Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bányafelügyelet Munkavédelmi Információs Szolgálata Bérces Tamás bányafelügyeleti főmérnök Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012. 2012.11.23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bányafelügyelet Munkavédelmi Információs Szolgálata Bérces Tamás bányafelügyeleti főmérnök Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012. 2012.11.23."— Előadás másolata:

1 a bányafelügyelet Munkavédelmi Információs Szolgálata Bérces Tamás bányafelügyeleti főmérnök Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012. 2012.11.23.

2 Jogszabályi háttér A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) „Az állam feladatai” című fejezete szerint: „14. § (1) A munkavédelem irányításának keretében állami feladat … e) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer [MIR] kialakítása és működtetése.” A bányafelügyeletnél ezt a rendszert a Munkavédelmi Információs Szolgálat [MISZ] működtetése jelenti 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

3 Jogszabályi háttér 2. A MISZ működtetésének pénzügyi alapjára elsőként a Mvt. 80.§ (2) bekezdése rendelkezett [„(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságösszeg fele … a közcélú állami munkavédelmi információs rendszer folyamatos működtetésére használható fel.”], azonban a 80. § 2012.I.1-től hatályát vesztette! 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

4 Jogszabályi háttér 3. De nincs baj!! A működtetés pénzügyi alapjára – némi áttétellel – az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet adott útmutatást (ez alapján működik 2003. évtől a Szolgálat), majd ezt követően a 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet (R.) (ez ma a hatályos) rendelkezik. Az (R.) 2. §-a vette át a korábbi Mvt. 80. § szerinti szabályozást. Az (1) bekezdés szerint: „2. § (1) A befizetett pénzbírságok összegének fele … a közcélú állami munkavédelmi információs rendszer folyamatos működtetésére használható fel.” [A baj csak a finanszírozással van] 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

5 Jogszabályi háttér 4. Mvt. 82. § (1) „(1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval … felelős személlyel vagy szervezettel szemben.” Mvt. 82. § (6) „(6) Az (1) bekezdés alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.” Az ide befolyó pénzeszköz áll rendelkezésre a MISZ finanszírozására – vagy saját forrás 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

6 Célok és működtetés Az (R.) 15. §-a rendelkezik a célokra és a működtetés feltételeire: „ 15. § (1) A MIR keretében történő információnyújtás és tanácsadás célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos jogosultságoknak és kötelezettségeknek elsősorban a szervezett munkát végző munkavállalók és munkáltatók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek információs igényét kielégítő megismertetése.” Vagyis: a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek (bányavállalkozók), azok munkavállalói és érdekképviseleteik részére munkavédelmi kérdésben információ nyújtása. „(2) A MIR szolgáltatásait a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és MBFH - mint munkavédelmi hatóságok - szervezeti keretében önállóan létrehozott, de a hatósági tevékenységtől elkülönülő munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatok (a továbbiakban együtt: szolgálat) végzik.” Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.2012.11.23.

7 Célok és működtetés „(3) A MIR működtetésének pénzügyi forrását jelentő, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott pénzbírság összegéből a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság 90%-ot, az MBFH 10%-ot fordít a szolgálat személyi és tárgyi feltételeinek, az (1) bekezdés szerinti tevékenységet ellátók szakmai felkészítésének, továbbképzésének, valamint a szolgálat folyamatos működtetésének - ideértve a szolgálat működésével kapcsolatos kommunikációs költségeket - biztosítására. (4) A Munkavédelmi Bizottság saját adataival, megállapításaival segíti a szolgálat működését. (5) A szolgálatot működtető munkavédelmi hatóság gondoskodik a) a MIR adott hatóságnál működő rendszerének kialakításáról, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról és folyamatos működtetéséről; b) a szolgáltatások nyújtásához és a nyilvántartások vezetéséhez szükséges számítógépes rendszer kialakításáról, üzembe helyezéséről, karbantartásáról és továbbfejlesztéséről;...” 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

8 A MISZ – fontosabb - feladatai „16. § (1) A szolgálat feladata a 15. § (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása, ennek érdekében a munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenység ellátása. Vagyis: az egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos kérdések jogszabályi alapú megválaszolása. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet a szolgálat a vonatkozó jogszabályi előírások és szakmai szabályok, valamint működése során szerzett tapasztalatok alapján végzi. (3) A szolgálat által nyújtott tájékoztatás konkrét műszaki megoldást, tervet, végrehajtási javaslatot nem foglalhat magában, kizárólag a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megfogalmazott normatív követelmények ismertetését tartalmazhatja. (4) A szolgálat által nyújtott információs szolgáltatás igénybevétele nem mentesíti a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek és követelmények - különösen a munkavállalók irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségek - teljesítése alól.” 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

9 A tanácsadás A munkavédelmi információs rendszer a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságánál (MMI) többszintű, több információs szolgálatból áll:   egy, az MMI-ben működtetett központi (zöld szám), illetve   a területi szerveknél, a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségén (címén, telefon és fax számán). Munkavédelmi Felügyelőségén Az MBFH-nál a szolgálat egyszintű jellegű. 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

10 A tanácsadás 2. A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el:   Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség Zöld szám: 06 80 204 292 E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu Hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00, pénteken: 8.30-13.30;munkaved-info@ommf.gov.hu   Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Témakör: Bányászati munkabiztonság Zöld szám: 06 80 204 258 E-mail: munkavedelem@mbfh.hu Hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.00, pénteken: 8.00-12.00;munkavedelem@mbfh.hu 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

11 A MISZ működése az MBFH-nál A Szolgálat – 1 fő munkavédelmi szakmérnök foglalkoztatásával – ellátja a hívó fél számára ingyenes „zöldszámon” hívható, valamint más telefonvonalakon, illetve elektronikus úton érkező, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakterületek munkabiztonsággal kapcsolatos információs tevékenységet. Az MBFH biztosítja a Szolgálat működtetéséhez szükséges tárgyi feltételeket megfelelő irodahelyiséggel és technikai háttérrel, lehetővé téve a korlátlan internet-használatot, a jogszabályokhoz való hozzáférést (CompLex CD-jogtár) valamint az MBFH és a bányakapitányságok számítógépes hálózatának, továbbá a bányafelügyelet egyéb adatbázisainak elérését. 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

12 Tapasztalatok 1. Az információ kérések számának alakulása A 2003. évtől működő Szolgálathoz beérkezett – érdemi – megkeresések száma az alábbi diagram szerint alakult: 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

13 Tapasztalatok 2. 2. Különleges és érdekes érdeklődési témakörök Az érdeklődők többsége munkavédelmi szakmai problémával fordult a MISZ-hez, illetve mondott véleményt. Számos információt kérőnek ajánlották a MISZ megkeresését más intézmények, a munkahelyi biztonsággal köszönő viszonyban sem lévő problémák esetében is. Így pl. -közbeszerzés, szénjárandóság ügyében, -bányászati korengedményes nyugdíj témában, - autószerelő ipari tanuló 1976-79. között azbesztes környezetben történt foglalkoztatása miatti kártérítés ügyében, - telefonszám utáni érdeklődés 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

14 Tapasztalatok 3. Példaként néhány, nem szakmai, illetve egyedi jellegű (szalonképes) hívás: • • Vaskohászati tevékenységnél, fél automatizált gépsoron hogyan kell a pihenőidőt biztosítani? • • Megengedhető-e a munkahelyi motozás? • • Ha alkoholos állapot miatt eltiltják a munkavállalót a munkavégzéstől, haza kell-e kísérni? • • Kell-e fejvédő sisakot használnia annak, aki homlokrakodó, tehergépkocsi vezetőfülkéjében dolgozik ? • • Bányaüzemben környezeti kármentesítés (talajcsere) végzéséhez kell-e bányászati mv-i szakembert foglalkoztatnia? 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

15 Tapasztalatok 4. A hívások megoszlását mutatja az alábbi diagram: 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

16 Tapasztalatok 5. 2012.11.23. Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012. 2011. évi hívások megoszlásai

17 Összegzés A Munkavédelmi Információs Szolgálat megalakulásától, 2003-tól mennyiségében és minőségében is folyamatosan fejlődik. A hívások alapján arra lehet következtetni, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal is megbízik a szolgálat naprakészségében, abban hogy a munkahelyi szakmai problémákra szinte minden esetben megkapják a választ, illetve egyes estekben visszahívással a telefonos segítséget. Az elmúlt 9 év tapasztalata alapján az MBFH úgy ítéli meg, hogy a bányászat területén továbbra is hasznos feladatot lát el a Szolgálat, a kérdező fél számára fontos kérdések megválaszolásával teljesíti a kitűzött célokat, és megfelel jogszabályban megfogalmazott feladatoknak és elvárásoknak. 2012.11.23.Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.

18 Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét! Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012.2012.11.23.


Letölteni ppt "A bányafelügyelet Munkavédelmi Információs Szolgálata Bérces Tamás bányafelügyeleti főmérnök Munkavédelmi Konferencia Visegrád 2012. 2012.11.23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések