Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A 7/2006. GKM RENDELET TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK Budapest, 2011. november 24. dr. Gincsai János főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A 7/2006. GKM RENDELET TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK Budapest, 2011. november 24. dr. Gincsai János főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 1 A 7/2006. GKM RENDELET TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK Budapest, 2011. november 24. dr. Gincsai János főosztályvezető

2 2 A MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE §a légi-, a vasúti és a viziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (Kbvt.) módosítsa §a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) új 32/A. §-a az üzembentartói vizsgálatról §jogtechnikai okokból új rendelet megalkotása szükséges, nem lehetséges a régi módosítása

3 3 A szakmai vizsgálat szabályait érintő változások: a tartalmat nem érintő felülvizsgálat jogszabály-szerkesztési szempontból (felsorolások átszerkesztése, KBSZ nevesítésének törlése, stb.) Dereguláció – több rendelkezés átkerült a Kbvt-be, illetve a Vtv-be, így ezek törlése szükséges az alacsonyabb szintű jogszabályból Megfogalmazási pontosítások SZAKMAI VIZSGÁLAT SZABÁLYAI

4 4 Vtv. 32/A. § (1) A vasúti közlekedés biztonsága érdekében a vasúti társaság vezetője közvetlen irányításában biztonsági szervezetet tart fenn. A vasúti társaság a biztonsági szervezet működtetésére más vasúti társasággal szerződést köthet. A biztonsági szervezettel rendelkező vasúti társaságok a biztonsági szervezetük feladatainak hatékony ellátása érdekében együttműködési szerződést köthetnek. (2) Az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság a biztonsági szervezetet maga működteti. (3) A vasúti társaság a biztonsági szervezet feladatait a biztonságirányítási rendszerben látja el. Vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett vasúti társaság esetében a biztonsági szervezet feladatait a vasútüzem-vezető is elláthatja. Amennyiben a biztonságirányítási rendszer részeként működik, akkor a közlekedési hatóság hagyja jóvá. BIZTONSÁGI SZERVEZET

5 5 Biztonsági szervezet gondoskodik: A bejelentések folyamatos fogadásáról. A bejelentések megtételéről a közlekedésbiztonsági szerv felé. Az elhárításhoz szükséges intézkedések haladéktalan meghozataláról. A bejelentésekről szóló nyilvántartások vezetéséről. Az üzembentartói vizsgálat lefolytatásáról (Vtv.), a jelentés megküldéséről. BIZTONSÁGI SZERVEZET

6 6 Ha a közlekedésbiztonsági szerv az 5. § (1) bekezdése szerinti adatok alapján nem vizsgálja a vasúti balesetet és a váratlan vasúti eseményt, dönt az üzemben tartói vizsgálat szükségességéről, és erről az üzemben tartót a döntést követően haladéktalanul tájékoztatja. A döntés során ugyanazokat a szempontokat kell mérlegelni, mint a szakmai vizsgálat megindításáról szóló döntés során, csak más jellegű, súlyú balesetek, események kapcsán kerül elrendelésre. Az üzemben tartói vizsgálatot a közlekedésbiztonsági szerv felhívása alapján haladéktalanul meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni. Több érintett esetén a közlekedésbiztonsági szerv valamennyi, az üzemben tartói vizsgálat lefolytatására jogosult biztonsági szervezetet felhívja a vizsgálat lefolytatására. A vizsgálat lefolytatására jogosult biztonsági szervezetek megállapodhatnak a vizsgálat lefolytatásának módjáról. ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSA

7 7 a)felsőfokú végzettség, b)vasúti közlekedési szakterületen szerzett legalább hároméves gyakorlat, és c)balesetvizsgáló tanfolyam elvégzése a közlekedésbiztonsági szervnél, képzőszervezetnél vagy oktatási intézményben legalább 160 óra időtartamban, a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett tanterv szerint. (2013. július 1-ig kell megszerezni) Felsőfokú végzettség hiányában elfogadható középfokú végzettség, az (1) bekezdés c) pontja szerinti képesítés és a vasúti közlekedési szakterületen szerzett legalább ötéves gyakorlat. A c) pont szerinti képesítés megszerzését követően kétévente legalább 30 óra ismeretfelújító oktatáson kell részt venni. A biztonsági szervezet kérelmére a közlekedésbiztonsági szerv a c) pont szerinti képesítés helyett elfogadhatja a 2006. március 1-jét követően szerzett, a c) pontnak megfelelő képesítést BALESETVIZSGÁLÓK VÉGZETTSÉGE, KÉPESÍTÉSE

8 8 A lefolytatott helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, minimális tartalma a rendeletben. Amennyiben az üzemben tartói vizsgálat során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely az üzemben tartói vizsgálatot folytató jogosultságait vagy szakmai lehetőségeit meghaladja, vagy az egyéb okból szükséges, akkor a biztonsági szervezet kezdeményezi a közlekedésbiztonsági szervnél a vizsgálat saját hatáskörbe vonását. A közlekedésbiztonsági szerv az üzemben tartói vizsgálat során előzetes tájékoztatást kérhet a vasúti baleset vagy váratlan vasúti esemény feltételezett okáról, a kivizsgálás során megtett és tervezett vizsgálati intézkedésekről, és azok ütemezéséről. Az üzemben tartói vizsgálat bármely szakaszában a közlekedésbiztonsági szerv a vizsgálatot saját hatáskörébe vonhatja. ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLAT 1.

9 9 A vizsgálatot - ha annak elháríthatatlan akadálya nincs - legkésőbb az üzemben tartói hatáskörbe utalást követő hatvanadik napon jelentéssel kell lezárni. Amennyiben ez nem lehetséges, a biztonsági szervezet a határidő lejárta előtt köteles ennek okát a közlekedésbiztonsági szervvel közölni, és a 19. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást adni. A jelentés elkészítése során az esemény jellege és súlya által indokolt mértékben figyelembe kell venni a mellékletben foglalt tartalmi és formai követelményeket. A jelentés személyes adatokat nem tartalmazhat, anonim! A jelentést az üzemben tartói vizsgálatban résztvevő vizsgáló(k) írják alá. Egyet nem értés esetén bármelyik vizsgáló az üzemben tartói jelentéshez különvéleményt csatolhat. ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLAT 2.

10 10 A biztonsági szervezet vezetője gondoskodik a jelentés közlekedésbiztonsági szervnek való megküldéséről. Több biztonsági szervezet által közösen készített jelentést az érintettek közösen küldhetik meg. A közlekedésbiztonsági szerv az üzemben tartói jelentést – határidő tűzésével - kiegészítésre visszaküldi, amennyiben az nem felel meg e rendelet előírásainak vagy további szakmai kérdések tisztázása szükséges. A közlekedésbiztonsági szerv az üzemben tartói vizsgálati jelentést a rendelkezésére álló adatok, vizsgálati eredmények alapján biztonsági ajánlással egészítheti ki. A közlekedésbiztonsági szerv az üzemben tartói jelentést vagy annak kivonatát abban az esetben teszi közzé a honlapján, ha a vizsgálat tapasztalatai hozzájárulhatnak a vasúti közlekedés biztonságának javításához. ÜZEMBENTARTÓI VIZSGÁLAT 3.

11 11 Köszönöm a figyelmet! gincsai.janos@kbsz.hu www.kbsz.hu


Letölteni ppt "1 A 7/2006. GKM RENDELET TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK Budapest, 2011. november 24. dr. Gincsai János főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések