Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÁK ülés 2012.02.28.1 Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÁK ülés 2012.02.28.1 Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit."— Előadás másolata:

1 MÁK ülés 2012.02.28.1 Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit

2 MÁK ülés 2012.02.28.2 Hatályba lépés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályba lépése fokozatos: 2012. január 1. –megyei önkormányzat –az önkormányzatok vagyona –törvényességi felügyelet 2012. április 15. –rendeletalkotási felhatalmazás a „kirívóan közösségellenes magatartások” szabályozására 2013. január 1. –önkormányzati feladat- és hatáskörök –a helyi önkormányzat, szerveik és működésük –új hivatalalakítási szabályok (közös önkormányzati hivatal) –társulások, területszervezés 2014. évi helyi önkormányzati választások –helyi önkormányzati képviselői jogviszony –a képviselői jogok, kötelezettségek, az összeférhetetlenség

3 MÁK ülés 2012.02.28.3 2012. január 1. Megyei önkormányzatok A 2011. évi CLIV. törvény hatályon kívül helyezte a régi Ötv. azon rendelkezéseit, amelyek a megyei önkormányzatok által ellátott feladatokat tartalmazták. Az új Ötv. megállapítja a megyei önkormányzat jogállását, egyben delegálja részére a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint a koordinációs feladatokat. A szervezete tekintetében 2013. január 31-ig maradnak a régi Ötv. rendelkezései

4 MÁK ülés 2012.02.28.4 2012. január 1. Az önkormányzati vagyonra vonatkozó előírások – részben az új Ötv., részben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendezi Törvényességi ellenőrzés helyett – törvényességi felügyelet

5 MÁK ülés 2012.02.28.5 2012. április 15. Az új felhatalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a KT rendeletében kirívóan közösségellenes magatartásokat állapítson meg, és ezek elkövetőjével szemben pénzbírság kiszabásáról rendelkezzen. Szabálysértési tényállás nem lehet Bírság kiszabása a Ket. 94/A. § alapján

6 MÁK ülés 2012.02.28.6 2013. január 1. Kiemelt cél az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél pontosabb, egyértelműbb, differenciáltabb meghatározása Feladatellátás – egymástól is átvállalhatják az önkormányzatok megállapodással A hivatal alakításának új szabályai A jegyző is az önkormányzat egyik szerve lesz Jegyző feletti munkáltatói jog gyakorlása a polgármesternél Minden hivatalban kötelező lesz aljegyzőt kinevezni Jegyző, aljegyző hiánya esetén Kormányhivatal „pótlási” jogköre

7 MÁK ülés 2012.02.28.7 2014. évi választások Minden, a képviselői jogviszony keletkezésével, megszűnésével, képviselői összeférhetetlenséggel, méltatlansággal, vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos szabály

8 MÁK ülés 2012.02.28.8 Törvényességi felügyelet az Alaptörvényben A Kormány a megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét (34. cikk (4) bekezdés) Az Alaptörvény a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései között az alábbi felügyeleti eszközökről rendelkezik:  Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése (32. cikk (4) bekezdés  Aktuspótlás törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén (32. cikk (5) bekezdés)

9 MÁK ülés 2012.02.28.9 Törvényességi felügyelet a 2011. évi CLXXXIX. törvényben  A törvényességi felügyelet célja  A törvényességi felügyelet tárgya  A törvényességi felügyelet eszközei  Eljárási szabályok

10 MÁK ülés 2012.02.28.10 A törvényességi felügyelet célja A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának a célja, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat  képviselő-testülete,  bizottsága,  részönkormányzata,  polgármestere (megyei közgyűlés elnöke)  társulása,  jegyzője (a továbbiakban: érintett) működésének jogszerűségét.

11 MÁK ülés 2012.02.28.11 A törvényességi felügyelet tárgya A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja, a helyi önkormányzat  szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét,  döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét,  törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését

12 MÁK ülés 2012.02.28.12 A törvényességi felügyelet tárgya A törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki azokra az önkormányzat és szervei által hozott határozatokra  amelyek alapján munkaügyi, vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának, vagy  jogszabályban meghatározott bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye,  amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott Ezekben az esetekben is vizsgáljuk a döntéshozatali eljárás jogszerűségét.

13 MÁK ülés 2012.02.28.13 A törvényességi felügyelet eszközei 1. Törvényességi felhívás  jogszabálysértés észlelése esetén,  legalább harminc napos határidő tűzésével a kormányhivatal felhívja az érintettet annak megszüntetésére Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

14 MÁK ülés 2012.02.28.14 A törvényességi felügyelet eszközei 2. Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése a helyi rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter útján, az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével egyidejűleg kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítványt a Kormánynak megküldött kezdeményezéssel egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.

15 MÁK ülés 2012.02.28.15 A törvényességi felügyelet eszközei 3. Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.

16 MÁK ülés 2012.02.28.16 A törvényességi felügyelet eszközei 4.1. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

17 MÁK ülés 2012.02.28.17 A törvényességi felügyelet eszközei 4.2. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult.

18 MÁK ülés 2012.02.28.18 A törvényességi felügyelet eszközei 5. Az önkormányzat határozata felülvizsgálatának kezdeményezése a Törvényszéknél A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. A törvényszék a határozat végrehajtását felfüggeszti, ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása  a közérdek súlyos sérelmével vagy  elháríthatatlan kárral járna

19 MÁK ülés 2012.02.28.19 A törvényességi felügyelet eszközei 6. Önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél a helyi önkormányzat törvényen alapuló:  határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést, vagy  feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való kötelezést. (határidő tűzésével)

20 MÁK ülés 2012.02.28.20 A törvényességi felügyelet eszközei 7. A képviselő-testület ülésének összehívásának kezdeményezése, valamint a törvényben meghatározott esetben annak összehívása  A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő- testület ülésének összehívását, ha törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt.  Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól.

21 MÁK ülés 2012.02.28.21 A törvényességi felügyelet eszközei 8. A képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése A kormányhivatal javasolhatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellenétesen működő képviselő-testület feloszlatását. 9. Központi költségvetésből járó támogatás visszatartásának, vagy megvonásának kezdeményezése

22 MÁK ülés 2012.02.28.22 A törvényességi felügyelet eszközei 10. Per indítása a polgármester ellen A kormányhivatal pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester ellen. 11. Fegyelmi eljárás kezdeményezése A kormányhivatal fegyelmi eljárást kezdeményezhet  a képviselő-testületnél a polgármester ellen,  a polgármesternél a jegyző ellen

23 MÁK ülés 2012.02.28.23 A törvényességi felügyelet eszközei 12. Állami Számvevőszék vizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal kezdeményezi az ÁSZ-nál a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását 13. Szakmai segítségnyújtás A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben

24 MÁK ülés 2012.02.28.24 A törvényességi felügyelet eszközei 14.1. Törvényességi felügyeleti bírság A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg:  ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének;  ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének;  ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt;  ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.

25 MÁK ülés 2012.02.28.25 Kormányhivatal információkérési joga  A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni.  A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni.

26 MÁK ülés 2012.02.28.26 Eljárási szabályok Alkotmánybíróság: Alaptörvénybe ütköző helyi rendelet Kúria (önkormányzati tanácsa):  Jogszabálysértő helyi rendelet  Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása Törvényszék:  Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata  Határozathozatali kötelezettség elmulasztása  Feladat ellátási kötelezettség elmulasztása

27 MÁK ülés 2012.02.28.27 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály elérhetőségei Pauerné Csaba Judit - (34) 515-140 Horváthné Szabó Ildikó - (34) 515-142 Lorbert Ferenc - (34) 515-143 Dr. Tolnai Szilvia - (34) 515-144 Dr. Erdélyi Helga - (34) 515-141 torvenyesseg@kemkh.hu

28 MÁK ülés 2012.02.28.28 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "MÁK ülés 2012.02.28.1 Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések