Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zongor Gábor 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zongor Gábor 2013."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zongor Gábor 2013.

2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA  AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON

3 1.1 Az önkormányzati rendszer előzménye és története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alaptörvényi alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 1.6 A közigazgatási reform és az Mötv. hatása az önkormányzati rendszerre

4 A magyar polgári önkormányzati rendszer: • község, város, főváros • polgári vármegyei közigazgatás • törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: • tanácstörvények • képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Skandináv FranciaVegyes

6 Európa Tanács által összefoglalt minimum- követelmények gyűjteménye Aláíró tagállam köteles:  Chartában foglaltakat betartani és  magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

7 Helyi önállóság (autonómia) • Rendeletalkotás • Szervezetalakítás • Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) • Gazdasági önállóság Petíciós jog • Véleménynyilvánítás • Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme • Alkotmánybíróság • Bírói jogvédelem Nyilvánosság

8 » Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar.

9 Az önkormányzati igazgatás jelentős mértékben kilép az államigazgatás keretéből, ezeknek a feladatoknak jelentős részét a járási hivatalok vették át 2013-tól. Változások az önkormányzati rendszerben: • csökkent a közszolgáltatási feladatok köre (iskolai nevelés, kórházak, járó-beteg ellátás állami feladat lett) • normatív finanszírozás helyett feladatalapú támogatási rendszer • új önkormányzati hivatalrendszer, csökken a hivatalok száma • a polgármester szerepe erősödött, a jegyzői feladat átalakult • a megyei önkormányzatok új szerepkörben • törvényességi ellenőrzés helyett felügyelet

10  Ismertesse a helyi önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben!  Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit!  Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának követett és közvetlen formáját!  Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és nép kezdeményezést!  Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben!  Ismertesse az Mötv. Szabály változtatásának lényegi elemeit

11 2.1 A helyi önkormányzatok típusai 2.2 Nemzetiségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában

12 város, járásszékhely város Települési Területi község, nagyközség megyei jogú város főváros* és kerületei megyei fővárosi* = Új község alapítása Várossá nyilvánítás

13 TelepülésiTerületiOrszágos község város főváros kerületei fővárosmegye

14 Alaptörvény Szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.) Mötv.  társulásra vonatkozó általános szabályok  társult képviselő-testület  közös önkormányzati hivatal Tft.  területfejlesztési társulás Tkt.  többcélú kistérségi társulás 2013. Június 30-ig felül kell vizsgálni a meglévő társulásokat, így megszűnnek a többcélú kistérségi társulások is.

15 Franciaország  Önkéntes  Kötelező Típusai:  Községi  Városi  Kistérségi Hollandia  Önkéntes  Kötelező Finnország  Önkéntes  Kötelező Magyarország  Önkéntes (szabad társulás elve)  Kötelező [Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.]

16  Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül!  Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében!  Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit!  Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával!  Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait!  Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon!  Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban!

17 3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Mötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

18 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Önkormányzati feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője bizottság jegyző részönkormányzat testülete társulás r Polgármester

19 Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önkormányzati hatósági ügy Önként vállalt/ Fakultatív feladat Ötv. alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján 3.1 Feladat- és hatáskörök

20 Törvény állapítja meg:  Önkormányzati törvény;  Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. Arányosság!!!

21 Gondoskodás: 1.a településfejlesztésről, -rendezésről és -üzemeltetésről; 2.az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi alapellátásról; 3.környezet-egészségügyről; 4.az óvodai nevelésről; 5.kulturális szolgáltatásról; 6.lakás- és helyiséggazdálkodásról; 7.környezetvédelemről, vízellátásról; 8.közfoglalkoztatásról, 9.hulladékgazdálkodásról, 10.a nemzetiségi ügyekről; 11. stb.

22 Példák:  Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése  Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  Óvodai nevelés  Szociális gondoskodás  Területrendezés  Közgyűjtemények fenntartása  Közfoglalkoztatás szervezése

23 Feltételei : 1)Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe 2)Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: • kisvárosi színház fenntartása; • strand és uszoda fenntartása; • repülőtér működtetése.

24 Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:  Országgyűlés törvényben  Képviselő-testület rendeletében Képviselő-testület Bizottság Átruházható Bíróság Fellebbezés Felülvizsgálat Ket. Címzett: Képviselő- testület Polgármester Társulás

25 Differenciált telepítés Feladatátvállalás • Települések között • Fővároson belül (kerületek–főváros) • Állam részéről önkormányzattól uniós fejlesztés megvalósítása érdekében

26  Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát!  Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre!  Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait!  Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait!  Mutassa be az önkormányzati feladat és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört!  Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése!

27 4.1 Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző

28 Jogállása • Mandátum keletkezése • Mandátum jellege • Mandátum megszűnése • Szabad mandátumgyakorlás Jogai • Felvilágosítás kérése • Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei • Részvétel a testület munkájában • Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi (méltatlansági) szabályok

29 A képviselő-testület ülései • Összehívás • Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) • Határozatképesség • Határozathozatal • Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) • Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás

30 Bizottságok  Kötelezően létrehozandó bizottságok  Szabadon választott bizottságok alakítása  Összetétel  Jogkörök  Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok  Szerepe, létrejötte  Összetétele  Hatáskörök

31 Választott  Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke),  Alpolgármester(-ek),  Külsős alpolgármester sajátos helyzete,  Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.) Kinevezett  Jegyző, aljegyző  Közös hivatalt vezető jegyző  Főjegyző, címzetes főjegyző

32 Megválasztás módja Összeférhetetlenség  okok csoportosítása  eljárás Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása  jegyző kinevezése  önkormányzati hatáskörök  államigazgatási hatáskörök

33 Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése  Közös hivatal vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Közös önkormányzati hivatal létesítésének feltételei:  Két ezer lakos alatti település  Együtt legalább 2 ezer lakos  7 település együtt, nem kell 2 ezer  Nemzetiségi specialitások

34  Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit!  Ismertesse a képviselőtestület ülésére vonatkozó szabályokat!  Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit!  Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit!  Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit!  Vesse össze a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal szerepét, fejtse ki ez utóbbi jellemző vonásait!  Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait!  Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket!  Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait!  Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület?  Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit!

35 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi felügyelet 5.8 A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

36 Önkormányzati autonómia:  Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  Alaptörvény  Önkormányzati törvény  Ágazati törvények

37 Törvényalkotás • Mötv. (sarkalatos) • Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás • Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök • Feloszlatás • Területszervezés • Költségvetési szabályozás

38  Általános önkormányzati választások kitűzése  Területszervezési döntések  Kormánybiztos megbízása a képviselő-testület feloszlatása esetén

39  önkormányzatok törvényességi felügyelete  feloszlatási javaslat előterjesztése  helyi közszolgálati képesítési előírások  államigazgatási feladatok ellátásának irányítása  dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában

40 A miniszterek feladatai: • államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; • önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; • ellenőrzés; • tájékoztatás; • pénzügyi támogatás nyújtása. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: • jogszabály előkészítés; • településfejlesztéssel kapcsolatban. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: • területszervezési döntések előkészítése; • a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése.

41 Állami Számvevőszék Fővárosi és megyei Kormányhivatal Gazdálkodás jogszerű célszerű Működés, döntéshozatal jogszerű Jelentés Törvényességi felhívás (+ egyéb felügyeleti eszközök) Rendes- / Alkotmánybíróság Észrevétel

42 Törvényességi felügyelet Magyarországon  Tartalma  Eljárása  Szervezete Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában  Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Angolszász  Német  Francia  Román  Skandináv modell

43 Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek a területi államigazgatási szervek tekintetében Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében Államigazgatási hatáskörök • Elsőfokú hatósági jogkörök • Másodfokú jogorvoslati fórum Speciális feladatok • döntés-előkészítés, javaslattétel, • a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, • hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, • ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), • választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok, • jogszabályban meghatározott egyéb feladatok. Köztisztviselők képzése

44  Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben!  Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ?  Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait!  Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet!  Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban!

45 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A feladatalapú finanszírozás 6.6 Gazdálkodási sajátosságok 6.7 Az önkormányzat költségvetése 6.8 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.9 Az önkormányzat vagyona

46  Központi alrendszer  Önkormányzati alrendszer

47 1.Saját bevétel 2.Átengedett központi adók 3.Feladat alapú állami támogatások 4.Egyéb állami támogatások

48  Helyi adók  Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek  Átvett pénzeszközök  Egyéb (működési, ár- és díjbevételek)  Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

49  Gépjárműadó részben  Termőföld bérbeadása  Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság adóerő-képesség beszámítása

50 Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: • egyes feladatokra vonatkozó mutatók alapján, • a helyi iparűzési adó mértékének figyelembevételével. A támogatási jogcímek alakulása

51  Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai  Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása  Hitel, kötvény korlátozása  Adósságrendezési eljárás

52 A költségvetés tervezése • Előkészítési és koncepció-szakasz • Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

53 BelsőFelügyeletiKülső Jegyző Belső ellenőr Könyvvizsgáló* Pénzügyi bizottság Magyar Államkincstár Állami Számvevőszék

54 Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon • Forgalomképtelen • Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyontárgyak Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter

55  Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét!  Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban!  Az önkormányzatokra vonatkozó törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére?  Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát!  Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét!  Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!

56 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

57 1.A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2.A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3.A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége

58  Eljárások egyszerűsítése  Egyablakos ügyintézési pontok  A letelepedés szabadsága  A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága  Hatóságok közötti együttműködés

59  Hulladékgazdálkodás  Vízügy  Közszolgáltatások Hatályos hazai szabályok e területeken

60  Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után?  Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása!  Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során?

61


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Választható vizsgatárgy A diasort hatályosította: dr. Zongor Gábor 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések