Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása"— Előadás másolata:

1 A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása
„Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál” szeminárium

2 I. A törvényességi felügyelet szabályozása

3 A törvényességi felügyelettel kapcsolatos szabályozás:
Alaptörvény; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény; a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet; az önkormányzati rendeletnek és a jegyzőkönyveknek a kormányhivatal részére történő megküldése rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet.

4 Az Alaptörvényben meghatározott, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörét megalapozó jogkörök: az önkormányzat rendelet-felterjesztési kötelezettsége; a kormányhivatal részére az önkormányzat rendeletének bíróság általi felülvizsgálata kezdeményezésének lehetősége jogszabálysértés esetében; a kormányhivatal részére a helyi önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási, illetve határozathozatali kötelezettsége elmulasztása esetében a mulasztás bíróság általi megállapításának kezdeményezésének lehetősége; valamint a törvényen alapuló rendeletalkotási, illetve határozathozatali kötelezettség elmulasztása esetén – a bíróság általi kötelezést követően – a mulasztott aktus kormányhivatal általi pótlásának bíróság általi elrendelése. 2013. április 1-jei hatállyal kerültek beépítésre az Alaptörvénybe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben már korábban szabályozott, a jogszabályon alapuló határozathozatali kötelezettség elmulasztása esetében alkalmazható törvényességi felügyeleti eszközök.

5 A kormányhivatal Mötv.-ben meghatározott törvényességi felügyeleti eszközei:
törvényességi felhívással élhet; kezdeményezheti a képviselő-testület vagy a társulási tanács összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács ülését; javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját; kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;

6 A kormányhivatal Mötv.-ben meghatározott törvényességi felügyeleti eszközei:
kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy a társulásra az e törvényben meghatározott esetekben.

7 Változások (2013. május 1.): Az Mötv. módosuló rendelkezései alapján a kormányhivatal nem csak a képviselő-testület, hanem a társulási tanács ülésének összehívását is kezdeményezheti, illetve a törvényben meghatározott esetben az ülését össze is hívhatja. Az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja Alkotmánybíróság általi vizsgálatának kezdeményezésére a kormányhivatal csak javaslatot tesz, a kezdeményezés alapján az indítvány tervezetét a közigazgatási és igazságügyi miniszter készíti elő és terjeszti a Kormány elé. a társulás által megvalósított egyes jogsértések tekintetében a társulási tag önkormányzat helyett magát a társulást lehet megbírságolni. A felügyeleti bírságot megállapító határozat tartalmi elemei újraszabályozásra kerültek.

8 A törvényességi felügyeleti eljárás célja:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete; bizottsága; részönkormányzata; polgármestere/főpolgármestere/megyei közgyűlés elnöke; társulása; jegyzője működése jogszerűségének biztosítsa.

9 A törvényességi felügyeleti eljárás terjedelme:
Az eljárás kiterjed a helyi önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűsége; döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűsége; törvényen alapuló jogalkotási, valamint jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége teljesítésének vizsgálatára.

10 A törvényességi felügyelet terjedelmének korlátai:
A felügyelet nem terjedhet ki azoknak a határozatoknak a vizsgálatára amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának van helye – kivéve amennyiben a munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz; jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

11 A kormányhivatal egyéb jogkörei a helyi önkormányzatok és szerveik jogszerű működésének biztosítása tekintetében: a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet; javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. Az érintett mindkét esetben köteles a kormányhivatal által kérteknek eleget tenni, illetve a javaslatot megtárgyalni.

12 A törvényességi felügyeleti eljárás szakaszai:
vizsgálati szakasz; hivatalból; bejelentésre. intézkedési szakasz Ha önkormányzati intézkedéssel összefüggésben a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, haladéktalanul megkezdi a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását; Főszabály szerint: a törvényességi felügyeleti eszközök közül a kormányhivatal elsőként a törvényességi felhívás eszközét alkalmazza; A jogszabálysértés megszűnésével a törvényességi felügyeleti eljárást a fővárosi és megyei kormányhivatal lezárja és erről 30 napon belül értesítést küld.

13 Önkormányzati rendelet esetén:
Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetén a kormányhivatal javasolhatja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. Önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése esetén kezdeményezheti a Kúriánál a önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása esetén kezdeményezheti a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának Kúria általi megállapítását.

14 Önkormányzati határozat esetén:
A kormányhivatal kezdeményezheti a határozat felülvizsgálatát a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál.

15 Önkormányzat törvényen alapuló határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének elmulasztása esetén: A kormányhivatal kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál a kötelezettség elmulasztásának megállapítását, valamint az önkormányzat határozat meghozatalára, illetve a feladat ellátására történő kötelezését. Amennyiben a bíróság által a határozat meghozatalára vonatkozó kötelezés alapján az önkormányzat kötelezettségének nem tesz eleget, a kormányhivatal kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál, hogy rendelje el a mulasztás kormányhivatal általi pótlását az önkormányzat költségére.

16 Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése:
A kormányhivatal javasolhatja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának Kormány általi kezdeményezését. A Kormány kezdeményezésére az Országgyűlés oszlathatja fel a képviselő-testületet az Alkotmánybíróság elvi véleményének nyilvánítását követően.

17 A központi költségvetésből járó támogatás meghatározott részének visszatartása vagy megvonása iránti kezdeményezés: Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, a kormányhivatal kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből a helyi önkormányzatnak az önként vállalt feladat ellátásához nyújtott támogatás legfeljebb 50%-ának visszatartását vagy megvonását. A támogatás legfeljebb a jogszabálysértés megszűnéséig tartható vissza.

18 A kormányhivatal egyéb jogkörei:
a kormányhivatal információkérési joga; a kormányhivatal javaslattételi joga; a képviselő-testület, illetve május 1-jétől a társulási tanács ülése összehívásának kezdeményezése; a képviselő-testület, illetve május 1-jétől a társulási tanács ülésének összehívása; törvényességi felügyeleti bírság kiszabása.

19 II. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítása

20 A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében:
előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetőleg a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket, kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását, ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását, ellátja a helyi önkormányzati társulások feletti törvényességi felügyelet szakmai irányítását.

21 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatai a miniszternek a törvényességi felügyelet szakmai irányítói hatáskörének gyakorlása vonatkozásában: előkészíti a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó anyagi és szervezeti jogszabályokat és a közjogi szervezetszabályozó eszközöket; ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti tevékenységét, előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntésekre vonatkozó miniszteri előterjesztéseket; figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság helyi jogalkotást érintő gyakorlatának alakulását; a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával ajánlásokat, útmutatókat készít elő a helyi jogalkotás fejlesztése érdekében;

22 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatai a miniszternek a törvényességi felügyelet szakmai irányítói hatáskörének gyakorlása vonatkozásában: közreműködik a törvényességi felügyeleti információs rendszer működtetésében, a Belügyminisztérium hatáskörrel rendelkező főosztályával közösen gondoskodik a rendszer adattartamának korszerűsítéséről, a helyi önkormányzatokra vonatkozó adatok integrált kezeléséről; előkészíti a törvényességi felügyeletre vonatkozó módszertani ajánlásokat, állásfoglalásokat; kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti főosztályaival. szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti főosztályvezetői részére az értekezleteket; közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti főosztályai működésével kapcsolatos közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok vizsgálatában.

23 III. A törvényességi felügyelet másfél évének tapasztalatai

24 A törvényességi felügyelet eredménye számokban 2012-ben (OSAP statisztika alapján)
Önkormányzati döntések száma törvényességi felhívások száma el nem fogadott törvényességi felhívások száma bírósági indítványok száma törvényességi felügyeleti bírság rendelet határozat kiszabó határozat jogorvoslati kérelmek I. negyedév 14.645 1.613 27 13 II. negyedév 14.431 1.454 17 34 8 1 III. negyedév 6.883 1.619 10 21 4 IV. negyedév 9.887 1.011 46 15 3 összesen: 46.073 5.709 101 84 2

25 A törvényességi felügyelet eredménye számokban 2013. I
A törvényességi felügyelet eredménye számokban I. félévében (OSAP statisztika alapján) Önkormányzati döntések száma törvényességi felhívások száma el nem fogadott törvényességi felhívások száma bírósági indítványok száma jogalkotási kötelezettség pótlása törvényességi felügyeleti bírság rendelet határozat kiszabó határozat jogorvoslati kérelmek I. negyedév 9.890 2.556 21 7 1 3 II. negyedév 11.564 3.247 20 31 10 összesen: 21.454 5.803 41 37 13

26 1. negyedévben: 3.613 2. negyedévben: 3.756 3. negyedévben: 3.529 4. negyedévben: 4.410 összesen:

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések