Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi államigazgatási szervek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi államigazgatási szervek"— Előadás másolata:

1 Területi államigazgatási szervek

2 Közigazgatási szervezetrendszer
Államigazgatás Önkormányzati igazgatás Terület-fejlesztés OTF Rft Mft Kistérségi ft /többcélú kistérségi társulás K Ö Z P O N T I Kormány (+segítő és hivatali szervek) minisztériumok, korm./kp. hivatalok Autonóm áll.ig. szervek T E R Ü L I Területi államigazgatási (rendv.)szervek Helyi (területi és települési) önkormányzatok

3 Feladat- és hatáskör fogalma
Közigazgatási Jogi Tanszék Feladat- és hatáskör fogalma Feladatkör: a közigazgatás funkcióinak megvalósítását szolgáló célkitűzések összessége, melyet a közigazgatási szerv számára jogszabályok írnak elő Hatáskör: a feladat teljesítéséhez – ugyancsak jogszabályban biztosított – jogosítványok és kötelezettségek összessége Hatósági jogkör: a hatáskörök egy csoportja, jogosítvány egyedi közhatalmi aktus kibocsátására vagy hatósági ellenőrzésre Pl. EüM+ ÁNTSZ: feladat: járványügy Hatáskör ehhez: járványos betegségek esetén foganatosítható intézkedések szabályozása (betegségenként )(EüM) ÁNTSZ államigazgatási szervezetrendszerének irányítása (EüM) Hatósági jogkör: Z.K. kongói beutazó egészségügyi zárlat (karantén) alá helyezése (ÁNTSZ repülőtéri, nemzetközi hajókikötői kirendeltsége); országos látogatási tilalom elrendelése a kórházakban (országos tisztifőorvos) 3

4 Közigazgatási Jogi Tanszék
II.2.Területi munkamegosztás: a dekoncentrált szervek = területi államigazgatási szervek Hátrányok: Az utasítások csak többes áttételen keresztül jutnak el a címzetthez és fordítva. Információk torzulhatnak. Történetileg: Polgári Mo.- kiegyezés után új feladatok, nagyobb állami szerepvállalás, deko. rdsz. Kialakulása pügyi, rendészeti, közoktatásügyi stb. területen. Szocialista Mo. de iure: az államigazgatás egységesítésének az elve,”minden hatáskört a tanácsoknak”, de facto: kettős alárendeltség, az I. és II. Tt. Idején a tanácsi szakig.i szervek működtek quasi deko. szervként. 1990. után: megyei ök. kiüresítése, települési szintek fölötti funkciók ellátására nem voltak szervek. Deko. szervezési folyamat beindult, ágazatonként legalább egy szervtípus. Deko-t alapíthat Korm. 4

5 II.3. Területi államigazgatási (dekoncentrált) szervek jellemzői
csak államigazgatási feladatok ellátása általában önálló államigazgatási szervek - jogszabályban megállapított saját hatáskörök; - (ált.) önálló vagy részben önálló költségvetési szervek; - (ált.) jogi személyek (DE: bővül a nem önálló területi szervek köre) egyszemélyi vezetés alatt álló hivatalok központi különös hatáskörű államigazgatási szervek hierarchikus irányítása (vezetése) alatt működnek Deko szervek létrehozása: 90/2007. (XI. 14.) AB határozat: a kormányzati rendszerbe tartozó szervek jogálásának szabályozása tv.hozási tárgy, egyebekben a Korm. szervezetalakítási jogába tartozik. Alk. 40.§ (3) bek. : A Kormány jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül a felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni. Deko szervek feladatai: hatósági jogalkalmazás, hatósági felügyelet, szakhatósági működés, információgyűjtés, feldolgozás, hatósági szolgáltatások (pl. laborvizsgálatok végzése) Deko szervek irányítása: ágazatonként különböző, de ma már többnyire a jsz.ok által korlátozott jogkör.

6 II.4.Területi államigazgatási szervek típusai
Ö Z P O N T I III. I. II. MINISZTÉRIUM/KORM.HIV/KP. HIVATAL KÖZPONTI SZERVEZETIEGYSÉG TERÜLETI SZERVEZETI EGYSÉGEK (ME) ÖTM MIN./ KP. HIV. T E R Ü L I TERÜLETI SZERV KÖZIGATÁSI HIVATAL Példák: ÁNTSZ – regionális és kistérségi hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal- megyei mgszh. , Bevándorlási éa Állampolgársági Hivatal – BÁH Regionális Igazgatóságok Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – MVH megyei kirendeltségei, Igazságügyi Hivatal – IH területi hivatala, Oktatási Hivatal – OH regionális igazgatóságok ,Kincstári Vagyonigazgatóság: KVI területi igazgatóságok Szakig. szerv KÖRZETI SZERV

7 II.5.Dekoncentráció értékelése
Közigazgatási Jogi Tanszék II.5.Dekoncentráció értékelése Előnyei Hátrányai a központi akaratot érvényesíti ágazatilag túlzottan tagolttá teszi az igazgatási rendszert hatékony igazgatás; pontosan meghatározott feladatok drága utasítható szervek nincs horizontális koordináció állami költségvetésből finanszírozható 7

8 II.6. Közigazgatási hivatal
Közigazgatási Jogi Tanszék II.6. Közigazgatási hivatal Jogállása: a Kormány területi államigazgatási szerve, melyet az ÖTM közreműködésével irányít Működési területe: régió [2008. jún. 30-ig - 90/2007. (XI. 14.) AB határozat] Szervezeti felépítése 2. Ágazati szakigazgatási szervek: szociális és gyámhivatal; területi főépítész 1. A hivatalvezető irányítása alatt álló szervezeti egységek Deko. szervek, nincs egységes szabályozás, nincs „deko. Tv.„. Nem biztos, hogy kell. Lehetséges szabályozási módok: Alkotmányban az alapelveket rögzíteni, vagy külön tv. Elnevezésük rendkívül zavaros: (fő)felügyelet, hivatal, állomás, központ, szolgála, stb. E szervek egy része kifejezetten szolgáltatási feladatot lát el. A létesítő jogforrásban nem mindig jelölik meg a szervezettípust. Legtipikusabb deko: közigazgatási hivatal: A vezető irányítása alatt álló szervek: a korábbi hivatalt jelentik, nincs önálló hatáskörük. Ágazati szekig.i szervek: azok a korábban önálló deko-ok, amelyek a jogszabály, változás miatta elveszítették a költségvetési önállóságukat, vagy újonnan szervezettek. Pl. gyámhivatal. 90/2007. (XI. 14.) AB határozat: jún . 30-ával hat. kiv. h. az Ötv. 98. § (1) bek. első mondatát, valamint a közig. Hivatalt szabályozó 297/ (XII.23.) Korm. rend. –t. mert a közig. Hiv.t az Ötv. rendszeresítette, 2/3-os tv., tehát a módosíást is 2/3-dal lehetett volna megcsinálni. A közig. Hivatal alapvető funkciója az ök-ok feletti tv.ességi kontroll, ez ök. i alapjogokat érint..2/3-os. 3. Megyei kirendeltség 8

9 A közigazgatási hivatal vezetője:
Közigazgatási Jogi Tanszék A közigazgatási hivatal vezetője: Miniszterelnök bízza meg és menti fel - MeH miniszter és a ÖTM miniszter együttes javaslatára egyéb munkáltatói jogok a ÖTM miniszternél állam- és jogtudományi végzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga határozatlan időre kinevezett köztisztviselő, minisztériumi főosztályvezetői besorolás négyévente beszámol a Kormánynak + évente összegző jelentés 9

10 1.) I. és II. fokú ható-sági jogkör
A hivatal feladatai 7.) informatika 1.) I. és II. fokú ható-sági jogkör 6.) képzés, tovább-képzés 2.) törvényességi ellenőrzés 5.) ellenőrzés 4.) koordináció 3.) közreműködés a kormányzati irányításban

11 1.) I. f. hatósági jogkör: azok az ügyek, melyekre nem hoztak létre ágazati területi államigazgatási szervet + a közig. hivatalon belüli szakigazgatási szervek I. f. hatósági ügyei II.f. hatósági jogkör: azokban az államigazgatási ügyekben, melyekben I. fokon a (fő)jegyző, a (fő)polgármester, elöljáró, polg.mesteri hiv. ügyintézője járt el 2.) Helyi önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, kisebbségi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés (ld. ök. előadás)

12 3. Közreműködés az államigazgatási szervek kormányzati irányításában
A területi államigazgatási szervek tekintetében vélemény + javaslat a vezető kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához vélemény a szervek létesítéséhez, megszüntetéséhez, átszervezéséhez vélemény a létszámukról és a költségvetésükről szóló előterjesztésről Területi államigazgatási szervek, rendvédelmi szervek, jegyző (polg.mester áll.ig ügyben) bármely döntést bekérhet, tájékozódás, iratbetekintés felügyeleti eljárás kezdeményezése Kormány aktusfelülvizsgálati döntésének (Alk.35.§ /4/ bek.) kezdeményezése az ÖTM-nél

13 - több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtása
Közigazgatási Jogi Tanszék 4.) Koordináció Területei: - több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtása közig. korszerűsítés, e-közigazgatás - közreműködés a központi közszolgálati nyilvántartásban ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálat koordinációja Intézményei; jogosítványai regionális államigazgatási kollégium jegyző/polg.mester: szakmai koordinációs értekezlet, felügyeleti szervi ellenőrzés, eljárás(ok) kezdeményezése Horizontális koordináció: 12. § (1) A hivatalvezetõ koordinációs feladat- és hatáskörében a) gondoskodik a több ágazatot érintõ kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról; b) gondoskodik a fõvárosi, megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, mûködésérõl, ügyrendjének elõkészítésérõl; c) közremûködik - a belügyminiszter által meghatározottak szerint - a központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában; d) gondoskodik a közigazgatás korszerûsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolásáról; e) gondoskodik a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendszerének összehangolásáról, szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bõvítéséhez; f) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõitõl. (2) A kollégium a hivatalvezetõ véleményezõ, összehangolást elõsegítõ testülete. 15. § (1) A területi államigazgatási szervek feladataik ellátása során kötelesek együttmûködni. A hivatalvezetõ szükség szerint megyei koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több ágazatot érintõ feladat ellátásának elõmozdítására, a területi államigazgatási szervek vezetõit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel. (2) A több megyét érintõ, illetve a fõváros közigazgatási határán túlterjedõ - az (1) bekezdésben meghatározott - területi koordinációs feladatok ellátásáról a belügyminiszter gondoskodik. 13

14 5.) Ellenőrzési feladatok A területi államigazgatási szerveknél
Közigazgatási Jogi Tanszék 5.) Ellenőrzési feladatok A területi államigazgatási szerveknél ellenőrzési tervek összehangolása ellenőrzi a köztisztviselői alkalmazás jogszerűségét, az általános eljárási szabályok érvényesülését, az ügyiratkezelést, az adatvédelmi szabályok érvényesülését, az informatikai programok jogtisztaságát, az infokommunikációs rendszereik üzemeltetési és üzemmenet-folytonossági szabályait, az ezeknek való megfelelést 16. § (1) A hivatalvezetõ ellenõrzési feladat- és hatáskörében a) gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenõrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzésérõl; b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítõ ellenõrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról; c) ellenõrzi a területi államigazgatási szervek vezetõinek köztisztviselõkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló jogszabályok hatályosulását; d) ellenõrzi - a fõvárosi, megyei ügyészséggel egyeztetett ellenõrzési terv és program szerint - a területi államigazgatási szervek tevékenységében az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény hatályosulását, hatósági tevékenységük jogszerûségét; e) ellenõrzi az ügyiratkezelésrõl, valamint a közigazgatási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelmérõl szóló jogszabályok hatályosulását; f) ellenõrzi a területi államigazgatási szervek által alkalmazott informatikai programok jogtisztaságát. 14

15 6.) Képzés, továbbképzés szervezése
Köztisztviselők és önkormányzati tisztségviselők továbbképzése; alap- és szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák megszervezése, ágazati képzések koordinációja, informatikai képzés szervezése 7.) Informatikai feladatok kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, informatikai fejlesztés koordinációja gondoskodik a területi áll.ig szervek informatikai rendszereinek távfelügyeleti rendszerben való működtetése választási informatika


Letölteni ppt "Területi államigazgatási szervek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések