleges szabályai vannak •A támogatások igénylésének, ellenőrzésének, elszámolásának rendszere lényegében nem változott, a finanszírozást és az ellenőrzést is a Kincstár végzi

12 12 A költségvetés végrehajtása, ellenőrzés, beszámoló az új Áht. szerint 2. •Kontrollrendszer: belső és külső •Önkormányzati biztos: ha költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásai elérik a költségvetés 10%-át, vagy 150 millió Ft-ot, és egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá leszorítani kötelező kirendelni •Az alrendszer tagjai szabadon választhatnak számlavezető pénzintézetet: –Kivéve: megyei önkormányzat, és térségi fejlesztési tanács •Zárszámadás: összemérhető módon tartalmazza az összes bevételt és kiadást, a mérleget, kimutatásokat, az adósságszolgálat adatait, vagyonkimutatást, a gazdálkodó szervek működésére vonatkozó adatokat •Kezességvállalás, követelésről való lemondás: a stabilizáció érdekében nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rá

13 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 13 A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról •Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, és az önkormányzat tulajdonában álló minden más dolog, pénzügyi eszközök, társasági részesedésedések, vagyoni értékű jogok a nemzeti vagyon részét képezik •A vagyon összetétele: –Törzsvagyon: közvetlenül önkormányzati feladatkör ellátását, hatáskör gyakorlását szolgálja •Kizárólagos önkormányzati tulajdon- forgalomképtelen •Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon- elidegenítési és terhelési tilalom –Rendeletalkotási kötelezettség: a 2. sz. mellékelt alapján, 60 napon belül •Amit a törvény vagy önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősít –Üzleti vagyon

14 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 14 Vagyongazdálkodás szabályai a vagyontörvény alapján •Felelős, rendeletetésszerű gazdálkodás, a közfeladat ellátásának biztosítása •Csak átlátható gazdasági társaságot lehet alapítani, és ezekben lehet részesedést szerezni •Vannak kizárólagosan ellátható feladatok: –menetrend szerinti helyi személyszállítás, helyi közút és nemzetközi keresk. repülőtér létrehozása, működtetése, törzsvagyonba tartozó helyi közművek, terek, parkok alatti építmények, vizek és közcélú vízi létesítmények létrehozása, működtetése •Hosszú és középtávú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni •Vagyonkezelői jog: szerződéssel vagy kijelöléssel jöhet, csak az átláthatóság követelményének megfelelő szervezettel lehet szerződést kötni, vagy kijelölni –A tulajdonost megillető jogokat gyakorolja, de korlátozott módon •Hasznosítás és értékesítés : pályázat útján, a legjobb ajánlatot tevő részére, természetes személy, vagy átlátható szervezet •Ingyenes átadás: Különleges indokból, 15 év elidegenítési és terhelési tilalom mellett

15 2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! •dr. Rácz Vanda, főosztályvezető •Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal •Hatósági Főosztálya •2800. Tatabánya, Fő tér 4. •Telefon:06-34-515-150 •E-mail: raczvanda@kemkh.hu •Fax: 06-34-515-109


Letölteni ppt "2012.01.19.Az Alaptörvény és a közpénzügyek az önkormányzatok szemszögéből 1 Dr. Rácz Vanda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések