Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina."— Előadás másolata:

1 1 Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina

2 TARTALOMJEGYZÉK  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA  AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON 2

3 1. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 3 1.1 Az önkormányzati rendszer története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alaptörvényi alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 1.1 AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER TÖRTÉNETE  A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok  A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai 4

5 1.2 EURÓPAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK 5 Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Skandináv FranciaVegyes

6 1.3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye 6 Aláíró tagállam köteles: Chartában foglaltakat betartani és magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

7 1.4 ALAPTÖRVÉNYI ALAPOK  Helyi önállóság (autonómia) Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) Gazdasági önállóság  Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog  Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem  Nyilvánosság 7

8 1.5 A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS GYAKORLÁSÁNAK KÖZVETLEN MÓDJAI 8 Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar.

9 A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Ismertesse a helyi önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben!  Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit!  Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának követett és közvetlen formáját!  Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és nép kezdeményezést!  Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben! 9

10 2. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE ÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYUK 10 2.1 A helyi önkormányzatok típusai 2.2 Nemzetiségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában

11 2.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÍPUSAI város 11 Települési Területi község, nagyközség megyei jogú város főváros és kerületei megyei = Új község alapítása Várossá nyilvánítás

12 2.2 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 12 TelepülésiTerületiOrszágos község város főváros kerületei fővárosmegye

13 2.3 TÁRSULÁSOK MAGYARORSZÁGON Alaptörvény Ötv. Ttv. Tft. Tkt. 13 szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.)  hatósági igazgatási,  intézményi társulás,  körjegyzőség,  társult képviselő-testület  megbízás egyes feladatok ellátására  intézmény vagy más szervezet fenntartására  közös döntéshozó szervvel rendelkező társulás  jogi személyiséggel  rendelkező társulás  területfejlesztési társulás  többcélú kistérségi társulás

14 2.4 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK EURÓPÁBAN  Franciaország Önkéntes Kötelező Típusai:  Községi  Városi  Kistérségi  Hollandia Önkéntes Kötelező  Finnország Önkéntes Kötelező 14 Magyarország Önkéntes (szabad társulás elve) Kötelező (Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.)

15 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül!  Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében!  Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit!  Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával!  Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait!  Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon!  Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban! 15 A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk

16 3. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE 16 3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

17 3.1 FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK/DÖNTÉSHOZÓK 17 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Önkormányzati feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője kisebbségi önkormányzat társulás részönkormányzat testülete bizottság r Polgármeste r

18 18 Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önkormányzati hatósági ügy Önként vállalt/ Fakultatív feladat Ötv. alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján 3.1 Feladat- és hatáskörök

19 3.2 KÖTELEZŐ FELADATOK Törvény állapítja meg:  Önkormányzati törvény;  Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. Arányosság!!! 19

20 3.3 KÖTELEZŐ FELADATOK AZ ÖTV. ALAPJÁN Gondoskodás: 1.az egészséges ivóvízellátásról; 2.az óvodai nevelésről; 3.az általános iskolai oktatásról és nevelésről; 4.az egészségügyi és szociális alapellátásról; 5.a közvilágításról; 6.a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 7.parkolás biztosítása 8.a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 20

21 4.4 KÖTELEZŐ FELADATOK TÖRVÉNYEK ALAPJÁN Példák:  Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése  Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  Közoktatási feladatok  Szociális gondoskodás  Területrendezés  Közgyűjtemények fenntartása  Szakiskolai képzés 21

22 3.5 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Feltételei : 1)Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe 2)Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása. 22

23 3.6 ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:  Országgyűlés törvényben  Képviselő-testület rendeletében 23 Képviselő-testület Polgármester Bizottság Átruházható Bíróság Fellebbezés Felülvizsgálat Ket. Címzett: Képviselő-testület Polgármester Társulás

24 3.7 FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK TELEPÍTÉSE, ÁTVÁLLALÁSA  Differenciált telepítés  Feladatátvállalás Települések között Fővároson belül (kerületek–főváros) 24

25 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát!  Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre!  Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait!  Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait!  Mutassa be az önkormányzati feladat és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört!  Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése! 25 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere

26 4. FEJEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 4.1 Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző 26

27 4.1 HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ  Jogállása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszűnése Szabad mandátumgyakorlás  Jogai Felvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb.  Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok 27

28 4.2 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A képviselő-testület ülései Összehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Határozathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás 28

29 4.3 BIZOTTSÁGOK, RÉSZÖNKORMÁNYZATOK Bizottságok  Kötelezően létrehozandó bizottságok  Szabadon választott bizottságok alakítása  Összetétel  Jogkörök  Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok  Szerepe, létrejötte  Összetétele  Hatáskörök 29

30 4.4 TISZTSÉGVISELŐK  Választott Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) Alpolgármester(-ek) Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.)  Kinevezett  Jegyző, aljegyző  Körjegyző 30

31 4.5 A POLGÁRMESTER  Megválasztás módja  Összeférhetetlenség okok csoportosítása eljárás  Testület működésével kapcsolatos feladatok  A hivatal irányítása önkormányzati hatáskörök államigazgatási hatáskörök 31

32 4.6 A JEGYZŐ  Kinevezése, képesítési követelmények  A hivatal vezetése körjegyzőség vezetésének speciális kérdései  Feladatai az önkormányzat működése terén  Államigazgatási hatáskörök címzettje  Különösen körzetközponti igazgatás esetén: Okmányiroda Kiemelt építésügyi hatáskörök Egyes gyámügyi hatáskörök Közlekedésigazgatási feladatok 32

33 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit!  Ismertesse a képviselőtestület ülésére vonatkozó szabályokat!  Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit!  Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit!  Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit!  Vesse össze a polgármesteri hivatal és a körjegyzőség szerepét, fejtse ki a körjegyzőség jellemző vonásait!  Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait!  Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket!  Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait!  Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület?  Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit! 33 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok

34 5. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK 34 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi felügyelet 5.8 A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

35 5.1 AZ ÖNKORMÁNYZATI AUTONÓMIA TARTALMA Önkormányzati autonómia:  Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  Alaptörvény  Önkormányzati törvény  Ágazati törvények 35

36 5.2 AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATAI Törvényalkotás Ötv. (sarkalatos) Ötv. (sarkalatos) Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás Költségvetési törvények Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Feloszlatás Területszervezés Területszervezés Költségvetési szabályozás Költségvetési szabályozás 36

37 5.3 A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATAI  Választások kitűzése  Területszervezési döntések  Köztársasági biztos kinevezése 37

38 5.4 A KORMÁNY ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATAI  önkormányzatok törvényességi felügyelete;  feloszlatási javaslat előterjesztése;  helyi közszolgálati képesítési előírások;  államigazgatási feladatok ellátásának irányítása;  dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában. 38

39 5.5 A MINISZTÉRIUMOK FELADATAI A miniszterek feladatai: államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; ellenőrzés; tájékoztatás; pénzügyi támogatás nyújtása. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: jogszabály előkészítés; településfejlesztéssel kapcsolatban. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: területszervezési döntések előkészítése; a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése 39

40 5.6 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE 40 Állami Számvevőszék Fővárosi és megyei Kormányhivatal Gazdálkodás jogszerű célszerű Működés, döntéshozatal jogszerű Jelentés Törvényességi felhívás (+ egyéb felügyeleti eszközök) Rendes- / Alkotmánybíróság Észrevétel

41 5.7. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS/FELÜGYELET Törvényességi felügyelet Magyarországon  Tartalma  Eljárása  Szervezete Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Angolszász  Német  Francia  Román  Skandináv modell 41

42 5.8 A FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FELADATAI  Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek a területi államigazgatási szervek tekintetében  Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében  Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú hatósági jogkörök Elsőfokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórum Másodfokú jogorvoslati fórum  Speciális feladatok döntés-előkészítés, javaslattétel, döntés-előkészítés, javaslattétel, - a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, - a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok, választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok, - jogszabályban meghatározott egyéb feladatok. - jogszabályban meghatározott egyéb feladatok.  Köztisztviselők képzése 42

43 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben!  Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ?  Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait!  Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet!  Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban! 43 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok

44 6. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI SZERKEZETE 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A normatív hozzájárulások 6.6 Az állami támogatások 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 6.8 Az önkormányzat költségvetése 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.10 Az önkormányzat vagyona 44

45 6.1 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI (EMLÉKEZTETŐ)  Központi alrendszer  Önkormányzati alrendszer 45

46 6.2 AZ ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELI FORRÁSAI 1.Saját bevétel 2.Átengedett központi adók 3.Normatív hozzájárulások 4.Állami támogatások 46

47 6.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI  Helyi adók  Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek  Illetékek  Átvett pénzeszközök  Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) 47

48 6.4 AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK  Magánszemélyek jövedelemadója  Gépjárműadó  Termőföld bérbeadása  Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság 48 SZJA - megosztás elvei adóerő-képesség

49 6.5 A NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK  Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja.  Megállapítás módja: Településre jellemző mutatók alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók  Hozzájárulási jogcímek alakulása 49

50 6.6 AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK  Címzett támogatások  Céltámogatások  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások  A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok  A jövedelemkülönbségek mérséklése  A többcélú kistérségi társulások támogatása 50

51 6.7 GAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGOK  Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai  Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása  Hitel, kötvény  Adósságrendezési eljárás 51

52 6.8 AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSE  A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-szakasz Egyeztetési rendszer  Rendelet-tervezet összeállítása  A költségvetés elfogadása  Információs rendszer  Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 52

53 6.9 A GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSÉNEK TÍPUSAI 53 BelsőFelügyeletiKülső Jegyző Belső ellenőr Könyvvizsgáló* Pénzügyi bizottság Magyar Államkincstár Állami Számvevőszék

54 6.10 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONA  Vagyontárgyak típusai  Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes  Forgalomképes vagyontárgyak  Vagyonhasznosítás  Ingatlanvagyon kataszter 54

55 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét!  Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban!  Az önkormányzatokra vonatkozó törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére?  Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát!  Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét!  Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét! 55 6. fejezet Az önkormányzatok gazdálkodása

56 7. FEJEZET AZ EU-CSATLAKOZÁS ÖNKORMÁNYZATI VONATKOZÁSAI 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 56

57 7.1 A HELYI JOGALKOTÁS TÖRVÉNYI KERETEINEK ALAKULÁSA 1.A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2.A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3.A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége 57

58 7.2 A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA A BELSŐ PIACI IRÁNYELV TÜKRÉBEN  Eljárások egyszerűsítése  Egyablakos ügyintézési pontok  A letelepedés szabadsága  A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága  Hatóságok közötti együttműködés 58

59 7.3 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ LEGFONTOSABB TERÜLETEI  Hulladékgazdálkodás  Vízügy  Közszolgáltatások Hatályos hazai szabályok e területeken 59

60 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után?  Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása!  Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során? 60 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai


Letölteni ppt "1 Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések