Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei."— Előadás másolata:

1 A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei

2 A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alkalmazása A munkavédelmi követelményeket a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26. ) MüM rendelet valamint a munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok alapján kell teljesíteni

3 A munkavédelmi jogszabályok hierarchiája  Törvényi szint  Kormányrendeleti szint  Miniszteri rendeleti szint  Foglalkoztatás politikáért felelős miniszteri r.  Egészségügyért felelős miniszteri rendelet  Ágazati miniszteri rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok  Munkáltatói szabályozási szint (Eve juttatás szabályai, Mentési terv, Munkavédelmi Szabályzat, Technológiai,- kezelési,- karbantartási utasítás )

4 Törvényi szint  Alkotmány (1949. évi XX. Törvény)  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. (Mvt.)  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

5 Kormányrendeleti szint  89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  98/2001. (VI. 15. ) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

6 A foglalkozáspolitikáért felelős min. rendeletek (nem teljes körűen)  5/1993. (XII. 26.) MüM r. – Mvt. vhr.  4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM r. az építési munkahelyek minimális bizt. és eü. köv.  14/2004. (IV. 19. ) FMMr. A munkaeszközök bizt. és eü. köv.  18/2008. (XII. 3.) FMM r. eve. köv.

7 Az egészségügyért felelős min. rendeletek (nem teljes körűen)  33/1998. (VI. 24.) NM r. a munkaköri, szakmai, ill. alkalmassági orvosi vizsgálat és véleményezésről  50/1999. (XI. 3. ) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés min. követelményeiről  25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r. a munkahelyi kémiai biztonságról

8 Ágazati min. rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatok (BSz) /kivonat/  Erdészeti BSz. /15/1989. (X.8.) MéM r./  Hegeszt.BSz. /143/2004. (XII.22.) GKM r./  Vízügyi BSZ. /24/2007.(VII.3.)KvVM  Mezőgazdasági BSz./16/2001.(III.3.)FVM r  F.A.M. BSz. /72/2003.(X.29.) GKM r.  Jelenleg 28 BSz van hatályban

9 Az Mvt. hatálya  Tárgyi  Személyi  Területi  Időbeni

10 Az Mvt. tárgyi hatálya  Szervezett munkavégzésre terjed ki

11 Szervezett munkavégzés  a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -  a közszolgálati  a közalkalmazotti jogviszonyban

12  a bíró szolgálati viszonyában  az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában  az ügyészségi szolgálati viszonyban

13  szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,

14  a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá  a tanulószerződés alapján  a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során

15  a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként)  a közigazgatási határozat alapján

16  a Magyar Honvédség  a rendvédelmi szervek  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

17  a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban  az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint végzett munka, valamint

18  a munkáltató által szervezett  kezdeményezett  irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka

19 Az Mvt. személyi hatálya Kiterjed  az államra  a munkáltatóra  a munkavállalóra  a munkavédelmi érdekképviseleti szervekre és személyekre

20 Munkáltató A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.

21  Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót  A kirendelt munkavállalót foglalkoztatót  A szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint

22 A mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében.

23  A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője.  Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

24 Munkavállaló  A szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

25 Az Mvt. területi hatálya  Magyarországi munkavégzés, vámszabadterületek is  Külföldi munkavégzés, ha  azt törvény  nemzetközi szerződés, annak hiányában  A nemzetközi magánjog elrendeli

26 Az Mvt. időbeni hatálya  Az Mvt. határozatlan idejű  1994. január 1-én lépett hatályba  A módosítások a módosított rendelkezés hatálybaléptetésének időpontját is meghatározzák

27 Az Mvt. alapelvei  A védelem elve  A tripartizmus elve  A munkavállalók által értett nyelv használatának elve  A védelem kiterjesztésének elve  A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve  Az együttműködés elve  Az adatok védelmének elve  A szaktevékenység elve

28 A védelem elve  A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog  – állampolgárságtól függetlenül –  mindenkit megillet aki Magyarország területén munkát végez

29 A tripartizmus elve  A munkavédelem három pilléren áll:  állam  munkáltató  munkavállaló

30 A munkavállaló által értett nyelv használatának elve  Nem követelmény az anyanyelv használata de  Biztosítani kell, hogy a munkavállaló megértse a munkavédelmi szabályokat és utasításokat

31 A védelem kiterjesztésének elve  A védelem a munkavállalókon kívül kiterjed  A munkavégzés hatókörében tartózkodókra  A munkáltató szolgáltatását igénybevevőkre

32 A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve  Országos Érdekegyeztető Fórum =OMB  Munkavédelmi képviselő és mb.

33 Együttműködés elve A törvény egymással együttműködésre kötelezi a munkavédelem megvalósításában résztvevőket

34 Az adatok védelmének elve A munkavédelmi eljárások során nyert adatok csak statisztikai célra és csak akkor használhatók fel, ha személyazonosításra alkalmatlanok

35 Szaktevékenység elve Jogszabályban meghatározott tevékenységet csak a munkavédelmi törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti

36 Szaktevékenység formái  Munkabiztonsági szaktevékenység  Munka-egészségügyi szaktevékenység

37 Munkabiztonsági szaktevékenység feltétele  A munkavédelmi képesítés, amely lehet közép és felsőfokú

38 Munka-egészségügyi szaktevékenység feltétele  Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)  Munkahigiéne  Közegészségtan-járványtan  Megelőző orvostan  Népegészségtan képesítés

39 TRIPARTIT RENDSZER A MUNKAVÉDELEMBEN AZ ÁLLAM, A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓFELADATMEGOSZTÁSA

40 AZ ÁLLAM FELADATAI - funkcionális - ágazati - hatósági

41 Az állam irányítási feladata: A munkavédelem megszervezése és irányítása

42 Ennek keretében  A munkavédelmi követelmények  Jogok és kötelezettségek  meghatározása

43  a munkavédelmi előírások végrehajtásának segítése  gazdasági szabályozással  érdekeltség megteremtésével  a munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével  tájékoztatással és felvilágo- sítással

44  a biztonságos életvitelre nevelés  a nemzetgazdaság munka- védelmi helyzetének évenkénti áttekintése  a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása

45  a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése  a megállapítások nyilvánosságra hozatala,  a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése

46  részvétel a  munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában  együttműködés más államokkal a munkavédelmi feladatok összehangolása végett

47  jelentés a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról

48 Az állam ágazati feladata  Biztonsági Szabályzatok kiadása kiadása  Ágazati jellegű  munkavédelmi kutatás  fejlesztés  tájékoztatás  továbbképzés

49 Az állam hatósági feladata  hatósági engedélyezés  hatósági nyilvántartás  hatósági ellenőrzés

50 Hatósági engedélyezés A munkavédelmi hatóság engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértők működését

51 Hatósági nyilvántartás  A munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásáról más szerv előtt történő igazolás céljából (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása)  a kiadott szakértői engedélyekről

52 Hatósági ellenőrzés A hatósági ellenőrzési feladatokat a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi felügyelők útján látja el

53 A hatósági ellenőrzés kiterjed  A munkavédelmi követelmények megvalósítására  A munkáltató ez irányú feladatainak teljesítésére

54 A MUNKÁLTATÓ  Felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért

55  Felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa ér- tett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait

56 KÖLTSÉGVISELÉS A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani

57 A MUNKAVÁLLALÓ Csak  a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban  a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával  a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

58 A munkavállaló köteles  munkatársaival együttműködni  munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse

59 Különösen köteles  a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni  azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni  a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni

60  az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni  a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni  munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani

61  a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni  a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni

62  a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni  a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni vagy erre intézkedést kérni a felettesétől  a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni

63 A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket

64 A munkavállaló  köteles együttműködni  a munkáltatóval,  a munkavédelmi szaktevékenységet, illetve a munkáltató munkavédelmi feladatait ellátó személyekkel  a munkavédelmi képviselővel

65 az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt Megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is

66 A munkavállaló jogosult megkövetelni  az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit  a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását

67  az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;  a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását

68  A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért

69 A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést  ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné

70 A munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést Ha azzal másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan

71 Közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősül különösen  a szükséges biztonsági berendezések  az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya

72  KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY A munkavédelmi törvény (Mvt.) és végrehajtási rendeletei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések