Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata."— Előadás másolata:

1 A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata A megyei jogú város, a főváros és kerületei, a megyei önkormányzat A helyi önkormányzatok érdekképviselete, érdekvédelme 2012. április 21. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 I. Helyi népszavazás, helyi nép kezdeményezés 2

3 Elvi alapok és szabályozás Helyi önkormányzáshoz való jog a választópolgárokat illeti a hatalomgyakorlás két módja - képviselőtestület útján (választások, közvetlen demokrácia) - közvetett demokrácia - helyi népszavazás - helyi népi kezdeményezés - falugyűlés - közmeghallgatás Közvetett demokrácia jellemzői- kivételes, kiegészítő, befolyásoló - nagy jelentőségű ügyek - egyenrangúság Szabályozás- Alaptörvény - helyi önkormányzatokról szóló törvény - választási eljárásról szóló törvény - T/3479. számú törvényjavaslat - belügyminiszteri rendeletek - önkormányzati rendelet (további feltételeket, eljárásrendet szabályoz) 3

4 A népszavazás alapvető fajtái és tárgykörei Jogi alap szerint- kötelező (képviselő-testület kötelez a népszavazás elrendelésére) - fakultatív (képviselő-testület mérlegelési jogköre az elrendelés) Kötőerő- ügydöntő (az eredmény köti a képviselő-testületet) - véleménynyilvánító (szabad elhatározás szerint dönt a képviselő-testület) Lehetséges tárgykörök- képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy - önkormányzati rendelet megerősítése Kötelező tárgykörök- település másik megyéhez történő átcsatolása - községegyesítés vagy községegyesítés megszüntetése - új község kialakítása - lakott területrész átadása, cseréje - fővárosi területszervezési kérdések - társult képviselő-testület alakítás, kiválás - amit az önkormányzat rendelete előírt kezdeményezés Tiltott tárgykörök- költségvetés - helyi adó neme, mértéke - képviselő-testület feloszlatása - képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdések 4

5 Helyi népszavazáson résztvevők köre Az érvényesség és eredményesség Részt vehet - helyi önkormányzati választáson szavazhat (aktív választójog) - minden nagykorú magyar állampolgár - EU tagállam nagykorú állampolgára - menekültként, bevándoroltként, letelepedettként elismert nagykorú - bizonyos tárgykörök esetén csak az érintett településrész választópolgárai vehetnek részt (pl. lakott területrész átadása, új község alakítás) településen lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezve Érvényes népszavazás - szavazásra jogosultak több mint fele szavazott Eredményes népszavazás - szavazók több mint fele a kérdésre azonos választ ad - eredménytelen népszavazás képviselő-testület dönthet - ugyanabban a kérdésben 1 éven belül nem lehet népszavazást kitűzni 5

6 A helyi népszavazás kezdeményezése és eljárása Polgármesternél kezdeményezheti - képviselők egynegyede - bizottság - helyi társadalmi szervezet vezető testülete - önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (10-25%) kitűzést a képviselő-testület mérlegelheti képviselő-testület köteles kitűzni Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése - csak egy kérdés szerepelhet - helyi választási iroda vezetője (jegyző) hitelesíti és határozatát közzéteszi - kezdeményező tájékoztatása Az aláírásgyűjtés - választópolgár írja alá, nem vonhatja vissza - 1 hónap áll rendelkezésre, egyszer lehet benyújtani - munkahelyen, hivatali helységekben nem lehet gyűjteni - előnyt ígérni tilos Az aláírások ellenőrzése - helyi választási bizottság feladata - rovancs/tételes vizsgálat - 45 nap 6

7 A népszavazás elrendelése, előkészítése és lebonyolítása Polgármester - legközelebbi ülésen bejelenti a kezdeményezést - elutasítja a kezdeményezést (késve nyújtották be vagy kevés aláírás volt) Képviselő-testület - polgármester bejelentésétől számított 30 napon belül dönt a kezdeményezésről - elrendeli a népszavazást - kitűzi az időpontját nem a helyi választási bizottság feladata Lebonyolítás - névjegyzés készítése és közszemlére tétele - választópolgárok értesítése Eredmény megállapítása - helyi választási bizottság állapítja meg - közzététel Jogorvoslat kifogás - aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével kapcsolatban - képviselő-testület döntése ellen bíróság 7

8 A helyi népi kezdeményezés Lényege- képviselő-testület tűzzön napirendre egy kérdést és tárgyalja meg Tárgya - képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy lehet Kezdeményezés - önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár (5-10%) - sikeres kezdeményezés képviselő-testület köteles megtárgyalni a kezdeményezést Szabályok- helyi népszavazásra vonatkozó szabályok - önkormányzati rendelet szabályoz Új Alaptörvény- nem szerepel a helyi népi kezdeményezés intézménye - több európai államban nem alkalmazzák T/3479- szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésének eljárási kérdéseit - szervezők köre, tárgy, kezdeményezés eljárásrendje 8

9 II. Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 9

10 A törvényességi felügyelet elmélete - Európai elmélet állam egységének elve segítő felügyelet elve 10 - Helyi Önkormányzatok Európai Chartája önkormányzatok feletti törvényességi, célszerűségi felügyelet - Nemzetközi tendenciák decentralizáció állami beavatkozás szűkül előzetes felügyelet visszaszorulóban - Nemzetközi felügyeleti eszközök szakmai segítségnyújtás, törvényességi észrevétel jóváhagyás – engedélyezés (Ausztria) önkormányzati döntés pótlása (Franciaország – prefektus) választott tisztségviselő felfüggesztése (Franciaország, Belgium) önkormányzati testület feloszlatása (Portugáliában nincs január 1-jén költségvetés) állami megbízott beállítása (adósságrendezés)

11 A magyar törvényességi ellenőrzési rendszer - liberális szabályozás, kevés állami eszköz a beavatkozásra -gyenge eszközrendszer -utólagos ellenőrzési jogkör Információkérés, szakmai segítségnyújtás Törvényességi felhívás Alkotmánybírósági, bírósági eljárás kezdeményezése Állami számvevőszéki vizsgálat kezdeményezése Közbeszerzési Döntőbizottságnál eljárás kezdeményezése Polgármester ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése Képviselő-testület összehívása Tisztségviselő felelősségének kezdeményezése 11 Jogosítványok:

12 A törvényességi ellenőrzés problematikája  a jegyzőkönyvet nem küldték időben (átlagosan 34. napos késedelem)  az eljárásban nem voltak határidők (pl. törvényességi felhívás teljesítése)  a törvénysértő döntés hatályos maradt (a határozat felfüggesztését lehetett kérni)  ÁSZ ütemtervébe nem fért bele az ellenőrzés  mulasztásos törvénysértéseket nem lehetett kezelni 12

13 A törvényességi felügyelet kialakítása Alaptörvény törvényességi felügyelet a Kormányhivatal útján (2012.01.01) rendelet haladéktalan megküldése jogalkotási kötelezettség elmulasztása képviselő-testület feloszlatása sarkalatos törvény 13 Alapkérdés: előzetes vagy utólagos felügyelet? utólagos felügyelet előzetes felügyelet előzetes felügyelet jóváhagyással

14 A törvényességi felügyelet rendszere Célja képviselő-testület, bizottság, részönkormányzat, polgármester, főpolgármester, 14 megyei közgyűlés elnöke, jegyző működése jogszerűségének biztosítása Vizsgálja szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét; törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. Nem terjed ki: amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja. Eljárás rendeletet haladéktalanul, jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi mérlegelési jogkör elsődleges a törvényességi felhívás, legalább 30 napos határidővel

15 A törvényességi felügyelet eszközei törvényességi felhívással élhet; kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint a Törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését; kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát; kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását; kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen; kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben. 15 A kormányhivatal:

16 Egyes eszközök jellemzői I. 16 1.) A törvényességi felhívás-Elsődleges eszköz -Írásban, 30 napos határidő 2.) Információkérés- köteles eleget tenni - javaslat lehet működésre, szervezetre, döntéshozatalra 3.) Testület összehívása- törvényességi kérdések tárgyalása indokolt - közvetlen összehívási jog 4.) Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése - KIM Kormány Alkotmánybíróság 5.) Önkormányzati rendelet jogszabályba ütközése - Kormányhivatal Kúria 6.) Jogalkotási kötelezettség /törvényen alapuló/ elmulasztása - Kormányhivatal Kúria

17 Egyes eszközök jellemzői II. 7.) Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása 17 - Kúria rendeli el - kormánymegbízott alkotja a rendeletet - nem módosítható 8.) Határozat felülvizsgálat -törvényszék -határozat végrehajtásának felfüggesztése 9.) Feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása - törvényszék - feladat ellátására kötelezhet - új Pp. szabály 10.) Felügyeleti bírság esetei: ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének; ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének; ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt; ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.

18 III. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata 18

19 Elvi alapvetés Helyi önkormányzatok az állami szervek rendszerében helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom része (gyenge autonómia) helyi önkormányzat önálló hatalmi ág - autonómia hangsúlyos - gyenge felügyelet ellenőrzés elméleti álláspontok Helyi önkormányzatok a közigazgatás rendszerében Osztott közigazgatás államigazgatás önkormányzati közigazgatás államigazgatási szervek autonóm, államigazgatási szervek rendvédelmi szervek helyi önkormányzatok államigazgatás önkormányzati igazgatás egységes közigazgatás egységes szervezetben Kapcsolódási pontok - jogalkotás - jogalkalmazás - finanszírozás - törvényességi felügyelet 19

20 Irányítás – felügyelet – ellenőrzés /a hierarchikus közigazgatás alapfogalmai/ Irányítás- meghatározó befolyás, alá- és fölérendeltséget feltételez - szervezeten kívüli viszony - helyi önkormányzat esetén államigazgatási hatáskör tekintetében Felügyelet - ellenőrzés és valamilyen jogi eszköz alkalmazása /például szankció/ - jogi kategória civil szervek, autonóm szervek felett hierarchikus viszonyban tevékenység hatósági felügyelete Ellenőrzés - információszerzés - javaslattétel - helyi önkormányzatok esetén Kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék 20

21 Országgyűlés 1, Felhatalmazás rendelet alkotására - törvényben nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok - törvényi felhatalmazás alapján 2, Helyi önkormányzatok jogállásának szabályozása- feladat és hatáskör - kötelező feladatok - kötelező szervei - gazdálkodás szabályai 3, Helyi önkormányzati képviselők- jogállása - megválasztásának szabályai 4, Államigazgatási feladat- és hatáskör megállapítása polgármester részére - kivételes - törvény vagy törvény alapján kormányrendelet 5, Alaptörvény ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása - kormány indítványozza - Alkotmánybíróság véleményez 6, Döntés állam területi tagozódásáról - megyék: összevonása, szétválasztása, elnevezés, székhely - fővárosi kerületek kialakítása 21

22 A köztársasági elnök 1, Dönt a városi cím adományozásáról, város elnevezéséről 2, Dönt község alapításáról, egyesítésről, elnevezéséről 3, Köztársasági biztos kinevezése 2013. január 1-től kormánymegbízott - képviselő-testület feloszlatása esetén polgármester hatásköreit ellátja képviselő-testület átruházható hatáskörében dönt halaszthatatlan esetben 4, Helyi önkormányzati képviselő-választások kitűzése 22

23 A kormány 1, Államigazgatási hatáskört állapít meg polgármester, jegyző, ügyintéző részére 2, Törvényességi felügyelet biztosítása kormányhivatal útján 3, Önkormányzati rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása - kezdeményezheti a rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát - önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközik – Kormányhivatal KIM kormány indítványoz 4, Indítványozza alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatását - Kormányhivatal KIM Alkotmánybíróság véleménye Kormány indítványoz Országgyűlés dönt 5, Államigazgatási feladatok- irányítása - végrehajtási feltételekről gondoskodik 6, Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában - ha nincs más eljárás 7, Konzultáció országos önkormányzati érdekszövetséggel /ÖNEF/ 8, Előzetes hozzájárulás kölcsönfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz 23

24 Miniszterek 1, Belügyminiszter - helyi önkormányzatot érintő jogszabályok tervezetének előkészítésében közreműködik - közreműködik kormányzati hozzájárulás megállapításáról /kötelezettségvállalás, kölcsönfelvétel/ - koordinálja a fejlesztési pályázatokat - önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében közreműködik - Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatát rendelheti el - közös önkormányzati hivatal létrehozásának jóváhagyása /nemzetiségi kedvezmény/ 2, Közigazgatási és igazságügyi miniszter - törvényességi felügyelet irányítása - kormánynál kezdeményezi a képviselő-testület feloszlatását - előkészíti a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket /pl. várossá nyilvánítás/ 3, Miniszterek - államigazgatási feladatok szakmai irányítása - fenntartott intézmények működésének szabályozása, ellenőrzése - pénzügyi támogatás nyújtása költségvetési törvény alapján 24

25 A fővárosi, megyei kormányhivatal /törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása/ 1, Törvényességi felhívás- jogszabálysértés esetén - 30 napos határidő - köteles az érintett megvizsgálni és írásban válaszolni 2, Kezdeményezi önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát- jogszabálysértő rendelet - Kúria 3, Jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén- megállapítást kezdeményez - rendelet megalkotása 4, Kezdeményezi Alaptörvény ellenes rendelet Alkotmánybírósági felülvizsgálatát 5, Információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet- köteles eleget tenni - felügyeleti bírságot szabhat ki 6, Javaslattétel- önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására - érintett köteles megtárgyalni, dönteni 7, Képviselő-testület összehívása- kezdeményezi a polgármesternél - összehívja ha nem tesz eleget a polgármester 25

26 8, Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése - törvényszéknél - határozat felfüggeszthető 9, Helyi önkormányzat mulasztása - nem hoz határozatot - feladatot nem lát el - Kormányhivatal kezdeményezi a mulasztás megállapítását és kötelezést (törvényszék) - mulasztást kormányhivatal pótolhatja az önkormányzat költségére 10, Törvényességi felügyeleti bírság - jegyzőkönyv megküldését elmulasztja - információkérésnek nem tesz eleget - mulasztást nem pótolja - fegyelmi eljárást nem folytatják le időben 26

27 Ügyészség és Bíróság 1. Ügyészi felhívás - ügyész ellenőrzi a közigazgatási hatóságok- egyedi döntést - intézkedés törvényességét - 1 éven belül a felügyeleti szervhez fordul végrehajtás felfüggesztése - ha a felhívás eredménytelen bírósághoz fordul 2. Bíróság - önkormányzati határozatot felülvizsgálja (Polgári perrendtartás) - önkormányzati határozatot kormányhivatal indítványára felülvizsgálja (végrehajtást felfüggeszthet) - önkormányzati rendelet felülvizsgálata - jogszabályba ütközés esetén (megsemmisít) - kormányhivatal kezdeményezi - jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapítja, elrendeli a képviselő-testület általi rendeletalkotást Kúria 27

28 Az Alkotmánybíróság 1, Rendelet felülvizsgálata - egyedi normakontroll (bírói kezdeményezés) - alkotmányjogi panasz alapján (Alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmaztak) - utólagos normakontroll (kormány, képviselők negyede, alapvető jogok biztosa) Alaptörvénnyel való összhang vizsgálata 2, Elvi véleménynyilvánítás képviselő-testület feloszlatása eljárásban 3, Döntés hatásköri vita esetén - megjelöli az eljárásra jogosult szervet - állami szervek egymás közti - önkormányzati és állami szervek közti hatásköri vitát dönt el 28

29 A megyei jogú város A főváros és kerületei A megyei önkormányzat

30 A megyei jogú város Megyei jogú város: 1.a megyeszékhely városok 2.az OGY által az új Ötv. hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. Képviselő-testülete: a közgyűlés. Sajátos jogállás: város (település) területén ellátja saját hatásköreit választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában Települési önkormányzat.

31 Megyei jogú várossá nyilvánítás minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab) Országgyűlés döntése alapján 50 000 lakosnál nagyobb város (Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron) Ellátja : a települési önkormányzatok  kötelező feladatait  önként vállalt feladatait saját területén Feladatok a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján) azon közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek

32 Együttműködés a megyei önkormányzattal  Megállapodás:- közszolgáltatás nyújtása - közös intézményfenntartás - közös finanszírozás  Társulás létrehozása  Egyeztető bizottság létrehozása Megyei Jogú Városok Szövetsége – /MJVSZ/ - 1990. - székhely: Debrecen - minden OGY által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet - huszonhárom magyar nagyváros tagja (pl. Pécs, Sopron, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza) - a szövetség célja: a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete érdekvédelme érdekérvényesítésének előmozdítása az önkormányzati működés fejlesztése a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való együttműködés.

33 Járásszékhely város Járások 2013. január 1. Járásszékhely város a járások székhelye lesz A járásszékhely városi önkormányzat olyan közszolgáltatások ellátása, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén: gazdaságosan, hatékonyan és megfelelően képes biztosítani. szakmai szabályok előírásainak - 1299/2011. (IX.1.) Korm. Határozat - Járásokról szóló törvény → OGY A járás az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége

34 A főváros sajátos önkormányzati rendszere és szervezete Kétszintű önkormányzat - fővárosi önkormányzat: Budapestre hat - kerületi önkormányzat: kerületre hat (23 kerület) - alapjogok egyenlőek - nincs alá- és fölérendeltség önálló települési önkormányzatok Fővárosi Önkormányzat - közgyűlés- kerületi küldött tanácskozási joga - közvetlen, listás választás - főpolgármester - főpolgármester helyettes - főpolgármesteri hivatal - főjegyző Kerületi önkormányzat - képviselő-testület – vegyes választási rendszer - polgármester - alpolgármester - jegyző 34

35 A fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörei Alapvetés - települési önkormányzat, települési feladatokat végez - főváros egészét vagy kerületet meghaladó részét érinti - főváros különleges szerepéhez kötődő feladata (rendeletet alkothat) - regionális, országos feladatot is kaphat - kerületnek feladatot adhat át Rendeletalkotás - törvény állapítja meg az elosztást - főváros egész területére kiterjed - rendelet végrehajtása felhatalmazást adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra - bevételek elosztása - cél és címzett támogatási rendszert vezethet be - településrendezés (általános rendezési terv) - rendelettervezetek kölcsönös véleményezése Gazdálkodás - önálló bevétel (támogatás) - osztott bevétel (helyi adók) - kizárólagos bevétel – illeték főváros, szabálysértési bírság főváros 35

36 A megyei önkormányzati hivatal A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés koordináció Megyei közgyűlésmegyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt 36

37 A közös önkormányzati hivatal körjegyzőségek megszűnnek 2013. január 1. 60 napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület- költségvetés egyesítésére - közös intézmény működtetésére - szabad megállapodás Kötelező közös hivatal- járáson belül - egy település választja el - lakosságszám 2000 fő alatt - legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása- megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig - ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki - város kötelező székhely Megállapodás – létszám:- város állapítja meg - községek esetén egyező akarat 37

38 A közös önkormányzati hivatal 2. Megállapodás - biztosítani kell az igazgatás erőforrásait - ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása - jegyző vezeti a közös hivatalt - valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot - kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges 38

39 V. A helyi önkormányzatok érdekképviselete, érdekvédelme 39

40 A helyi önkormányzati jogok védelme Európai Charta - határok védelme - államigazgatási felügyelet garanciái - pénzügyi önállóság - jogorvoslati jog Alaptörvény - alapjogok rögzítése - tulajdon védelme - helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek - jogvédelem elve - sarkalatos törvény Önkormányzati törvény- jogegyenlőség elve - szabályozási jog (rendelet) - feladatot törvény állapíthat meg (forrással) - törvényességi felügyelet (ellenőrzés) - véleménynyilvánítás joga - felterjesztési jog - jogszabály véleményezés 40

41 Érdekképviselet, érdekvédelem elvi alapjai Egyesülési jog elismerése - Charta/Alaptörvény/Önkormányzati törvény Kiemelt jelentőség képviselő-testület át nem ruházható hatásköre minősített többségű döntései Cé l - kollektív képviselet - jogvédelem - érdekek előmozdítása Feladat - jogszabály véleményezés - konzultáció - szakmai segítségnyújtás - koordináció - információ biztosítása 41

42 Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma 1220/2010. (X. 25.) Kormányhatározat Jogállás: Kormány mellett működő javaslattevő, tanácsadó testület Feladata konzultáció- stratégia - költségvetés - jogalkotás kérdésekről Tagjai:- elnök: belügyminiszter - NEFMI, NFM, VM, NGM, KIM képviselői - országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei Működés- saját szervezeti és működési szabályzat - évente két alkalommal ülésezik Nemzetközi szervezetek - Európai Tanács - Európai Unió Régiók Bizottsága 42

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 43


Letölteni ppt "A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések