Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati közigazgatás Előadó: Dr. Dubeczné dr. Károlyi Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati közigazgatás Előadó: Dr. Dubeczné dr. Károlyi Éva."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati közigazgatás Előadó: Dr. Dubeczné dr. Károlyi Éva

2 Európai önkormányzati rendszerek Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Helyi ügyek terjedelme viszonylag szűk Skandináv rendszer Helyi önkormányzatok széles felelősségi köre, n agyfokú integráltság Francia típusú rendszer Önkormányzatok száma magas, a községi szint nem rendelkezik átfogó felelősséggel. Vegyes típusú rendszerek Önkormányzatok száma magas, községi önkormányzatok felelősségi köre széles

3 Az önkormányzati autonómia tartalma Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Jogszabályi keretek között, a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében. Alkotmány Önállón szabályoz és igazgat Önálló gazdálkodás, gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat Adókivetési jog Rendeletalkotási jog Önkormányzati törvény önállósághoz való jog, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás joga, az önkormányzati jogok bírósági védelmének joga, Legfontosabb szervezeti és működési elvek meghatározása Ágazati törvények Önkormányzati közügyek részletes szabályozása

4 Alkotmányos alapok Helyi önállóság (autonómia) A választópolgárok közösségét megillető jogok Rendeletalkotás joga Szervezetalakítás joga Társulási szabadság Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás joga Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybírósághoz fordulhat Bírói jogvédelem Nyilvánosság

5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás, falugyűlés Ügydöntő Előre meghirdetett időpont Ügydöntő Véleménynyilvánító Évente egy alkalom

6 Feladatok típusai Döntés jellege Szerint Önkormányzati feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati hatósági ügyek Feladatellátás szempontjából Kötelező Fakultatív Feladatellátói mód Közhatalmi Tulajdonosi

7 Kötelező feladatok az Ötv. alapján Gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról az óvodai nevelésről az általános iskolai oktatásról és nevelésről az egészségügyi és szociális alapellátásról a közvilágításról a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

8 További helyi közszolgáltatások településfejlesztés és településrendezés, az épített és természeti környezet védelme lakásgazdálkodás vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás tűzvédelem, közbiztonság köztisztaság és településtisztaság biztosítása helyi tömegközlekedés energiaszolgáltatás foglalkoztatás gyermek és ifjúsági feladatok közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása egészséges életmód

9 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Differenciált telepítés A kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. Feladatátvállalás Települések között Önként vállalható a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak kötelezően előírt feladat. Fővároson belül (kerületek–főváros) Főváros egyetértésével a kerület átvállalhatja annak egyes feladatait. Település és megye között Önként vállalhatók a kötelezően megyei feladatok (intézmény átadása) Települési önkormányzat lemondása a feladat ellátásáról Intézmény közös fenntartására megállapodás

10 Önkormányzati feladatok belső átruházása Hatáskörök átruházása: Polgármesterre, Bizottságra, Részönkormányzat testületére, Helyi kisebbségi önkormányzat testületére, Társulására Át nem ruházható hatáskörök rendeletalkotás; szervezetalakítás, választás, kinevezés, népszavazás kiírása, jelképek, kitüntetések, díszpolgári cím gazdasági program, költségvetés megállapítása, hitelfelvétel, társulás létrehozása, intézmény alapítása; közterület elnevezése, emlékmű állítás; Alkotmánybírósági indítvány, népi ülnökök megválasztása; állásfoglalás megyei intézmény átszervezéséről, összeférhetetlenségi ügy; vagyonnyilatkozati eljárás; amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

11 A helyi önkormányzatok Község, nagyközség (5ooo fő) 3oo fő, kötelező alapfeladatok ellátása elkülönült településrész saját arculattal Város nagyközség kérheti megfelelő infrastruktúrával rendelkezik középfokú közszolgáltatások fenntartása térségi szerep Megyei jogú város 5o.ooo lakos és a megyeszékhelyek megyei feladat és hatáskörök ellátása Főváros és kerületei (helyi önkormányzatok) főváros egészét vagy egy kerületet meghaladó feladatok, az ország életében betöltött különleges szerepből adódó feladatok Megyei önkormányzat területi önkormányzat kiegészítő jelleggel közszolgáltatások biztosítása koordináció

12 A kisebbségi önkormányzatok Speciális feladatkör Egyetértési jog Új szervezeti keretek a) községben, városban és a főváros kerületeiben települési, b) továbbá a megyében és a fővárosban területi kisebbségi önkormányzatot, valamint c) országos kisebbségi önkormányzatot hozhatnak létre közvetlen választás útján.

13 Az önkormányzat felépítése Képviselő-testület Polgármester Részönkormányzat Bizottság Jegyző Polgármesteri hivatal

14 Helyi önkormányzati képviselő Jogállása Közvetlen választás egyéni választókerületből, vagy listáról (kislistás, vagy vegyes választási rendszer) Szabad mandátum Tiszteletdíj, természetbeni juttatást kap Testületi működéssel kapcsolatos jogok Felvilágosítást kérhet Hozzászólását rögzíteni kell a jegyzőkönyvben Részt vehet bizottság ülésén Döntés-felülvizsgálat kezdeményezése Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok

15 Bizottságok, részönkormányzatok Bizottságok Kötelezően létrehozandó bizottság (pénzügyi) Szabadon választott bizottságok alakítása Összetétele (elnök és tagok több mint fele képviselő) Döntési, véleményezési, ellenőrzési jogkör Kapcsolat a képviselőtestülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Viszonylagos önállósággal rendelkező településrészen Vezetője képviselő kell legyen Származékos hatáskör, amit a testület átad.

16 Polgármester Közvetlen választás Lehet főállású (3000 fő) és társadalmi megbízatású Összeférhetetlenség Hatalmi ágak elválasztásának elve, a politikusi illetve köztisztviselői tevékenységek szétválasztása, gazdasági tevékenységek elhatárolása 30 napon belül meg kell szüntetni Feladatai: Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása önkormányzati hatáskörök tekintetében Egyes államigazgatási hatáskörök ellátása Foglalkoztatása sajátos közszolgálati viszony Felelőssége: fegyelmi és kártérítési Sorozatos törvénysértés esetén tisztség megszüntetése (Bíróság)

17 Választása Testület tagjai közül, titkos szavazással, polgármester javaslatára Feladata Polgármester helyettesítése Azon feladatok ellátása, mellyel a polgármester megbízza Képviselők közül választják Felügyeli a testület által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását Alpolgármester Tanácsnok

18 Jegyző Kinevezése: testület által minősített többséggel Két év közigazgatási gyakorlat kell Képesítési követelmények: Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, közigazgatási szakvizsga Feladatköre Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása Államigazgatási hatáskörök címzettje Körzetközponti feladatok Okmányiroda Kiemelt építésügyi hatáskörök Egyes gyámügyi hatáskörök Közlekedésigazgatási feladatok Körjegyzőség Több egymással határos település igazgatási feladatainak közös ellátására jön létre

19 A képviselőtestület működése Az üléseket a polgármester hívja össze Lehet nyilvános és zárt ülés (személyiségi jogok, gazdasági érdek) Szavazás módja: Nyílt, titkos, név szerinti Határozatképesség: a képviselők több mint fele jelen van Határozathozatal : Egyszerű többség: jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata Minősített többség: megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata Képviselőtestület aktusai Határozat (végzés), rendelet Jegyzőkönyv rögzíti Jelenlévő képviselők, meghívottak nevét, napirendi pontokat, tanácskozás lényegét, szavazás számszerű eredményét, hozott döntést

20 Jogalkotás Rendeletalkotás: minősített többség Törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok rendezésére Törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására Helyi jogalkotás menetének szabályozása Testület által szervezeti működési szabályzatban Visszaható hatály tilalma Jogszabály-szerkesztési követelmények betartása Kihirdetése helyben szokásos módon Hatálya: Területi: önkormányzat illetékességi területe Személyi : illetékességi területén magánszemélyekre, jogi személyekre

21 Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Törvényalkotás Önkormányzati törvény( 2/3-os) Képviselőkre és polgármesterekre vonatkozó választási eljárás meghatározása Költségvetési törvény megalkotása Ágazati törvények elfogadása Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás (ha alkotmányellenesen működik) Területszervezési döntések: Megyei jogú várossá nyilvánítás, megyehatárok megváltoztatása, megyék összevonása, szétválása, megyeszékhely kijelölése, főváros kijelölése, döntés fővárosi kerületekről. Cél- és címzett támogatások odaítélése

22 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Választások kitűzése Területszervezési döntések Városi cím adományozása Község alakítása, egyesítése, egyesítés megszüntetése, Város és község elnevezése Köztársasági biztos kinevezése Feloszlatást követően Önkormányzati feladatok irányítására

23 A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Önkormányzatok törvényességi ellenőrzése Önkormányzati és területfejlesztési miniszter közreműködésével a Közigazgatási Hivatalok útján. Feloszlatási javaslat előterjesztése Megelőzően AB véleményének kikérése Helyi közszolgálati képesítési előírások szabályozása Államigazgatási feladatok ellátásának irányítása Központi államigazgatási szervek utasításadási joga jegyző felé

24 A Minisztériumok feladatai A miniszterek feladatai Államigazgatási feladatok szakmai szabályozása Önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai Ellenőrzés Tájékoztatás ÖTM önkormányzatokat érintő feladatai Működéssel kapcsolatban Jogszabály-előkészítés, kezdeményezés Gazdálkodással kapcsolatban Döntés előkészítés Településfejlesztéssel kapcsolatban Összehangoló tevékenység

25 Közigazgatási hivatal feladatai Törvényességi ellenőrzés Törvényességi észrevétel jogszabálysértés esetén Határozattal szemben kereset benyújtása bírósághoz Rendelettel szemben indítvány Alkotmánybírósághoz Képviselő-testület ülésének összehívása Szakmai segítségnyújtás Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórum Speciális feladatok Informatikai fejlesztések összehangolása Választások, népszavazások informatikai támogatása Területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete Többcélú kistérségi társulások ellenőrzése Köztisztviselők képzése Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzések

26 A magyar államháztartás (alrendszerei) Helyi önkormányzatok Társadalom biztosítás Központi költségvetés Elkülönített állami pénzalapok ~ 900 intézmény ~ 14.000 intézmény

27 Az önkormányzatok külső ellenőrzése Állami Számvevőszék: Állami támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése Szabályszerűség, gazdaságosság ellenőrzése Közigazgatási Hivatalok Költségvetési rendelet ellenőrzése Jelzés ÁSZ felé Könyvvizsgáló: Megbízás kötelező esetei: megyei önkormányzat, megyei jogú város, főváros, fővárosi kerületek Egyéb: az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik

28 Az önkormányzatok bevételei Saját bevételek Átengedett központi adók Normatív Központi hozzájárulások Állami támogatások

29 Az önkormányzat saját bevételei Helyi adók Építményadó, kommunális adók, idegenforgalmi adó, telekadó, iparűzési adó Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek Nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj Illetékek Megyék, megyei jogú városok, főváros Átvett pénzeszközök (államháztartás más alrendszereitől) Egészségbiztosítási Alapból megállapodás alapján Tűzoltóságok finanszírozása Megosztott privatizációs bevételek Tanácsi vállalatok értékesítéséből Gázközmű vagyonnal összefüggésben Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Vadászati jog haszonbérbe adása

30 Az átengedett központi adók Magánszemélyek jövedelemadója Két évvel korábbi bevallott összeg meghatározott hányada Kiegészítő támogatási rendszer működtetése Iparűzési adó-erőképesség figyelembe vétele Gépjárműadó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg Termőföld bérbeadása A bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a Környezetvédelmi bírság Jegyző által kiszabott bírság teljes összege A Környezetvédelmi Felügyelőség által kiszabott bírság 30 %-a Szabálysértési bírság Önkormányzati számlára érkező

31 A normatív hozzájárulások Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja Megállapítás módja: Településre jellemző mutatók alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók alapján Felhasználás kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot Hozzájárulási jogcímeket költségvetési törvény állapítja meg

32 Az állami támogatások Címzett támogatások 250.000 millió forint feletti beruházás (Eü, Szoc. Oktatás) Szennyvíz 1 milliárd forint felett Saját erő 15 % Céltámogatások Célok törvényben meghatározottak 1 milliárd forint alatti beruházások Saját erő 15 % Területfejlesztési célú pénzeszközök Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzatok támogatása Vis maior tartalékból támogatás Központosított előirányzatok Fontos önkormányzati feladatokhoz kötődik

33 Gazdálkodási sajátosságok Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Hitel felvétele, kötvény kibocsátása

34 Adósságrendezési eljárás 60 napon túli ki nem egyenlített tartozás esetén Polgármester összehívja testületet Eljárás bíróság előtt Adósság rendezési Bizottság megalakulása (pénzügyi gondnok az elnök) Reorganizációs program Egyezségi javaslat Vagyon bírósági felosztása

35 Az önkormányzatok költségvetése A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-szakasz (XI.30.) Egyeztetési rendszer Átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása Rendelet-tervezet összeállítása (II.15.) A költségvetés elfogadása Kapcsolódó rendeletek elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról Zárszámadás (IV. 30)

36 A költségvetés tartalma Működési célú bevételek és kiadások, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a speciális célú támogatások, költségvetési létszámkeret, Tervezett felújítások célonként Felhalmozási kiadások feladatonként Általános és céltartalék Áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségek Helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

37 Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzése FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) Jegyző felelős Belső ellenőrzés Éves terv alapján Jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgál Polgármesteri hivatal és önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése Pénzügyi bizottság véleményezi a költségvetési javaslatot és a beszámoló tervezeteit; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

38 Az önkormányzatok vagyona Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon Forgalomképtelen Helyi közutak és műtárgyaik, közterek, parkok Korlátozottan forgalomképes Közművek, intézményi– és középületek Forgalomképes vagyon Vagyonhasznosítás Folyamatos feladat Megfelelő szabályozottság szükséges Ingatlanvagyon kataszter Ingatlanok kötelező értékelése (nyilvántartás) Hitelesség érvényesítése

39 ÖNKORMÁNYZATOK tulajdonában lévő ingatlan számossága 862767 db Nem értékeltek, 0-ra leírtak 580.596 db Forgalom képtelen 50,6 % Forgalomképes 40,6 % Forgalomképes 18,2 % Korlátozottan forgalomképes 8,8 % Korlátozottan forgalomképes 40,9 % Bruttó értéken szerepelnek 282.171 db Forgalom képtelen 40,9 %

40 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei Foglalkoztatáspolitika Fogyasztóvédelem Versenyjog, Állami támogatások korlátozása Közszolgáltatások, állami vállalatok, Pénzügyi jog területe Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter Választási szabályok Környezetvédelem


Letölteni ppt "Önkormányzati közigazgatás Előadó: Dr. Dubeczné dr. Károlyi Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések